Budsjettskjema 1A – driftRegnskap 2014Opprinnelig budsjett 2015Justert budsjett 2015Budsjett 2016Budsjett 2017Budsjett 2018Budsjett 2019
Skatt på inntekt og formue4 775 5664 989 8004 799 4005 092 0005 134 0005 182 0005 234 000
Ordinært rammetilskudd1 638 8541 606 3001 741 1501 751 0001 737 8001 744 5001 746 600
Skatt på eiendom160 859275 000278 500301 000323 000323 000338 000
Andre direkte eller indirekte skatter- - - - - - -
Andre generelle statstilskudd149 849131 483134 128128 883126 483127 083127 383
Sum frie disponible inntekter6 725 1287 002 5846 953 1787 272 8837 321 2837 376 5837 445 983
Renteinntekter og utbytte386 325387 988376 245337 018327 619369 190407 004
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)14 751- 10 000- - - -
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.274 019303 041268 653258 917251 454250 879266 553
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)12 052- - - - - -
Avdrag på lån374 042323 699309 464320 981334 436336 796348 509
Netto finansinnt./utg.−259 037−238 752−191 872−242 880−258 271−218 485−208 058
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk- - - - - - -
Til ubundne avsetninger- - 52 022- - - -
Til bundne avsetninger78 931- - - - - -
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk7 763- - - - - -
Bruk av ubundne avsetninger94 153- - - - - -
Bruk av bundne avsetninger88 22815 65681 7646 5648 86312 1507 135
Netto avsetninger111 21329 7426 5648 86312 1507 135
Overført til investeringsbudsjettet4 647119 42071 930175 897192 212270 832315 566
Til fordeling drift6 572 6566 644 4126 719 1186 860 6706 879 6636 899 4166 929 494
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)6 572 6566 644 4126 719 1186 860 6706 879 6636 899 4166 929 494
Mer/mindreforbruk- - - - - - -
Tabell 10.2 Budsjettskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

10.1.2 Budsjettskjema 1A – drift 10.1.2 Budsjettskjema 1A – drift