12.8.1 Betaling for langtidsopphold

Betaling for langtidsopphold på institusjon omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester og er på ; 75 % av inntekt mellom kr 7 800 og folketrygdens grunnbeløp, og 85 % av overskytende inntekt. Fribeløpet før beregning av vederlag, kr 7 800 er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2016.

Maksimalsatsen foreslås økt med 5% til kr 40 131 per måned fra 1.1.2016.

12.8.2 Betaling for sykehjemsopphold i Spania

Opphold på disse plassene omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Betaling for oppholdet varierer avhengig av om brukeren er hjemmeboende eller langtidspasient på alders- eller sykehjem. For hjemmeboende er satsen satt lik maksimalsats for korttidsopphold på sykehjem, som er på kr 150. Langtidsbeboere fortsetter å betale sitt faste vederlag for opphold. I tillegg må brukere betale reise og en andel av reiseforsikringen via kommunen. Satsene justeres i tråd med endring i forskrift.

12.8.3 Betaling for korttidsopphold

Korttidsopphold på institusjon omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er kr 150 og er justert i tråd med forslag til statsbudsjett 2016. Forskriften sier videre at hvis en bor mer enn 60 døgn på korttidsopphold i løpet av et år, kan betaling kreves etter reglene for langtidsopphold.

12.8.4 Betaling for opphold på overgangsplass for utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten som trenger tjenester fra kommunehelsetjenesten, kan i en periode ha behov for opphold på overgangsplass på sykehjem inntil pasientens behov for kommunalt tjenestetilbud er avklart. Betaling for opphold på overgangsplass er i henhold til døgnsats for korttidsopphold, kr 150 per døgn, uavhengig av oppholdets lengde. Satsen er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2016.

12.8.5 Betaling for døgnopphold øyeblikkelig hjelp

I henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 1 andre ledd punkt b, kan det ikke kreves egenandel for døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud om døgnopphold øyeblikkelig hjelp.

12.8.6 Betaling ved Lagård dag- og nattlosji

Prisen foreslås økt med 2,7 % fra 1.1.2016 til kr 277 per døgn.

12.8.7 Betaling ved dagsentertilbud

Dagsenter for brukere med reduserte kognitive funksjoner

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 80, tilsvarende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2016.

Andre dagsenter

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 80, tilsvarende forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er justert i tråd med endring i forskrift. I tillegg betales det for måltider. Rådmannen foreslår å øke betaling for måltider med 5 % til kr 48 for dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G og til kr 85 for dagsenterbrukere med nettoinntekt over 2G.

NettoinntektPris per opphold 2016
Under 2G (0 – 180 136) 128
Over 2G (>180 136)165
Tabell 12.14 Pris per opphold ved dagsenter inkludert måltider
Last ned tabelldata (Excel)

Avtalte dagsenterbesøk må betales hvis fraværet ikke er varslet innen 24 timer på forhånd.

12.8.8 Betaling for praktisk bistand i hjemmet

Dette er betaling i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 11.2 «Vederlag for helse- og omsorgstjeneste» og forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 8 «Kommunens adgang til å fastsette betalingssatser for praktisk bistand og opplæring». Det kreves ikke betaling for pleie.

Stavanger kommune krever tilsvarende maksimal betalingssats for husstander med inntekt under 2G, det vil si kr 190 per måned. Satsen er justert i tråd med endring i forskrift.

Rådmannen foreslår å øke timesatsen med kommunal deflator for 2016 på 2,7 %, fra kr 419 til kr 430 fra 1.1.2016. Dette tilsvarer omtrent kommunens lønnsutgifter til hjemmehjelpen per time tillagt 10 % administrasjon, og er det maksimale som kan kreves i henhold til forskrift.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 13.12.2006 ut rundskriv I-6/2006. Dette inneholder en tolkning som medfører at trygghetsalarm i mange tilfeller er en tjeneste som omfattes av inntektsskjermingsregelen. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn kr 191 per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet. I Stavanger har vi lagt til grunn en tolkning som betyr at alle husstander med inntekt under 2G betaler kr 190 per måned for hjemmehjelp og/eller trygghetsalarm.

