2.3.1 Netto driftsrammer per Kostrafunksjon

Netto driftsrammer per kostrafunksjonVedtatt budsj. 2015Vedtatt budsj. 2016% Endr 2015-2016
100 Politisk styring53 87141 854−22,3
110 Kontroll og revisjon5 3005 150−2,8
120 Administrasjon342 066349 1302,1
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen28 32427 799−1,9
130 Administrasjonslokaler42 58549 95817,3
170 Årets premieavvik−125 071−164 35331,4
171 Amortisering av tidligere års premieavvik71 09362 938−11,5
172 Pensjon265 690306 58815,4
173 Premiefond−26 017−20 173−22,5
180 Diverse fellesutgifter151 270167 54110,8
190 Interne serviceenheter- - 0
201 Førskole932 235927 121−0,6
202 Grunnskole1 188 5991 191 6030,3
211 Styrket tilbud til førskolebarn142 659138 164−3,2
213 Voksenopplæring38 64140 3504,4
215 Skolefritidstilbud17 88616 616−7,1
221 Førskolelokaler og skyss109 726108 630−1
222 Skolelokaler234 916245 0404,3
223 Skoleskyss6 0986 1090,2
231 Aktivitetstilbud barn og unge30 84431 5012,1
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste70 60674 5515,6
233 Annet forebyggende helsearbeid29 67738 46329,6
234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser93 835100 2456,8
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering165 481174 5845,5
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid83 64384 3370,8
243 Tilbud til personer med rusproblemer64 66071 36510,4
244 Barneverntjeneste64 01063 169−1,3
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet17 95419 6449,4
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet180 770145 717−19,4
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon845 877841 318−0,5
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende839 635874 3214,1
255 Medfinansiering somatiske tjenester−6- −100
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene5025 00449908
261 Institusjonslokaler91 75485 442−6,9
265 Kommunalt disponerte boliger−106 779−60 307−43,5
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi14 78114 264−3,5
275 Introduksjonsordningen34 45935 6173,4
276 Kvalifiseringsordningen41 62041 8360,5
281 Ytelse til livsopphold136 516136 5160
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig17 33412 720−26,6
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde4 01316 508311,4
290 Interkommunalt samarbeid (§§27/28a - samarbeid)218−2 086−1056,9
301 Plansaksbehandling61 55547 160−23,4
303 Kart og oppmåling8 3577 796−6,7
304 Bygge-og delesaksbehandling, ansvaresrett og utslippstillatelser−2 380−644−72,9
305 Eierseksjonering5936113
320 Kommunal næringsvirksomhet1 309−1 596−221,9
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet−5 914919−115,5
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling7928568,1
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak1 7801 7800
332 Kommunale veier88 96991 2752,6
335 Rekreasjon i tettsted52 20350 576−3,1
338 Forebygging av branner og andre ulykker26 61024 481−8
339 Beredskap mot branner og andre ulykker76 68278 4612,3
340 Produksjon av vann−1 464−5 237257,7
345 Distribusjon av vann1 4645 237257,7
350 Avløpsrensing−9 7201 331−113,7
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann39−5 398
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L.- 4 0670
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall1401400
360 Naturforvaltning og friluftsliv17 78525 73944,7
365 Kulturminneforvaltning5425583
370 Bibliotek52 81933 959−35,7
375 Museer19 63219 7850,8
377 Kunstformidling59 45659 4610
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg49 09132 510−33,8
