10.2.1 Hovedoversikt investering

Hovedoversikt – investeringRegnskap 2014Opprinnelig budsjett 2015Justert budsjett 2015Budsjett 2016Budsjett 2017Budsjett 2018Budsjett 2019
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom135 112341 600117 300260 60045 00047 80038 000
Andre salgsinntekter1 486- - - - - -
Overføringer med krav til motytelse10 477- - 6 0006 000- -
Kompensasjon for merverdiavgift142 065153 600147 400139 000124 80090 20091 000
Statlige overføringer40 63838 40050 00021 44082 050299 89522 700
Andre overføringer100 504- - 7 000- - -
Renteinntekter og utbytte- - - - - - -
Sum inntekter430 283533 600314 700434 040257 850437 895151 700
Utgifter
Lønnsutgifter31 31410 38310 383- - - -
Sosiale utgifter7 3042 5872 587- - - -
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon988 8041 274 9671 185 4581 219 8001 113 000802 000840 200
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon23 354- - - - - -
Overføringer143 022−300−775- - - -
Renteutgifter og omkostninger5- - - - - -
Fordelte utgifter−182 121−15 388−15 388- - - -
Sum utgifter1 011 6811 272 2491 182 2651 219 8001 113 000802 000840 200
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån140 04595 00095 000105 000105 000105 000105 000
Utlån425 900364 850364 850216 450250 000250 000250 000
Kjøp av aksjer og andeler13 65115 10015 14419 10020 10021 10022 100
Dekning av tidligere års udekket76 625- - - - - -
Avsatt til ubundne investeringsfond69 250- - - - - -
Avsatt til bundne investeringsfond45 391- - - - - -
Avsatt til likviditetsreserve- - - - - -
Sum finansieringstransaksjoner770 861474 950474 994340 550375 100376 100377 100
Finansieringsbehov1 352 2581 213 5991 342 5591 126 3101 230 250740 2051 065 600
Dekket slik:
Bruk av lån1 064 827945 5291 113 463801 813889 438320 773601 434
Salg av aksjer og andeler7 423- - - - 00
Mottatte avdrag på utlån190 765138 600138 600148 600148 600148 600148 600
Overført fra driftsbudsjettet4 647119 42071 930175 897192 212270 832315 566
Bruk av tidligere års udisponert- - - - - - -
Bruk av disposisjonsfond- - - - - - -
Bruk av bundne driftsfond- - - - - - -
Bruk av ubundne investeringsfond47 35010 05010 050- - - -
Bruk av bundne investeringsfond37 247- 8 516- - - -
Bruk av likviditetsreserve- - - - - -
Sum finansiering1 352 2581 213 5991 342 5591 126 3101 230 250740 2051 065 600
Udekket/udisponert- - - - - - -
Tabell 10.7 Hovedoversikt investering
Last ned tabelldata (Excel)

10.2.2 Budsjettskjema 2A - investering

Budsjettskjema 2A – investeringRegnskap 2014Opprinnelig budsjett 2015Justert budsjett 2015Budsjett 2016Budsjett 2017Budsjett 2018Budsjett 2019
Investeringer i anleggsmidler1 011 6811 272 2491 182 2651 219 8001 113 000802 000840 200
Utlån og forskutteringer425 900364 850364 850216 450250 000250 000250000
Kjøp av aksjer og andeler13 65115 10015 14419 10020 10021 10022100
Avdrag på lån140 04595 00095 000105 000105 000105 000105 000
Dekning av tidligere års udekket76 625- - - - 00
Avsetninger114 641- - - - 00
Årets finansieringsbehov1 782 5411 747 1991 657 2591 560 3501 488 1001 178 1001 217 300
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler1 064 827945 5291 113 463801 813889 438320 773601 434
Inntekter fra salg av anleggsmidler142 535341 600117 300260 60045 00047 80038 000
Tilskudd til investeringer141 14238 40050 00028 44082 050299 89522 700
Kompensasjon for merverdiavgift142 065153 600147 400139 000124 80090 20091 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner201 242138 600138 600154 600154 600148 600148 600
Andre inntekter1 486- - - - - -
Sum ekstern finansiering1 693 2971 617 7291 566 7631 384 4531 295 888907 268901 734
Overført fra driftsbudsjettet4 647119 42071 930175 897192 212270 832315 566
Bruk av avsetninger84 59710 05018 566- - - -
Sum finansiering1 782 5411 747 1991 657 2591 560 3501 488 1001 178 1001 217 300
Udekket/udisponert- - - - - - -
Tabell 10.8 Budsjettskjema 2A - investering
Last ned tabelldata (Excel)

