NoteTiltakOpprinnelig
vedtatt 2015
2016201720182019
Frie inntekter
1Formue-/inntektsskatt−4 989 800−5 092 000−5 134 000−5 182 000−5 234 000
2Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning−2 561 000−2 627 000−2 634 000−2 649 000−2 660 000
3Inntektsutjevning954 700888 700896 200904 500913 400
4Tiltakspakke for økt sysselsetting- −12 700- - -
EndringØkt rammetilskudd (kommunal kemner)- −13 500−13 500−13 500−13 500
Sum frie inntekter−6 596 100−6 856 500−6 885 300−6 940 000−6 994 100
Sentrale inntekter
5Eiendomsskatt−225 000−251 000−273 000−273 000−288 000
6Integreringstilskudd fra staten−83 600−87 350−87 350−87 350−87 350
7Lyse AS, disponering av frikraft−15 100−13 800−13 800−13 800−13 800
8Kompensasjonsordninger fra Husbanken−34 950−28 600−26 200−26 800−27 100
Sum sentrale inntekter−358 650−380 750−400 350−400 950−416 250
Finans
9Lyse AS, utbytte−179 000−186 000−190 000−218 000−240 000
10SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte−2 000−2 000−2 000−2 000−2 000
11Renovasjonen IKS, utbytte−1 000−1 000−1 000−1 000−1 000
12Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån−39 300−28 100−27 800−28 800−29 700
13Forus Næringspark AS, ansvarlig lån/utbytte−7 500−3 500−3 500−3 500−3 500
14Renteinntekter bank og finansforvaltning−33 450−31 700−32 400−34 100−35 700
15Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån177 303174 199180 535169 089171 449
EndringRenteutgifter- 1153 0251 690−2 574
16Avdragsutgifter (investeringslån)323 699320 981334 436336 796348 509
EndringAvdragsutgifter- 2856 9633 555−4 039
17Motpost avskrivinger inkl. renter restkapital, VAR sektor−100 879−88 885−92 251−95 775−99 222
Sum finans137 873154 395176 008127 955102 223
Overføring til investering, bruk og avsetning fond
18Egenfinansiering av investeringer119 420218 397232 712311 332356 066
19Endring i egenfinansiering investeringer, teknisk budsjettjustering, se linje 63- −42 500−40 500−40 500−40 500
EndringOverføring fra drift til investering- 30 2138 92536 66848 526
EndringAvsetning disposisjonsfond- 5 0005 0005 0005 000
Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond119 420211 110206 137312 500369 092
Sentrale utgifter
20Helårseffekt av lønnsoppgjøret 201595 000130 000130 000130 000130 000
21Lønnsoppgjøret 2016- 124 000124 000124 000124 000
EndringLønnsvekst 2,2 % i stedet for 2,7 %- −22 963−22 963−22 963−22 963
22Pensjon190 000185 000185 000185 000185 000
23Ordinær reservekonto7 2007 2007 2007 2007 200
24Folkevalgte48 50046 60046 60046 60046 600
25Hovedtillitsvalgte10 75010 75010 75010 75010 750
26Kirkelig fellesråd79 55080 70080 70080 70080 700
27Tilskudd livssynssamfunn12 00013 10013 10013 10013 100
28Revisjon og kontrollutvalg5 3005 1505 1505 1505 150
29Felleskostnader66 40066 10066 10066 10066 100
30Valg6 000- 6 000- 6 000
31Oppreisningsordning barnevern- 12 0008 000- -
32Transportplan Jæren - bypakken, tilskudd- 500500500500
Sum sentrale utgifter520 700658 137660 137646 137652 137
Sum netto utgifter777 9931 023 6421 042 2821 086 5921 123 452
Tilskudd regionale prosjekter
33Rogaland brann og redning IKS109 250111 800121 200125 600129 400
34Greater Stavanger AS7 8507 9507 9507 9507 950
35Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)45 20052 70052 40053 00053 500
36Sørmarka flerbrukshall IKS13 30012 00011 45010 7509 950
37Multihallen og Storhallen IKS11 2009 1508 8508 6508 400
38Ryfast, planleggingsutgifter35 00020 000- - -
39Rogaland teater, prosjektmidler, Nytt teaterbygg1 000600- - -
40Tall Ship Race 2018- 1 3002 0007 700100
Sum tilskudd regionale prosjekter222 800215 500203 850213 650209 300
