Gebyrene baseres på at inntektene for henholdsvis vann- og avløpsverket ikke skal overskride gebyrgrunnlaget.

Gebyrgrunnlaget består av utgifter til:

  • Administrasjon, etc.
  • Drift og vedlikehold
  • Betjening av investert kapital
  • Betaling til IVAR for vann- og avløpstjenester

Selvkostberegningene gjøres etter reglene i kommunaldepartementets rundskriv om selvkostberegninger i kommunene. For størstedelene av VA-anleggene legges det til grunn en avskrivningstid på 40 år. Avskrivningen er lineær.

Rentene på restkapitalen er den samme som 5-årig swap rente + 0,5 %. For inntektsåret 2016 er denne renten 1,75 % (1,26 % + 0,5 %)

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

12.1.1 Generelt om gebyrgrunnlaget 12.1.1 Generelt om gebyrgrunnlaget