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg110 230128 31616,4
383 Musikk- og kulturskoler31 31431 6541,1
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg78 22697 61824,8
386 Kommunale kulturbygg19 14532 11667,8
390 Den norske kirke79 35880 7701,8
392 Tilskudd til tross- og livssynssamfunn12 00013 1009,2
800 Skatt på inntekt og formue−5 214 800−5 343 0002,5
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd−1 610 023−1 766 6309,7
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv.−84 400−88 1504,4
860 Motpost avskrivninger−478 086−440 840−7,8
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)236 453245 3153,8
880 Interne finansieringstransaksjoner119 420211 11076,8
Nettosum alle funksjoner000
Tabell 2.10 Netto driftsrammer per Kostrafunksjon
Last ned tabelldata (Excel)

2.3.2 Netto driftsrammer per virksomhet

Budsjettforslag netto driftsrammer 2016Vedtatt budsj. 2015Vedtatt budsj. 2 016% Endr 2015-2016
Rådmann, stab og støttefunksjoner
Rådmann
10 Lønn14 22913 834−2,8
11 Forbruk2202200
12 Drift3463460
14 Overføringer1 9631 9630
Sum utgifter16 75816 363−2,4
17 Refusjoner−7 363−7 3630
Sum inntekter−7 363−7 3630
Nettosum Rådmann9 3959 000−4,2
Økonomi
10 Lønn26 93528 3145,1
11 Forbruk4 5104 7856,1
12 Drift3 8502 344−39,1
13 Kjøp av tjenester0120
14 Overføringer3213210
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner47470
Sum utgifter35 66335 8230,5
16 Salgsinntekter−21−210
17 Refusjoner−370−1 370270,3
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−47−470
Sum inntekter−438−1 438228,3
Nettosum Økonomi35 22534 385−2,4
SK-Regnskap
10 Lønn34 34934 182−0,5
11 Forbruk4 2935 30623,6
12 Drift1 3001 3000
13 Kjøp av tjenester20200
14 Overføringer41252627,7
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1191190
Sum utgifter40 49341 4532,4
16 Salgsinntekter−5 850−5 8500
17 Refusjoner−3 416−3 5303,3
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−119−1190
Sum inntekter−9 385−9 4991,2
Nettosum SK-Regnskap31 10831 9542,7
IT
10 Lønn25 43225 8581,7
11 Forbruk30 02832 9619,8
12 Drift27 24529 3527,7
14 Overføringer10 65611 3666,7
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner4 0004 0000
Sum utgifter97 361103 5376,3
16 Salgsinntekter−15 750−13 871−11,9
17 Refusjoner−13 850−22 49762,4
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−4 000−4 0000
Sum inntekter−33 600−40 36820,1
Nettosum IT63 76163 169−0,9
Kemner
10 Lønn20 98320 780−1
11 Forbruk3 3203 3410,6
12 Drift5185180
13 Kjøp av tjenester17170
14 Overføringer7941 20451,6
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner11110
Sum utgifter25 64325 8710,9
16 Salgsinntekter−2 960−2 9600
17 Refusjoner−4 627−5 44117,6
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−11−110
Sum inntekter−7 598−8 41210,7
Nettosum Kemner18 04517 459−3,3
Personal og organisasjon
10 Lønn96 20097 1421
11 Forbruk23 24122 429−3,5
12 Drift8 53911 52134,9
13 Kjøp av tjenester6 1051 977−67,6
14 Overføringer3 4091 626−52,3
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner19361−68,4
Sum utgifter137 687134 756−2,1
16 Salgsinntekter−8 509−5 350−37,1
17 Refusjoner−11 101−8 718−21,5
18 Overføringer−180−1 320633,3
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−193−61−68,4
Sum inntekter−19 983−15 449−22,7
Nettosum Personal og organisasjon117 704119 3071,4
Kommunikasjonsavdeling
10 Lønn5 4515 5031
11 Forbruk781779−0,3
12 Drift1 6201 6200
14 Overføringer1681680
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner51510
