I budsjettet for 2016 er det lagt til grunn en økning i gebyrene for vann på 5 %. For avløp foreslås det uendrede gebyrer. Dekningsgraden i rådmannens forslag er for vannverket 95,5 % og for avløpsverket 102,1 %

Manglende dekningsgrad blir dekket inn av opparbeidede fond fra tidligere år.

12.1.1 Generelt om gebyrgrunnlaget

Gebyrene baseres på at inntektene for henholdsvis vann- og avløpsverket ikke skal overskride gebyrgrunnlaget.

Gebyrgrunnlaget består av utgifter til:

 • Administrasjon, etc.
 • Drift og vedlikehold
 • Betjening av investert kapital
 • Betaling til IVAR for vann- og avløpstjenester

Selvkostberegningene gjøres etter reglene i kommunaldepartementets rundskriv om selvkostberegninger i kommunene. For størstedelene av VA-anleggene legges det til grunn en avskrivningstid på 40 år. Avskrivningen er lineær.

Rentene på restkapitalen er den samme som 5-årig swap rente + 0,5 %. For inntektsåret 2016 er denne renten 1,75 % (1,26 % + 0,5 %)

12.1.2 Beregning av gebyrgrunnlaget

Gebyrgrunnlaget fremgår av budsjettet:

Vannverket

 • funksjon 340; produksjon av vann. Det vil si kjøp av vann fra IVAR.
 • Funksjon 345; Distribusjon av vann

Avløpsverket

 • funksjon 350; avløpsrensing.
 • funksjon 353; avløpsanlegg, innsamling av avløpsvann

Funksjon 345 og 353 vises med følgende oppdeling: Lønn for VA- verkets egen administrasjon, drift og vedlikehold samt overføringer til administrasjonen og kapitalkostnader.

Beregning av gebyrgrunnlag 20162016201720182019
Vannverket
Fastledd, IVAR18 28422 67126 82828 276
Mengdevariabelt ledd, IVAR26 39031 32836 22536 808
Bemanningsøkning iht Hovedplan1 0501 4001 7502 100
Driftsutgifter/generell prisstigning35 01035 10435 87136 657
Avsivninger 19 18320 45421 74823 000
Renter restkapital9 29510 10810 98811 862
Gebyrgrunnlag109 212121 065133 410138 703
Foreslåtte inntekter−104 297−119 196−133 102−138 565
Dekningsgrad95,5 %98,5 %99,8 %99,9 %
Avløpsverket
Avløpsrensing IVAR92 78395 41799 509104 437
Bemanningsøkning iht Hovedplan1 0501 4001 7502 100
Driftsutgifter/generell prisstigning39 92840 76241 64742 550
Avskrivninger 38 37839 14339 94640 717
Renter restkapital17 63518 14218 68019 220
Gebyrgrunnlag189 774194 864201 532209 024
Foreslåtte inntekter−193 841−193 841−193 841−206 441
Dekningsgrad102,1 %99,5 %96,2 %98,8 %
Tabell 12.1 Beregning av gebyrgrunnlag 2015
Last ned tabelldata (Excel)

 Prisen for vann 2016 vil økes med 5 %. Prisen for avløp er uendret. Alle priser er eksklusiv MVA.

12.1.3 Årsgebyrer

Vann

a) Ubebygde eiendommer:

Inntil bystyret bestemmer noe annet settes gebyret for disse til kr 0 per år

b) Fastleddet:

Alle eiendommer skal betale kr 4,36 per m2 brutto gulvareal pr år

c) Det mengdevariable leddet:

Prisen er kr 3,36 per m3 målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5 m3 per m2

Avløp

a) Ubebygde eiendommer:

Inntil bystyret bestemmer noe annet settes gebyret for disse til kr 0 per år

b) Fastleddet:

Alle eiendommer skal betale kr 8,24 per m2 brutto gulvareal per år.

c) Det mengdevariable leddet:

Prisen er kr 6,61 per m3 målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5 m3 per m2.

12.1.4 Vannmålerleie

Alle abonnenter med vannmåler skal betale en årlig leie. Prisen for leie:

VannmålerleiePris (kr)HorisontalVertikal
20 mm (3/4”)171190 mm105 mm
25 mm (1”)206260 mm150 mm
40 mm (1 1/2”)272300 mm200 mm
50 mm (2”)453200 mm200 mm
50 mm Woltmannmåler1 014270 mm
80 mm1 274300 mm
100 mm1 507360 mm
150 mm1 691500 mm
200 mm2 539350 mm350 mm
Tabell 12.2 Årlig vannmålerleie
Last ned tabelldata (Excel)

12.1.5 Tilknytningsgebyrer

Vann

Gebyret for tilknytning er kr 2 539 + kr 2,36 pr m2 brutto gulvareal.

Avløp

Gruppe I: kr 41,12 pr m2 brutto gulvareal.

Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, allerede har betalt full refusjon for opparbeidelse av hele feltet, vei, vann, avløp samt ledninger til feltet.

Gruppe II: kr 101,50 pr m2 brutto gulvareal.

Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, bare delvis har betalt og/eller dekket noen av kostnadene til forsterkning av eksisterende offentlig ledningsnett.

Gruppe III: kr 200,80 pr m2 brutto gulvareal.

 1. Gjelder for eksisterende bebyggelse som ved fremføring av offentlig avløp gis tilknytningsmuligheter til denne.
 2. Gjelder for bebyggelse som kan tilknyttes eksisterende offentlig avløp, og som ikke er pålagt refusjon for dette.

12.1.6 Oppmøte

For oppmøte betales kr 250.

12.1.7 Slamgebyr

Slamgebyrene er faste beløp, per abonnement, uavhengig av mengde/volum:

 • Eiendommer som er tilknyttet kommunalt avløp, betaler et utlignet gebyr for slam kr 29,46.
 • Eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt avløp, betaler gebyr for slam kr 646,37.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

12.1 Vann- og avløpsgebyrer 12.1 Vann- og avløpsgebyrer