12.12.1 Reguleringsplaner

Samlet gebyr blir summen av A, B og ev. C. Beregningsgrunnlaget er arealet av planområdet (både over og under terreng) som fremmes til behandling. Gebyret regnes ut fra maks utnyttelse som planen gir mulighet for.

A) Gebyr etter planområdets areal

Gebyr etter planområdets areal
For arealer t.o.m. 2 000 m257 170
For arealer over 2 000 m2 t.o.m. 5 000 m277 040
For arealer over 5 000 m2 t.o.m. 10 000 m296 290
For arealer over 10 000 m2 t.o.m. 20 000 m2128 370
For arealer over 20 000 m2 betales et tillegg for hvert påbegynt arealintervall på 1 000 m2730
Tabell 12.35 Gebyr etter planområdets areal
Last ned tabelldata (Excel)

B) Tilleggsgebyr for bebyggelse

Det skal betales tilleggsgebyr for bebyggelse i planområdet. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse skal regnes med. Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng. Arealet beregnes i tråd med NS 3940 og skal foreligge ved søknad.

For hver påbegynt 100 m2 bruksareal (BRA): kr 960

C) Endringsgebyr

Kultur og byutvikling kan kreve et tilleggsgebyr dersom forslagstiller fremmer endringsforslag underveis som krever ny førstegangsbehandling: 30 % av gebyr. Med endringsforslag forstås endringer som ikke krever ny varsling av planoppstart.

D) Konsekvensutredninger

For planer som faller inn under forskrift om konsekvensutredninger (§ 4.1 og § 4.2 i plan- og bygningsloven), skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 30 % av satsen for selve reguleringsplanen, jf. avsnitt 1.

12.12.2 Mindre endringer

Gebyr for mindre endringer
Ny atkomst, eller flytting av eksisterende/regulert atkomst6 090
For arealer t.o.m. 2 000 m221 430
For arealer over 2 000 m2 til og med 5 000 m235 660
For arealer over 5 000 m2 til og med 10 000 m257 270
For arealer over 10 000 m271 630
Tabell 12.36 Gebyr for mindre endringer
Last ned tabelldata (Excel)

Tilleggsgebyr:

  • For saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser: kr 3 640
  • For saker der kommunen må gjennomføre tilleggs høring: kr 3 640

12.12.3 Delesøknader

A) Delesaker/grensejusteringer 

Fradeling av ny(-e) tomt(-er) fastsatt i plan. Grensejusteringer/makebytte i tråd med plan som utgjør mer enn 5 % endring av minste involverte eiendom.

  • Per tomt som søkes fradelt: kr 9 230
  • Ved deling av flere tomter i samme søknad der delelinje er påtegnet i plan gis det 50 % rabatt i forhold til pkt. 3.1 fra 2. t.o.m. den 10. berørte tomt.
  • Gebyrfritt fra tomt 11.

B) Delesaker/grensejusteringer

Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever endring av plan. For eksempel nye eller endrede tomtegrenser, innregulering av ny/felles avkjørsel eller justering av formålsgrenser. Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever dispensasjon fra plan.

Per tomt som søkes fradelt: kr 18 830

Tilleggsgebyr

  • For saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser: kr 3 640
  • For saker der kommunen må gjennomføre tilleggshøring: kr 3 640

12.12.4 Dispensasjoner

  • Saker som fremlegges for kommunalstyret: kr 18 830
  • Saker til administrativt vedtak: kr 9 230

12.12.5 Annet

Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan kommunen v/direktør for Kultur og byutvikling fastsette passende gebyr.

Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages der gebyrregulativet følges. Direktørens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

For utregning av areal, se Norsk Standard NS 3940.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

12.12. Gebyrregulativ for saksbehandling av detaljplaner, mindre endringer, dispensasjoner og konsekvensutredninger 12.12. Gebyrregulativ for saksbehandling av detaljplaner, mindre endringer, dispensasjoner og konsekvensutredninger