Hovedoversikt – investeringRegnskap 2014Opprinnelig budsjett 2015Justert budsjett 2015Budsjett 2016Budsjett 2017Budsjett 2018Budsjett 2019
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom135 112341 600117 300260 60045 00047 80038 000
Andre salgsinntekter1 486- - - - - -
Overføringer med krav til motytelse10 477- - 6 0006 000- -
Kompensasjon for merverdiavgift142 065153 600147 400139 000124 80090 20091 000
Statlige overføringer40 63838 40050 00021 44082 050299 89522 700
Andre overføringer100 504- - 7 000- - -
Renteinntekter og utbytte- - - - - - -
Sum inntekter430 283533 600314 700434 040257 850437 895151 700
Utgifter
Lønnsutgifter31 31410 38310 383- - - -
Sosiale utgifter7 3042 5872 587- - - -
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon988 8041 274 9671 185 4581 219 8001 113 000802 000840 200
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon23 354- - - - - -
Overføringer143 022−300−775- - - -
Renteutgifter og omkostninger5- - - - - -
Fordelte utgifter−182 121−15 388−15 388- - - -
Sum utgifter1 011 6811 272 2491 182 2651 219 8001 113 000802 000840 200
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån140 04595 00095 000105 000105 000105 000105 000
Utlån425 900364 850364 850216 450250 000250 000250 000
Kjøp av aksjer og andeler13 65115 10015 14419 10020 10021 10022 100
Dekning av tidligere års udekket76 625- - - - - -
Avsatt til ubundne investeringsfond69 250- - - - - -
Avsatt til bundne investeringsfond45 391- - - - - -
Avsatt til likviditetsreserve- - - - - -
Sum finansieringstransaksjoner770 861474 950474 994340 550375 100376 100377 100
Finansieringsbehov1 352 2581 213 5991 342 5591 126 3101 230 250740 2051 065 600
Dekket slik:
Bruk av lån1 064 827945 5291 113 463801 813889 438320 773601 434
Salg av aksjer og andeler7 423- - - - 00
Mottatte avdrag på utlån190 765138 600138 600148 600148 600148 600148 600
Overført fra driftsbudsjettet4 647119 42071 930175 897192 212270 832315 566
Bruk av tidligere års udisponert- - - - - - -
Bruk av disposisjonsfond- - - - - - -
Bruk av bundne driftsfond- - - - - - -
Bruk av ubundne investeringsfond47 35010 05010 050- - - -
Bruk av bundne investeringsfond37 247- 8 516- - - -
Bruk av likviditetsreserve- - - - - -
Sum finansiering1 352 2581 213 5991 342 5591 126 3101 230 250740 2051 065 600
Udekket/udisponert- - - - - - -
Tabell 10.7 Hovedoversikt investering
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

10.2.1 Hovedoversikt investering 10.2.1 Hovedoversikt investering