Miljø, klima, byutvikling og transport

Klima- og miljøplanen er et viktig utgangspunkt for alle planer og prosjekter som gjennomføres i Stavanger. Erfaringer fra prosjektet Fremtidens byer skal brukes i den kommende revisjonen av kommunens klima- og miljøplan.

Helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser for Stavangerregionen trekker frem sårbarhet overfor klimaendringer, som følge av globale klimagassutslipp. Nærheten til havet gjør kommunen sårbar, fordi det er bebyggelse og infrastruktur i områder der havet stiger. Stavanger deltar i flere prosjekt for å kunne håndtere konsekvensene av et endret klima.

En egen risiko- og sårbarhetsanalyse om klimaendringer er påbegynt og skal fullføres de nærmeste årene. Gjennom å kartlegge konsekvenser av endrede vindforhold, økt korttidsnedbør, temperatur, luftfuktighet, erosjon, flom og havnivå, får kommunen oversikt over hvilke forebyggende tiltak som bør iverksettes.

For å nå klimamålene må det samhandles med nabokommuner og fylkeskommunen, og det må følges opp med planer og virkemiddel. Dette handler både om å tilrettelegge for miljøvennlig transport og god folkehelse.

Endring mot mer miljøvennlig transport i Stavanger er startet, men utfordringene vil være store i flere år fremover. Det blir viktig å få til en best mulig samordnet areal- og transportplanlegging både lokalt og regionalt.

Det er viktig å sikre at kommunens sykkelstrategi er godt samkjørt med den regionale sykkelstrategien, slik at ressursinnsatsen i regionen blir mest mulig målrettet.

For å hente ut potensialet for reduserte klimagassutslipp som ligger i mer miljøvennlige reisevaner, er det startet et regionalt samarbeid mellom kommunene på Nord-Jæren, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Kolumbus, sykkelløftet og Bysykkelen (Forus Næringspark).

Særlig aktuelle planer

 • Kommuneplan 2014-2029
 • Kommunedelplan for klima og miljø 2010–2025
 • Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029
 • Sykkelstrategi for Stavanger med handlingsplan 2011-2015
 • Handlingsplan mot støy i Stavanger kommune 2013 – 2018
 • Trafikksikkerhetsplan for Stavanger 2015-2018
 • Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp, 2011-2022
 • Utbyggingsplan 2011-2015
 • Friområdeprosjektet
 • Regional strategi for energi- og varmeløsninger i Stavanger, Randaberg, Rennesøy, Sola, Sandnes og bybåndet sør
 • Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Mål og strategier

Stavanger vil bygge opp kunnskap og verktøy i plan- og beredskapssammenheng til å takle utfordringene klimaendringene medfører. Kommunen vil etablere et tverrfaglig samarbeid for forsvarlig og framtidsrettet overvannshåndtering.

Byvekst skal forenes med målet om 0-vekst i personbiltrafikk og andre mål om å ivareta miljøet.

Samordnet areal- og transportplanlegging og styrket innsats i byomformingsområder er her avgjørende. De viktigste arealressursene utløses ved byomforming. Skal kommunen lykkes i å nå de overordnede målene for transportsektoren, vil styrking av Stavanger sentrum med arbeidsplasser, handel og boliger være en vesentlig faktor. Kommunedelplan for sentrum, som er under ferdigstillelse, skal legge til rette for dette.

Transportbehovet skal begrenses gjennom lokalisering av arbeidsplasser, tjenester og handel i senterområdene og i områder med god kollektivdekning. Flere skal kunne gå eller ta i bruk sykkel til hverdagstransport – elever til skolen og voksne til arbeidsplassen sin. Barnehageplassene skal i størst mulig grad være i nærmiljøet. De viktigste gjøremålene skal kunne løses innen ti-minutters gangavstand, «10-minuttersbyen». Snarveiprosjektet er etablert og skal foreta en systematisk sikring og tilrettelegge snarveier for alminnelig ferdsel.

Det skal gjennomføres tunge investeringer i transportinfrastruktur finansiert gjennom Bypakke Nord-Jæren, blant annet bussvei 2020. Planlegging av andre prosjekter som skal finansieres gjennom Bypakke Nord-Jæren pågår. Arealstrategien i kommuneplanen bygger opp om dette.

Stavanger kommune vil tilrettelegge for overordnet grønnstruktur og sammenhengende turveger. I planperioden skal kommunen sørge for gjennomføring av planer for friområder, blant annet turstien langs Gauselvågen og langs Byfjorden, og offentlige parkområder i Urban Sjøfront.

I tillegg skal kommunen sørge for teknisk infrastruktur. De store boligutbyggingene i perioden vil særlig skje innenfor Urban Sjøfront og Tastarustå. Her skal kommunen bidra til å få satt i gang bygging av gang- og sykkelveier. I tillegg vil det tilrettelegges for boligutbygging i Paradis-Hillevåg, Jåttåvågen, Jåttå Nord, Husabø på Hundvåg, Nore Sunde og Madla-Revheim.

Videre skal det gjennomføres energieffektivisering. Fornybar energi skal tas i bruk i samsvar med en samordnet strategi for regionen. Dette vil også gjelde kommunens virksomheter.