Beregnet netto driftsramme til disposisjon−5 953 957−5 998 108−6 039 518−6 040 708−6 077 598
Disponibelt utover 2015-nivå- −44 151−85 561−86 751−123 641
Driftskons. av invest. i oppvekst og levekår
41Lassahagen bofellesskap, psykisk helse, 10+6 plasser- 7 6009 60014 80014 800
42Austbø bofellesskap for autister, 8 plasser- 20 80023 60023 60023 600
43Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser- - 5005 4005 400
44Lervig sykehjem- - 1 00092 000103 000
45Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser- - 1 00011 00011 000
46Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere- - 3 5007 0007 000
47Selveierboliger PUH , 6 plasser- - - 5 00010 000
48Bofellesskap ROP, 4 plasser- - - - 6 000
Sum driftskons. av invest. i oppvekst og levekår28 40039 200158 800180 800
Driftskonsekvenser av investeringer på park og vei
49Framkommelighet- 4008001 2001 600
50Trafikksikkerhet og miljø- 3006009001 200
51Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg- 200400600800
52Nye anlegg- 6001 2001 8002 400
53Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS- 200400600800
Sum driftskonsekvenser av investeringer på park og vei1 7003 4005 1006 800
Driftskonsekvenser av investering på idrett
54Hetlandshallen, dobbel idrettshall- - - 1001 200
55Nye Gamlingen- - 2 9005 0005 000
56Kvernevik svømmehall- 2 6503 5503 5503 550
57Hundvåg svømmehall- 1 4001 4001 4001 400
58Skateanlegg på Tasta, drift fra juni 2016- 175300300300
59Reduserte inntekter i Stavanger svømmehall grunnet rehabilitering- 9003 7003 700-
Sum driftskonsekvenser av investering på idrett5 12511 85014 05011 450
Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom
60Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg- 7 75031 10033 25043 500
61Energiutgifter til nye bygg- 1 3504 0006 3007 250
62Økte husleiekostnader grunnet rehabilitering av OK19- 2 3006 8502 850-
Sum Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom11 40041 95042 40050 750
Sum netto driftskonsekvenser av investeringer46 62596 400220 350249 800
Tekniske budsjettjusteringer
63Overføring av sekkeposter i investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet- 42 50040 50040 50040 500
Sum tekniske budsjettjusteringer42 50040 50040 50040 500
Felles tiltak sentrale områder
64Eksterne husleier i henhold til inngåtte avtaler- 4 5004 5004 5004 500
65ENØK-innsparinger- −3 125−5 950−9 650−9 650
66Lærlingeordningen, verdiskapning i virksomhetene- −1 000−1 000−1 000−1 000
67Gevinstrealisering ved bruk av IKT-løsninger- −2 000−2 000−2 000−2 000
68Rekruttering, stipend, messedeltaking, redusere aktiviteter- −500−500−500−500
69Velferdsordninger og seniorpolitikk, redusere ordninger- −1 250−1 250−1 250−1 250
70Tillitsprosjektet, reversere forventet effekt- 3 2003 2003 2003 200
71Bosetting av Syriske kvoteflyktninger- 5 0005 0005 0005 000
72Unge uføre, styrke tilretteleggingsarbeidet- 1 0002 0002 0002 000
EndringStillingsstopp- −20 000−20 000−20 000−20 000
Sum felles tiltak sentrale områder−14 175−16 000−19 700−19 700
Personal og organisasjon
73Lønns- og personalsystem, oppgradere- 500500500500
74Lokasjonsbasert befolkningsvarsling- 300300300300
75Effektiviseringskrav- −3 300−3 300−3 300−3 300
EndringHeldigitalisering kommunens sentrale arbeidsprosesser og samhandling- 2 0002 0002 0002 000
Sum personal og organisasjon−500−500−500−500
Kommunikasjon
76Effektiviseringskrav- −50−50−50−50
Sum kommunikasjon−50−50−50−50
Økonomi
77Statliggjøring kemneren- −8 500−16 000−16 000−16 000
EndringReversere statliggjøring av kemneren- 8 5008 5008 5008 500
