Hovedoversikt - investeringRegnskap
2014
Opprinnelig
budsjett 2015
Justert
budsjett 2015
Budsjett
2016
Budsjett
2017
Budsjett
2018
Budsjett
2019
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom135 112 341 600 117 300 260 600 45 000 295 350 248 000
Andre salgsinntekter1 486 - - - - - -
Overføringer med krav til motytelse10 477 - - 6 000 6 000 - -
Kompensasjon for merverdiavgift142 065 153 600 147 400 139 000 124 800 90 200 91 000
Statlige overføringer40 638 38 400 50 000 21 440 82 050 299 895 22 700
Andre overføringer100 504 - - 7 000 - - -
Renteinntekter og utbytte- - - - - - -
Sum inntekter430 283 533 600 314 700 434 040 257 850 685 445 361 700
Utgifter
Lønnsutgifter31 314 10 383 10 383 - - - -
Sosiale utgifter7 304 2 587 2 587 - - - -
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon988 804 1 274 967 1 229 385 1 258 555 1 322 270 1 015 445 870 885
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon23 354 - - - - - -
Overføringer143 022 -300 -775 - - - -
Renteutgifter og omkostninger5 - - - - - -
Fordelte utgifter-182 121 -15 388 -15 388 - - - -
Sum utgifter1 011 681 1 272 249 1 226 192 1 258 555 1 322 270 1 015 445 870 885
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån140 045 95 000 95 000 105 000 105 000 105 000 105 000
Utlån425 900 364 850 364 850 216 450 250 000 250 000 250 000
Kjøp av aksjer og andeler13 651 15 100 15 144 19 100 20 100 21 10022 100
Dekning av tidligere års udekket76 625 - - - - - -
Avsatt til ubundne investeringsfond69 250 - - - - - -
Avsatt til bundne investeringsfond45 391 - - - - - -
Avsatt til likviditetsreserve- - - - - -
Sum finansieringstransaksjoner770 861 474 950 474 994 340 550 375 100 376 100 377 100
Finansieringsbehov1 352 258 1 213 599 1 386 486 1 165 065 1 439 520 706 100 886 285
Dekket slik:
Bruk av lån1 064 827 945 529 1 154 563 810 355 1 089 783 250 000373 593
Salg av aksjer og andeler7 423 - - - - 00
Mottatte avdrag på utlån190 765 138 600 138 600 148 600 148 600 148 600148 600
Overført fra driftsbudsjettet4 647 119 420 74 757 206 110 201 137 307 500364 092
Bruk av tidligere års udisponert- - - - - - -
Bruk av disposisjonsfond- - - - - - -
Bruk av bundne driftsfond- - - - - - -
Bruk av ubundne investeringsfond47 350 10 050 10 050 - - - -
Bruk av bundne investeringsfond37 247 - 8 516 - - - -
Bruk av likviditetsreserve- - - - - -
Sum finansiering1 352 258 1 213 599 1 386 486 1 165 065 1 439 520 706 100 886 285
Udekket/udisponert- - - - - - -
Tabell 2.7 Hovedoversikt - investering
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

2.2.1 Hovedoversikt – investering 2.2.1 Hovedoversikt – investering