3.8.1 Innledning

Det samlede forslaget til investeringer i planperioden utgjør totalt om lag kr 4,1 mrd. En stor del av investeringsbudsjettet går til videreføring og ferdigstillelse av prosjekter som er vedtatt igangsatt tidligere. Det foreslås også en del nye investeringer i tråd med politiske vedtak og innmeldte behov. Nye investeringsprosjekter som er foreslått startet opp/ferdigstilt i perioden 2016-2019 utover vedtak i Handlings- og økonomiplan 2015-2018 har en samlet kostnadsramme på ca. kr 661 mill., hvorav om lag kr 480 mill. er foreslått innarbeidet i denne planperioden.

Med utgangspunkt i den stramme økonomiske situasjonen har det vært enda viktigere å tilpasse investeringer i tråd med befolkningsutviklingen. Dette har medført at en del investeringer i gjeldende handlings- og økonomiplan 2015-2018 er foreslått forskjøvet, der befolkningsutviklingen har vist at veksten blir lavere enn tidligere anslått.

Rehabiliteringsbehov av formålsbygg er stort. I stats- og nasjonalbudsjettet for 2016 har regjeringen foreslått å bevilge kr 500 mill. som et engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene, hvorav Stavangers andel utgjør kr 12,7 mill. Deler av dette engangstilskuddet, ca. kr 6,9 mill., foreslås benyttet til å forsere noen av rehabiliteringsprosjektene.

Veksten i de eldste aldersgruppene vil stige etter 2020 og spesielt fra 2022 forventes det at veksten vil stige markant. Investeringer knyttet til denne aldersgruppen vil utfordre det økonomisk handlingsrommet. Rådmannen vil etablere et investeringsprogram i denne handlingsplanperioden som er bærekraftig på lang sikt og legger grunnlag for investeringsbehovet etter 2020.

3.8.2 Hovedprioriteringer investeringer

Hovedprioriteringene i investeringsbudsjettet er bygging og rehabilitering av skoler, sykehjem/bofellesskap samt park- og idrettsanlegg. Av en totalramme på ca. kr 4,1 mrd. utgjør nybygg og rehabilitering av skoler om lag kr 0,9 mrd. i perioden. I tillegg utgjør diverse investeringer kr 535 mill. i planperioden og gjelder i all hovedsak to nye brannstasjoner (kr 168 mill.), kulvert over motorvei (kr 108,3 mill.) og rehabilitering av Olav Kyrres gate 19 (kr 106 mill.).

Figur 3.6 Brutto investeringer fordelt etter formålsbygg

Flere av de planlagte byggeprosjektene strekker seg utover handlingsplanperioden 2016-2019. For å ferdigstille byggeprosjektene vil det være behov for å avsette ca. kr 1,2 mrd. etter 2019. Dersom en viderefører samme nivå på de øvrige investeringene (kjøp av boliger, eiendommer, VAR, parker, veier samt sekkeposter og utstyr som i foreslått planperiode for 2016-2019, vil investeringsnivået i neste periode 2017-2020 utgjøre om lag kr 3,7 mrd. Skal årlig investeringsnivå holdes på ca. kr 1 mrd., gir dette begrenset handlingsrom til nye prosjekter og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse i kommende år.

Rådmannen vil av den grunn fraråde at investeringsnivået økes ytterligere i handlingsplanperioden 2016-2019. Økning av gjeld og kapitalutgifter, og ikke minst økning i driftsutgiftene på grunn av utvidet tjenestetilbud, vil redusere det økonomiske handlingsrommet i årene framover. En økning i investeringsnivået vil også måtte vurderes ut fra kapasitetsmessige hensyn. Et høyere samlet investeringsnivå vil bety redusert økonomisk bærekraft.

Tabellen under viser hvordan de samlede investeringene fordeler seg per år i perioden, både beløpsmessig og etter formål. Det påpekes at investeringene er eksklusiv investeringer i interkommunale selskaper, der selskapene selv tar opp lån (Stavanger konserthus IKS, Sørmarka flerbrukshall IKS, Multihallen og Storhallen IKS mv.) Stavanger kommune yter tilskudd til finansiering av låneopptak i IKS-ene via driftsbudsjettet, jf. omtale i tabell 3.13.

