10.1.1 Hovedoversikt - drift

Hovedoversikt driftRegnskap 2014Opprinnelig budsjett 2015Justert budsjett 2015Budsjett 2016Budsjett 2017Budsjett 2018Budsjett 2019
Driftsinntekter
Brukerbetalinger440 870448 081452 563467 236468 936468 936468 936
Andre salgs- og leieinntekter798 376784 590790 929794 727811 316830 282855 795
Overføringer med krav til motytelse838 675662 212766 099660 045663 895668 895659 895
Rammetilskudd1 638 8541 606 3001 741 1501 751 0001 737 8001 744 5001 746 600
Andre statlige overføringer149 849131 483134 128128 883126 483127 083127 383
Andre overføringer22 11715 84056 26214 54014 54014 54014 540
Skatt på inntekt og formue4 775 5664 989 8004 799 4005 092 0005 134 0005 182 0005 234 000
Eiendomsskatt160 859275 000278 500301 000323 000323 000338 000
Sum driftsinntekter8 825 1678 913 3079 019 0319 209 4319 279 9709 359 2369 445 149
Driftsutgifter
Lønnsutgifter3 882 5203 796 6933 955 6983 779 5113 774 8033 782 0183 797 457
Sosiale utgifter1 064 4391 097 7891 130 1371 085 2921 083 9501 091 6351 095 896
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon1 038 7401 454 2821 457 7661 523 0801 560 8981 575 8241 579 871
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon1 885 1941 771 8181 825 5621 781 4131 819 3271 840 8201 865 234
Overføringer873 773919 333902 2121 097 0481 068 4981 060 8981 059 328
Avskrivninger468 671478 295478 295466 300469 666473 190476 637
Fordelte utgifter−72 121−468 995−486 274−468 995−468 995−468 995−468 995
Sum driftsutgifter9 141 2169 049 2159 263 3969 263 6499 308 1479 355 3909 405 428
Brutto driftsresultat−316 049−135 908−244 365−54 218−28 1773 84639 721
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte386 325387 988376 245337 018327 619369 190407 004
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)14 751- 10 000- - - -
Mottatte avdrag på utlån1 5101 3611 3611 3611 3611 3611 361
Sum eksterne finansinntekter402 586389 349387 606338 379328 980370 551408 365
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger274 020303 041268 653258 917251 454250 879266 553
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)12 052- - - - - -
Avdrag på lån374 042323 699309 464320 981334 436336 796348 509
Utlån1 6591 2301 2301 2301 2301 2301 230
Sum eksterne finansutgifter661 773627 970579 347581 128587 120588 905616 292
Resultat eksterne finanstransaksjoner−259 187−238 621−191 741−242 749−258 140−218 354−207 927
Motpost avskrivninger468 671478 294478 294466 300469 666473 190476 637
Netto driftsresultat−106 565103 76542 188169 333183 349258 682308 431
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk7 763- - - - - -
Bruk av disposisjonsfond94 153- - - - - -
Bruk av bundne fond88 22815 65681 7646 5648 86312 1507 135
Sum bruk av avsetninger190 14315 65581 7646 5648 86312 1507 135
Overført til investeringsregnskapet4 647119 42071 930175 897192 212270 832315 566
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk- - - - - - -
Avsatt til disposisjonsfond- - 52 022- - - -
Avsatt til bundne fond78 931- - - - - -
Sum avsetninger83 578119 420123 952175 897192 212270 832315 566
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk- - - - - - -
Tabell 10.1 Hovedoversikt – drift
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.2 Budsjettskjema 1A - drift

Budsjettskjema 1A – driftRegnskap 2014Opprinnelig budsjett 2015Justert budsjett 2015Budsjett 2016Budsjett 2017Budsjett 2018Budsjett 2019
Skatt på inntekt og formue4 775 5664 989 8004 799 4005 092 0005 134 0005 182 0005 234 000
Ordinært rammetilskudd1 638 8541 606 3001 741 1501 751 0001 737 8001 744 5001 746 600
Skatt på eiendom160 859275 000278 500301 000323 000323 000338 000
Andre direkte eller indirekte skatter- - - - - - -
Andre generelle statstilskudd149 849131 483134 128128 883126 483127 083127 383
Sum frie disponible inntekter6 725 1287 002 5846 953 1787 272 8837 321 2837 376 5837 445 983
Renteinntekter og utbytte386 325387 988376 245337 018327 619369 190407 004
