Netto driftsrammer per kostrafunksjonVedtatt budsj. 2015Vedtatt budsj. 2016% Endr 2015-2016
100 Politisk styring53 87141 854−22,3
110 Kontroll og revisjon5 3005 150−2,8
120 Administrasjon342 066349 1302,1
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen28 32427 799−1,9
130 Administrasjonslokaler42 58549 95817,3
170 Årets premieavvik−125 071−164 35331,4
171 Amortisering av tidligere års premieavvik71 09362 938−11,5
172 Pensjon265 690306 58815,4
173 Premiefond−26 017−20 173−22,5
180 Diverse fellesutgifter151 270167 54110,8
190 Interne serviceenheter- - 0
201 Førskole932 235927 121−0,6
202 Grunnskole1 188 5991 191 6030,3
211 Styrket tilbud til førskolebarn142 659138 164−3,2
213 Voksenopplæring38 64140 3504,4
215 Skolefritidstilbud17 88616 616−7,1
221 Førskolelokaler og skyss109 726108 630−1
222 Skolelokaler234 916245 0404,3
223 Skoleskyss6 0986 1090,2
231 Aktivitetstilbud barn og unge30 84431 5012,1
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste70 60674 5515,6
233 Annet forebyggende helsearbeid29 67738 46329,6
234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser93 835100 2456,8
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering165 481174 5845,5
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid83 64384 3370,8
243 Tilbud til personer med rusproblemer64 66071 36510,4
244 Barneverntjeneste64 01063 169−1,3
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet17 95419 6449,4
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet180 770145 717−19,4
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon845 877841 318−0,5
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende839 635874 3214,1
255 Medfinansiering somatiske tjenester−6- −100
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene5025 00449908
261 Institusjonslokaler91 75485 442−6,9
265 Kommunalt disponerte boliger−106 779−60 307−43,5
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi14 78114 264−3,5
275 Introduksjonsordningen34 45935 6173,4
276 Kvalifiseringsordningen41 62041 8360,5
281 Ytelse til livsopphold136 516136 5160
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig17 33412 720−26,6
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde4 01316 508311,4
290 Interkommunalt samarbeid (§§27/28a - samarbeid)218−2 086−1056,9
301 Plansaksbehandling61 55547 160−23,4
303 Kart og oppmåling8 3577 796−6,7
304 Bygge-og delesaksbehandling, ansvaresrett og utslippstillatelser−2 380−644−72,9
305 Eierseksjonering5936113
320 Kommunal næringsvirksomhet1 309−1 596−221,9
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet−5 914919−115,5
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling7928568,1
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak1 7801 7800
332 Kommunale veier88 96991 2752,6
335 Rekreasjon i tettsted52 20350 576−3,1
338 Forebygging av branner og andre ulykker26 61024 481−8
339 Beredskap mot branner og andre ulykker76 68278 4612,3
340 Produksjon av vann−1 464−5 237257,7
345 Distribusjon av vann1 4645 237257,7
350 Avløpsrensing−9 7201 331−113,7
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann39−5 398
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L.- 4 0670
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall1401400
360 Naturforvaltning og friluftsliv17 78525 73944,7
365 Kulturminneforvaltning5425583
370 Bibliotek52 81933 959−35,7
375 Museer19 63219 7850,8
377 Kunstformidling59 45659 4610
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg49 09132 510−33,8
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg110 230128 31616,4
383 Musikk- og kulturskoler31 31431 6541,1
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg78 22697 61824,8
386 Kommunale kulturbygg19 14532 11667,8
390 Den norske kirke79 35880 7701,8
392 Tilskudd til tross- og livssynssamfunn12 00013 1009,2
800 Skatt på inntekt og formue−5 214 800−5 343 0002,5
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd−1 610 023−1 766 6309,7
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv.−84 400−88 1504,4
860 Motpost avskrivninger−478 086−440 840−7,8
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)236 453245 3153,8
880 Interne finansieringstransaksjoner119 420211 11076,8
Nettosum alle funksjoner000
Tabell 2.10 Netto driftsrammer per Kostrafunksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

2.3.1 Netto driftsrammer per Kostrafunksjon 2.3.1 Netto driftsrammer per Kostrafunksjon