10.2.3 Budsjettskjema 2B - investering

Investeringstabell 2016-2019Total prosjekt- kostnad Påløpte kostnader tom 2014 Budsjett 2015 2016201720182019
DIVERSE BYGG OG ANLEGG
1Nye Tou, 1. byggetrinn (ferdig 2016) 97 50050 72516 40030 400
2Holmeegenes, rehabilitering27 95021 2182 9003 800
3Kulvert over motorvei, inkl.prosjektering (ferdig 2016)141 00075732 200108 300
4Administrasjonsbygg, utbedring2 5001 0001 0001 0001 000
5Energitiltak i kommunale bygg (ferdigstilles i 2017)55 00017 00019 00019 000
6Energitiltak i kommunale bygg, trinn 2 (ferdigstilles i 2017)*21 9007 40014 500
7Olav Kyrres gate 19, varmesentral (ferdig 2017)29 7002 00013 00014 700
8Olav Kyrres gate 19, rehabilitering (ferdig 2017)**108 0002 00050 00056 000-
9Vålandstårnet, rehabilitering og innredning (ferdig 2016)10 0007 0003 000
10Kongsgata 47/49, rehabilitering10 00010 000
11Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2020)*140 0004 00030 00050 000
12Brannstasjon, Lervig (ferdigstilles i 2020)*150 0004 00030 00050 000
13Olav Kyrresgate 23, taktekking5 0005 000
14Brannsikring i sentrum 1 5001 5001 5001 5001 500
Sum diverse bygg796 050248 600118 50062 500102 500
SKOLEBYGG
Nybygg/utvidelse/ombygging
15Madlamark skole, nybygg (ferdig 2021)**150 0005 000
16Eiganes skole. Utbygging av 27 rom inkl. fransk skole (ferdig 2016) 235 40027 136110 00063 10035 000
17Vaulen skole, ombygging (ferdigstilles i 2021)150 0002 00030 000
18Kvaleberg skole, utbygging (ferdig 2020)57 0002 00035 000
19Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018)**25 0003 00011 00011 000
20Lunde skole, innvendig ombygging*15 0007 0008 000
21Skeie skole m/14 rom, utvidelse (ferdig 2023)**182 0002 000
22Storhaug bydel ny barneskole 14 rom (ferdig 2022)**182 0009001 0002 000
23Nylund skole, utbygging av loft og rehabilitering av fasade (ferdig i 2017)*48 00020 00028 000
24Jåtten skole, nybygg 14 rom inkl. bydelsmusikkskole (ferdig i 2019)196 0003 00030 00070 00093 000
Rehabilitering
25Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2018)**146 0002 00050 00094 000
26Kvernevik skole, rehabilitering inkl. bydelsmusikkskole (ferdig i 2019/2020)64 0002 00050 000
27Hundvåg skole, rehabilitering (ferdig 2017)**40 5003 00037 500
28Gautesete skole, rehabilitering (ferdig i 2018)30 8002 00020 0008 800
29Skoler, inventar og utstyr3 0002 0002 0002 0002 000
30Skoler, løpende rehabilitering6 5002 5002 5002 5002 500
Sum skolebygg 1 521 700107 600224 000194 300221 500
BARNEHAGEBYGG
Nybygg
31Emmaus barnehage, trinn 4 (ferdig juli 2016)53 3009 45020 00023 850
32Roaldsøy barnehage, riving/nybygg 4 avd (ferdig i 2021) **36 0001 000- - - 2 000
33Atlanteren,ny barnehage med 8 avd. (ferdigstilles i 2020)74 00044 000
34Vardenes barnehage, riving/nybygg 4 avd., samt kjøp av 2 tomter (ferdig 2019)*45 00010 00020 00015 000
Rehabilitering
35Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2017/2018)**20 000- 2 00015 0003 000
36Barnehager, løpende rehabilitering 5 0002 0002 0002 0002 000
37Barnehager, inventar og utstyr1 0001 0001 0001 0001 000
Sum barnehagebygg228 30028 85028 00026 00064 000
SYKEHJEM, BOFELLESSKAP OG BOLIG
38Haugåsveien 26/28, riving og nybygg -7 nye omsorgsboliger i bofellesskap (ferdig 2017/2018)**35 0001301 00018 90010 0005 000
39Bjørn Farmannsgt 25, 4 plasser i barnebolig, inkl.parkering (ferdig i september 2017)**37 0001935 00023 8008 000
40Fredrikke Quams Gate, utbedring (ferdig i 2016)5 0005 000
41Helsehuset Stavanger, ombygging av nye lokaler1 0002 000
42Lassahagen rehabilitering/ombygging av 6 boliger, 2.byggetrinn (ferdig i 2017)*12 0006 0006 000
43Lervig, nytt sykehjem-123 plasser(inkl.tomt og prod.kjøkken) (ferdig 2017/2018)**470 0006 73058 900150 400229 00025 000
44St.Petri aldershjem,riving, nytt bofellesskap (ferdig 2020)64 0002 00050 000
45Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming (ferdigstilles i 2018)**30 0002 0002 00016 00010 000-
46Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming, trinn 2 (ferdig i 2020)*30 0002 0003 000
47Omsorgsboliger i bofellesskap til personer med utviklingshemming (2x8 boliger) , ferdigstilles i 202080 0002 00045 000
48Dagtilbud for personer med utviklingshemming (ferdigstilles i 2017)3 0001 5001 500
49Oppgradering av signalanlegg i sykehjem til smykkealarmer*3 0002 0001 000
50Alarmer/mottakssentraler tekniske hjemmetjenester, utskifting (ferdig i 2016)4 500- 4 500
51Lås på medisinrom og vaktrom i sykehjem og hjemmebaserte tjenester*2 0001 0001 000
52Et bofellesskap for 4 personer med rus- og psykiatrilidelser (ferdig i 2017/2018)*20 00010 00010 000
53Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering 4 0002 0002 0002 0002 000
54Haugåsveien, 23 kommunale bolger (ferdig i 2017/2018)**55 000- 20 00020 00015 000
55Oddahagen, 9 boliger (ferdigstilles i 2017)**25 0001492 00018 9004 000
56Kari Trestakkv. 3, 10 boliger (ferdigstilles i 2017)**25 0001 2231 00012 80010 000
57Eldre boliger, rehabilitering2 5001 0001 0001 0001 000
58Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp 10 00010 00015 00030 00030 000
Sum sykehjem, bofellesskap og bolig900 500281 800334 500104 000131 000
PARK- OG IDRETTSBYGG
59Idrettsbygg, rehabilitering 700500500500500
60Kvernevik svømmehall (ferdig 2016)136 30041 31270 00025 000
61Hetlandshallen, dobbelhall (ferdigstilles i 2018)40 00010 00030 000
62Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019)40 0002 00025 00013 000
63Nytt garderobeanlegg og klubbhus på Midjord22 00050021 500
64Folkebad - Planleggingsutgifter10 0004 1831005 700
65Nye Gamlingen, inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2017)120 0007 09625 00065 00022 900
66Stavanger svømmehall, rehabilitering (ferdig 2018)**87 0005 00041 00041 000
Sum park og idrettsbygg455 300122 70076 40096 50013 500
Sum bygg3 901 850789 550781 400483 300532 500
UTBYGGINGSOMRÅDER
67Kjøp av areal i hovedutbyggingsområder32 00035 00035 00035 00035 000
68Byggemodning av hovedutbyggingsområder20 00020 00020 00020 00020 000
69Kjøp og utvikling av andre eiendommer 17 00017 00017 00017 00017 000
Storhaug
70Kjøp av tomt til kommunale utbyggingsbehov innenfor Storhaug Øst (Urban Sjøfront)*40 000
71Områdeløft Storhaug8 0002 0004 0002 000
Jåttåvågen
72Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016)150 000132 60017 400
Sum utbyggingsområder158 000133 40074 00072 00072 000
VANNVERKET
73Vannmålere/off. ledninger1 0001 100600600600
74Ringledninger/forsterkninger.2 0002 4002 4002 4002 500
75Fornyelse/renovering23 00022 00022 00025 00025 000
76Vannledninger/utbyggingsområder 4 0005 0005 0005 0005 000
77Byomforming2 0002 0002 0002 0002 000
78Vålandsbassengene (ferdig 2018)**14 5005002 0008 0004 000
79Ryfast, omlegging og oppgradering av vannettet*20 0005 0005 0005 0005 000
80Strakstiltak2 0002 0002 0002 0002 000
Kjøretøy vannverket
81Bil til lekkasjelytting650
82Desinfeksjon 600
83Reparasjonslag600650
Sum vannverket34 50042 70047 00046 00038 400
AVLØPSVERKET
84Kloakkrammeplanen3 0003 000
85Separering11 50011 00011 0007 50010 000
86Fornyelse og renovering32 00033 00033 00033 00033 000
87Nedbørsmålere300300
88Vålandsbassengene (ferdig 2018)**14 5005002 0008 0004 000
89Ryfast, omlegging og oppgradering av avløpsnettet og ekstraordinære pumpestasjoner*80 0005 00010 00020 00020 000
90Byomforming4 0005 0005 0005 0005 000
91Strakstiltak2 5002 5002 5002 5002 500
Kjøretøy
92Stasjonsdrift3 3001 300
Sum avløp94 50061 80069 50072 00071 800
RENOVASJON
93Kjøp av nye søppelspann2 2002 4002 5002 6002 700
94Nedgravde containere2 0002 2002 4002 6002 600
95Miljøstasjoner20050
Sum renovasjon4 6504 9005 2005 300
Sum vann, avløp og renovasjon129 000109 150121 400123 200115 500
PARK OG VEI
Framkommelighet
96Asfaltering5 0005 0005 0005 0005 000
97Flaskehalsutbedring (ferdig 2016)**25 000- 24 000
98Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering1 5001 5001 5001 5001 500
