Netto driftsrammer per kostrafunksjonBudsj.forslag 2016Vedtatt budsj. 2015% Endr 2015-2016
100 Politisk styring45 97153 871−15
110 Kontroll og revisjon5 1505 300−3
120 Administrasjon330 986342 066−3
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen27 38428 324−3
130 Administrasjonslokaler45 21942 5856
170 Årets premieavvik−125 071−125 0710
171 Amortisering av tidligere års premieavvik66 09371 093−7
172 Pensjon265 690265 6900
173 Premiefond−26 017−26 0170
180 Diverse fellesutgifter325 093151 270115
190 Interne serviceenheter- - 0
201 Førskole905 035932 235−3
202 Grunnskole1 164 0991 188 599−2
211 Styrket tilbud til førskolebarn126 859142 659−11
213 Voksenopplæring39 68438 6413
215 Skolefritidstilbud15 08617 886−16
221 Førskolelokaler og skyss116 226109 7266
222 Skolelokaler253 878234 9168
223 Skoleskyss6 0986 0980
231 Aktivitetstilbud barn og unge30 04430 844−3
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste72 80670 6063
233 Annet forebyggende helsearbeid29 42729 677−1
234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser96 13893 8353
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering168 482165 4812
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid86 68683 6434
243 Tilbud til personer med rusproblemer68 50464 6606
244 Barneverntjeneste63 71064 010−1
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet17 95417 9540
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet187 624180 7704
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon811 401845 877−4
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende881 304839 6355
255 Medfinansiering somatiske tjenester−6−60
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene14 8505029 600
261 Institusjonslokaler91 76191 7540
265 Kommunalt disponerte boliger−96 179−106 779−9,9
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi14 78114 7810
275 Introduksjonsordningen34 45934 4590
276 Kvalifiseringsordningen41 62041 6200
281 Økonomisk sosialhjelp146 516136 5167
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig12 67217 334−27
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde16 0134 013299
290 Interkommunalt samarbeid (§§27/28a - samarbeid)2182180
301 Plansaksbehandling46 55561 555−24
303 Kart og oppmåling6 8078 357−19
304 Bygge-og delesaksbehandling, ansvaresrett og utslippstillatelser−2 380−2 3800
305 Eierseksjonering5935930
320 Kommunal næringsvirksomhet−9911 309−176
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet−1 464−5 914−75
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling7927920
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak2 2801 78028
332 Kommunale veier90 56988 9692
335 Rekreasjon i tettsted51 60352 203−1
338 Forebygging av branner og andre ulykker24 47126 610−8
339 Beredskap mot branner og andre ulykker78 47176 6822
340 Produksjon av vann−5 237−1 464257,7
345 Distribusjon av vann5 2371 464258
350 Avløpsrensing1 331−9 720−113,7
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann−5 39839
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L.4 067- 0
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall1401400
360 Naturforvaltning og friluftsliv26 32317 78548
365 Kulturminneforvaltning5425420
370 Bibliotek51 81952 819−1,9
375 Museer21 13219 6327,6
377 Kunstformidling59 15659 456−0,5
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg44 04149 091−10
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg120 490110 2309,3
383 Musikk- og kulturskoler29 71431 314−5
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg86 52678 22610,6
386 Kommunale kulturbygg19 84519 1453,7
390 Den norske kirke81 05879 3582,1
392 Andre religiøse formål13 10012 0009
800 Skatt på inntekt og formue−5 343 000−5 214 8003
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd−1 753 130−1 610 0238,9
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv.−88 150−84 4004,4
860 Motpost avskrivninger−466 300−478 086−3
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)245 243236 4534
880 Interne finansieringstransaksjoner175 897119 42047
Nettosum alle funksjoner000
Tabell 10.10 Netto driftsrammer per kostrafunksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

10.3.1 Netto driftsrammer per kostrafunksjon 10.3.1 Netto driftsrammer per kostrafunksjon