Endringer i driftOpprinnelig vedtatt 2015 2016201720182019
Frie inntekter
1Formue-/inntektsskatt−4 989 800−5 092 000−5 134 000−5 182 000−5 234 000
2Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning−2 561 000−2 627 000−2 634 000−2 649 000−2 660 000
3Inntektsutjevning954 700888 700896 200904 500913 400
4Tiltakspakke for økt sysselsetting- −12 700- - -
Sum frie inntekter−6 596 100−6 843 000−6 871 800−6 926 500−6 980 600
Sentrale inntekter
5Eiendomsskatt−225 000−251 000−273 000−273 000−288 000
6Integreringstilskudd fra staten−83 600−87 350−87 350−87 350−87 350
7Lyse AS, disponering av frikraft−15 100−13 800−13 800−13 800−13 800
8Kompensasjonsordninger fra Husbanken−34 950−28 600−26 200−26 800−27 100
Sum sentrale inntekter−358 650−380 750−400 350−400 950−416 250
Finans
9Utbytte fra Lyse AS−179 000−186 000−190 000−218 000−240 000
10Utbytte fra SF Kino Stavanger/Sandnes AS−2 000−2 000−2 000−2 000−2 000
11Utbytte fra Renovasjonen IKS−1 000−1 000−1 000−1 000−1 000
12Renteinntekter - Ansvarlig lån Lyse AS −39 300−28 100−27 800−28 800−29 700
13Ansvarlig lån/utbytte fra Forus Nærinspark AS −7 500−3 500−3 500−3 500−3 500
14Renteinntekter fra bank og finansforvaltning−33 450−31 700−32 400−34 100−35 700
15Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån177 303174 199180 535169 089171 449
16Avdrag på langsiktig investeringslån 323 699320 981334 436336 796348 509
17Motpost til avskrivinger og rente på restkapital til VAR investeringer−100 879−88 885−92 251−95 775−99 222
Sum finans137 873153 995166 020122 710108 836
Overføring til investering, bruk og avsetning fond
18Egenfinansiering av investeringer119 420218 397232 712311 332356 066
19Endring i egenfinansiering investeringer, teknisk budsjettjustering, se linje 63- −42 500−40 500−40 500−40 500
Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond119 420175 897192 212270 832315 566
Sentrale utgifter
20Helårseffekt av lønnsoppgjøret 201595 000130 000130 000130 000130 000
21Lønnsoppgjøret 2016- 124 000124 000124 000124 000
22Pensjon190 000185 000185 000185 000185 000
23Ordinær reservekonto7 2007 2007 2007 2007 200
24     Lønns- og driftsutgifter til folkevalgte 48 50046 60046 60046 60046 600
25     Lønnsutgifter til hovedtillitsvalgte10 75010 75010 75010 75010 750
26     Tilskudd til Kirkelig fellesråd79 55080 70080 70080 70080 700
27     Tilskudd til livssynssamfunn12 00013 10013 10013 10013 100
28     Revisjon og kontrollutvalg5 3005 1505 1505 1505 150
29     Felleskostnader66 40066 10066 10066 10066 100
30     Valg6 000- 6 000- 6 000
31     Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn- 12 0008 000- -
32     Transportplan Jæren - bypakken, tilskudd- 500500500500
Sum sentrale utgifter520 700681 100683 100669 100675 100
Sum netto utgifter777 9931 010 9921 041 3321 062 6421 099 502
Tilskudd regionale prosjekter
33     Rogaland brann og redning IKS109 250111 800121 200125 600129 400
34     Greater Stavanger AS7 8507 9507 9507 9507 950
35     Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)45 20052 70052 40053 00053 500
36     Sørmarka flerbrukshall IKS13 30012 00011 45010 7509 950
37     Multihallen og Storhallen IKS11 2009 1508 8508 6508 400
38     Ryfast, planleggingsutgifter35 00020 000- - -
39     Rogaland teater, prosjektmidler, Nytt teaterbygg1 000600- - -
40     Tall Ship Race 2018- 1 3002 0007 700100
Sum tilskudd regionale prosjekter222 800215 500203 850213 650209 300
Beregnet netto driftsramme til disposisjon−5 953 957−5 997 258−6 026 968−6 051 158−6 088 048
Disponibelt utover 2015-nivå- −43 301−73 011−97 201−134 091