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)14 751- 10 000- - - -
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.274 019303 041268 653258 917251 454250 879266 553
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)12 052- - - - - -
Avdrag på lån374 042323 699309 464320 981334 436336 796348 509
Netto finansinnt./utg.−259 037−238 752−191 872−242 880−258 271−218 485−208 058
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk- - - - - - -
Til ubundne avsetninger- - 52 022- - - -
Til bundne avsetninger78 931- - - - - -
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk7 763- - - - - -
Bruk av ubundne avsetninger94 153- - - - - -
Bruk av bundne avsetninger88 22815 65681 7646 5648 86312 1507 135
Netto avsetninger111 21329 7426 5648 86312 1507 135
Overført til investeringsbudsjettet4 647119 42071 930175 897192 212270 832315 566
Til fordeling drift6 572 6566 644 4126 719 1186 860 6706 879 6636 899 4166 929 494
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)6 572 6566 644 4126 719 1186 860 6706 879 6636 899 4166 929 494
Mer/mindreforbruk- - - - - - -
Tabell 10.2 Budsjettskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.3 Budsjettskjema 1B - netto drift

Budsjettskjema 1B - netto driftVedtatt budsjett 2015Budsjettforslag 2016Budsjettforslag 2017Budsjettforslag 2018Budsjettforslag 2019
Rådmann, stab og støttefunksjoner
Rådmann9 3958 9738 9738 9738 973
Økonomi148 139137 339130 839130 839130 839
Personal og organisasjon117 704112 454112 454112 454112 454
Kommunikasjonsavdeling7 7027 6527 6527 6527 652
Næring7 0207 1927 1927 1927 192
Kommuneadvokat6 8377 0877 0877 0877 087
Politisk sekretariat11 42011 37011 37011 37011 370
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner308 217292 067285 567285 567285 567
Oppvekst og levekår
Stab Oppvekst og levekår71 55171 26471 26471 26471 264
Barnehage1 078 3271 039 5271 036 4771 022 2271 021 367
Ressurssenter for styrket bhg-tilbud66 38462 28462 28462 28462 284
Grunnskole1 357 8931 325 8031 326 2031 325 9031 325 903
Johannes læringssenter114 133113 976113 976113 976113 976
Stavanger kulturskole34 48832 88832 88832 88832 888
Pedagogisk-psykologisk tjeneste39 45838 35838 35838 35838 358
Ungdom og fritid69 25668 65668 15668 15668 656
Helsestasjon og skolehelsetjenesten64 22365 92365 92365 92365 923
Barneverntjenesten204 188211 888211 888211 888211 888
EMbo9 8579 3579 3579 3579 357
Helse og sosialkontor654 424659 554659 554661 054661 054
NAV222 749239 342239 342239 342239 342
Fysio- og ergoterapitjenesten56 50056 50056 50056 50056 500
Hjemmebaserte tjenester 413 920423 454425 954436 054447 054
Alders- og sykehjem785 393764 793754 193779 693790 693
Rehabiliteringsseksjonen42 08041 93041 93041 93041 930
Arbeidstreningsseksjonen12 29212 29212 29212 29212 292
Flyktningseksjonen8 8259 1259 1259 1259 125
Dagsenter og avlastningsseksjonen121 349132 049134 849146 849146 849
Tekniske hjemmetjenester1 4921 2421 2421 2421 242
Krisesenteret i Stavanger11 19011 19011 19011 19011 190
Helsehuset i Stavanger7 86510 86510 86510 86510 865
Stavanger legevakt31 20938 10938 10938 10938 109
Sentrale midler legetjeneste64 15564 95565 75566 55566 555
Sentrale midler levekår−50 817−48 240−48 240−55 740−55 740
Sum Oppvekst og levekår5 492 3845 457 0845 449 4345 477 2845 498 924
Bymiljø og utbygging
Stab Bymiljø og utbygging5 9545 9345 9345 9345 934
Miljø4 6554 6354 6354 6354 635
Utbygging−2 830−840−8409601 460
Stavanger eiendom−306 763−284 503−248 603−250 253−232 653
Park og vei141 158138 708140 408143 108144 808
Idrett120 856125 716129 241128 991126 841
Vannverket- - - - -
Avløpsverket−9 681- - - -
Renovasjon140140140140140
Plan og anlegg- - - - -
Sum Bymiljø og utbygging−46 511−10 21030 91533 51551 165
Kultur og byutvikling
Stab Kultur og byutvikling11 85917 70917 36912 40912 059
Byggesaksavdelingen- - - - -
Planavdelinger35 43033 88039 88039 88036 880
Kulturavdelingen151 810152 810151 460151 560151 560
Sum Kultur og byutvikling199 099204 399208 709203 849200 499
