Budsjettskjema 2A - investeringRegnskap
2014
Opprinnelig
budsjett 2015
Justert
budsjett 2015
Budsjett
2016
Budsjett
2017
Budsjett
2018
Budsjett
2019
Investeringer i anleggsmidler1 011 681 1 272 249 1 226 192 1 258 555 1 322 270 1 015 445 870 885
Utlån og forskutteringer425 900 364 850 364 850 216 450 250 000 250 000 250 000
Kjøp av aksjer og andeler13 651 15 100 15 144 19 100 20 100 21 100 22 100
Avdrag på lån140 045 95 000 95 000 105 000 105 000 105 000 105 000
Dekning av tidligere års udekket76 625 - - - - - -
Avsetninger114 641 - - - - - -
Årets finansieringsbehov1 782 541 1 747 199 1 701 186 1 599 105 1 697 370 1 391 545 1 247 985
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler1 064 827 945 529 1 154 563 810 355 1 089 783 250 000 373 593
Inntekter fra salg av anleggsmidler142 535 341 600 117 300 260 600 45 000 295 350 248 000
Tilskudd til investeringer141 142 38 400 50 000 28 440 82 050 299 895 22 700
Kompensasjon for merverdiavgift142 065 153 600 147 400 139 000 124 800 90 200 91 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner201 242 138 600 138 600 154 600 154 600 148 600 148 600
Andre inntekter1 486 - - - - - -
Sum ekstern finansiering1 693 297 1 617 729 1 607 863 1 392 995 1 496 233 1 084 045 883 893
Overført fra driftsbudsjettet4 647 119 420 74 757 206 110 201 137 307 500 364 092
Bruk av avsetninger84 597 10 050 18 566 - - - -
Sum finansiering1 782 541 1 747 199 1 701 186 1 599 105 1 697 370 1 391 545 1 247 985
Udekket/udisponert- - - - - - -
Tabell 2.8 Budsjettskjema 2A - investering
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

2.2.2 Budsjettskjema 2A – investering 2.2.2 Budsjettskjema 2A – investering