Gode og tilpassede kommunale tjenester er viktige for innbyggernes livskvalitet, velferd og folkehelse. Redusert økonomisk handlingsrom fordrer stor oppmerksomhet på langsiktige tiltak og omstillinger som reduserer ressursbruken gjennom gode prioriteringer og målrettet og effektivt lederskap. Tidlig innsats og tiltak for å fremme egenmestring vil ha stor oppmerksomhet i den fremtidige tjenesteutviklingen.

Helse- og omsorgstjenestene skal gi brukerne støtte til mer selvhjulpenhet gjennom hverdagsmestring og rehabilitering. Hyppigere revurderinger og kortere vedtakstid skal bidra til at tjenesteomfanget tilpasses fortløpende, reduseres og avsluttes når behovet avtar.

Gjennom gode tjenestekvaliteter i barnehage, skole og oppvekstmiljø skal kommunen bidra til å ruste barn og unge til å bli aktive deltakere i samfunns- og arbeidsliv. Skolen skal gi elevene kompetanse som gjør dem i stand til å mestre problemstillinger og oppgaver de vil møte i skole og arbeidsliv, og på andre samfunnsarenaer.

Folkehelsearbeidet skal bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller og fremme innbyggernes helse. Folkehelsesatsingen legger til grunn solid tverrfaglig samarbeid, og vil ha stor oppmerksomhet på involvering av frivillig sektor.

Barn og unge er hovedmålgruppen i folkehelsearbeidet. Utdanningsnivå er identifisert som en av de viktigste faktorene for helseatferd. Barnehager og skoler er derfor sentrale arenaer for utvikling av holdninger og sosial utjevning av levevaner og helse.

Levekårsundersøkelsene viser at levekårene i Stavanger er gode. Den fortsatte innsatsen med levekårsløftet i nordøstre deler av Storhaug som legger til rette for en helhetlig, langsiktig innsats innen sosiale, miljømessige og fysiske forhold er sentral i denne sammenhengen.

Stigende arbeidsledighet i regionen fører til at flere har behov for økonomisk bistand til bolig og livsopphold. Arbeidet med veiledning og oppfølging av nye arbeidsledige vil ha stor oppmerksomhet i rådgivningen kommunen er ansvarlig for. Sirkulasjon i den kommunale boligmassen skal tilstrebes, samtidig må det tas hensyn til stabilitet for barnefamilier.

Det vil komme flere flyktninger til kommunen i kommende år. Dette vil kreve tilrettelegging og tiltak fra kommunen. Den ekstraordinære situasjonen forandrer og utvikler seg fort og vil kreve fleksibilitet og løpende tilpasning fra kommunen.

Syriakrisen vil, sammen med flyktningsituasjonen i andre land, føre til en betydelig vekst i antall flyktninger som skal bosettes i kommunen. Kapasiteten i mottaksapparatet og i de tjenestene som flyktningene skal ha, må trappes betydelig opp. Det er svært oppmuntrende og positivt at så mange frivillige i Stavanger har meldt seg for å bidra i denne sammenhengen. Det legges vekt på systematisk oppfølging i samarbeid med de frivillige, slik at disse kan bidra til å fremme en positiv og god intergrering i Stavanger.

Særlig aktuelle planer

 • God, bedre, best – Kvalitetsplan for skole – 2011-2025
 • Stadig bedre – Kvalitetsplan for barnehage 2011‐2015
 • Fritid på skolen – Kvalitetsplan for SFO 2011-2015
 • Plan for skolestruktur 2015-2020
 • Barnehagebruksplanen 2015-2020
 • Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022
 • Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole/SFO og ungdomsskole
 • Sunn mat i Stavanger – Strategiplan for kosthold og ernæring for barn og unge
 • Barn vil være med – Inkludering av barn som lever i familier med lavinntekt i Stavanger – Tiltaksplan 2015-2018
 • Trygg – fri fra vold! – Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2018
 • Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Stavanger 2012-2016
 • Boligsosial handlingsplan 2010-2015
 • En god by å bo i – Utbyggingsplan 2011‐2015
 • Det gode liv i Stavanger – Strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-2029
 • Frivillighet i Stavanger – Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune 2015-2018
 • Selvstendig, trygg og aktiv – Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017
 • Plan for helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemning i Stavanger kommune 2015-2018
 • Plan for legetjenesten
 • Plan for Stavanger legevakt
 • Omsorg 2025
 • Plan for psykisk helsearbeid i Stavanger kommune 2011-2015
 • Ruspolitisk handlingsplan for Stavanger 2011-2015
 • Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og naturopplevelser 2010-2022
 • Fagplan idrett 2014-2029
 • Kommunedelplan for universell utforming 2014–2029
 • Kulturbyen Stavanger – Kommunedelplan for kunst og kultur 2010-2017