Felles kostnader691 223917 330905 038899 201893 339
Sum drift6 644 4126 860 6706 879 6636 899 4166 929 494
Sum fordelt til drift−6 644 412−6 860 670−6 879 663−6 899 416−6 929 494
Sum totalt- - - - -
Tabell 10.3 Budsjettskjema 1B - netto drift
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.4 Rådmannens forslag til endringer i drift

Endringer i driftOpprinnelig vedtatt 2015 2016201720182019
Frie inntekter
1Formue-/inntektsskatt−4 989 800−5 092 000−5 134 000−5 182 000−5 234 000
2Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning−2 561 000−2 627 000−2 634 000−2 649 000−2 660 000
3Inntektsutjevning954 700888 700896 200904 500913 400
4Tiltakspakke for økt sysselsetting- −12 700- - -
Sum frie inntekter−6 596 100−6 843 000−6 871 800−6 926 500−6 980 600
Sentrale inntekter
5Eiendomsskatt−225 000−251 000−273 000−273 000−288 000
6Integreringstilskudd fra staten−83 600−87 350−87 350−87 350−87 350
7Lyse AS, disponering av frikraft−15 100−13 800−13 800−13 800−13 800
8Kompensasjonsordninger fra Husbanken−34 950−28 600−26 200−26 800−27 100
Sum sentrale inntekter−358 650−380 750−400 350−400 950−416 250
Finans
9Utbytte fra Lyse AS−179 000−186 000−190 000−218 000−240 000
10Utbytte fra SF Kino Stavanger/Sandnes AS−2 000−2 000−2 000−2 000−2 000
11Utbytte fra Renovasjonen IKS−1 000−1 000−1 000−1 000−1 000
12Renteinntekter - Ansvarlig lån Lyse AS −39 300−28 100−27 800−28 800−29 700
13Ansvarlig lån/utbytte fra Forus Nærinspark AS −7 500−3 500−3 500−3 500−3 500
14Renteinntekter fra bank og finansforvaltning−33 450−31 700−32 400−34 100−35 700
15Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån177 303174 199180 535169 089171 449
16Avdrag på langsiktig investeringslån 323 699320 981334 436336 796348 509
17Motpost til avskrivinger og rente på restkapital til VAR investeringer−100 879−88 885−92 251−95 775−99 222
Sum finans137 873153 995166 020122 710108 836
Overføring til investering, bruk og avsetning fond
18Egenfinansiering av investeringer119 420218 397232 712311 332356 066
19Endring i egenfinansiering investeringer, teknisk budsjettjustering, se linje 63- −42 500−40 500−40 500−40 500
Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond119 420175 897192 212270 832315 566
Sentrale utgifter
20Helårseffekt av lønnsoppgjøret 201595 000130 000130 000130 000130 000
21Lønnsoppgjøret 2016- 124 000124 000124 000124 000
22Pensjon190 000185 000185 000185 000185 000
23Ordinær reservekonto7 2007 2007 2007 2007 200
24     Lønns- og driftsutgifter til folkevalgte 48 50046 60046 60046 60046 600
25     Lønnsutgifter til hovedtillitsvalgte10 75010 75010 75010 75010 750
26     Tilskudd til Kirkelig fellesråd79 55080 70080 70080 70080 700
27     Tilskudd til livssynssamfunn12 00013 10013 10013 10013 100
28     Revisjon og kontrollutvalg5 3005 1505 1505 1505 150
29     Felleskostnader66 40066 10066 10066 10066 100
30     Valg6 000- 6 000- 6 000
31     Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn- 12 0008 000- -
32     Transportplan Jæren - bypakken, tilskudd- 500500500500
Sum sentrale utgifter520 700681 100683 100669 100675 100
Sum netto utgifter777 9931 010 9921 041 3321 062 6421 099 502
Tilskudd regionale prosjekter
33     Rogaland brann og redning IKS109 250111 800121 200125 600129 400
34     Greater Stavanger AS7 8507 9507 9507 9507 950
35     Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)45 20052 70052 40053 00053 500
36     Sørmarka flerbrukshall IKS13 30012 00011 45010 7509 950
37     Multihallen og Storhallen IKS11 2009 1508 8508 6508 400
38     Ryfast, planleggingsutgifter35 00020 000- - -
39     Rogaland teater, prosjektmidler, Nytt teaterbygg1 000600- - -
40     Tall Ship Race 2018- 1 3002 0007 700100
Sum tilskudd regionale prosjekter222 800215 500203 850213 650209 300
Beregnet netto driftsramme til disposisjon−5 953 957−5 997 258−6 026 968−6 051 158−6 088 048
Disponibelt utover 2015-nivå- −43 301−73 011−97 201−134 091
Driftskonsekvenser av investeringer på levekår
