Alminnelige bestemmelser

Gebyrer foreslått med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1 og med virkning fra 1.1.2016.

Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er basert på NS (Norsk standard) 3457. Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører. Gebyret er bygget opp av to elementer, et basisgebyr som avspeiler hovedtyngden av arbeidet innenfor hver sakskategori avhengig av tiltaksklasse, og et arealgebyr som fanger opp merarbeid som følge av størrelsen på bygget. I tillegg kommer gebyr for godkjenning av ansvarlige samt gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner.

I spesielle tilfeller kan kommunen også belaste tiltaket med utgifter til nødvendig sakkyndig bistand i forbindelse med tilsyn.

§ 1 Gebyret innbefatter

Saksbehandling, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll, fastsetting av høydeplassering i marken, samt tilsyn av prosjektering, utførelse og kontroll. Gebyret utstedes til tiltakshaver.

Eventuell påvisning av bygget rekvireres av oppmålingsvesenet og betales etter gjeldende regulativ.

§ 2 Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Etter forfall beregnes renter etter Lov om forsinkelsesrenter. Ved purring påløper purregebyr etter gjeldende satser.

§ 3 Gebyrberegningstidspunkt/avregning

Gebyret beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak, f.eks. rammetillatelse, igangsettingstillatelse eller tillatelse til tiltak.

§ 4 Fakturerings- og betalingstidspunkt

Når vedtak som innebærer godkjenning av søknaden blir gitt, herunder også rammetillatelse, faktureres fullt gebyr. Ved behandling av igangsetting betales gebyr for ansvarlige foretak som er kommet til.

Dersom tiltakshaver trekker prosjektet etter at rammetillatelse er gitt kan det innen 1 år søkes om å få refundert inntil 50 % av innbetalt gebyr. Etter 2 år kan det søkes om refusjon av 25 % av innbetalt gebyr.

§ 5 Kombinerte bygg

Består bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter de enkelte delene.

§ 6 Midlertidige bygninger

Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfattes av.

§ 7 Prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser

Ved prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser beregnes gebyret etter byggets samlete tiltaksklasse.

§ 8 Avslag

Ved vedtak som medfører avslag på ramme/igangsettingstillatelse blir tiltakshaver belastet med 25 % i forhold til opprinnelig fullt gebyr. Gebyr under 200 kr. faktureres ikke.

§ 8a Gebyr for allerede utført byggearbeid Allerede utført byggearbeid som det søkes om tillatelse for i ettertid, blir belastet med

50 % høyere gebyr enn normalsatsen for tilsvarende tiltak.

§ 8b Utgifter til bruk av sakkyndig bistand

Dersom kommunen i forbindelse med tilsyn har behov for å innhente sakkyndig bistand i spesielle saker der kommunen selv ikke har nødvendig fagkompetanse for å kunne vurdere tiltaket/dokumentasjonen, kan utgiftene til dette helt eller delvis belastes tiltakshaver.

§ 9 Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader byggesaksavdelingen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunaldirektøren fastsette passende gebyr.

§ 10 Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. Kommunaldirektørens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

Se tabell under for tiltak som behandles etter søknad. I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på kr 17 per m2 bruksareal. >10.000 m2 halveres arealgebyret til kr 850 pr m2.