Sum utgifter8 0718 1210,6
16 Salgsinntekter−130−1300
17 Refusjoner−188−1880
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−51−510
Sum inntekter−369−3690
Nettosum Kommunikasjonsavdeling7 7027 7520,7
Næring
10 Lønn2 1232 3128,9
11 Forbruk1 750700−60
12 Drift86149−94,3
13 Kjøp av tjenester709261222,9
14 Overføringer12120
Sum utgifter4 8163 999−17
16 Salgsinntekter−70−700
17 Refusjoner−12−120
Sum inntekter−82−820
Nettosum Næring4 7343 917−17,3
Støtte til næringsutvikling
11 Forbruk03 0000
12 Drift1 986300−84,9
14 Overføringer3702 056455,7
Sum utgifter2 3565 356127,3
17 Refusjoner−70−700
Sum inntekter−70−700
Nettosum Støtte til næringsutvikling2 2865 286131,2
Kommuneadvokat
10 Lønn4 7214 387−7,1
11 Forbruk1 7521 8545,8
12 Drift404950135,2
14 Overføringer7812155,1
Sum utgifter6 9557 3125,1
16 Salgsinntekter−40−400
17 Refusjoner−78−12155,1
Sum inntekter−118−16136,4
Nettosum Kommuneadvokat6 8377 1514,6
Politisk sekretariat
10 Lønn8 8008 9301,5
11 Forbruk2 2252 189−1,6
12 Drift285235−17,5
14 Overføringer1101100
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner32618−94,5
Sum utgifter11 74611 482−2,3
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−326−18−94,5
Sum inntekter−326−18−94,5
Nettosum Politisk sekretariat11 42011 4640,4
Nettosum Rådmann, stab og støttefunksjoner308 217310 8440,9
Oppvekst og levekår
Stab Oppvekst og levekår
10 Lønn63 93763 804−0,2
11 Forbruk6 6376 7892,3
12 Drift1 0421 0420
13 Kjøp av tjenester1641 127587,2
14 Overføringer2 0731 823−12,1
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2 8092 8090
Sum utgifter76 66277 3941
16 Salgsinntekter−934−9340
17 Refusjoner−1 368−1 3680
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−2 809−2 8090
Sum inntekter−5 111−5 1110
Nettosum Stab Oppvekst og levekår71 55172 2831
Barnehage
10 Lønn669 806651 825−2,7
11 Forbruk125 323127 9032,1
12 Drift19 800100−99,5
13 Kjøp av tjenester470 964450 671−4,3
14 Overføringer5 55618 776237,9
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner3 7563 8552,6
Sum utgifter1 295 2051 253 130−3,3
16 Salgsinntekter−127 932−134 0664,8
17 Refusjoner−80 690−34 801−56,9
18 Overføringer−4 500−4 400−2,2
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−3 756−3 8552,6
Sum inntekter−216 878−177 122−18,3
Nettosum Barnehage1 078 3271 076 008−0,2
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud
10 Lønn68 18365 302−4,2
11 Forbruk2 4972 4960
12 Drift1541540
14 Overføringer4824820
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1411410
Sum utgifter71 45768 575−4
17 Refusjoner−4 932−4 9320
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−141−1410
Sum inntekter−5 073−5 0730
Nettosum Ressurssenter for styrket barnehagetilbud66 38463 502−4,3
Grunnskole
10 Lønn1 228 5801 229 4880,1
11 Forbruk280 445287 4082,5
12 Drift4 0694 0690
13 Kjøp av tjenester52 09453 9683,6
14 Overføringer21 22721 4971,3
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner10 52011 0294,8
Sum utgifter1 596 9351 607 4590,7
16 Salgsinntekter−124 538−116 935−6,1
17 Refusjoner−103 984−112 5088,2
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−10 520−11 0294,8
Sum inntekter−239 042−240 4720,6
Nettosum Grunnskole1 357 8931 366 9870,7
Johannes læringssenter
10 Lønn137 965142 2953,1
11 Forbruk22 59123 9766,1
12 Drift2 9652 9650
14 Overføringer3 1413 1410
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1 8411 8410
Sum utgifter168 503174 2183,4
16 Salgsinntekter−8 864−8 8640
17 Refusjoner−43 665−47 5248,8