41     Lassahagen bofellesskap for personer med psykiske lidelser, 10+6 plasser- 7 6009 60014 80014 800
42     Austbø bofellesskap for autister, 8 plasser- 20 80023 60023 60023 600
43     Haugåsveien bofellesskap for personer med psykiske lidelser, 7 plasser- - 5005 4005 400
44     Lervig sykehjem- - 1 00092 000103 000
45     Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser- - 1 00011 00011 000
46     Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere- - 3 5007 0007 000
47     Selveierboliger PUH , 6 plasser- - - 5 00010 000
48     Bofellesskap til personer med rus og psykiske lidelser, 4 plasser- - - - 6 000
Sum driftskons. av invest. i oppvekst og levekår28 40039 200158 800180 800
Driftskonsekvenser av investeringer på park og vei
49     Forbedring av framkommelighet på veinettet - 4008001 2001 600
50     Tiltak for å øke trafikksikkerheten- 3006009001 200
51     Vedlikehold av park, friområder og aktivitetsanlegg- 200400600800
52     Nye anlegg- 6001 2001 8002 400
53     Drift og vedlikehold av plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS- 200400600800
Sum driftskonsekvenser av investeringer på park og vei1 7003 4005 1006 800
Driftskonsekvenser av investering på idrett
54     Hetlandshallen, dobbel idrettshall- - - 1001 200
55     Nye Gamlingen- - 2 9005 0005 000
56     Kvernevik svømmehall- 2 6503 5503 5503 550
57     Hundvåg svømmehall- 1 4001 4001 4001 400
58     Skateanlegg på Tasta, drift fra juni 2016- 175300300300
59     Stavanger svømmehall, reduserte inntekter på grunn av rehabilitering- 9003 7003 700-
Sum driftskonsekvenser av investering på idrett5 12511 85014 05011 450
Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom
60     Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg- 7 75031 10033 25043 500
61     Energiutgifter til nye bygg- 1 3504 0006 3007 250
62     Olav Kyrres gate 19, økt husleie i forbindelse med rehabilitering - 2 3006 8502 850-
Sum Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom11 40041 95042 40050 750
Sum netto driftskonsekvenser av investeringer46 62596 400220 350249 800
Tekniske budsjettjusteringer
63Teknisk justering mellom investering- og driftsbudsjett ihht lovkrav - 42 50040 50040 50040 500
Sum tekniske budsjettjusteringer42 50040 50040 50040 500
Felles tiltak sentrale områder
64     Indeksregulering av eksterne husleiekontrakter - 4 5004 5004 5004 500
65     ENØK-innsparinger- −3 125−5 950−9 650−9 650
66     Lærlingeordningen, verdiskapning i virksomhetene- −1 000−1 000−1 000−1 000
67     Gevinstrealisering ved bruk av IKT-løsninger- −2 000−2 000−2 000−2 000
68     Rekruttering, stipend, messedeltaking, redusere aktiviteter- −500−500−500−500
69     Velferdsordninger og seniorpolitikk, redusere ordninger- −1 250−1 250−1 250−1 250
70     Tillitsprosjektet, reversere forventet effekt- 3 2003 2003 2003 200
71     Bosetting av Syriske kvoteflyktninger- 5 0005 0005 0005 000
72     Tilretteleggingsarbeid for unge med nedsatt funksjonsevne - 1 0002 0002 0002 000
Sum felles tiltak sentrale områder5 8254 000300300
Personal og organisasjon
73     Lønns- og personalsystem, oppgradering- 500500500500
74     Lokasjonsbasert befolkningsvarsling- 300300300300
75     Effektiviseringskrav- −3 300−3 300−3 300−3 300
Sum personal og organisasjon−2 500−2 500−2 500−2 500
Kommunikasjon
76     Effektiviseringskrav- −50−50−50−50
Sum kommunikasjon−50−50−50−50
Økonomi
77     Statliggjøring kemneren- −8 500−16 000−16 000−16 000
78     Effektiviseringskrav- −3 300−3 300−3 300−3 300
Sum økonomi−11 800−19 300−19 300−19 300
Kommuneadvokaten
79     Økt ramme til drift og kompetansetiltak- 250250250250
Sum kommuneadvokaten250250250250
Næring
80     Justert driftsramme til forventet aktivitet- −250−250−250−250
Sum næring−250−250−250−250
Politisk sekretariat
81     Effektiviseringskrav- −50−50−50−50
Sum politisk sekreteriat−50−50−50−50
SUM SENTRALE OMRÅDER−8 575−17 900−21 600−21 600
OPPVEKST OG LEVEKÅR