78Effektiviseringskrav- −3 300−3 300−3 300−3 300
Sum økonomi−3 300−10 800−10 800−10 800
Kommuneadvokaten
79Økt ramme til drift og kompetansetiltak- 250250250250
Sum kommuneadvokaten250250250250
Næring
80Justert driftsramme til forventet aktivitet- −250−250−250−250
EndringStyrke næringsarbeid- 2 0002 0002 0002 000
Sum næring1 7501 7501 7501 750
Politisk sekreteriat
81Effektiviseringskrav- −50−50−50−50
Sum politisk sekreteriat−50−50−50−50
SUM SENTRALE OMRÅDER−16 075−25 400−29 100−29 100
OPPVEKST OG LEVEKÅR
Felles tiltak oppvekst og levekår
82Økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester- 4 8004 8004 8004 800
83Effektiviseringskrav- −200−200−200−200
Sum felles tiltak oppvekst og levekår4 6004 6004 6004 600
Barnehage
84Kompetanseheving- 1 0002 0002 0002 000
85Tilskudd private barnehager, effekt av ny beregningsmetode- −7 800−11 150−15 400−16 260
86Styrket barnehagetilbud, helårseffekt av overføring til Ressurssenter for styrket barnehagetilbud - −2 900−2 900−2 900−2 900
87Ledelsesstruktur, admininistrasjons- og kjøkkenassistentressurs, helårseffekt av rammereduksjon- −5 000−5 000−5 000−5 000
88Tiltak for flerspråklige barn, helårseffekt av rammereduksjon- −1 700−1 700−1 700−1 700
89Moderasjonsordning, helårseffekt av justering- −5 600−5 600−5 600−5 600
90Spesielt tilrettelagte avdelinger (STA), helårseffekt ved avvikling av to avdelinger- −3 800−3 800−3 800−3 800
91Auglend barnehage for hørselshemmede, helårseffekt av kapasitetsreduksjon- −2 100−2 100−2 100−2 100
92Smiodden barnepark, avvikles- −300−1 000−1 000−1 000
EndringSmiodden barnepark opprettholdes- 3001 0001 0001 000
93Økt lisens Hypernet administrasjon- 200200200200
94Foreldrebetaling for opphold i barnehager økes- −5 600−5 600−5 600−5 600
95Nedgang i antall barn med lovfestet rett barnehageplass- −7 400−7 400−7 400−7 400
96Fleksibelt opptak- 3 7003 7003 7003 700
97Effektiviseringskrav- −1 500−1 500−1 500−1 500
98Omstilling 2018- - - −10 000−10 000
EndringStyrking barnehagerammen- 2 0002 0002 0002 000
Sum barnehage−36 500−38 850−53 100−53 960
Skole og SFO
99Opptrapping av rammereduksjon- −20 000−20 000−20 000−20 000
EndringØkt ramme skole- 10 00010 00010 00010 000
100Lenden skole og ressurssenter, helårseffekt av avsluttet leieforhold- −650−650−650−650
101Stavanger-prosjektet avsluttes 2017- - - −300−300
102Kommunalstyret for oppvekst, tilbakeføring av reserve- −1 500−1 500−1 500−1 500
103Lenden skole og ressurssenter, helårseffekt av redusert tjenestetilbud- −2 400−2 400−2 400−2 400
104Foreldrebetaling skolefritidsordningen, helårseffekt av prisøkning- −1 500−1 500−1 500−1 500
105Foreldrebetaling skolefritidsordningen, økes fra høsten 2016- −1 500−3 200−3 200−3 200
106Realfag på mellomtrinnet, økt satsing- 2 2004 3004 3004 300
107Reduksjon i kurs og kompetansetiltak- −1 000−1 000−1 000−1 000
108Reduserte pensjonskostnader SPK, sats er endret- −3 350−3 350−3 350−3 350
109Økt lisens Hypernet- 200200200200
110Effektiviseringskrav- −2 600−2 600−2 600−2 600
EndringProsjekt talentsatsing- 300300300300
EndringKompetanseutvikling pedagogisk bruk av IKT- 300300300300
EndringMobbeombud knyttet til KFU- 200200200200
EndringUttrekk øremerket del av skoleramme- −800−800−800−800
EndringØkt lærertetthet- 8 0008 0008 0008 000
EndringØremerkede midler økt lærertetthet- −8 000−8 000−8 000−8 000
Sum skole og sfo−22 100−21 700−22 000−22 000
Johannes læringssenter
111Husleie nye lokaler Haugesundsgate 27 og 30- 1 3001 3001 3001 300
112Innføringsbarnehagen, helårseffekt av bemanningsreduksjon- −1 200−1 200−1 200−1 200