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−1 841−1 8410
Sum inntekter−54 370−58 2297,1
Nettosum Johannes læringssenter114 133115 9891,6
Stavanger kulturskole
10 Lønn40 81040 9200,3
11 Forbruk4 7884 431−7,5
12 Drift77997425
13 Kjøp av tjenester1 5141 6599,6
14 Overføringer6366360
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner29290
Sum utgifter48 55648 6490,2
16 Salgsinntekter−12 826−12 8260
17 Refusjoner−1 213−1 2130
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−29−290
Sum inntekter−14 068−14 0680
Nettosum Stavanger kulturskole34 48834 5810,3
Pedagogisk-psykologisk tjeneste
10 Lønn35 80735 491−0,9
11 Forbruk4 1994 044−3,7
12 Drift301199−33,9
13 Kjøp av tjenester20030050
14 Overføringer5155150
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1621620
Sum utgifter41 18440 711−1,2
17 Refusjoner−1 564−1 5640
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−162−1620
Sum inntekter−1 726−1 7260
Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste39 45838 985−1,2
Ungdom og fritid
10 Lønn50 38850 304−0,2
11 Forbruk20 39322 80011,8
12 Drift2 8792 129−26,1
13 Kjøp av tjenester2412410
14 Overføringer12 77612 737−0,3
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner260596129,2
Sum utgifter86 93788 8072,2
16 Salgsinntekter−12 301−12 3010
17 Refusjoner−5 060−3 921−22,5
18 Overføringer−60−600
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−260−596129,2
Sum inntekter−17 681−16 878−4,5
Nettosum Ungdom og fritid69 25671 9293,9
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
10 Lønn51 83555 5817,2
11 Forbruk9 60510 4558,9
12 Drift2922920
13 Kjøp av tjenester2 1462 1460
14 Overføringer3 2972 016−38,9
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2082080
Sum utgifter67 38370 6984,9
17 Refusjoner−2 952−2 9520
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−208−2080
Sum inntekter−3 160−3 1600
Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten64 22367 5385,2
Helse- og sosialkontor
10 Lønn78 04086 85111,3
11 Forbruk26 12026 030−0,3
12 Drift508 482440 199−13,4
13 Kjøp av tjenester78 320109 53339,9
14 Overføringer9 5924 614−51,9
Sum utgifter700 554667 227−4,8
17 Refusjoner−46 130−46 1300
Sum inntekter−46 130−46 1300
Nettosum Helse- og sosialkontor654 424621 097−5,1
NAV
10 Lønn75 78580 1435,8
11 Forbruk5 2935 5524,9
12 Drift3603600
13 Kjøp av tjenester4 7958 47376,7
14 Overføringer148 345144 852−2,4
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1 2301 2300
Sum utgifter235 808240 6102
16 Salgsinntekter0−7000
17 Refusjoner−11 698−8 205−29,9
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−1 361−1 3610
Sum inntekter−13 059−10 266−21,4
Nettosum NAV222 749230 3443,4
Fysio- og ergoterapitjenesten
10 Lønn34 38735 1142,1
11 Forbruk6 0946 3273,8
12 Drift365346−5,2
13 Kjøp av tjenester21 97422 2241,1
14 Overføringer1 5301 430−6,5
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner03000
Sum utgifter64 35065 7412,2
16 Salgsinntekter−49−490
17 Refusjoner−7 801−7 8841,1
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner0−3000
Sum inntekter−7 850−8 2334,9
Nettosum Fysio- og ergoterapitjenesten56 50057 5081,8
Barnevernstjenesten
10 Lønn131 670140 2776,5
11 Forbruk28 78831 3518,9
12 Drift14 55215 9529,6
13 Kjøp av tjenester44 53343 883−1,5
14 Overføringer7 3467 6784,5
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1111 001801,8
Sum utgifter227 000240 1425,8
16 Salgsinntekter−10−3103000
17 Refusjoner−22 691−25 31111,6