Driftskonsekvenser av investeringer på levekår
41     Lassahagen bofellesskap for personer med psykiske lidelser, 10+6 plasser- 7 6009 60014 80014 800
42     Austbø bofellesskap for autister, 8 plasser- 20 80023 60023 60023 600
43     Haugåsveien bofellesskap for personer med psykiske lidelser, 7 plasser- - 5005 4005 400
44     Lervig sykehjem- - 1 00092 000103 000
45     Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser- - 1 00011 00011 000
46     Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere- - 3 5007 0007 000
47     Selveierboliger PUH , 6 plasser- - - 5 00010 000
48     Bofellesskap til personer med rus og psykiske lidelser, 4 plasser- - - - 6 000
Sum driftskons. av invest. i oppvekst og levekår28 40039 200158 800180 800
Driftskonsekvenser av investeringer på park og vei
49     Forbedring av framkommelighet på veinettet - 4008001 2001 600
50     Tiltak for å øke trafikksikkerheten- 3006009001 200
51     Vedlikehold av park, friområder og aktivitetsanlegg- 200400600800
52     Nye anlegg- 6001 2001 8002 400
53     Drift og vedlikehold av plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS- 200400600800
Sum driftskonsekvenser av investeringer på park og vei1 7003 4005 1006 800
Driftskonsekvenser av investering på idrett
54     Hetlandshallen, dobbel idrettshall- - - 1001 200
55     Nye Gamlingen- - 2 9005 0005 000
56     Kvernevik svømmehall- 2 6503 5503 5503 550
57     Hundvåg svømmehall- 1 4001 4001 4001 400
58     Skateanlegg på Tasta, drift fra juni 2016- 175300300300
59     Stavanger svømmehall, reduserte inntekter på grunn av rehabilitering- 9003 7003 700-
Sum driftskonsekvenser av investering på idrett5 12511 85014 05011 450
Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom
60     Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg- 7 75031 10033 25043 500
61     Energiutgifter til nye bygg- 1 3504 0006 3007 250
62     Olav Kyrres gate 19, økt husleie i forbindelse med rehabilitering - 2 3006 8502 850-
Sum Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom11 40041 95042 40050 750
Sum netto driftskonsekvenser av investeringer46 62596 400220 350249 800
Tekniske budsjettjusteringer
63Teknisk justering mellom investering- og driftsbudsjett ihht lovkrav - 42 50040 50040 50040 500
Sum tekniske budsjettjusteringer42 50040 50040 50040 500
Felles tiltak sentrale områder
64     Indeksregulering av eksterne husleiekontrakter - 4 5004 5004 5004 500
65     ENØK-innsparinger- −3 125−5 950−9 650−9 650
66     Lærlingeordningen, verdiskapning i virksomhetene- −1 000−1 000−1 000−1 000
67     Gevinstrealisering ved bruk av IKT-løsninger- −2 000−2 000−2 000−2 000
68     Rekruttering, stipend, messedeltaking, redusere aktiviteter- −500−500−500−500
69     Velferdsordninger og seniorpolitikk, redusere ordninger- −1 250−1 250−1 250−1 250
70     Tillitsprosjektet, reversere forventet effekt- 3 2003 2003 2003 200
71     Bosetting av Syriske kvoteflyktninger- 5 0005 0005 0005 000
72     Tilretteleggingsarbeid for unge med nedsatt funksjonsevne - 1 0002 0002 0002 000
Sum felles tiltak sentrale områder5 8254 000300300
Personal og organisasjon
73     Lønns- og personalsystem, oppgradering- 500500500500
74     Lokasjonsbasert befolkningsvarsling- 300300300300
75     Effektiviseringskrav- −3 300−3 300−3 300−3 300
Sum personal og organisasjon−2 500−2 500−2 500−2 500
Kommunikasjon
76     Effektiviseringskrav- −50−50−50−50
Sum kommunikasjon−50−50−50−50
Økonomi
77     Statliggjøring kemneren- −8 500−16 000−16 000−16 000
