Staten gir tilskudd til å dekke renter og avdrag i forbindelse med Eldre- og psykiatriplanen og Reform-97 (6-årsreformen). Det gis også tilskudd som dekker rentekostnader i forbindelse med rehabilitering av skole- og kirkebygg. Disse kompensasjonsordningene forvaltes av Husbanken og tilskuddene beregnes ut ifra flytende rente i Husbanken. Det er lagt til grunn et gjennomsnittlig rentenivå på 1,8 % i 2016. Lånesaldo knyttet til disse investeringene framkommer i tabell 3.12 i avsnitt 3.8.5. Kompensasjonsinntekter i 2016 er beregnet til kr 28,6 mill. Satser for investeringstilskudd omtales nærmere under avsnitt 3.8.7.

Den flytende renten i Husbanken fastsettes i dag med utgangspunkt i den effektive renten på statskasseveksler med 0-3 måneders løpetid (gjennomsnittet i en observasjonsperiode), med et tillagt påslag på 1,0 prosentenheter. Det vil innføres en ny modell for beregning av flytende rente med virkning fra 01. mars 2016. Formålet er å etablere en metode som i større grad speiler nivået på renter i det alminnelige rentemarkedet. Det forventes ikke at renten på overgangstidspunktet vil avvike vesentlig fra renten slik den ville ha blitt fastsatt til etter eksisterende metode, men over tid antas det imidlertid at metoden vil gi mer presise anslag på faktisk markedsrente enn gjeldende metode.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

3.5.2 Inntekter fra tilskudd og kompensasjonsordninger 3.5.2 Inntekter fra tilskudd og kompensasjonsordninger