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−111−1 001801,8
Sum inntekter−22 812−26 62216,7
Nettosum Barnevernstjenesten204 188213 5204,6
Helsehuset i Stavanger
10 Lønn5 22210 510101,3
11 Forbruk2 8232 446−13,4
12 Drift4504500
14 Overføringer3003000
Sum utgifter8 79513 70655,8
17 Refusjoner−930−2 700190,3
Sum inntekter−930−2 700190,3
Nettosum Helsehuset i Stavanger7 86511 00639,9
Hjemmebaserte tjenesterinkl. Stavanger hjemmehjelp
10 Lønn727 956749 9523
11 Forbruk37 50939 8346,2
12 Drift21 91515 178−30,7
13 Kjøp av tjenester4 6435 67322,2
14 Overføringer13 6328 372−38,6
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2302300
Sum utgifter805 885819 2391,7
16 Salgsinntekter−8 496−8 459−0,4
17 Refusjoner−383 239−348 558−9,1
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−230−2300
Sum inntekter−391 965−357 247−8,9
Nettosum Hjemmebaserte tjenesterinkl. Stavanger hjemmehjelp413 920461 99211,6
Alders- og sykehjem
10 Lønn480 403578 96120,5
11 Forbruk149 88562 557−58,3
13 Kjøp av tjenester381 726396 8524
14 Overføringer39 4525 897−85,1
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2 7812 7820
Sum utgifter1 054 2471 047 049−0,7
16 Salgsinntekter−159 484−176 21010,5
17 Refusjoner−106 589−42 337−60,3
18 Overføringer0−2 7510
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−2 781−2 7820
Sum inntekter−268 854−224 080−16,7
Nettosum Alders- og sykehjem785 393822 9694,8
Stavanger legevakt
10 Lønn46 92151 73710,3
11 Forbruk8 5479 0465,8
12 Drift1 1841 45022,5
13 Kjøp av tjenester3823820
14 Overføringer5 5215 110−7,4
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2279259,1
16 Salgsinntekter−10 564−7 359−30,3
17 Refusjoner−18 249−19 1094,7
18 Overføringer−2 533−601−76,3
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−22−79259,1
Sum inntekter−31 368−27 148−13,5
Nettosum Stavanger legevakt31 20940 65630,3
Rehabiliteringsseksjonen
10 Lønn37 60038 2531,7
11 Forbruk5 1975 84712,5
12 Drift1 1571 1570
13 Kjøp av tjenester6626620
14 Overføringer5295290
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1321320
Sum utgifter45 27746 5802,9
16 Salgsinntekter−984−9840
17 Refusjoner−2 081−2 0810
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−132−1320
Sum inntekter−3 197−3 1970
Nettosum Rehabiliteringsseksjonen42 08043 3833,1
Arbeidstreningsseksjonen
10 Lønn9 2509 3961,6
11 Forbruk3 8053 8090,1
12 Drift4884880
13 Kjøp av tjenester1 3751 3750
14 Overføringer8108100
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2522520
Sum utgifter15 98016 1300,9
16 Salgsinntekter−48−480
17 Refusjoner−3 388−3 3880
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−252−2520
Sum inntekter−3 688−3 6880
Nettosum Arbeidstreningsseksjonen12 29212 4421,2
Flyktningseksjonen
10 Lønn7 5917 9825,2
11 Forbruk1 4481 447−0,1
12 Drift10100
14 Overføringer4704700
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner16852−69,1
Sum utgifter9 6879 9612,8
16 Salgsinntekter−414−4140
17 Refusjoner−280−2800
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−168−52−69,1
Sum inntekter−862−746−13,5
Nettosum Flyktningseksjonen8 8259 2154,4
EMbo
10 Lønn44 90742 112−6,2
11 Forbruk8 0249 28115,7
12 Drift1 170840−28,2
13 Kjøp av tjenester100−100
14 Overføringer01 5150
Sum utgifter54 11153 748−0,7
16 Salgsinntekter−6 138−8 45737,8
17 Refusjoner−38 116−35 736−6,2
Sum inntekter−44 254−44 193−0,1
Nettosum EMbo9 8579 555−3,1
Dagsenter- og avlastningsseksjonen
10 Lønn156 081200 91528,7
11 Forbruk21 8145 693−73,9
12 Drift1 3490−100
13 Kjøp av tjenester2700−100