Felles tiltak oppvekst og levekår
82     Merkostnad på grunn av økt innslagspunkt for ressurskrevende tjenester- 4 8004 8004 8004 800
83     Effektiviseringskrav- −200−200−200−200
Sum felles tiltak oppvekst og levekår4 6004 6004 6004 600
Barnehage
84     Kompetanseheving- 1 0002 0002 0002 000
85     Tilskudd private barnehager, effekt av ny beregningsmetode- −7 800−11 150−15 400−16 260
86     Styrket barnehagetilbud, helårseffekt av overføring til Ressurssenter for styrket barnehagetilbud - −2 900−2 900−2 900−2 900
87     Ledelsesstruktur, administrasjons- og kjøkkenassistentressurs, helårseffekt av rammereduksjon- −5 000−5 000−5 000−5 000
88     Tiltak for flerspråklige barn, helårseffekt av rammereduksjon- −1 700−1 700−1 700−1 700
89     Moderasjonsordning, helårseffekt av justering- −5 600−5 600−5 600−5 600
90     Spesielt tilrettelagte avdelinger (STA), helårseffekt ved avvikling av to avdelinger- −3 800−3 800−3 800−3 800
91     Auglend barnehage for hørselshemmede, helårseffekt av kapasitetsreduksjon- −2 100−2 100−2 100−2 100
92     Smiodden barnepark, avvikles- −300−1 000−1 000−1 000
93     Økt lisenskostnad for programvaren Hypernett - 200200200200
94     Økt foreldrebetaling for opphold i barnehage- −5 600−5 600−5 600−5 600
95     Nedgang i antall barn med lovfestet rett barnehageplass- −7 400−7 400−7 400−7 400
96     Fleksibelt opptak- 3 7003 7003 7003 700
97     Effektiviseringskrav- −1 500−1 500−1 500−1 500
98     Omstilling 2018- - - −10 000−10 000
Sum barnehage−38 800−41 850−56 100−56 960
Skole og SFO
99     Rammereduksjon- −20 000−20 000−20 000−20 000
100     Lenden skole og ressurssenter, helårseffekt av avsluttet leieforhold- −650−650−650−650
101     Avslutning av prosjektet \Det lærende barnet"ved UIS"""- - - −300−300
102     Kommunalstyret for oppvekst, tilbakeføring av reserve- −1 500−1 500−1 500−1 500
103     Lenden skole og ressurssenter, helårseffekt av redusert tjenestetilbud- −2 400−2 400−2 400−2 400
104     Foreldrebetaling skolefritidsordningen, helårseffekt av prisøkning- −1 500−1 500−1 500−1 500
105     Foreldrebetaling skolefritidsordningen, økes fra høsten 2016- −1 500−3 200−3 200−3 200
106     Realfag på mellomtrinnet, økt satsing- 2 2004 3004 3004 300
107     Reduksjon i kurs og kompetansetiltak- −1 000−1 000−1 000−1 000
108     Reduserte pensjonskostnader SPK, sats er endret- −3 350−3 350−3 350−3 350
109     Økt lisenskostnad for programvaren Hypernett - 200200200200
110     Effektiviseringskrav- −2 600−2 600−2 600−2 600
Sum skole og sfo−32 100−31 700−32 000−32 000
Johannes læringssenter
111     Husleie nye lokaler Haugesundsgate 27 og 30- 1 3001 3001 3001 300
112     Innføringsbarnehagen, helårseffekt av bemanningsreduksjon- −1 200−1 200−1 200−1 200
113     Pensjonskostnader SPK, reduksjon i sats- −400−400−400−400
Sum Johannes læringssenter−300−300−300−300
Kulturskolen
114     Redusere tjenestetilbudet- −1 600−1 600−1 600−1 600
Sum Kulturskolen−1 600−1 600−1 600−1 600
PPT
115     Helårseffekt av redusert tjenestetilbud- −1 100−1 100−1 100−1 100
116     Effektiviseringskrav, PPT- −100−100−100−100
Sum PPT−1 200−1 200−1 200−1 200
Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud
117     Styrket barnehagetilbud, helårseffekt av effektivisering- −4 100−4 100−4 100−4 100
Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud−4 100−4 100−4 100−4 100
Ungdom og fritid
118     Gjennomføre ungdomsundersøkelsen i 2016 og 2018- 500- - 500
119     SLT-midler, videreføre 2015-nivå- −300−300−300−300
120     Tilskudd til barn og ungdomsarbeid, videreføre 2015-nivå- −200−200−200−200
121     Ungbo, effektiviseringskrav- −600−600−600−600
122     Effektiviseringskrav, administrasjon- −300−300−300−300
Sum Ungdom og fritid−900−1 400−1 400−900
Helsestasjon og Skolehelsetjenesten
123     Skolehelsetjenesten, øke tjenestetilbudet- 1 5001 5001 5001 500
124     Effektiviseringskrav- −150−150−150−150
Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste1 3501 3501 3501 350