Tiltak som behandles etter søknadTiltaksklasse 1Tiltaksklasse 2Tiltaksklasse 3
01.BOLIGER
(Bygningstyper i parentes)
Basisgebyr:
a. Enebolig (111)17 50029 550
b. Enebolig med leilighet (112)25 35035 450
c. Tomannsbolig (121 – 124)27 45038 450
d. Andre småhus (136) pr. boenhet11 25013 700
e. Rekkehus, kjedehus, andre småhus (131-133) pr. boenhet11 25013 700
f. Fritidsbolig (161- 163)10 90018 600
g. Tilbygg punkt a-d
< 50 m23 5007 000
> 50 m25 55011 100
h. Påbygg punkt a-d
< 50 m23 5007 000
> 50 m25 55011 100
i. Ombygging < 50 % av totalt areal3 500
j. Ombygging > 50 % av totalt areal12 400
Ny boenhet11 250
Hovedombygging = nybygg
k. Stort boligbygg 2 et. (141-144) pr. boenhet11 25013 70015 750
j. Stort boligbygg 3 og 4 et. (142-145)-89 600150 000
m. Stort boligbygg 5 et. el. mer (143-146)-116 800174 700
n. Bygg med bofellesskap (151-159)45 80068 00089 500
o. Tilbygg punkt k-n
Ved små til/påbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr på kr 5150
< 1000 m223 60033 700
> 1000 m233 70044 700
n. Påbygg punkt i-l
< 1000 m223 25033 700
> 1000 m233 70044 700
o. Ombygging < 50 % av totalt areal (k, n)39 40065 350
p. Ombygging > 50 % av totalt areal (k, n)71 950120 650
q. Ombygging < 50% av total areal (m, n)18 40029 15036 000
r. Ombygging >50% av total areal (m, n)29 15051 35067 250
Ny boenhet12 400
Hovedombygging = nybygg
s. Boligbrakker8 25015 450
Andre tiltak på boligeiendom
Fasadeendring/vinduskift (per fasade)800
Støttemur3 350
Innhengning/gjerde/støyskjerm800
Brygge3 3505 450
Graving/fylling/sprenging2 100
Brønn/dam1 400
Basseng3 900
02. ANDRE NYBYGG (Bygningstyper i parentes)
a. Garasje og uthus til bolig, naust (181-183)3 100
b. Tilbygg a2 100
c. Påbygg a2 100
03. INDUSTRI OG LAGERBYGNING (Bygningstyper i NS 3457 i parentes)
a. Industribygg (211-218)68 050101 950134 500
b. Annet industribygg og lignende(219)31 20057 85091 000
c. Energiforsyningsbygg (221-229)69 550101 950134 500
d. Lagerbygg (231-239)31 35057 85091 000
e. Fiskeri og landbruksbygg (241-249)31 35057 85091 000
f. Tilbygg a-e ved mindre til/påbygg ombygginger betales et minimumsgebyr på 7750
< 1 000 m218 40035 75068 850
> 1 000 m235 70068 900102 000
g. Påbygg a-e
< 1 000 m218 40035 75068 850
> 1 000 m235 70068 900102 000
h. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (a, c)26 75050 85076 300
i. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a, c)50 85068 850102 000
j. Omb-/bruksendring <50% av totalt areal (b, d, e)12 60023 20045 300
k. Bruksendring uten ombygging kr 7 500
l. Ombygging >50% av totalt areal (b, d, e)26 75050 85068 850
m. Trafo, pumpestasjon, kjølekontainer (små)6 800
Hovedombygging = nybygg
04 KONTOR- FORRETNING (Bygningstyper i parentes)
a. Kontorbygg (311-319)86 050138 500238 100
b. Varehus og andre butikkbygg (321-330)86 050170 500266 800
c. Bensinstasjon (323)35 45068 850
Samferdsel og kommunikasjon
d. Ekspedisjonsbygg, terminal, telekommunikasjonsbygg (411-429)86 050138 500238 100
e. Garasje- og hangarbygg, veg- og trafikktilsynsbygg (431-449)34 90068 850102 100
f. Tilbygg a-e Ved små til/påbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr på kr 7 750
< 1 000 m235 70068 900-
> 1 000 m268 900101 950120 350
Påbygg a-e
< 1 000 m235 70068 900-
> 1 000 m268 900101 970120 350
g. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (a, b, d)35 70050 550102 000
i. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a, b, d)68 900101 950134 300
j. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (c, e)13 75027 60041 250
k. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal c, e)275 80050 45076 350
k. Bruksendring uten ombygging kr 7 750
+ Hovedombygging = nybygg
05. HOTELL OG RESTAURANTBYGG (Bygningstyper i parentes)
Basisgebyr:
a. Hotellbygg (511-519)102 950168 400266 800
b. Bygg for overnatting (521-529)845 100127 150182 150
c. Restaurantbygg (531-539)845 100127 150182 150
d. Tilbygg a-c Ved mindre til/påbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr på kr 7 750
