Hovedoversikt driftRegnskap 2014Opprinnelig budsjett 2015Justert budsjett 2015Budsjett 2016Budsjett 2017Budsjett 2018Budsjett 2019
Driftsinntekter
Brukerbetalinger440 870448 081452 563467 236468 936468 936468 936
Andre salgs- og leieinntekter798 376784 590790 929794 727811 316830 282855 795
Overføringer med krav til motytelse838 675662 212766 099660 045663 895668 895659 895
Rammetilskudd1 638 8541 606 3001 741 1501 751 0001 737 8001 744 5001 746 600
Andre statlige overføringer149 849131 483134 128128 883126 483127 083127 383
Andre overføringer22 11715 84056 26214 54014 54014 54014 540
Skatt på inntekt og formue4 775 5664 989 8004 799 4005 092 0005 134 0005 182 0005 234 000
Eiendomsskatt160 859275 000278 500301 000323 000323 000338 000
Sum driftsinntekter8 825 1678 913 3079 019 0319 209 4319 279 9709 359 2369 445 149
Driftsutgifter
Lønnsutgifter3 882 5203 796 6933 955 6983 779 5113 774 8033 782 0183 797 457
Sosiale utgifter1 064 4391 097 7891 130 1371 085 2921 083 9501 091 6351 095 896
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon1 038 7401 454 2821 457 7661 523 0801 560 8981 575 8241 579 871
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon1 885 1941 771 8181 825 5621 781 4131 819 3271 840 8201 865 234
Overføringer873 773919 333902 2121 097 0481 068 4981 060 8981 059 328
Avskrivninger468 671478 295478 295466 300469 666473 190476 637
Fordelte utgifter−72 121−468 995−486 274−468 995−468 995−468 995−468 995
Sum driftsutgifter9 141 2169 049 2159 263 3969 263 6499 308 1479 355 3909 405 428
Brutto driftsresultat−316 049−135 908−244 365−54 218−28 1773 84639 721
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte386 325387 988376 245337 018327 619369 190407 004
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)14 751- 10 000- - - -
Mottatte avdrag på utlån1 5101 3611 3611 3611 3611 3611 361
Sum eksterne finansinntekter402 586389 349387 606338 379328 980370 551408 365
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger274 020303 041268 653258 917251 454250 879266 553
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)12 052- - - - - -
Avdrag på lån374 042323 699309 464320 981334 436336 796348 509
Utlån1 6591 2301 2301 2301 2301 2301 230
Sum eksterne finansutgifter661 773627 970579 347581 128587 120588 905616 292
Resultat eksterne finanstransaksjoner−259 187−238 621−191 741−242 749−258 140−218 354−207 927
Motpost avskrivninger468 671478 294478 294466 300469 666473 190476 637
Netto driftsresultat−106 565103 76542 188169 333183 349258 682308 431
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk7 763- - - - - -
Bruk av disposisjonsfond94 153- - - - - -
Bruk av bundne fond88 22815 65681 7646 5648 86312 1507 135
Sum bruk av avsetninger190 14315 65581 7646 5648 86312 1507 135
Overført til investeringsregnskapet4 647119 42071 930175 897192 212270 832315 566
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk- - - - - - -
Avsatt til disposisjonsfond- - 52 022- - - -
Avsatt til bundne fond78 931- - - - - -
Sum avsetninger83 578119 420123 952175 897192 212270 832315 566
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk- - - - - - -
Tabell 10.1 Hovedoversikt – drift
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

10.1.1 Hovedoversikt – drift 10.1.1 Hovedoversikt – drift