14 Overføringer2 8872 221−23,1
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner677676−0,2
Sum utgifter183 078209 50514,4
16 Salgsinntekter−956−1 18624,1
17 Refusjoner−60 097−50 648−15,7
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−676−6760
Sum inntekter−61 729−52 510−14,9
Nettosum Dagsenter- og avlastningsseksjonen121 349156 99529,4
Tekniske hjemmetjenester
10 Lønn4 3584 337−0,5
11 Forbruk1 6391 503−8,3
12 Drift8711 06121,8
13 Kjøp av tjenester8616693
14 Overføringer6096171,3
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1861860
Sum utgifter7 7497 8701,6
16 Salgsinntekter−5 438−5 7345,4
17 Refusjoner−633−6411,3
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−186−1860
Sum inntekter−6 257−6 5614,9
Nettosum Tekniske hjemmetjenester1 4921 309−12,3
Krisesenteret i Stavanger
10 Lønn10 92511 3003,4
11 Forbruk2 6993 03212,3
12 Drift1201200
14 Overføringer70700
Sum utgifter13 81414 5225,1
17 Refusjoner−2 624−2 6992,9
Sum inntekter−2 624−2 6992,9
Nettosum Krisesenteret i Stavanger11 19011 8235,7
Sentrale midler levekår
10 Lønn7 20812 20069,3
11 Forbruk3 5233 160−10,3
12 Drift3 1568 656174,3
13 Kjøp av tjenester17 79913 691−23,1
14 Overføringer28 98929 5762
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2 7992 7990
Sum utgifter63 47470 08210,4
16 Salgsinntekter−2 125−125−94,1
17 Refusjoner−109 367−149 48736,7
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−2 799−2 7990
Sum inntekter−114 291−152 41133,4
Nettosum Sentrale midler levekår−50 817−82 32962
Sentrale midler legetjeneste
10 Lønn7 8546 349−19,2
11 Forbruk315680,7
13 Kjøp av tjenester61 26065 4586,9
14 Overføringer01 1580
Sum utgifter69 14573 0215,6
17 Refusjoner−4 990−6 15523,4
Sum inntekter−4 990−6 15523,4
Nettosum Sentrale midler legetjeneste64 15566 8664,2
Nettosum Oppvekst og levekår5 492 3845 596 1531,9
Bymiljø og utbygging
Stab Bymiljø og utbygging
10 Lønn5 1405 1850,9
11 Forbruk5745740
12 Drift2402400
14 Overføringer1271270
Sum utgifter6 0816 1260,7
17 Refusjoner−127−1270
Sum inntekter−127−1270
Nettosum Stab Bymiljø og utbygging5 9545 9990,8
Miljø
10 Lønn2 3372 3550,8
11 Forbruk1 2381 2380
12 Drift2 4502 4500
14 Overføringer6656650
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2082080
Sum utgifter6 8986 9160,3
17 Refusjoner−535−5350
18 Overføringer−1 500−1 5000
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−208−2080
Sum inntekter−2 243−2 2430
Nettosum Miljø4 6554 6730,4
Utbygging
10 Lønn3 8813 9261,2
11 Forbruk318 03125806,5
12 Drift2082080
14 Overføringer8608600
Sum utgifter4 98013 025161,6
16 Salgsinntekter−7 800−5 800−25,6
17 Refusjoner−10−100
Sum inntekter−7 810−5 810−25,6
Nettosum Utbygging−2 8307 215−355
Stavanger Eiendom
10 Lønn24 78324 076−2,9
11 Forbruk78 11981 0663,8
12 Drift42 52246 4559,3
13 Kjøp av tjenester64 66363 225−2,2
14 Overføringer11 83011 8300
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner52 33552 3350
Sum utgifter274 252278 9871,7
16 Salgsinntekter−254 826−256 3260,6
17 Refusjoner−23 624−24 6244,2
18 Overføringer−1 0000−100
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−301 565−274 460−9
Sum inntekter−581 015−555 410−4,4
Nettosum Stavanger Eiendom−306 763−276 423−9,9
Funksjon 190 - Stavanger Eiendom
11 Forbruk12 11212 1120
12 Drift58 98378 23732,6
13 Kjøp av tjenester97 982116 72919,1
14 Overføringer10 80010 8000
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner249 230222 125−10,9
Sum utgifter429 107440 0032,5
16 Salgsinntekter−418 307−429 2032,6