Mål og strategier

Mål og strategier for å møte utfordringene framgår dels av gjeldende planer, og utvikles gjennom flere enkeltprosjekter og planprosesser. Overordnede mål er:

 • Ruste og utdanne barn og unge til å bli aktive og skapende deltakere i samfunns- og arbeidsliv
 • Legge til rette for mestring og god helse gjennom hele livet
 • Redusere sosiale ulikheter
 • Sikre gode boliger i et godt bomiljø for alle
 • Sikre gode tjenester til personer med behov for bistand og oppfølging

Tidlig innsats er en gjennomgående strategi for å sikre mestring og god livskvalitet og helse gjennom hele livsløpet. Det er viktig at disse strategiene følges opp med forskningsbaserte evalueringer, og at tiltak baseres både på kunnskap om forebyggende effekt og velferdsgevinst for målgruppene.

Prioriterte innsatsområder

Tidlig innsats i barnehage og skole
Samfunnsgevinsten av tidlig innsats i skole og barnehage er stor. Barnehager med høy faglig kvalitet bidrar til gode oppvekst- og læringsvilkår både i barnehagetiden, og senere i skoleløpet. Gjennom kvalitetsplanen for Stavangerbarnehagen vil Stavanger kommune derfor ha stor oppmerksomhet på kvalitet og målrettede tiltak i barnehagene.

Skolen skal gi god og tilpasset opplæring til alle elever fra første dag. Skolen skal møte elevene med tillit, respekt og krav, og gi elevene utfordringer som fremmer danning og lærelyst. Elevene skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre sine liv og delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Spesialundervisning og andre støttetiltak skal settes inn tidlig og være intensive slik at barn kommer raskt videre i sin læring og utvikling.

Målet er at alle barn skal få vokse opp i et miljø med gode relasjoner, trygghet og omsorg. Gjennom språkstimulering i barnehagen og ekstra støttefunksjoner for vanskeligstilte barn og unge skal alle sikres grunnlag for god oppvekst og videre læring i skole, utdanning og arbeidsliv.

Bredt samarbeid for bedret folkehelse
Folkehelsearbeidet i Stavanger kommune skal bidra til å redusere sosiale forskjeller og fremme innbyggernes helse. Strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-2029 er kommunens styringsverktøy i folkehelsearbeidet. Gjennom mål, utvalgte satsingsområder og strategier trekker den opp kursen for kommunens langsiktige arbeid med å utvikle en mer helsefremmende by.

I revisjonen av Kommuneplanen 2014-2029 har folkehelsearbeidet fått en sentral plass. Gjennom en helhetlig tilnærming til folkehelse legger planen til rette for at tjenestetilbudet tilpasses, effektiviseres og samordnes hensiktsmessig og til beste for innbyggerne og kommunens ansatte. Folkehelsesatsingen er avhengig av innsats på tvers av alle sektorer, og må også involvere frivillig sektor og organisasjoner utenfor kommunen. Arbeidet med levekårsløftet i utvalgte soner på Storhaug er sentralt i denne sammenheng. Prosjektet stiller store krav til samarbeid på tvers i kommunen, i tillegg til bred involvering av beboere, frivillige lag og organisasjoner og næringslivsaktører. God byutvikling er avgjørende for å legge til rette for god folkehelse.

Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune, som ble vedtatt i bystyret i april 2015, skal inspirere til frivillighet, legge til rette for en god dialog med de frivillige og fremme en aktiv politikk på dette området.

Stavanger kommune har en viktig rolle som tilrettelegger for idrettslag og andre som ønsker å drive med idrettslig aktivitet. Fagplan idrett (2014-2029) gir føringer for arbeidet på idrettsområdet, og inneholder en handlingsplan for utbygging av anlegg og areal.

Sykkelsatsingen er både et tiltak for redusert privatbilisme og et bidrag til bedre folkehelse.

Forebyggende innsats og rehabilitering – selvstendig, trygg og aktiv
Stavanger kommune har som mål at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv lengst mulig. Strategien heter Leve HELE LIVET. Gjennom forebygging, rehabilitering, velferdsteknologi og sosiale nettverk skal den enkelte i større grad ha et aktivt liv og klare seg selv framfor å bli passiv mottaker av hjelp og pleie. Det er også et klart mål i planperioden å redusere kostnadene gjennom å redusere behov for tjenester. For å nå målene er det nødvendig å foreta en merkbar kursendring både i innretting av tjenestevedtak og i tjenesteutførelse i en stor og sammensatt organisasjon. I et langsiktig perspektiv er denne innsatsen viktig for å møte veksten i den eldre delen av befolkningen.