  1. Abonnementsordningen for tjenester i hjemmet omfatter praktisk bistand og opplæring i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2 punkt 6b.
  2. Abonnementsavgiften avhenger av husstandens nettoinntekt før særfradrag ved siste ligning, og av om noen i husstanden mottar hjelpestønad til hjelp i huset. Det tas også hensyn til utenlandsk pensjon som ikke inngår i nettoinntekten. Eventuelt omsorgslønnsbidrag i nettoinntekten trekkes fra.
  3. Timesats for hjemmehjelp: kr 430. Følgende begrensninger gjelder fra 1.1.2016:
NettoinntektMaksimal månedssats
Under 2G (0 – 180 136)                            190
2G - 3G (180 136 – 270 204)                  778
3G - 4G (270 204 – 360 272)   1 493
Over 4G (> 360 272)                            2 985
Tabell 12.15 Betaling for hjemmehjelp
Last ned tabelldata (Excel)

Med G menes grunnbeløp i folketrygden. Nettoinntekt er inntektsgrunnlag ved siste ligning. For husstander med inntekt under 2G inngår eventuell trygghetsalarm i satsen på kr 190 per måned.

12.8.9 Abonnementsavgift for trygghetsalarm

Prisen foreslås økt med kommunal deflator for 2016 på 2,7 %, fra 1.1.2016.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 13.12.2006 ut rundskriv I-6/2006. Dette inneholder en tolkning som medfører at trygghetsalarm i mange tilfeller er en tjeneste som omfattes av inntektsskjermingsregelen. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn kr 190 per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet.

Følgende begrensninger gjelder fra 1.1.2016:

NettoinntektMånedssats
Under 2G (0-180 136) (inkl. ev praktisk bistand)                190
2G– 3G (180 136–270 204)                     278
Over 3G (270 204)                                  556
Tabell 12.16 Abonnementsavgift for trygghetsalarm
Last ned tabelldata (Excel)

12.8.10 Vaksinasjonsgebyr

Rådmannen foreslår at satsene står uendret fra 2015 for å kunne være konkurransedyktige i forhold til det private markedet. Vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreise vil fra 1.1.2016 bli som følger:

KonsultasjonPris
Konsultasjon første gang voksne315 + vaksine
Oppfølgingskonsultasjon voksne215 + vaksine
Konsultasjon barn 2 - 16 år215 + vaksine
Barn under 2 år Betaler kun for vaksine
Studenter 10 % rabatt på konsultasjonsgebyr
Familiegruppe på tre eller flere over 16 årHver tredje person betaler andregangs konsultasjonsgebyr. Dette gjelder ved ny reise.
Tabell 12.17 Vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreise
Last ned tabelldata (Excel)

12.8.11 Arbeidsreise

Transport ”arbeidsreise” er foreslått økt fra kr 22 til kr 23 per tur fra 1.1.2016.

12.8.12 Betaling for opphold ved trygghetsavdeling

Opphold ved trygghetsavdeling er ikke hjemlet i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgsavdelinger. Pris for opphold ved trygghetsavdeling kan derfor overstige pris for korttidsopphold i institusjon, som er hjemlet i forskrift.

Prisen foreslås økt med 5 % fra 01.01.2016, avrundet til nærmeste femkrone:

NettoinntektPris per døgn
Under 2 G (0 – 180 136)325
2G – 3G (180 136 – 270 204)            400
Over 3G (over 270 204)485
Tabell 12.18 Betaling for opphold ved trygghetsavdeling
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 29. September 2016, 12:29.

Meny

Årsrapport 2015

12.8 Egenbetalingssatser for levekår 12.8 Egenbetalingssatser for levekår