78     Effektiviseringskrav- −3 300−3 300−3 300−3 300
Sum økonomi−11 800−19 300−19 300−19 300
Kommuneadvokaten
79     Økt ramme til drift og kompetansetiltak- 250250250250
Sum kommuneadvokaten250250250250
Næring
80     Justert driftsramme til forventet aktivitet- −250−250−250−250
Sum næring−250−250−250−250
Politisk sekretariat
81     Effektiviseringskrav- −50−50−50−50
Sum politisk sekreteriat−50−50−50−50
SUM SENTRALE OMRÅDER−8 575−17 900−21 600−21 600
OPPVEKST OG LEVEKÅR
Felles tiltak oppvekst og levekår
82     Merkostnad på grunn av økt innslagspunkt for ressurskrevende tjenester- 4 8004 8004 8004 800
83     Effektiviseringskrav- −200−200−200−200
Sum felles tiltak oppvekst og levekår4 6004 6004 6004 600
Barnehage
84     Kompetanseheving- 1 0002 0002 0002 000
85     Tilskudd private barnehager, effekt av ny beregningsmetode- −7 800−11 150−15 400−16 260
86     Styrket barnehagetilbud, helårseffekt av overføring til Ressurssenter for styrket barnehagetilbud - −2 900−2 900−2 900−2 900
87     Ledelsesstruktur, administrasjons- og kjøkkenassistentressurs, helårseffekt av rammereduksjon- −5 000−5 000−5 000−5 000
88     Tiltak for flerspråklige barn, helårseffekt av rammereduksjon- −1 700−1 700−1 700−1 700
89     Moderasjonsordning, helårseffekt av justering- −5 600−5 600−5 600−5 600
90     Spesielt tilrettelagte avdelinger (STA), helårseffekt ved avvikling av to avdelinger- −3 800−3 800−3 800−3 800
91     Auglend barnehage for hørselshemmede, helårseffekt av kapasitetsreduksjon- −2 100−2 100−2 100−2 100
92     Smiodden barnepark, avvikles- −300−1 000−1 000−1 000
93     Økt lisenskostnad for programvaren Hypernett - 200200200200
94     Økt foreldrebetaling for opphold i barnehage- −5 600−5 600−5 600−5 600
95     Nedgang i antall barn med lovfestet rett barnehageplass- −7 400−7 400−7 400−7 400
96     Fleksibelt opptak- 3 7003 7003 7003 700
97     Effektiviseringskrav- −1 500−1 500−1 500−1 500
98     Omstilling 2018- - - −10 000−10 000
Sum barnehage−38 800−41 850−56 100−56 960
Skole og SFO
99     Rammereduksjon- −20 000−20 000−20 000−20 000
100     Lenden skole og ressurssenter, helårseffekt av avsluttet leieforhold- −650−650−650−650
101     Avslutning av prosjektet \Det lærende barnet"ved UIS"""- - - −300−300
102     Kommunalstyret for oppvekst, tilbakeføring av reserve- −1 500−1 500−1 500−1 500
103     Lenden skole og ressurssenter, helårseffekt av redusert tjenestetilbud- −2 400−2 400−2 400−2 400
104     Foreldrebetaling skolefritidsordningen, helårseffekt av prisøkning- −1 500−1 500−1 500−1 500
105     Foreldrebetaling skolefritidsordningen, økes fra høsten 2016- −1 500−3 200−3 200−3 200
106     Realfag på mellomtrinnet, økt satsing- 2 2004 3004 3004 300
107     Reduksjon i kurs og kompetansetiltak- −1 000−1 000−1 000−1 000
108     Reduserte pensjonskostnader SPK, sats er endret- −3 350−3 350−3 350−3 350
109     Økt lisenskostnad for programvaren Hypernett - 200200200200
110     Effektiviseringskrav- −2 600−2 600−2 600−2 600
Sum skole og sfo−32 100−31 700−32 000−32 000
Johannes læringssenter
111     Husleie nye lokaler Haugesundsgate 27 og 30- 1 3001 3001 3001 300
112     Innføringsbarnehagen, helårseffekt av bemanningsreduksjon- −1 200−1 200−1 200−1 200
113     Pensjonskostnader SPK, reduksjon i sats- −400−400−400−400
Sum Johannes læringssenter−300−300−300−300
Kulturskolen
114     Redusere tjenestetilbudet- −1 600−1 600−1 600−1 600
Sum Kulturskolen−1 600−1 600−1 600−1 600
PPT
115     Helårseffekt av redusert tjenestetilbud- −1 100−1 100−1 100−1 100
116     Effektiviseringskrav, PPT- −100−100−100−100