17 Refusjoner−10 800−10 8000
Sum inntekter−429 107−440 0032,5
Nettosum Stavanger Eiendom000
Park og vei
10 Lønn23 35523 321−0,2
11 Forbruk20 44121 1993,7
12 Drift31 58435 09411,1
13 Kjøp av tjenester73 31969 785−4,8
14 Overføringer12 51012 6100,8
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner33 47133 4710
Sum utgifter194 680195 4800,4
16 Salgsinntekter−9 129−9 2341,2
17 Refusjoner−8 322−8 277−0,5
18 Overføringer−2 600−2 6000
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−33 471−33 4710
Sum inntekter−53 522−53 5820,1
Nettosum Park og vei141 158141 8980,5
Funksjon 190 - Park og vei
10 Lønn8 3198 4491,6
11 Forbruk2222220
12 Drift88880
14 Overføringer55550
Sum utgifter8 6848 8141,5
16 Salgsinntekter−8 629−8 7591,5
17 Refusjoner−55−550
Sum inntekter−8 684−8 8141,5
Nettosum Park og vei000
Idrett
10 Lønn4 2554 3071,2
11 Forbruk69 64878 10712,2
12 Drift2 817723−74,3
13 Kjøp av tjenester34 01233 481−1,6
14 Overføringer27 14328 1043,5
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner7 9827 9820
Sum utgifter145 857152 7044,7
16 Salgsinntekter−14 568−11 418−21,6
17 Refusjoner−2 451−5 831137,9
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−7 982−7 9820
Sum inntekter−25 001−25 2310,9
Nettosum Idrett120 856127 4735,5
Vannverket
10 Lønn16 71518 2809,4
11 Forbruk9 2856 215−33,1
12 Drift8 10011 24038,8
13 Kjøp av tjenester43 53044 6992,7
14 Overføringer3003000
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner31 66328 478−10,1
Sum utgifter109 593109 212−0,4
16 Salgsinntekter−99 330−104 2975
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−10 263−4 915−52,1
Sum inntekter−109 593−109 212−0,4
Nettosum Vannverket000
Avløpsverket
10 Lønn17 03519 58014,9
11 Forbruk12 0529 400−22
12 Drift10 05113 16030,9
13 Kjøp av tjenester81 83292 83313,4
14 Overføringer8508500
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner64 40256 013−13
Sum utgifter186 222191 8363
16 Salgsinntekter−195 841−195 8410
17 Refusjoner−62−620
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner04 0670
Sum inntekter−195 903−191 836−2,1
Nettosum Avløpsverket−9 6810−100
Renovasjon
10 Lønn5 7625 9052,5
11 Forbruk13 49714 5027,5
12 Drift10 40010 220−1,7
13 Kjøp av tjenester104 845109 3204,3
14 Overføringer600320−46,7
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner4 8144 394−8,7
Sum utgifter139 918144 6613,4
16 Salgsinntekter−132 185−135 5052,5
17 Refusjoner−4 600−5 70023,9
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−2 993−3 31610,8
Sum inntekter−139 778−144 5213,4
Nettosum Renovasjon1401400
Plan og anlegg
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner04250
Sum utgifter04250
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner0−4250
Sum inntekter0−4250
Nettosum Plan og anlegg000
Nettosum Bymiljø og utbygging−46 51110 975−123,6
Kultur og byutvikling
Stab Kultur og byutvikling
10 Lønn5 4184 896−9,6
11 Forbruk7 8957 8940
12 Drift2 4678 063192,4
14 Overføringer1 0751 0750
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner4024020
Sum utgifter17 25722 33024,5
16 Salgsinntekter−2 921−2 671−8,6
17 Refusjoner−2 075−1 575−24,1
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−402−4020
Sum inntekter−5 398−4 648−13,9
Nettosum Stab Kultur og byutvikling11 85917 68241,9
Byggesaksavdelingen
10 Lønn16 48215 862−3,8
11 Forbruk5 9034 632−21,5
14 Overføringer83830
Sum utgifter22 46820 577−8,4
16 Salgsinntekter−19 985−20 4942,6
17 Refusjoner−83−830
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−2 4000−100
