Den vedtatte ressursopptrappingen fra gjeldende handlings- og økonomiplan videreføres. Det økonomiske handlingsrommet og en helhetlig prioritering vil bli avgjørende for hvor raskt vedlikeholdsetterslepet kan reduseres. Finansiering av verdibevarende vedlikehold for hele bygningsmassen må skje over flere perioder.

Nivået på arbeidet med å redusere vedlikeholdsetterslepet er tilpasset endringer i kommunens inntektsnivå. Behovet for verdibevaring i form av forebygging, reparasjon og å stoppe forfall er betydelig. Det er utarbeidet og vedtatt vedlikeholdsplaner som prioriterer strukturelle og tekniske tiltak for de forskjellige bygningsgruppene. I tillegg vil offentlige pålegg bli prioritert.

Særlig aktuelle planer

 • Vedlikeholdsstrategi for kommunens bygningsmasse og aktuelle uteområder
 • Utbyggingsplanen 2011–2015
 • Plan for skolestruktur 2015-2020
 • Barnehagebruksplanen 2015-2020
 • Årsplaner vedlikehold – formålsbygg og boliger
 • Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp, 2011-2022

Mål og strategier

Kommunens langsiktige mål er, i henhold til den vedtatte vedlikeholdsstrategien, å bringe bygningsmassen opp til god teknisk standard. Strategier for å nå målet er:

 • Foreta en overgang fra et kortsiktig investeringsfokus til et langsiktig forvaltningsfokus. Vedlikehold må gjennomføres på et verdibevarende nivå.
 • Etablere krav ved nybygg og nye uteområder som bidrar til å redusere vedlikeholdsbehovet mest mulig.
 • Vurdere avhending eller rivning av de dårligste byggene.
 • Dokumentasjon av tilstand og nøye oppfølging av byggene og aktuelle uteområder gjennom vedlikeholdsbefaringer, rapportering og en komplett tilstandsvurdering hvert fjerde år.
 • Øke kapasitet og kompetanse for å ivareta det økte ambisjonsnivået.

Gjennomføringstempo og finansiering besluttes i handlings- og økonomiplanene.

Prioriterte innsatsområder

Vedlikehold av kommunale bygg
Middels Holthe-sats ble lagt til grunn for kommunens nye bygg fra og med Handlings- og økonomiplan 2014-2017. Middels Holthe-sats bør etter hvert legges til grunn for alle bygg. Kategorisering av standard for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av kommunens bygningsmasse tar utgangspunkt i Holte-modellen. Modellen har tre satser for løpende FDV. Lav sats som kun innebærer forfallende vedlikehold, og som gradvis vil nedjustere standard på bygg. Middels sats som medfører verdibevarende vedlikehold, og høy sats som gir mulighet for utvikling av byggene basert på standardheving og forskriftskrav.

Vedlikeholdet skal innrettes slik at omfanget av strakstiltak minimaliseres. Formålsbygg må være funksjonelle, fleksible og fremtidsrettede med program for funksjons- og kapasitetsendring. Bygg kan eksempelvis brukes på nytt til andre formål. Bygg som skal rehabiliteres kan få nye bruksområder der dette er hensiktsmessig og effektivt.

Deler av kommunens investeringer går til rehabilitering/oppgradering av bygg. Noen av disse tiltakene vil bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet og kommer i tillegg til den foreslåtte økningen av vedlikeholdsbudsjettet. Samtidig vil den foreslåtte satsingen på boligkjøp øke antallet kommunale boliger og gjøre det mulig å erstatte en del gamle boliger i dårlig teknisk tilstand med nye boliger.

Som oppfølging av vedlikeholdsstrategien skal det gjennomføres årlige vedlikeholdsbefaringer og detaljert tilstandsvurdering av alle bygg hvert fjerde år. Videre skal det utarbeides faste rapporter som redegjør for planlagte vedlikeholdstiltak og faste driftsutgifter per bygningsgruppe.

Utearealer og rehabilitering
Rådmannen vil i løpet av 2016 gjennomgå vedlikeholdsstrategien for uteområdene ved formålsbyggene med sikte på å utarbeide oppnåelige standard- og funksjonsmål. På sikt er målet å få etablert tiltaksplaner for uteområdene ved de andre formålsbyggene tilsvarende det man har for skolegårdene. Barnehagenes uteområder er i denne sammenheng prioritert. I mellomtiden forutsettes det at de tilgjengelige midlene prioriteres dit behovet er aller størst.

Fornyelse av ledningsnettet og pumpestasjoner
Fornyelse av ledningsnett er viktig for å sikre helsemessig god vannforsyning, redusere vannlekkasjer, unngå forurensninger ved utslipp av avløpsvann og redusere oversvømmelser som følge av begrenset kapasitet i ledningsnettet. Fornyelse av ledningsnettet er også viktig for å unngå at kommende generasjoner må dekke uforholdsmessig store utgifter til vedlikehold av systemet. For Stavanger er en utskiftingstakt på 1 % vurdert som rett nivå (tilsvarer 100 års levetid). Kommunen bygger nå opp en organisasjon som har større kapasitet til å gjennomføre slikt arbeid. For å kunne nå målsetningen, må drift- og investeringsnivået opprettholdes på dagens nivå.

Lekkasjereduksjonsarbeidet
Hovedplanen for vannforsyning, vannmiljø og avløp legger opp til en reduksjon i investeringer i slutten av perioden. For å nå målene med å redusere det årlige vannforbruket og fornye ledningsnettet, må investeringsnivået opprettholdes.

Verdibevaring
Mål / StrategierIndikatorerRetning
Stanse verdiforringelse og ta inn vedlikeholdsetterslepetUtvikling i registrert tilstand:
- Kommunale formålsbygg
- Kommunale boliger
- Utearealer
Forbedring på sikt
Fornye ledningsnettet (VA)Fornyelsestakt vann- og avløpsnett
Vannlekkasjer
1% per år
Maks 17 mill. m3 i 2022
Tabell 2.5 Styringsindikatorer, verdibevaring
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

2.4 Verdibevaring 2.4 Verdibevaring