Sum PPT−1 200−1 200−1 200−1 200
Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud
117     Styrket barnehagetilbud, helårseffekt av effektivisering- −4 100−4 100−4 100−4 100
Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud−4 100−4 100−4 100−4 100
Ungdom og fritid
118     Gjennomføre ungdomsundersøkelsen i 2016 og 2018- 500- - 500
119     SLT-midler, videreføre 2015-nivå- −300−300−300−300
120     Tilskudd til barn og ungdomsarbeid, videreføre 2015-nivå- −200−200−200−200
121     Ungbo, effektiviseringskrav- −600−600−600−600
122     Effektiviseringskrav, administrasjon- −300−300−300−300
Sum Ungdom og fritid−900−1 400−1 400−900
Helsestasjon og Skolehelsetjenesten
123     Skolehelsetjenesten, øke tjenestetilbudet- 1 5001 5001 5001 500
124     Effektiviseringskrav- −150−150−150−150
Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste1 3501 3501 3501 350
Barnevern
125     Fosterhjem, klientutgifter- 8 0008 0008 0008 000
126     Barnevernvakten, effekt av reforhandlede avtaler med andre kommuner- −300−300−300−300
127     Effektiviseringskrav, administrasjon- −150−150−150−150
Sum barnevern7 5507 5507 5507 550
Helse- og sosialkontor
128     Ressurskrevende tjenester, kommunal egenandel- 2 5002 5004 0004 000
129     Brukerstyrt personlig assistent (BPA), forventet økt aktivitet- 4 5004 5004 5004 500
130     Effektiviseringskrav, administrasjon- −200−200−200−200
Sum helse- og sosialkontor6 8006 8008 3008 300
NAV-kontorene
131     Økonomisk sosialhjelp, videreføre 2015-nivå- 10 00010 00010 00010 000
132     Omsorgsinstitusjon rusmiddelmisbrukere, videreføre 2015-nivå- 4 0004 0004 0004 000
133     Effektiviseringskrav, administrasjon- −150−150−150−150
Sum NAV-kontorene13 85013 85013 85013 850
Hjemmebaserte tjenester
134     Økt eksternhusleie og innføring av arbeidstøy- 1 0001 0001 0001 000
135     St Svithun bofellesskap avvikles- −5 600−5 600−5 600−5 600
136     Økt tjenestetilbud i hjemmetjenesten- 5 0005 000- -
137     Fløyen bokollektiv, redusert behov for respiratorplass- −3 125−3 125−3 125−3 125
138     Omstilling 2018- - - −7 500−7 500
Sum hjemmebaserte tjenester−2 725−2 725−15 225−15 225
Alders- og sykehjem
139     Prisjustering Boganes sykehjem iht. driftsavtale- 700700700700
140     St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer- - - −16 000−16 000
141     Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer- - - −32 000−32 000
142     St. Petri aldershjem, økt fagkompetanse- 4 0004 0004 0004 000
143     Inntektsjustert økning i egenbetalinger for langtidsopphold på sykehjem- −11 000−11 000−11 000−11 000
144     Bydelskafe på Bergåstjern sykehjem, salgsinntekter- −500−500−500−500
145     Trygghetsavdelingen på Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling- −2 800−2 800−2 800−2 800
146     Rehabiliteringsplasser i Spania, opprettholde 6 plasser- −3 000−3 000−3 000−3 000
147     Dagsenteret på Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling- −1 500−3 100−3 100−3 100
148     Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling av plasser- −12 000−24 000−24 000−24 000
149     Finansiering av øyeblikkelig hjelp- senger, fra øremerking til rammetilskudd- 10 00012 00012 00012 000
150     Effektiviseringskrav- −2 500−2 500−2 500−2 500
151     Omstilling 2018- - - −17 500−17 500
Sum alders- og sykehjem−18 600−30 200−95 700−95 700
Stavanger legevakt
152     Akuttmedisinsk forskrift, oppfølging og implementering- 1 7001 7001 7001 700
153     Finansiering av øyeblikkelig hjelp-senger, fra øremerking til rammetilskudd- 4 8004 8004 8004 800
