I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 a) skrives eiendomsskatt for 2016 ut på faste eiendommer i hele kommunen. Eiendomsskattetakstene økes med 10 % for alle skatteobjekt (kontorjustering iht. eiendomsskattelovens § 8A-4). Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer beholdes uendret på 4 promille. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 12 bokstav a beholdes skattesatsen for boliger og fritidseiendommer uendret på 3 promille. Det gis et bunnfradrag i takstverdi på kr 400 000 for hver godkjent boenhet. Bystyrets vedtak (sak 0011/05 og 0063/07) i medhold av eiendomsskatteloven § 7 videreføres for følgende punkter:

  • Foreninger, lag og stiftelser som driver religiøs-/livssynsmessig, humanitær, idrettslig og kulturell ikke-kommersiell virksomhet skal få fritak fra eiendomsskatt – § 7 a)
  • Fredede bygninger og anlegg i privat eie gis fullt fritak for eiendomsskatt – § 7 b)
  • Fritak for Austre Åmøy og ikke landfast byøyer – § 7 d)

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Eiendomsskatten skal betales i to terminer.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

12.14 Eiendomsskatt 12.14 Eiendomsskatt