113Pensjonskostnader SPK, reduksjon i sats- −400−400−400−400
Sum Johannes læringssenter−300−300−300−300
Kulturskolen
114Redusere tjenestetilbudet- −1 600−1 600−1 600−1 600
EndringEgenbetaling korps utgår- 1 0501 0501 0501 050
Sum Kulturskolen−550−550−550−550
PPT
115Helårseffekt av redusert tjenestetilbud- −1 100−1 100−1 100−1 100
116Effektiviseringskrav, PPT- −100−100−100−100
Sum PPT−1 200−1 200−1 200−1 200
Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud
117Styrket barnehagetilbud, helårseffekt av effektivisering- −4 100−4 100−4 100−4 100
Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud−4 100−4 100−4 100−4 100
Ungdom og fritid
118Gjennomføre ungdomsundersøkelsen i 2016 og 2018- 500- - 500
119SLT-midler, videreføre 2015-nivå- −300−300−300−300
120Tilskudd til barn og ungdomsarbeid, videreføre 2015-nivå- −200−200−200−200
121Ungbo, effektiviseringskrav- −600−600−600−600
122Effektiviseringskrav, administrasjon- −300−300−300−300
Sum Ungdom og fritid−900−1 400−1 400−900
Helsestasjon og Skolehelsetjeneste
123Skolehelsetjenesten, øke tjenestetilbudet- 1 5001 5001 5001 500
124Effektiviseringskrav- −150−150−150−150
Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste1 3501 3501 3501 350
Barnevern
125Fosterhjem, klientutgifter- 8 0008 0008 0008 000
126Barnevernvakten, effekt av reforhandlede avtaler med andre kommuner- −300−300−300−300
127Effektiviseringskrav, administrasjon- −150−150−150−150
Sum barnevern7 5507 5507 5507 550
Helse- og sosialkontor
128Ressurskrevende tjenester, kommunal egenandel- 2 5002 5004 0004 000
129Brukerstyrt personlig assistent (BPA), forventet økt aktivitet- 4 5004 5004 5004 500
130Effektiviseringskrav, administrasjon- −200−200−200−200
Sum helse- og sosialkontor6 8006 8008 3008 300
NAV-kontorene
131Økonomisk sosialhjelp, videreføre 2015-nivå- 10 00010 00010 00010 000
EndringØkonomisk sosialhjelp, ikke videreføre 2015-nivå- −10 000−10 000−10 000−10 000
132Omsorgsinstitusjon rusmiddelmisbrukere, videreføre 2015-nivå- 4 0004 0004 0004 000
133Effektiviseringskrav, administrasjon- −150−150−150−150
Sum NAV-kontorene3 8503 8503 8503 850
Hjemmebaserte tjenester
134Økt eksternhusleie og innføring av arbeidstøy- 1 0001 0001 0001 000
135St Svithun bofellesskap avvikles- −5 600−5 600−5 600−5 600
136Øke tjenestetilbudet- 5 0005 000- -
EndringRedusert økning hjemmetjenesten- −1 000−1 000- -
137Fløyen bokollektiv, redusert behov for respiratorplass- −3 125−3 125−3 125−3 125
138Omstilling 2018- - - −7 500−7 500
Sum hjemmebaserte tjenester−3 725−3 725−15 225−15 225
Alders- og sykehjem
139Prisjustering Boganes sykehjem iht. driftsavtale- 700700700700
140St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer- - - −16 000−16 000
141Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer- - - −32 000−32 000
142St. Petri aldershjem, økt fagkompetanse- 4 0004 0004 0004 000
143Inntektsjustert økning i egenbetalinger for langtidsopphold på sykehjem- −11 000−11 000−11 000−11 000
EndringØkt egenbetaling sykehjem- −5 000−5 000−5 000−5 000
144Bydelskafe på Bergåstjern sykehjem, salgsinntekter- −500−500−500−500
145Trygghetsavdelingen på Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling- −2 800−2 800−2 800−2 800
146Rehabiliteringsplasser i Spania, opprettholde 6 plasser- −3 000−3 000−3 000−3 000
147Dagsenteret på Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling- −1 500−3 100−3 100−3 100
148Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling av plasser- −12 000−24 000−24 000−24 000
EndringUtsette nedleggelse av Vålandstunet- 13 00024 000- -