154     Effektiviseringskrav- −150−150−150−150
Sum Stavanger legevakt6 3506 3506 3506 350
Rehabiliteringsseksjonen
155     Effektiviseringskrav- −150−150−150−150
Sum Rehabiliteringsseksjonen−150−150−150−150
Dagsenter og avlastningsseksjonen
156     Nytt botiltak i Madla barnebolig - 1 5001 500- -
157     Avlastningsplasser, redusere antall- −3 000−6 000−6 000−6 000
158     Høyebakken midlertidig avlastningsbolig avvikles- −8 500−10 000−10 000−10 000
159     Effektiviseringskrav- −400−400−400−400
Sum dagsenter og avlastningsseksjonen−10 400−14 900−16 400−16 400
Samfunnsmedisin
160     Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst- 8001 6002 4002 400
161     Smittevernsressurs, videreføre 2015-nivå- −500−500−500−500
Sum samfunnsmedisin3001 1001 9001 900
Tekniske hjemmetjenester
162     Effektiviseringskrav og inntektsøkning, tekniske hjemmetjenester- −250−250−250−250
Sum tekniske hjemmetjenester−250−250−250−250
Fysio- og ergoterapitjenesten
163     Effektiviseringskrav- −100−100−100−100
Sum fysio- og ergoterapitjenesten−100−100−100−100
Helsehuset i Stavanger
164     Virksomhetsleder, merkantil ressurs, psykolog- 1 5001 5001 5001 500
Sum Helsehuset i Stavanger1 5001 5001 5001 500
Flyktningseksjonen
165     Økt oppmerksomhet på refusjon- og tilskuddsmidler- 300300300300
Sum Flyktningseksjonen300300300300
Embo
166     Effektiviseringskrav- −500−500−500−500
Sum Embo−500−500−500−500
SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR−69 125−87 575−179 325−179 685
Felles tiltak kultur og byutvikling
167     Digitalisering av byggesaksarkiv - endret fremdrift- 5 0005 000200200
168     Interkommunal delplan (IKDP) Forus- 850510350-
Sum felles tiltak kultur og byutvikling5 8505 510550200
Kultur
169     Opera Rogaland IKS, driftstilskudd- 100150250250
170     Kultur, økt ramme- 300300300300
171     Tilskudd til kulturinstitusjoner, justering i samsvar med statens bevilginger - 1 9501 9501 9501 950
172     Sølvberget KF, videreføre tilskuddet på 2015-nivå- −1 000−1 000−1 000−1 000
173     Avsluttet prosjektfinansiering av museumsanleggene i Musegaten- −450−450−450−450
174     Obstfelderjubileum 2016- 500−300−300−300
Sum kultur1 400650750750
Geodata
175     Eiendomsskatt, kontormessig oppjustering- −250−250−250−250
176     Taksering eiendomsskatt- - 6 0006 0003 000
Sum Geodata−2505 7505 7502 750
Planavdelinger
177     Rammereduksjon- −1 300−1 300−1 300−1 300
Sum planavdelinger−1 300−1 300−1 300−1 300
SUM KULTUR OG BYUTVIKLING5 70010 6105 7502 400
Felles tiltak bymiljø og utbygging
178     Effektiviseringskrav Stab BMU, Miljø og Utbygging- −50−50−50−50
Sum felles tiltak bymiljø og utbygging−50−50−50−50
Sum miljø- - - -
Utbygging
179     Bortfall av leieinntekter- 2 0002 0003 8004 300
Sum utbygging- 2 0002 0003 8004 300
Park og vei
180     Biologisk mangfold- 2505007501 000
181     Drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse- 100200300400
182     Attende, Arboreet og friluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler- 150300450600
183     Bidrag fra vertskommune under festival- 500- 500-
184     Kunstgressbaner, redusere vedlikeholdet- −500−500−500−500
185     Sykkelsatsingen, redusere skilting og driftstiltak- −500−500−500−500
186     Reduksjon i vedlikehold i park og vei - −1 300−1 300−1 300−1 300
187     Stavanger natur- og idrettsservice KF, redusere vedlikeholdet- −2 500−2 500−2 500−2 500
188     Effektiviseringskrav- −350−350−350−350
Sum park og vei- −4 150−4 150−3 150−3 150
Idrett
189     Leieinntekter ONS i 2016 og 2018- −1 050- −1 050-