Prioriterte innsatsområder

Sårbarhet ovenfor klimaendringer 
Risiko- og sårbarhetsanalyser for klima, KlimaROS, skal gi innspill til sektorvise planer som skal inngå i en helhetlig klimatilpasningsplan. Økt overvann skal håndteres ved god arealplanlegging, bestemmelser om å sikre tilstrekkelig areal for overvannshåndtering og etablering av blå-grønne løsninger til fordrøyning og infiltrasjon. Fordrøyning er en metode for å utjevne varierende vannføringer slik at ledningsnett og renseanlegg ikke blir overbelastet. Blå-grønne løsninger integrerer overvannshåndtering og grønne områder i bystrukturen. Eksempler er grønne tak og vegger, regnbed, fordrøyningsarealer i parker/idrettsområder, åpning av bekker mm.

System for håndtering av overvann ved overskridelse av kapasitetsgrense for avløpssystemet skal utredes for hele kommunen. Flomsonekartlegging skal bidra til utarbeidelse av temakart / hensynssonekart. Hensynssonekart for utbygging mot sjø skal utarbeides for kommunens sjøfront.

Utvidet sykkelsatsing – Stavanger på sykkel
Sykkelstrategien for Stavanger, med handlingsplan for perioden 2011–2015, ble vedtatt av bystyret i 2012. For å gjennomføre denne satsingen avsatte bystyret kr 50,0 mill. i perioden 2013–2015, slik at de fysiske tiltakene som er skissert i strategidokumentet kan realiseres. Stavanger nådde i 2015 målet om 15 % syklende på arbeidsreiser, men potensialet er mye større. I 2016 skal sykkelstrategien med tilhørende handlingsplan revideres.

Økt bruk av sykkel og sykkelens rolle i transportsystemet styrkes ved at det tilrettelegges fysisk for syklister, drift og vedlikehold av sykkeltraseer. Det er også viktig med informasjons- og kampanjetiltak i regionen. Kommunen skal legge til rette for nye sykkeltraseer og forsterke innsatsen med å utbedre eksisterende traseer til tilfredsstillende standard.

Det skal også legges til rette for bysykler. Videreutvikling av sykkelparkeringstilbudet inngår i sykkelsatsingen.

Utvidet satsing på endring i reisevaner og mobilitetsplanlegging
Det er etablert en regional samarbeidsgruppe mellom kommunene på Nord-Jæren, Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen, Kolumbus, Sykkelløftet og Bysykkelen (Forus Næringspark) med tanke på å styrke arbeidet med endring av reisevaner. Ansatte i næringslivet er en viktig målgruppe. Utvikling av sykkelordninger, bildeling, smarte system for informasjon og betaling inngår i denne satsingen.

Endrede parkeringsbestemmelser og begrenset bilbruk
Kommunens arealstrategi gjennomføres med virkemidler som lokaliseringsstyring, tilrettelegging for fortetting/byomforming og parkeringsbestemmelser.

Parkering skal primært løses med fellesanlegg blant annet for å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle i bilfrie områder. For å likestille transportformene skal gangavstand til bestemmelsesstedet (bolig/arbeidsplass) være lik eller kortere fra holdeplass for kollektivtransport enn fra felles parkeringsanlegg.

Felles infrastruktur for vannbåren varme
Det skal bygges ut felles infrastruktur for vannbåren varme i nye utbyggingsområder. I den grad det er hensiktsmessig, skal kommunale bygg knyttes til fellessystemer. I hovedkollektivaksen Stavanger – Forus – Sandnes, skal varmen fra avfallsforbrenningsanlegget på Forus utnyttes i kombinasjon med lokale energiløsninger. I øvrige områder avklares energikilder gjennom egne energiutredninger.

Energitiltak
Stavanger kommune jobber aktivt med energistyring, redusert energiforbruk og energikartlegging i egne bygg. Prosjektet Oljefri, fjerning av oljekjeler kombinert med energieffektivisering og bruk av fornybar energi, er godt i gang og vil fortsette til 2017. For å oppnå blant annet energieffektivisering skal nye målesystem tas i bruk i kommunale bygg. Lav energibruk og fornybar energi vektlegges ved alle ombygginger og i nybygg. Nye tiltak planlegges sammen med Lyse som regional energileverandør.

Miljø, klima, byutvikling og transport
Mål / StrategierIndikatorerRetning
Redusere støy og utslipp til luft
0-vekst i personbiltransport
Sykkelsatsing
Bilbruk ved tellepunkter
Kollektivandel kollektivreisende
Sykkelbruk ved tellepunkter
Øke ønsket atferd og redusere uønsket
Redusere energibruk
Energieffektive bygg
Energistyring
Energibruk i kommunale bygg per kvmRedusere energibruk
Redusere transportbehovet
Samordnet areal- og transportplanlegging
Andel boliger og arbeidsplasser lokalisert langs hovedkollektivakseneØke andelen
Tabell 2.4 Styringsindikatorer miljø, klima, byutvikling og transport
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

2.3 En klimarobust by 2.3 En klimarobust by