Budsjettskjema 2A – investeringRegnskap 2014Opprinnelig budsjett 2015Justert budsjett 2015Budsjett 2016Budsjett 2017Budsjett 2018Budsjett 2019
Investeringer i anleggsmidler1 011 6811 272 2491 182 2651 219 8001 113 000802 000840 200
Utlån og forskutteringer425 900364 850364 850216 450250 000250 000250000
Kjøp av aksjer og andeler13 65115 10015 14419 10020 10021 10022100
Avdrag på lån140 04595 00095 000105 000105 000105 000105 000
Dekning av tidligere års udekket76 625- - - - 00
Avsetninger114 641- - - - 00
Årets finansieringsbehov1 782 5411 747 1991 657 2591 560 3501 488 1001 178 1001 217 300
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler1 064 827945 5291 113 463801 813889 438320 773601 434
Inntekter fra salg av anleggsmidler142 535341 600117 300260 60045 00047 80038 000
Tilskudd til investeringer141 14238 40050 00028 44082 050299 89522 700
Kompensasjon for merverdiavgift142 065153 600147 400139 000124 80090 20091 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner201 242138 600138 600154 600154 600148 600148 600
Andre inntekter1 486- - - - - -
Sum ekstern finansiering1 693 2971 617 7291 566 7631 384 4531 295 888907 268901 734
Overført fra driftsbudsjettet4 647119 42071 930175 897192 212270 832315 566
Bruk av avsetninger84 59710 05018 566- - - -
Sum finansiering1 782 5411 747 1991 657 2591 560 3501 488 1001 178 1001 217 300
Udekket/udisponert- - - - - - -
Tabell 10.8 Budsjettskjema 2A - investering
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

10.2.2 Budsjettskjema 2A – investering 10.2.2 Budsjettskjema 2A – investering