Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon trekkes fra prisen fra og med barn nummer to i barnehage, og beregnes etter at prisen er justert for eventuell inntektsmoderasjon. Moderasjonen trekkes fra av barnehageeier, og det er derfor ingen søknadsprosess. Barn nummer to i barnehage får 30 % søskenmoderasjon mens det er 50 % moderasjon fra barn nummer tre.

SøskenmoderasjonModerasjon i prosent
Avslag i pris for det eldste barnet0 %
Avslag i pris for det neste barnet30 %
Avslag i pris for ytterligere søsken50 %
Tabell 12.8 Søskenmoderasjon
Last ned tabelldata (Excel)

Moderasjon på økonomisk grunnlag og gratis kjernetid

Utover makspris skal ingen familier betale mer for én barnehageplass i ett år enn seks prosent av husstandens samlede kapital- og personinntekt. Det betyr at familier med mindre enn kr 486 750 i samlet inntekt har rett på moderasjon i foreldrebetalingen.

Familier med samlet inntekt under kr 417 015 (4,63 G) har i tillegg rett på gratis kjernetid og betaler maks tre prosent av husstandens samlede kapital- og personinntekt i foreldrebetaling. Stavanger kommune tilbyr gratis kjernetid også til barn under fire år. Familier med samlet inntekt under kr 180 136 (2 G) har fritak fra foreldrebetaling.

Fratrekk i foreldrebetaling for spesialpedagogisk hjelp.

Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven § 5-7 har rett til å få denne hjelpen gratis.

Moderasjonen tildeles på grunnlag av sakkyndig tilrådning og enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp. Antall timer som skal trekkes fra i foreldrebetalingen står i vedtaket.

Varighet

Moderasjon innvilges for inntil ett år om gangen. Satsene er gjeldende fra 1.1.2016.

Prosedyre ved søknad om moderasjon

Foresatte har selv ansvar for å søke om moderasjon. Det må søkes på ny for hvert år. Elektronisk søknadsskjema finnes på Stavanger kommunes hjemmesider. Høyeste sats vil bli krevd inntil vedtak om moderasjon foreligger. Reduksjon i betaling med tilbakevirkende kraft innvilges ikke. Det er ikke nødvendig å søke om søskenmoderasjon og fratrakk for spesialpedagogisk hjelp – denne vil bli innvilget automatisk.

Søknad om moderasjon leveres til barnehagen som oversender søknaden til Oppvekstservice, Stavanger kommune, som er saksbehandlende instans.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

12.5.2 Moderasjonsordninger 12.5.2 Moderasjonsordninger