Tilpasning, utvikling og nytenkning i tjenesteleveranser, organisering og arbeidsformer

Stavanger kommune skal være en handlekraftig organisasjon gjennom å være en aktiv samfunnsbygger, følge opp vedtatte mål og strategier og gi gode tjenester. Omstilling, framtidsrettede tjenester, nye verktøy og metoder utfordrer dagens arbeidsmåter. De kommende årene må kommuneorganisasjonen tilpasses endrede økonomiske rammer med tydelige prioriteringer. God økonomistyring, effektiv drift og høy gjennomføringsevne, er viktige faktorer for å gjenopprette det økonomiske handlingsrommet.

Samfunnsutviklingen og endringer i tjenestebehovene krever også interne omstillinger i kommunen. For å være en attraktiv arbeidsgiver kreves det blant annet at Stavanger kommune har kompetent ledelse og engasjerte medarbeidere.

Det er viktig å sikre at kommunen har nødvendig kompetanse, og oppmerksomheten på å beholde og utvikle medarbeiderne må videreføres. I slutten av planperioden vil andelen eldre øke, og det vil bli nødvendig å iverksette tiltak for å sikre kompetansebehovet innen helse og omsorg.

I møte med innbyggere og næringsliv er det viktig å bruke digitale verktøy, både direkte i tjenesteleveransen og i dialogen med innbyggerne. Hensikten er å gi bedre tjenester, øke åpenheten og tilgjengeligheten, øke produktiviteten og effektivisere ressursbruken.

I dag er trusselen om voldelig ekstremisme i Norge mer kompleks enn tidligere. Kommunen skal ha generell kompetanse på å drive aktivt forebyggende arbeid, og særlig kompetanse til å håndtere eventuelle nye situasjoner som kan oppstå.

Det er avgjørende for god virksomhetsstyring og handlekraft at kommunen har system og rutiner som sikrer rådmannen betryggende kontroll over den samlede virksomheten. Tjenesteområdene gjennomfører derfor internkontroll ved hjelp av system, rutiner og rapporter som er tilpasset fagområdene.

Særlig aktuelle planer:

 • Handlings- og økonomiplan 2015-2018
 • Arbeidsgiverstrategi 2013 – 2025
 • Strategisk kompetansestyring 2014-2026
 • Digitaliseringsstrategien 2014-2029
 • Strategi for likestilling og mangfold 2013-2020
 • Strategisk plan for beredskap og samfunnssikkerhet
 • IKT strategi 2014-2017
 • Veileder «forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme»

Mål og strategier

Stavanger kommune skal være en handlekraftig organisasjon som fanger opp og responderer hurtig på behovsendringer, har endringskraft, styrer etter fellesskapets interesser og er god på intern og ekstern samhandling. Strategiske veivalg i kommende planperiode vil derfor være:

 • Tilpasning, nytenkning og utvikling
 • Tydelig og inkluderende ledelse
 • Jobbengasjement og arbeidsglede

Prioriterte innsatsområder

Utvikling, endring og innovasjon
Nytenkning og utvikling av en bærekraftig og robust organisasjon vil være sentralt for å kunne møte framtidens utfordringer. Ledere, ansatte og tillitsvalgte skal samarbeide for å gjennomføre de nødvendige tilpasningene.

Kunnskap om og analyser av sentrale utviklingstrekk i samfunnet og effekten av dagens tjenester, er en viktig forutsetning for at organisasjonen skal kunne identifisere og ta i bruk nye løsninger. Det er mer oppmerksomhet på god folkehelse, forebygging, økt bruk av teknologi og styrket samhandling i oppgaveløsningen. Både tjenesteleveranser og arbeidsformer vil endres i planperioden.

Det er viktig at fremtidige endringer gjennomføres i tråd med vedtatte planer og strategier. Dette krever betydelig ledelseskraft, klare prioriteringer, effektiv styring og målrettet oppfølging.

Organisasjonen må være nytenkende og ha fagmiljøer som utfordrer dagens praksis. På grunnlag av innovasjon og forskning skal det gjennomføres forbedringsarbeid og utvikling av nye, smartere løsninger. Involvering og samarbeid med relevante målgrupper og samarbeidspartnere er viktig i denne sammenhengen.