190     Økte billettinntekter i svømmehallene- −800−1 300−1 800−1 800
191     Opphør av tilskudd til Beach volleyball World Tour Stavanger i 2017- - −2 500−2 500−2 500
192     Bortfall av leieinntekter OTD i 2016 og 2018- 700- 700-
193     Redusert tilskudd større idrettsarrangement- −1 000−1 000−1 000−1 000
194     Rammereduksjon Stavanger natur- og idrettsservice KF- −200−200−200−200
195     Bortfall av billettinntekter på Gamlingen- 2 2001 700- -
196     Indeksregulering Oilers investa AS- 300450550650
197     Drift av idrettshall Siddishall (avtale signert i 2015)- 1 5001 5001 5001 500
198     Revidering av avtaler med Stiftelsen Stavanger ishall- −1 000−1 000−1 000−1 000
199     Samdrift mellom svømmehall og idrettshall på Kvernevik og Hundvåg- −800−1 000−1 000−1 000
200     Effektiviseringskrav- −115−115−115−115
Sum idrett- −265−3 465−5 915−5 465
Stavanger eiendom
201     Forsikring bygg- 200400600800
202     Husleieinntekter, bofellesskap og omsorgsboliger, volumvekst- −3 600−4 050−4 050−4 050
203     Private ideelle sykehjem, nødaggregat engangsutgift i 2015- −4 500−4 500−4 500−4 500
204     Økt vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg- 18 20033 20033 20043 200
205     Drift av 12 nødaggregat, private og kommunale sykehjem- 750750750750
206     Utleieformål, reduksjon i leieinntekter- 2 1002 1002 1002 100
207     Tiltakspakke økt sysselsetting- 6 750- - -
208     Planlegging- og utredningskostnader til diverse bygningskategorier- 200200200200
209     Effektiviseringskrav- −1 140−1 140−1 140−1 140
Sum Stavanger eiendom- 18 96026 96027 16037 360
Vannverket
210Fastledd, IVAR- 9145 3019 45810 906
211Mengdevariabelt ledd, IVAR- 2805 21810 11510 698
212Bemanningsøkning iht. hovedplan- 3507001 0501 400
213Driftsutgifter/generell prisstigning- 1 2601 3542 1212 907
214Avskrivninger- 1 3072 5783 8725 124
215Renter restkapital- −4 492−3 679−2 799−1 925
216Bruk/avsetning til selvkostfond- 5 3488 3949 95510 125
217Gebyrer/gebyrøkning- −4 967−19 866−33 772−39 235
Sum Vannverket- - - - -
Avløpsverket
218Fastledd, IVAR- 3 8014 9856 7578 785
219Mengdevariabelt ledd, IVAR- 7 2508 70011 02013 920
220Bemanningsøkning iht. hovedplan- 3507001 0501 400
221Driftsutgifter/generell prisstigning- 2 6023 4364 3215 224
222Avskrivninger- 1 1881 9532 7563 527
223Renter restkapital- −9 577−9 070−8 532−7 992
224Gebyrer/gebyrøkning- - - - −12 600
225Bruk/avsetning til selvkostfondet- 4 067−1 023−7 691−2 583
Sum Avløpsverket- 9 6819 6819 6819 681
Renovasjon
226Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR- 7001 5003 0004 500
227Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning- 3 7756 6309 02711 767
228Kalkulerte finanskostnader- −420−410−401−391
229Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester- 688668−748−135
230Gebyrer/generell gebyrøkning- −4 420−7 810−12 120−16 720
231Bruk/avsetning til selvkostfond- −323−5781 242979
Sum renovasjon- - - - -
SUM BYMILJØ OG UTBYGGING- 26 17630 97631 52642 676
SUM ENDRINGER PÅ TJENESTEOMRÅDENE- −45 824−63 889−163 649−156 209
SUM DRIFTSKONSEKVENSER AV INVESTERINGER- 46 62596 400220 350249 800
SUM TEKNISKE BUDSJETTJUSTERINGER- 42 50040 50040 50040 500
DISPONIBELT UTOVER 2015-NIVÅ- −43 301−73 011−97 201−134 091
BUDSJETTBALANSE- - - - -
        Nye tiltak i HØP 2016–2019
        Videreføring av videretiltak
Tabell 10.4 Rådmannens forslag til endringer i drift
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

10.1.4 Rådmannens forslag til endringer i drift 10.1.4 Rådmannens forslag til endringer i drift