149Finansiering av øyeblikkelig hjelp- senger, fra øremerking til rammetilskudd- 10 00012 00012 00012 000
150Effektiviseringskrav- −2 500−2 500−2 500−2 500
151Omstilling 2018- - - −17 500−17 500
Sum alders- og sykehjem−10 600−11 200−100 700−100 700
Stavanger legevakt
152Akuttmedisinsk forskrift, oppfølging og implementering- 1 7001 7001 7001 700
153Finansiering av øyeblikkelig hjelp-senger, fra øremerking til rammetilskudd- 4 8004 8004 8004 800
154Effektiviseringskrav- −150−150−150−150
Sum Stavanger legevakt6 3506 3506 3506 350
Rehabiliteringsseksjonen
155Effektiviseringskrav- −150−150−150−150
Sum Rehabiliteringsseksjonen−150−150−150−150
Dagsenter og avlastningsseksjonen
156Nytt botiltak i Madla barnebolig - 1 5001 500- -
157Avlastningsplasser, redusere antall- −3 000−6 000−6 000−6 000
EndringBeholde deler av avlastningstilbud- 1 0001 0001 0001 000
158Høyebakken midlertidig avlastningsbolig avvikles- −8 500−10 000−10 000−10 000
159Effektiviseringskrav- −400−400−400−400
Sum dagsenter og avlastningsseksjonen−9 400−13 900−15 400−15 400
Samfunnsmedisin
160Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst- 8001 6002 4002 400
161Smittevernsressurs, videreføre 2015-nivå- −500−500−500−500
Sum samfunnsmedisin3001 1001 9001 900
Tekniske hjemmetjenester
162Effektiviseringskrav og inntektsøkning, tekniske hjemmetjenester- −250−250−250−250
Sum tekniske hjemmetjenester−250−250−250−250
Fysio- og ergoterapitjenesten
163Effektiviseringskrav- −100−100−100−100
Sum fysio- og ergoterapitjenesten−100−100−100−100
Helsehuset i Stavanger
164Virksomhetsleder, merkantil ressurs, psykolog- 1 5001 5001 5001 500
Sum Helsehuset i Stavanger1 5001 5001 5001 500
Flyktningseksjonen
165Økt oppmerksomhet på refusjon- og tilskuddsmidler- 300300300300
Sum Flyktningseksjonen300300300300
Embo
166Effektiviseringskrav- −500−500−500−500
Sum Eembo−500−500−500−500
SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR−57 775−64 525−179 275−179 635
Felles tiltak kultur og byutvikling
167Digitalisering av byggesaksarkiv - endret fremdrift- 5 0005 000200200
168Interkommunal delplan (IKDP) Forus- 850510350-
Sum felles tiltak kultur og byutvikling5 8505 510550200
Kultur
169Opera Rogaland IKS, driftstilskudd- 100150250250
170Kultur, økt ramme- 300300300300
171Tilskudd kulturinstitusjoner, statlig delfinansiert- 1 9501 9501 9501 950
172Sølvberget KF, videreføre tilskuddet på 2015-nivå- −1 000−1 000−1 000−1 000
173Avsluttet prosjektfinansiering, MUST- −450−450−450−450
174Obstfelderjubileum 2016- 500−300−300−300
Sum kultur1 400650750750
Geodata
175Eiendomsskatt, kontormessig oppjustering- −250−250−250−250
176Taksering eiendomsskatt- - 6 0006 0003 000
Sum Geodata−2505 7505 7502 750
Planavdelinger
177Rammereduksjon- −1 300−1 300−1 300−1 300
Sum planavdelinger−1 300−1 300−1 300−1 300
SUM KULTUR OG BYUTVIKLING5 70010 6105 7502 400
Felles tiltak bymiljø og utbygging
178Effektiviseringskrav Stab BMU, Miljø og Utbygging- −50−50−50−50
Sum felles tiltak bymiljø og utbygging−50−50−50−50
Sum miljø- - - -
Utbygging
179Bortfall av leieinntekter- 2 0002 0003 8004 300
Sum utbygging- 2 0002 0003 8004 300
Park og vei
180Biologisk mangfold- 2505007501 000
181Drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse- 100200300400
182Attende, Arboreet og friluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler- 150300450600
183Bidrag fra vertskommune under festival- 500- 500-
184Kunstgressbaner, redusere vedlikeholdet- −500−500−500−500
185Sykkelsatsingen, redusere skilting og driftstiltak- −500−500−500−500
186Redusere vedlikeholdet- −1 300−1 300−1 300−1 300