Barnevern
125     Fosterhjem, klientutgifter- 8 0008 0008 0008 000
126     Barnevernvakten, effekt av reforhandlede avtaler med andre kommuner- −300−300−300−300
127     Effektiviseringskrav, administrasjon- −150−150−150−150
Sum barnevern7 5507 5507 5507 550
Helse- og sosialkontor
128     Ressurskrevende tjenester, kommunal egenandel- 2 5002 5004 0004 000
129     Brukerstyrt personlig assistent (BPA), forventet økt aktivitet- 4 5004 5004 5004 500
130     Effektiviseringskrav, administrasjon- −200−200−200−200
Sum helse- og sosialkontor6 8006 8008 3008 300
NAV-kontorene
131     Økonomisk sosialhjelp, videreføre 2015-nivå- 10 00010 00010 00010 000
132     Omsorgsinstitusjon rusmiddelmisbrukere, videreføre 2015-nivå- 4 0004 0004 0004 000
133     Effektiviseringskrav, administrasjon- −150−150−150−150
Sum NAV-kontorene13 85013 85013 85013 850
Hjemmebaserte tjenester
134     Økt eksternhusleie og innføring av arbeidstøy- 1 0001 0001 0001 000
135     St Svithun bofellesskap avvikles- −5 600−5 600−5 600−5 600
136     Økt tjenestetilbud i hjemmetjenesten- 5 0005 000- -
137     Fløyen bokollektiv, redusert behov for respiratorplass- −3 125−3 125−3 125−3 125
138     Omstilling 2018- - - −7 500−7 500
Sum hjemmebaserte tjenester−2 725−2 725−15 225−15 225
Alders- og sykehjem
139     Prisjustering Boganes sykehjem iht. driftsavtale- 700700700700
140     St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer- - - −16 000−16 000
141     Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer- - - −32 000−32 000
142     St. Petri aldershjem, økt fagkompetanse- 4 0004 0004 0004 000
143     Inntektsjustert økning i egenbetalinger for langtidsopphold på sykehjem- −11 000−11 000−11 000−11 000
144     Bydelskafe på Bergåstjern sykehjem, salgsinntekter- −500−500−500−500
145     Trygghetsavdelingen på Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling- −2 800−2 800−2 800−2 800
146     Rehabiliteringsplasser i Spania, opprettholde 6 plasser- −3 000−3 000−3 000−3 000
147     Dagsenteret på Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling- −1 500−3 100−3 100−3 100
148     Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling av plasser- −12 000−24 000−24 000−24 000
149     Finansiering av øyeblikkelig hjelp- senger, fra øremerking til rammetilskudd- 10 00012 00012 00012 000
150     Effektiviseringskrav- −2 500−2 500−2 500−2 500
151     Omstilling 2018- - - −17 500−17 500
Sum alders- og sykehjem−18 600−30 200−95 700−95 700
Stavanger legevakt
152     Akuttmedisinsk forskrift, oppfølging og implementering- 1 7001 7001 7001 700
153     Finansiering av øyeblikkelig hjelp-senger, fra øremerking til rammetilskudd- 4 8004 8004 8004 800
154     Effektiviseringskrav- −150−150−150−150
Sum Stavanger legevakt6 3506 3506 3506 350
Rehabiliteringsseksjonen
155     Effektiviseringskrav- −150−150−150−150
Sum Rehabiliteringsseksjonen−150−150−150−150
Dagsenter og avlastningsseksjonen
156     Nytt botiltak i Madla barnebolig - 1 5001 500- -
157     Avlastningsplasser, redusere antall- −3 000−6 000−6 000−6 000
158     Høyebakken midlertidig avlastningsbolig avvikles- −8 500−10 000−10 000−10 000
159     Effektiviseringskrav- −400−400−400−400
Sum dagsenter og avlastningsseksjonen−10 400−14 900−16 400−16 400
Samfunnsmedisin
160     Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst- 8001 6002 4002 400
161     Smittevernsressurs, videreføre 2015-nivå- −500−500−500−500
Sum samfunnsmedisin3001 1001 9001 900
Tekniske hjemmetjenester
162     Effektiviseringskrav og inntektsøkning, tekniske hjemmetjenester- −250−250−250−250
Sum tekniske hjemmetjenester−250−250−250−250
Fysio- og ergoterapitjenesten
163     Effektiviseringskrav- −100−100−100−100
Sum fysio- og ergoterapitjenesten−100−100−100−100
Helsehuset i Stavanger
164     Virksomhetsleder, merkantil ressurs, psykolog- 1 5001 5001 5001 500
Sum Helsehuset i Stavanger1 5001 5001 5001 500
Flyktningseksjonen
165     Økt oppmerksomhet på refusjon- og tilskuddsmidler- 300300300300