Sum inntekter−22 468−20 577−8,4
Nettosum Byggesaksavdelingen000
Planavdelinger
10 Lønn47 80147 254−1,1
11 Forbruk1 3001 280−1,5
12 Drift2 3302 3300
14 Overføringer8088080
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1 1001 1000
Sum utgifter53 33952 772−1,1
16 Salgsinntekter−15 426−15 4260
17 Refusjoner−883−8830
18 Overføringer−500−5000
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−1 100−1 1000
Sum inntekter−17 909−17 9090
Nettosum Planavdelinger35 43034 863−1,6
Kulturavdelingen
10 Lønn4 0754 4509,2
11 Forbruk3711 344262,3
12 Drift81810
14 Overføringer147 573148 1160,4
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner7877870
Sum utgifter152 887154 7781,2
17 Refusjoner−290−2900
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−787−7870
Sum inntekter−1 077−1 0770
Nettosum Kulturavdelingen151 810153 7011,3
Nettosum Kultur og byutvikling199 099206 2463,2
605100 BV-ALLMENT
Sum utgifter4104100
Nettosum4104100
605200 FV- ALLMENT
Sum inntekter−6 100−9 00047,5
Nettosum−6 100−9 00047,5
800000 FOLKEVALGTE
Sum utgifter48 58447 103−3,1
Sum inntekter−570−5700
Nettosum48 01446 533−3,1
800010 REVISJON
Sum utgifter5 3005 150−2,8
Nettosum5 3005 150−2,8
800014 HOVEDTILLITSVALGTE
Sum utgifter13 82612 952−6,3
Sum inntekter−25−3020
Nettosum13 80112 922−6,4
800015 FELLESUTGIFTER
Sum utgifter20 16019 160−5
Sum inntekter−1 000−500−50
Nettosum19 16018 660−2,6
800016 TILSKUDD DIVERSE
Sum utgifter15 89113 224−16,8
Nettosum15 89113 224−16,8
800017 VALG
Sum utgifter6 0000−100
Nettosum6 0000−100
800018 TILFELDIGE UTGIFTER (KUN BUDSJETT)
Sum utgifter42 51047 32211,3
Sum inntekter−1 3530−100
Nettosum41 15747 32215
800020 TILSKUDD REGIONALE PROSJEKTER
Sum utgifter221 800213 600−3,7
Nettosum221 800213 600−3,7
800022 ANDR. NÆRINGSFORM.
Sum inntekter−2 900−2 9000
Nettosum−2 900−2 9000
800025 LIVSSYNSSAMFUNN
Sum utgifter12 00013 1009,2
Nettosum12 00013 1009,2
800028 INNTEKT FRIKRAFT
Sum inntekter−15 100−13 800−8,6
Nettosum−15 100−13 800−8,6
800029 DIVERSE TILSK. SAMFERDSEL
Sum utgifter8008000
Nettosum8008000
800032 STAVANGER FELLESRÅD
Sum utgifter79 97081 2001,5
Nettosum79 97081 2001,5
800036 TALL SHIPS RACE
Sum utgifter01 4900
Sum inntekter0−1900
Nettosum01 3000
800099 RESERVE TILL.BEVILGN
Sum utgifter286 765284 134−0,9
Nettosum286 765284 134−0,9
800100 FORMANNSKAPETS RESERVEKONTO
Sum utgifter07 2000
Nettosum07 2000
800200 SKATT PÅ INNT./FORM.
Sum inntekter−4 989 800−5 092 0002,1
Nettosum−4 989 800−5 092 0002,1
800201 EIENDOMSSKATT
Sum utgifter50 00055 00010
Sum inntekter−275 000−306 00011,3
Nettosum−225 000−251 00011,6
800202 RAMMETILSKUDD
Sum inntekter−1 606 300−1 764 5009,9
Nettosum−1 606 300−1 764 5009,9
800204 DIVERSE KOMP.TILSKUDD
Sum inntekter−34 950−28 600−18,2
Nettosum−34 950−28 600−18,2
800205 INTEGRERINGSTILSKUDD
Sum inntekter−84 400−88 1504,4
Nettosum−84 400−88 1504,4
800300 RENTER/UTBYTTE OG LÅN
Sum utgifter303 041258 704−14,6
Sum inntekter−488 867−425 903−12,9
Nettosum−185 826−167 199−10
800302 AVDRAG PÅ INNLÅN/UTLÅN
Sum utgifter323 699321 266−0,8
Nettosum323 699321 266−0,8
800403 OVERF. KAP.REGNSK.
Sum utgifter119 420211 11076,8
Nettosum119 420211 11076,8
800500 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING
Sum utgifter3 00015 000400
Nettosum3 00015 000400
Nettosum Felles inntekter og utgifter−5 953 189−6 124 2182,9
Nettosum Stavanger kommune000
Tabell 2.11 Netto driftsrammer per virksomhet
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

2.3 Netto driftsrammer 2.3 Netto driftsrammer