187Stavanger natur- og idrettsservice KF, redusere vedlikeholdet- −2 500−2 500−2 500−2 500
188Effektiviseringskrav- −350−350−350−350
Sum park og vei- −4 150−4 150−3 150−3 150
Idrett
189Leieinntekter ONS i 2016 og 2018- −1 050- −1 050-
190Økte billettinntekter i svømmehallene- −800−1 300−1 800−1 800
191Opphør av tilskudd til Beach volleyball World Tour Stavanger i 2017- - −2 500−2 500−2 500
192Bortfall av leieinntekter OTD i 2016 og 2018- 700- 700-
193Redusert tilskudd større idrettsarrangement- −1 000−1 000−1 000−1 000
194Rammereduksjon Stavanger natur- og idrettsservice KF- −200−200−200−200
195Bortfall av billettinntekter på Gamlingen- 2 2001 700- -
196Indeksregulering Oilers investa AS- 300450550650
197Drift av idrettshall Siddishall (avtale signert i 2015)- 1 5001 5001 5001 500
198Revidering av avtaler med Stiftelsen Stavanger ishall- −1 000−1 000−1 000−1 000
199Samdrift mellom svømmehall og idrettshall på Kvernevik og Hundvåg- −800−1 000−1 000−1 000
200Effektiviseringskrav- −115−115−115−115
Sum idrett- −265−3 465−5 915−5 465
Stavanger eiendom
201Forsikring bygg- 200400600800
202Husleieinntekter, bofellesskap og omsorgsboliger, volumvekst- −3 600−4 050−4 050−4 050
203Private ideelle sykehjem, nødaggregat engangsutgift i 2015- −4 500−4 500−4 500−4 500
204Økt vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg- 18 20033 20033 20043 200
205Drift av 12 nødaggregat, private og kommunale sykehjem- 750750750750
206Utleieformål, reduksjon i leieinntekter- 2 1002 1002 1002 100
207Tiltakspakke økt sysselsetting- 6 750- - -
EndringTiltakspakke for økt sysselsetting- −3 000−3 000−3 000−3 000
208Planlegging- og utredningskostnader til diverse bygningskategorier- 200200200200
209Effektiviseringskrav- −1 140−1 140−1 140−1 140
Sum Stavanger eiendom- 15 96023 96024 16034 360
Vannverket
210Fastledd, IVAR- 9145 3019 45810 906
211Mengdevariabelt ledd, IVAR- 2805 21810 11510 698
212Bemanningsøkning iht. hovedplan- 3507001 0501 400
213Driftsutgifter/generell prisstigning- 1 2601 3542 1212 907
214Avskrivninger- 1 3072 5783 8725 124
215Renter restkapital- −4 492−3 679−2 799−1 925
216Bruk/avsetning til selvkostfond- 5 3488 3949 95510 125
217Gebyrer/gebyrøkning- −4 967−19 866−33 772−39 235
Sum Vannverket- - - - -
Avløpsverket
218Fastledd, IVAR- 3 8014 9856 7578 785
219Mengdevariabelt ledd, IVAR- 7 2508 70011 02013 920
220Bemanningsøkning iht. hovedplan- 3507001 0501 400
221Driftsutgifter/generell prisstigning- 2 6023 4364 3215 224
222Avskrivninger- 1 1881 9532 7563 527
223Renter restkapital- −9 577−9 070−8 532−7 992
224Gebyrer/gebyrøkning- - - - −12 600
225Bruk/avsetning til selvkostfondet- 4 067−1 023−7 691−2 583
Sum Avløpsverket- 9 6819 6819 6819 681
Renovasjon
226Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR- 7001 5003 0004 500
227Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning- 3 7756 6309 02711 767
228Kalkulerte finanskostnader- −420−410−401−391
229Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester- 688668−748−135
230Gebyrer/generell gebyrøkning- −4 420−7 810−12 120−16 720
231Bruk/avsetning til selvkostfond- −323−5781 242979
Sum renovasjon- - - - -
SUM BYMILJØ OG UTBYGGING- 23 17627 97628 52639 676
SUM ENDRINGER PÅ TJENESTEOMRÅDENE- −44 974−51 339−174 099−166 659
SUM DRIFTSKONSEKVENSER AV INVESTERINGER- 46 62596 400220 350249 800
SUM TEKNISKE BUDSJETTJUSTERINGER- 42 50040 50040 50040 500
DISPONIBELT UTOVER 2015-NIVÅ- −44 151−85 561−86 751−123 641
BUDSJETTBALANSE- - - - -
Tabell 2.4 Driftsrammetabell
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

2.1.4 Driftsrammetabell 2.1.4 Driftsrammetabell