99Nye veianlegg 2 1002 1002 1002 1002 100
100Gatelys 10 00010 00010 00010 00010 000
101Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting (ferdigstilles i 2018) 30 000- 10 00010 00010 000
Miljø og trafikksikkerhet
102Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner2 5002 5002 5002 5002 500
103Sykkelstrategi (ferdig 2016)50 0008 00022 200
104Austre Åmøy, gang/sykkelvei (2016/2017)5 0005 000
105Trafikksikkerhet15 30015 30015 30015 30015 300
106Miljø og gatetun3 5003 5003 5003 5003 500
Sentrum
107Sentrum1 0006 0006 0006 0006 000
Park og nærmiljø
108Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg 6 1006 1006 1006 1006 100
109Tasta skatepark (ferdigstilles i 2016)22 0003 00018 000
110Kunst i offentlig rom ( lekeplasser )1 0001 0001 0001 0001 000
111Prosjekt friområde 19 50010 00010 00010 00010 000
112Parkanlegg/friområder, rehabilitering 700700700700700
Utendørs idrettsanlegg
113Idrettsanlegg, rehabilitering 6 0006 0006 0006 0006 000
Uteområder kommunale bygg
114Nylund skole, rehabilitering av uteareal*3 2003 200
115Utearealer skoler 8 0008 0008 0008 0008 000
Sum park og vei 135 200156 90090 90087 70077 700
FELLES
116Nytt sak/arkiv-system (anskaffelse og implementering) (ferdig 2016)**8 0001 3004 0002 700
117Ny hjemmeside*2 0002 000
118Strømmålere, utskifting*3 2002 0001 200
119Egenkapitalinnskudd KLP15 10019 10020 10021 10022 100
Sum felles13 20025 80021 30021 10022 100
LEVEKÅR
120Biler1 5001 5001 5001 5001 500
Sum levekår1 5001 5001 5001 500
KIRKELIG FELLESRÅD
121Domkirken 2025, ferdigstilles innen 2025305 0003 50020 00020 00020 00020 000
122Bekkefaret kirke,rehabilitering (ferdig 2018)30 0002 00020 0008 000
123Kirkeparker og gravlunder, oppgradering 7 0002 0002 0003 000
124Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger (ferdigstilles i 2018)1 100400700
125Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig i 2020)*25 0003 00018 000
126Digitalisering av gravkartene for gravlundene i Stavanger*600600
127Tasta gravlund, prosjektering 200600
Sum kirkelig fellesråd368 70022 60042 60034 30041 000
Sum investeringer i planperioden4 705 9501 238 9001 133 100823 100862 300
FINANSIERING AV INVESTERINGER
128Overføring fra driften81 120175 897192 212270 832315 566
129Momsrefusjon investeringer142 400139 000124 80090 20091 000
130Lyse AS, avdrag ansvarlig lån43 60043 60043 60043 60043 600
131Tilskudd kjøp/bygging boliger (maks 20%)6 0006 0006 0006 0006 000
132Tilskudd rehabilitering boliger (maks 20%)600600600600600
133Salg av eiendommer 3 100260 60045 00047 80013 000
134Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming25 000
135Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig- 230 195
136Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofellesskap11 8006 30017 300
137Husbanktilskudd til kommunale boliger20 00019 500
138Spillemidler ordinære idrettsanlegg8 3008 3008 3008 3008 300
139Spillemidler nærmiljøanlegg800800800800800
140Spillemidler 2 svømmehaller (Hundvåg/Kvernevik)10 00036 600
141Tilskudd fra Enova, energitiltak kommunale bygg trinn 1 og trinn 21 6002 7403 4502 200
142Triangulum, refusjoner fra EU knyttet til varmesentral6 0006 000
143Vålandstårnets venner3 000
144Tilskudd fra norsk kulturråd3 000
145Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord2 000
146Bidrag fra IL Brodd, finansiering av klubbhus på Midjord4 000
147Spillemidler, Nye Gamlingen10 000
148Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall 5 0005 000
149Låneopptak580 679585 363639 43870 773351 434
Sum finansiering av investeringer1 238 9001 133 100823 100862 300
Andel egenfinansiering53449159
Andel lånefinansiering4756941
Tabell 10.9 Budsjettskjema 2B - investering
Last ned tabelldata (Excel)

* Nye prosjekter i forhold til Handlings- og økonomiplan 2015-2018

**Prosjekter med endret framdrift i forhold til Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

10.2 Investeringsbudsjett 10.2 Investeringsbudsjett