Stavanger kommune har eierinteresser i 35 foretak, selskap og samarbeid. Kommunen mottar overføringer fra enkelte selskap i form av utbytte og inntekter fra ansvarlig lån. Kommunen yter også tilskudd til flere av selskapene. Selskapenes virksomhet, målene med eierskapet, lovgivning, bestemmelser i styringsdokumenter mv. er av betydning for eiernes forventning til avkastning og overføringer.

Overføringer fra Lyse AS

Stavanger kommune har en eierandel i Lyse AS på 43,68 %. Kommunen mottar inntekter fra Lyse i form av renter og avdrag på et ansvarlig lån på kr 3 mrd. Avdragstiden på lånet er 30 år fra 2009. Renten skal i henhold til avtale om ansvarlig lån fastsettes med utgangspunkt i tremåneders pengemarkedsrente med et påslag på 2 prosentenheter. Basert på prognosen for tremåneders pengemarkedsrente omtalt under punkt 3.3, vil renten på det ansvarlige lånet være på 2,8 % i 2016, 2,9 % i 2017, 3,15 % i 2018 og 3,40 % i 2019. Renteinntektene fra det ansvarlige lånet skal budsjetteres og regnskapsførers i driften. Avdragene skal føres i investeringsregnskapet.

Stavanger kommune mottar også inntekter fra Lyse i form av utbytte. I 2015 ble det utdelt et samlet utbytte på kr 432 mill., hvorav Stavanger kommunes andel utgjorde kr 188,68 mill. Utbyttegrunnlaget var styrket gjennom ekstraordinære inntekter knyttet til nedsalget i Skangass AS, og utbyttet i 2015 var av den grunn høyere enn det Lyse hadde signalisert i form av en treårig utbytteplan.

I Styrets melding til eierne 2013 blir det redegjort for Lyses Strategi 2020. Lyses mål for perioden fram til 2020 omfatter blant annet oppnåelse av et årsresultat etter skatt på kr 1 mrd. Lyse påpeker at en slik resultatutvikling tilsier betydelige (nær doblede) utbytter til aksjonærene i forhold til 2012-nivået. Basert på Lyses prognoser og mål for resultatutvikling er det forutsatt et samlet utbytte til aksjonærene på kr 425 mill. i 2016, kr 435 mill. i 2017, kr 500 mill. i 2018 og kr 550 mill. i 2019. Tabell 3.3. viser Stavanger kommunes andel av forventede inntekter fra Lyse.

Prognose - overføringer fra Lyse (tall i 1000 kr)SK´s andel
43,68 %
2016201720182019
Opprinnelig lån på kr 3 mrd.1 310 2801 004 548960 872917 196873 520
Avdrag til føring i investering43 67643 67643 67643 676
Rente til føring i drift28 10027 80028 80029 700
Utbytte til føring i drift186 000190 000218 000240 000
Sum257 776261 476290 476313 376
Tabell 3.3 Overføringer fra Lyse AS
Last ned tabelldata (Excel)

Utbytte fra SF Kino Stavanger/Sandnes AS

Stavanger kommune har en eierandel på 33,15 % i SF Kino Stavanger/Sandnes AS. Selskapet har i 2014 og 2015 utdelt til sammen kr 44 mill. i utbytte, hvorav Stavanger kommunes andel utgjør kr 14,59 mill. Utbyttet de aktuelle årene var fordelt på kr 12 mill. i ordinært utbytte og kr 32 mill. i ekstraordinært utbytte. Stavanger kommune og de øvrige aksjonærene vedtok våren 2015 en eierstrategi for SF Kino Stavanger/Sandnes AS som blant annet innehar forventninger til avkastning og utbytte. Basert på eierstrategien og de ekstraordinære utdelingene de siste par årene, er det lagt til grunn et årlig utbytte på minimum kr 6 mill. i kommende planperiode. Stavanger kommunes andel utgjør kr 2 mill.

Utbytte fra Renovasjonen IKS

Stavanger kommune har en eierandel på 50 % i Renovasjonen IKS, som er morselskapet i et konsern bestående av datterselskapene Renovasjonen Egenregi AS og Renovasjonen Næring AS. I 2015 utdelte Renovasjonen IKS et samlet utbytte på kr 1 mill., hvorav Stavanger kommune mottok kr 0,5 mill. Det er lagt opp til en videreføring av utbytteforventningen i handlings- og økonomiplan 2015-2018 for kommende planperiode. Dette innebærer et samlet årlig utbytte på kr 2 mill.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

3.5.1 Avkastning og overføringer fra selskaper 3.5.1 Avkastning og overføringer fra selskaper