< 1 000 m235 70068 900101 950
> 1 000 m268 900101 950175 650
Påbygg a-c
< 1 000 m235 70068 900101 950
> 1 000 m268 900101 950175 650
e. Omb-/bruksendring < 50 % av bygning50 50068 900101 950
f. Omb-/bruksendring > 50 % av bygning68 900101 950138 050
g. Bruksendring uten ombygging kr 7 750
Hovedombygging = nybygg
06. KULTUR OG FORSKNING (Bygningstyper i parentes)
Basisgebyr:
a. Lekepark, barnehage (611-612)31 35051 450-
b. Skolebygg (613-619)82 800138 050239 500
c. Universitets- og høgskolebygg, museums- og biblioteksbygg (621-649)-138 050239 500
d. Idrettsbygg (651-659)-102 000175 700
e. Kulturhus (661-669)82 800138 050239 500
f. Bygg for religiøse aktiviteter (671-679)138 050239 500
Helsebygg
g. Sykehus, sykehjem (719-729)175 650260 350
h. Primærhelsebygg (731-739)68 900101 950175 650
Fengsel, beredskapsbygg
i. fengselsbygg, beredskapsbygg (819-829)82 800138 050239 450
j. Tilbygg a-i. Ved mindre til/påbygg eller ombygginger betales et minimumsgebyr på kr 7 750
< 1 000 m235 770-
> 1 000 m268 900138 050
Påbygg a - i
< 1 000 m234 90087 450
> 1 000 m268 900138 050
k. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (unntatt lekepark/barnehage)34 900504 300
l. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal (unntatt lekepark/barnehage)101 950175 700
m. Omb-/bruksendring < 50% av totalt areal (lekepark/barnehage)12 45023 200
n. Omb-/bruksendring > 50% av totalt areal (lekepark/barnehage)23 20050 500
g. Bruksendring uten ombygging kr 7 750
Hovedombygging = nybygg
07. DISPENSASJONSSØKNADER
Det skal beregnes gebyr for hver av disse forhold
a. Formål5 0008 00010 000
b. Utnyttelse5 0008 00010 000
c. Plassering (registrert byggelinje/byggegrense)5 0008 00010 000
d. Etasjetall5 0008 00010 000
e. Høyde (gesimshøyde o.l.)5 0008 00010 000
f. Andre forhold i registrerte best.5 0008 00010 000
g. Avstandskrav § 29-4 i plan- og bygningsloven5 0008 00010 000
h. Veiopparbeidelse5 0008 00010 000
i. Byggeteknisk forskrift5 0008 00010 000
08. REVIDERTE
TEGNINGER/TILLEGGSSØKNADER (mindre endringer)
Ved økt areal beregnes det basisgebyr, samt kr 17 per m2 bruksareal. Ved større endringer beregnes gebyr som ved ombygging.1 5502 300-
09. RIVING Gebyr per bygning
< 400 m21 150
> 400 m24 350
10. TEKNISKE INSTALLASJONER
PBL § 20. f.
Installasjon/sikkerhetskontroll av heis. Gebyr per heis3 050
Ventilasjonsanlegg oppføring/endring/reparasjon4 350
VVS-planer nyanlegg/større endringer og reparasjoner/ledningsnett4 350
Kjølemaskiner/Trykkøkingsmaskin4 350
Basestasjon for mobil/kommunikasjon4 350
11. ANDRE TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE
Fasadeendring/vinduskift (per fasade)1 450
Skilt/reklame1 450
Større skiltplan3 100
Støttemur3 400
Innhegning/gjerde/støyskjerm3 100
Fylling > 1000 m214 450
12. GODKJENNING AV ANSVARLIG SØKER, PROSJEKTERENDE, UTFØRENDE OG KONTROLLERENDE
Gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om.
a. Ved lokal godkjenning (per foretak)1 850
c. Personlig ansvarsrett (selvbygger)600
13. UTENDØRSPLANER/ OPPARBEIDELSESPLAN
< 5000 m²4 550
> 5000 m²8 950
Ny avkjørsel fra eiendom2 000
14. FRIKJØP PARKERING87 500
Beløpet fastsettes etter parkeringsnorm for Stavanger
15. FRIKJØP TILFLUKTSROM
Beløp fastsettes av sivilforsvaret
16. TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG SOM KAN FORESTÅS AV TILTAKSHAVER PBL§ 20-2
a) mindre tiltak på bebygd eiendom. (Ved små tiltak og komplett søknad ved innsending kan gebyret reduseres til kr 1 050)2 100
b) alminnelige driftsbygninger i landbruket4 450
c) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år4 450
d) andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver2 100
17. DELT IGANGSETTING
Det tas et gebyr på kr 3 350 for igangsetting nr. 2, 3, 4 osv.
18. FERDIGATTEST ELDRE BYGG
For bygg over 5 år tas et gebyr på kr 2 800
Tabell 12.34 Gebyrer ved byggesaksbehandling 2016
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

12.11 Gebyrregulativ for byggesaksbehandling 12.11 Gebyrregulativ for byggesaksbehandling