Sum Flyktningseksjonen300300300300
Embo
166     Effektiviseringskrav- −500−500−500−500
Sum Embo−500−500−500−500
SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR−69 125−87 575−179 325−179 685
Felles tiltak kultur og byutvikling
167     Digitalisering av byggesaksarkiv - endret fremdrift- 5 0005 000200200
168     Interkommunal delplan (IKDP) Forus- 850510350-
Sum felles tiltak kultur og byutvikling5 8505 510550200
Kultur
169     Opera Rogaland IKS, driftstilskudd- 100150250250
170     Kultur, økt ramme- 300300300300
171     Tilskudd til kulturinstitusjoner, justering i samsvar med statens bevilginger - 1 9501 9501 9501 950
172     Sølvberget KF, videreføre tilskuddet på 2015-nivå- −1 000−1 000−1 000−1 000
173     Avsluttet prosjektfinansiering av museumsanleggene i Musegaten- −450−450−450−450
174     Obstfelderjubileum 2016- 500−300−300−300
Sum kultur1 400650750750
Geodata
175     Eiendomsskatt, kontormessig oppjustering- −250−250−250−250
176     Taksering eiendomsskatt- - 6 0006 0003 000
Sum Geodata−2505 7505 7502 750
Planavdelinger
177     Rammereduksjon- −1 300−1 300−1 300−1 300
Sum planavdelinger−1 300−1 300−1 300−1 300
SUM KULTUR OG BYUTVIKLING5 70010 6105 7502 400
Felles tiltak bymiljø og utbygging
178     Effektiviseringskrav Stab BMU, Miljø og Utbygging- −50−50−50−50
Sum felles tiltak bymiljø og utbygging−50−50−50−50
Sum miljø- - - -
Utbygging
179     Bortfall av leieinntekter- 2 0002 0003 8004 300
Sum utbygging- 2 0002 0003 8004 300
Park og vei
180     Biologisk mangfold- 2505007501 000
181     Drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse- 100200300400
182     Attende, Arboreet og friluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler- 150300450600
183     Bidrag fra vertskommune under festival- 500- 500-
184     Kunstgressbaner, redusere vedlikeholdet- −500−500−500−500
185     Sykkelsatsingen, redusere skilting og driftstiltak- −500−500−500−500
186     Reduksjon i vedlikehold i park og vei - −1 300−1 300−1 300−1 300
187     Stavanger natur- og idrettsservice KF, redusere vedlikeholdet- −2 500−2 500−2 500−2 500
188     Effektiviseringskrav- −350−350−350−350
Sum park og vei- −4 150−4 150−3 150−3 150
Idrett
189     Leieinntekter ONS i 2016 og 2018- −1 050- −1 050-
190     Økte billettinntekter i svømmehallene- −800−1 300−1 800−1 800
191     Opphør av tilskudd til Beach volleyball World Tour Stavanger i 2017- - −2 500−2 500−2 500
192     Bortfall av leieinntekter OTD i 2016 og 2018- 700- 700-
193     Redusert tilskudd større idrettsarrangement- −1 000−1 000−1 000−1 000
194     Rammereduksjon Stavanger natur- og idrettsservice KF- −200−200−200−200
195     Bortfall av billettinntekter på Gamlingen- 2 2001 700- -
196     Indeksregulering Oilers investa AS- 300450550650
197     Drift av idrettshall Siddishall (avtale signert i 2015)- 1 5001 5001 5001 500
198     Revidering av avtaler med Stiftelsen Stavanger ishall- −1 000−1 000−1 000−1 000
199     Samdrift mellom svømmehall og idrettshall på Kvernevik og Hundvåg- −800−1 000−1 000−1 000
200     Effektiviseringskrav- −115−115−115−115
Sum idrett- −265−3 465−5 915−5 465
Stavanger eiendom
201     Forsikring bygg- 200400600800
202     Husleieinntekter, bofellesskap og omsorgsboliger, volumvekst- −3 600−4 050−4 050−4 050
203     Private ideelle sykehjem, nødaggregat engangsutgift i 2015- −4 500−4 500−4 500−4 500
204     Økt vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg- 18 20033 20033 20043 200
205     Drift av 12 nødaggregat, private og kommunale sykehjem- 750750750750
206     Utleieformål, reduksjon i leieinntekter- 2 1002 1002 1002 100
207     Tiltakspakke økt sysselsetting- 6 750- - -
208     Planlegging- og utredningskostnader til diverse bygningskategorier- 200200200200
209     Effektiviseringskrav- −1 140−1 140−1 140−1 140
Sum Stavanger eiendom- 18 96026 96027 16037 360
Vannverket
210Fastledd, IVAR- 9145 3019 45810 906
211Mengdevariabelt ledd, IVAR- 2805 21810 11510 698
