Lønnsvekst

Rådmannen har innarbeidet full kompensasjon for helårseffekt av lønnsoppgjøret 2015. Dette utgjør kr 130 mill. I forslaget til statsbudsjett er det lagt til grunn en lønnsvekst i 2016 på 2,7 %. Dette legges til grunn ved beregning av lønnsreserven for 2016, kr 124 mill. med virkning fra mai 2016. Lønnsutgiftene (eksklusive sosiale kostnader) utgjorde 42,5 % av driftskostnadene til kommunen i siste avlagte regnskapsår, 2014.

Prisvekst

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 er laget i faste 2016-kroner. Det er ikke foreslått kompensert for prisvekst. Dette innebærer et underliggende omstillingsbehov som utgjør kr 26,4 mill. basert på forventet prisvekst lik 2,5 %. Fravær av priskompensasjon medfører at dersom alt annet er likt, vil handlingsrom og kjøpekraft reduseres. Prioriteringer og behovsvurderinger må gjøres innenfor strammere rammer. Generell priskompensasjon er ikke gitt siden 2008. Kjøp av varer/tjenester utgjorde 32 % av driftskostnadene i regnskapsåret 2014.

Renteforutsetninger

Norges Bank har siden desember 2014 redusert styringsrenten med 0,75 prosentenheter til 0,75 %. Rentebanen i Norges Banks pengepolitiske rapport fra september 2015 (3/15) tilsier at det ventes at styringsrenten vil bli redusert ytterligere til i overkant av 0,5 % i 2016, for deretter å bli økt gradvis til nær 1 % ved utgangen av 2018. Norges Bank venter videre at risikopåslaget i tremåneders pengemarkedsrente vil holde seg rundt 0,3 prosentenheter den nærmeste tiden. På bakgrunn av prognoser fra blant annet Norges Bank og Statistisk sentralbyrå legger rådmannen til grunn at tremåneders pengemarkedsrente vil ligge på 0,8 % i 2016, 0,9 % i 2017, 1,15 % i 2018 og 1,4 % i 2019.

Låneopptak i form av sertifikat- og obligasjonslån har bidratt til gode rentebetingelser i 2015. I andre tertial var i overkant av halvparten av all bruttogjeld sikret mot renteendringer i form av fastrente og rentebytteavtaler. Rådmannen vil i 2016 foreta en løpende vurdering av fordelingen mellom fast og flytende rente basert på markedssituasjonen. Gjennomsnittlig rente på alle lån i 2016 forventes å bli på om lag 2,2 %. Det legges videre til grunn at gjennomsnittlig rentenivå vil øke i takt med utviklingen i tremåneders pengemarkedsrente. Det er beregnet helårseffekt på renter- og avdrag i det året låneopptaket gjennomføres. Avdragstiden på nye lån er 30 år. Rådmannen vil presisere at det er betydelig usikkerhet knyttet til rentenivået i planperioden.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

3.3 Lønns-, pris og renteforutsetninger 3.3 Lønns-, pris og renteforutsetninger