Kompetanse
Ansattes kompetanse og jobbengasjement er en avgjørende forutsetning for ivaretakelsen av kommunens samfunnsoppdrag. Det er derfor viktig å videreføre det målrettede arbeidet med å tilrettelegge for at kommunen til enhver tid har nødvendig kompetanse, eksempelvis er det fortsatt behov for flere sykepleiere. Sammen med godt lederskap og inkluderende og gode arbeidsmiljø bidrar dette til at kommunen opprettholder sin posisjon som en attraktiv arbeidsgiver.

Digitalisering
Utviklingen av tjenester som gir alle brukere et reelt digitalt førstevalg skal fremdeles ha høy prioritet.

Forebygge voldelig ekstremisme
Kommunen vil prioritere arbeidet med å forebygge voldelig ekstremisme, og har mottatt tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet til dette formål. Dette er sentralt for å motvirke at personer tiltrekkes av miljøer som er villige til å bruke vold for å oppnå målene sine. Stavanger kommune har utarbeidet en veileder i arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Det har vært og vil bli arrangert egne seminar for særskilte målgrupper om temaet. Stavanger kommune har i samarbeid med Politiet og PST utviklet et tiltakskort, som skal brukes i håndtering av situasjoner knyttet til personer som har reist ut for å delta i eller returnerer fra kamphandlinger. Stavanger kommune leder en koordineringsgruppe med representanter fra flere kommuner i regionen som samarbeider om å håndtere denne problemstillingen. Arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme må gjøres på en måte som ikke bidrar til stigmatisering og generalisering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion eller sosioøkonomisk status.

Sektorovergripende internkontroll
Rådmannen jobber kontinuerlig for å videreutvikle og styrke kommunens rutiner og systemer for sektorovergripende internkontroll. En nylig gjennomført forvaltningsrevisjon av internkontrollen gir klare anbefalinger for videreføringen av dette arbeidet. Rådmannen vil følge opp revisjonens anbefalinger ved å klargjøre hva som inngår i internkontrollarbeidet og hvilket ansvar ledere har i den sammenhengen. Det skal etableres tydeligere føringer for innhold og frekvens, rutiner for å kontrollere at den sektorovergripende internkontrollen fungerer som tiltenkt, og krav om regelmessig lederoppfølging av internkontrollen.

Det målrettede arbeidet for økt etisk bevissthet og for å forebygge misligheter og korrupsjon skal videreføres i planperioden.

Samlet innsats framover
Utfordringsbildet i planperioden gir økt behov for en tydelig felles retning, helhetlige løsninger og koordinering på tvers av organisasjonen.

Handlekraftig organisasjon
Mål / StrategierIndikatorerRetning
Økonomisk bærekraftNetto driftsresultat
Egenfinansiering investeringer
Gjeldsgrad
3 %
> 50 %
< 60 %
DigitaliseringBruk av fullelektroniske søknadsskjema
Andel feilmeldinger gjennom VOF
Andel som benytter Byggsøk
Ansattes bruk av relevante digitale verktøy, indeks i medarbeiderundersøkelsen
Økt bruk
GjennomføringsevneMedarbeidernes opplevelse av kommunens gjennomføringsevne, indeks i medarbeiderundersøkelsen
Internbrukernes tilfredshet
Øke tilfredshet over tid
Fornøyde innbyggere og brukereBrukertilfredshet målt i brukerundersøkelserOvervåke og forbedre
Effektiv saksbehandling med god informasjonstilgjengelighetSaksbehandlingstider og fristbruddOvervåke og forbedre
Attraktiv arbeidsgiver
Tilstrekkelig tilgang på nødvendig kompetanse
Oversikt over tilgjengelig kompetanse
Ansattes engasjement, indeks i medarbeiderundersøkelsen
 
Andel ansatte som har registrert sin kompetanse
Forbedring over tid
 
100 %
TurnoverOvervåke og redusere
Andel med godkjent utdanning – lærere og barnehagelærere
Innleie av eksterne, overtid, vikarbruk
100 %
Overvåke og redusere
Arbeidskraftutnyttelse
Aktivt nærversarbeid
Tilby ansatte hele stillinger
Sykefravær
Andel heltidsansatte
Sykefravær < 6 %
Øke andel ansatte i stillingsbrøk > 80%
Tabell 2.6 Styringsindikatorer handlekraftig organisasjon
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

2.5 En handlekraftig organisasjon 2.5 En handlekraftig organisasjon