FORSLAG TIL VEDTAK I HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 SAMT ÅRSBUDSJETT 2016

Politisk behandling av handlings- og økonomiplan 2016-2019 samt årsbudsjett 2016 vil bli som følger:

 • Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan legges fram for bystyret 30. oktober
 • Formannskapet (AU) 24. november
 • Formannskapet behandler og innstiller til handlings- og økonomiplanen den 26. november
 • Bystyret vedtar handlings- og økonomiplansaken den 14. desember 2015

Rådmannen anbefaler at formannskapet innstiller slik:

Formannskapet tilrår bystyret å fatte følgende vedtak:

Forslag til vedtak:

 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings- og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune. Netto budsjettramme for 2016 fastsettes i henhold til:
 • Budsjettskjema 1 B Driftsbudsjett, jf. kapittel 10, pkt. 10.1.3.
 • Budsjettskjema 2 A Investeringsbudsjett, jf. kapittel 10.2.2.
 • Budsjettskjema 2 B Investeringsprosjekter, jf. kapittel 10.2.3.
 1. Bystyret godkjenner forslag til skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat m.v. i henhold til budsjettskjema 1A i kapittel 10, pkt. 10.1.2.
 2. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 a) skrives eiendomsskatt for 2016 ut på faste eiendommer i hele kommunen. Eiendomsskattetakstene økes med 10 % for alle skatteobjekt (kontorjustering iht. eiendomsskattelovens § 8A-4). Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer beholdes uendret på 4 promille. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 12 bokstav a beholdes skattesatsen for boliger og fritidseiendommer uendret på 3 promille. Det gis et bunnfradrag i takstverdi på kr 400 000 for hver godkjent boenhet. Bystyrets vedtak (sak 0011/05 og 0063/07) i medhold av eiendomsskatteloven § 7 videreføres for følgende punkter:
 • Foreninger, lag og stiftelser som driver religiøs-/livssynsmessig, humanitær, idrettslig og kulturell ikke-kommersiell virksomhet skal få fritak fra eiendomsskatt – § 7 a)
 • Fredede bygninger og anlegg i privat eie gis fullt fritak for eiendomsskatt – § 7 b)
 • Fritak for Austre Åmøy og ikke landfast byøyer – § 7 d)

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Eiendomsskatten skal betales i to terminer.

 1. Bystyret godkjenner at det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet i 2016:
 • Startlån fra Husbanken til videre utlån på inntil kr 200 mill./avdragstid 25 år
 • Lån til finansiering av egne investeringer på inntil kr 585,4 mill./avdragstid 30 år
 • Lån for viderelån til Sølvberget KF på inntil kr 13,45 mill./avdragstid 30 år
 • Lån for viderelån til Stavanger Natur- og idrettsservice KF på inntil kr 3,0 mill./avdragstid 30 år
 1. Bystyret godkjenner endringer i egenbetalinger mv. slik det fremgår av kapittel 12.
 2. Bystyret godkjenner budsjettreglementet slik det fremgår av kapittel 13.
 3. Bystyret godkjenner budsjett 2016 for Sølvberget KF, Stavanger byggdrift KF, Stavanger Natur- og idrettsservice KF og Stavanger Parkeringsselskap KF i samsvar med rådmannens anførsler. Økonomiplan for perioden 2016-2019 anses som retningsgivende for den videre drift.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

13 Budsjettreglement 15 Kortversjon, brukerveiledning og presentasjon