Leve HELE LIVET går nå over i en ny fase, til «versjon 2.0».  «Versjon 1.0» hadde hovedfokus på hverdagsrehabilitering til nye brukere over 65 år. Leve HELE LIVET 2.0 retter fokus mot dagens brukere av tjenestene, også brukere under 65 år. Den største endringen i den nye fasen er en utvidelse av målgruppen og satsing på hverdagsmestring og rehabilitering. Hverdagsmestring handler om å støtte alle brukere i hjemmesykepleien til større grad av selvhjulpenhet for å oppnå trygghet og selvstendighet. Økt rehabiliteringsinnsats handler om systematisk samarbeid mellom fysio– og ergoterapitjenesten og hjemmebaserte tjenester for å identifisere og gi tilbud til eksisterende brukere som har et rehabiliteringspotensial. Hensikten med Leve HELE LIVET 2.0 er å tilrettelegge for fornøyde og selvstendige brukere som opplever hverdagsmestring.

I forestående utarbeidelse av en helhetlig plan for alle omsorgsområder som bystyret har bedt om, må perspektivene i Leve HELE LIVET-satsingen være et bærende element.

Rådmannen vil satse på Helsehuset Stavanger som et innovasjonsverksted for utprøving av nye måter å levere tjenestene på. Dette innebærer videre satsing på kunnskapsbasert utprøving og evaluering av tjenester og arbeidsformer. Stipendiat er tilsatt ved Helsehuset, Ph.d-prosjekt er etablert og samarbeidsavtale om veiledning er inngått med Universitetet i Stavanger.

Styrket boligsatsing for vanskeligstilte og personer med særlige behov
Boligsosial handlingsplan har som visjon at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø. Utbyggingsprogrammet og kommunens kjøp og salg av boliger skal både bidra til bedre boligdekning og til utjevning av forskjellene mellom levekårssonene i byen. Kommunen deltar i Husbankens boligsosiale velferdsprogram og konsentrerer satsingen rundt å skaffe bolig, beholde boligen og oppfølging i boligen.

Tiltakene har som mål at flere skal få anledning til å eie sin egen bolig eller leie en privat bolig. Rådmannen foreslår fortsatt å kjøpe og bygge kommunale boliger i perioden for å bidra til bedre dekning av behovet for kommunale utleieboliger. Økt sirkulasjon av brukere i kommunale boliger vil være et bidrag til bedre boligdekning og boligutnyttelse. Tiltak for å øke sirkulasjonen i den kommunale boligmassen skal derfor prioriteres, samtidig som det tas hensyn til at stabilitet er særlig viktig for barnefamilier.

Det er planlagt bygging og drift av nye boliger i bofelleskap for brukere som har behov for heldøgnstilbud. Etablering av flere arbeids- og aktivitetstilbud på dagtid er også en viktig oppgave i planperioden.

Livskvalitet, velferd og folkehelse
Mål / StrategierIndikatorerRetning
Utsette funksjonssvikt og behov for helse- og omsorgstjenester
Tidlig innsats og rehabilitering
Snittalder ved innleggelse i sykehjem, langtidsopphold
Andel uten hjemmetjenester og institusjonstjenester etter alder
Antall/andel rehabilitert
Øke snittalder ved innskrivning
Sikre mestring og god helse tidlig i livsløpet
Tidlig innsats i barnehage og skole
Utvikling i spesialtiltak etter alder
Andel elever etter klassetrinn som er over kritisk grense/mestringsnivå
Snu trend
Sikre bo og dagtilbud for særlig vanskeligstilte
Skaffe bolig, beholde bolig og følge opp i bolig
Opprette tilstrekkelig kapasitet for bofellesskap og dagaktivitetstilbud
Netto tilgang på kommunale boliger for vanskeligstilte
Venteliste kommunale boliger for vanskeligstilte
Venteliste bofellesskap PU og dagaktivitet PU
Flere boliger
Reduserte ventelister
Tabell 2.3 Styringsindikatorer livskvalitet, velferd og folkehelse
Last ned tabelldata (Excel)

 

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

2.2 Livskvalitet, velferd og folkehelse 2.2 Livskvalitet, velferd og folkehelse