212Bemanningsøkning iht. hovedplan- 3507001 0501 400
213Driftsutgifter/generell prisstigning- 1 2601 3542 1212 907
214Avskrivninger- 1 3072 5783 8725 124
215Renter restkapital- −4 492−3 679−2 799−1 925
216Bruk/avsetning til selvkostfond- 5 3488 3949 95510 125
217Gebyrer/gebyrøkning- −4 967−19 866−33 772−39 235
Sum Vannverket- - - - -
Avløpsverket
218Fastledd, IVAR- 3 8014 9856 7578 785
219Mengdevariabelt ledd, IVAR- 7 2508 70011 02013 920
220Bemanningsøkning iht. hovedplan- 3507001 0501 400
221Driftsutgifter/generell prisstigning- 2 6023 4364 3215 224
222Avskrivninger- 1 1881 9532 7563 527
223Renter restkapital- −9 577−9 070−8 532−7 992
224Gebyrer/gebyrøkning- - - - −12 600
225Bruk/avsetning til selvkostfondet- 4 067−1 023−7 691−2 583
Sum Avløpsverket- 9 6819 6819 6819 681
Renovasjon
226Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR- 7001 5003 0004 500
227Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning- 3 7756 6309 02711 767
228Kalkulerte finanskostnader- −420−410−401−391
229Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester- 688668−748−135
230Gebyrer/generell gebyrøkning- −4 420−7 810−12 120−16 720
231Bruk/avsetning til selvkostfond- −323−5781 242979
Sum renovasjon- - - - -
SUM BYMILJØ OG UTBYGGING- 26 17630 97631 52642 676
SUM ENDRINGER PÅ TJENESTEOMRÅDENE- −45 824−63 889−163 649−156 209
SUM DRIFTSKONSEKVENSER AV INVESTERINGER- 46 62596 400220 350249 800
SUM TEKNISKE BUDSJETTJUSTERINGER- 42 50040 50040 50040 500
DISPONIBELT UTOVER 2015-NIVÅ- −43 301−73 011−97 201−134 091
BUDSJETTBALANSE- - - - -
        Nye tiltak i HØP 2016–2019
        Videreføring av videretiltak
Tabell 10.4 Rådmannens forslag til endringer i drift
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.5 Økonomiske mål

Økonomiske mål2016201720182019Snitt 2016-2019Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene1,8 %2,0 %2,8 %3,3 %2,5 %3,0 %
Investeringer, andel egenfinansiering53 %44 %91 %59 %59 %> 50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene63 %66 %62 %62 %63 %< 60 %
Tabell 10.5 Økonomiske mål
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter

Skatt og rammetilskuddOpprinnelig vedtatt budsjett
2015
Justert budsjett per 2. tertial
2015
Rådmannens forslag
2016
Rådmannens forslag
2017
Rådmannens forslag
2018
Rådmannens forslag
2019
Formue- og inntektsskatt −4 989 800−4 799 400−5 092 000−5 134 000−5 182 000−5 234 000
Vekst fra året før4,5 %0,5 %6,1 %0,8 %0,9 %1,0 %
% av landsgjennomsnittet143,3 %139,2 %137,9 %137,9 %137,9 %137,9 %
Antall innbyggere 01.01.xx132 102132 102133 209134 349135 636137 042
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger 37 77236 31138 50138 39438 42138 432
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis 26 35626 10027 71927 71827 71927 719
Diff. Stavanger og landsgj.snittet11 41610 21110 78210 67610 70210 713
Rammetilskudd:
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)−2 945 700−2 942 458−2 998 000−3 010 000−3 027 800−3 051 900
Utgiftsutjevning460 946460 900457 171462 148465 348478 948
INGAR 8 3298 3297 5778 0008 0008 000
Saker med særskilt fordeling−9 975−9 975−17 348−17 348−17 348−17 348
Storbytilskudd−47 200−47 202−49 000−49 400−49 800−50 300
Tapskompensasjon skjønn−27 400−27 400−27 400−27 400−27 400−27 400
Saldering NB /RNB−38 494
Prosjektskjønn−1 350
Ekstra tiltaksmidler vedlikehold/rehab.−12 700
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.−2 561 000−2 597 650−2 639 700−2 634 000−2 649 000−2 660 000
Inntektsutjevning 954 700856 500888 700896 200904 500913 400
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning−1 606 300−1 741 150−1 751 000−1 737 800−1 744 500−1 746 600
Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet−6 596 100−6 540 550−6 843 000−6 871 800−6 926 500−6 980 600
Sum endring i %4,6 %0,4 %0,8 %0,8 %
Tabell 10.6 Detaljert prognose over frie inntekter
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

10.1 Driftsbudsjett 10.1 Driftsbudsjett