Budsjettskjema 1A - driftRegnskap
2014
Opprinnelig
budsjett 2015
Justert
budsjett 2015
Budsjett
2016
Budsjett
2017
Budsjett
2018
Budsjett
2019
Skatt på inntekt og formue4 775 566 4 989 800 4 799 400 5 092 000 5 134 000 5 182 000 5 234 000
Ordinært rammetilskudd1 638 854 1 606 300 1 741 150 1 764 500 1 751 300 1 758 000 1 760 100
Skatt på eiendom160 859 275 000 278 500 301 000 323 000 323 000 338 000
Andre direkte eller indirekte skatter- - - - - - -
Andre generelle statstilskudd149 849 131 483 135 528 128 883 126 483 127 083 127 383
Sum frie disponible inntekter6 725 128 7 002 584 6 954 578 7 286 383 7 334 783 7 390 083 7 459 483
Renteinntekter og utbytte386 325 387 988 376 245 337 018 327 619 369 190 407 004
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)14 751 - 10 000 - - - -
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.274 019 303 041 268 653 259 032 254 479 252 569 263 979
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)12 052 - - - - - -
Avdrag på lån374 042 323 699 309 464 321 266 341 399 340 351 344 470
Netto finansinnt./utg.-259 037 -238 752 -191 872 -243 280 -268 259 -223 730 -201 445
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk- - - - - - -
Til ubundne avsetninger- - 52 022 5 000 5 000 5 000 5 000
Til bundne avsetninger78 931 - - - - - -
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk7 763 - - - - - -
Bruk av ubundne avsetninger94 153 - - - - - -
Bruk av bundne avsetninger88 228 15 656 81 764 6 564 8 863 12 150 7 135
Netto avsetninger111 213 29 742 1 564 3 863 7 150 2 135
Overført til investeringsbudsjettet4 647 119 420 74 757 206 110 201 137 307 500 364 092
Til fordeling drift6 572 656 6 644 412 6 717 691 6 838 557 6 869 250 6 866 003 6 896 081
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)6 572 656 6 644 412 6 717 691 6 838 557 6 869 250 6 866 003 6 896 081
Mer/mindreforbruk- - - - - - -
Tabell 2.2 Budsjettskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

2.1.2 Budsjettskjema 1A – drift 2.1.2 Budsjettskjema 1A – drift