Investeringer etter hovedformål 2016-20192 016201720182019Sum
Formål
Sykehjem/bofellesskap/bolig281 800334 500104 000131 000851 300
Skole105 600222 000192 300219 500739 400
Diverse bygg og anlegg250 600119 70062 500102 500535 300
VAR-sektor109 150121 400123 200115 500469 250
Park, vei og idrett156 90090 90087 70077 700413 200
Park-/idrettsbygg122 70076 40096 50013 500309 100
Utbyggingsområder133 40074 00072 00072 000351 400
Barnehage27 85027 00025 00063 000142 850
Kirkelige formål22 60042 60034 30041 000140 500
Utstyr,inventar, felles systemer28 30024 60025 60026 600105 100
SUM (hele kr 1000)1 238 9001 133 100823 100862 3004 057 400
Tabell 3.7 Investeringer 2016-2019 etter hovedformål (tall i 1000 kr)
Last ned tabelldata (Excel)

Rådmannen presiserer at kostnadene ved rehabiliteringsprosjekter bygger på prognoser basert på dagens kostnads- og detaljeringsnivå. Mer sikre tall vil først fremkomme når forprosjekt er utarbeidet. Finansiering tilpasses antatt fremdrift. Kostnader for nybygg er basert på de siste oppdaterte kostnadsanslagene.

De største investeringene innenfor skoleområde er knyttet til utbygging av Eiganes skole, nybygg knyttet til Jåtten skole og rehabilitering av Tastaveden skole. Det er til sammen foreslått avsatt om lag kr 440 mill. til disse prosjektene. Det største enkeltprosjektet innenfor sykehjem er Lervig sykehjem der det er foreslått avsatt kr 404 mill. til ferdigstillelsen.

Stavanger bystyre godkjente den 8. september 2014 (sak 121/14) forslag til ny brannstasjonsstruktur i ansvarsområdet til Rogaland brann og redning IKS. Forslaget omfatter blant annet nye stasjoner i Stavanger, Sandnes, Time/Klepp og Gjesdal kommune. Rådmannen har i budsjettforslaget innarbeidet totalt kr 168 mill. til oppføring av to nye brannstasjoner med sikte på ferdigstillelse i 2020. Total prosjektkostnad for de to brannstasjonene er kr 290 mill. Avsatte midler til brannstasjonene forekommer under kategorien diverse bygg i tabellen over.

Rådmannen påpeker at det i løpet av denne økonomiplanperioden startes opp en rekke større investeringsprosjekter med betydelige driftskonsekvenser, også utover denne planperioden. Dette gjelder særlig bofellesskap og sykehjem, samt Folkebadet når det tas i bruk. Det vises til hovedtabellen for driftsbudsjettet hvor driftskonsekvensene fremgår konkret. Det må tas hensyn til disse forholdene når driftsnivået i denne planperioden fastsettes, dette for å sikre økonomisk handlingsrom som grunnlag for fortsatt utvikling og opprettholdelse av et godt og tilpasset tjenestetilbud.

Av tabell 3.8 framkommer det hvilke nye investeringsprosjekter som er foreslått startet opp/ferdigstilt i perioden 2016-2019 utover vedtak i Handlings- og økonomiplan 2015-2018. Oversikten inneholder prosjekter som er vedtatt i løpet av 2015 og nye prosjekter som foreslås for kommende periode.

Nye investeringer 2016-2019Prosjekt-kostnadKostnader innarbeidet i 2016-2019Bevilget i 2015Gjenstår å bevilge etter 2019
Diverse bygg og anlegg
Energitiltak i kommunale bygg, trinn 2 (ferdigstilles i 2017)21 90021 900
Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2020)140 00084 00056 000
Brannstasjon, Lervig (ferdigstilles i 2020)150 00084 00066 000
Strømmålere, utskifting3 2003 200
Skolebygg
Lunde skole, innvendig ombygging15 00015 000
Nylund skole, utbygging av loft og rehabilitering av fasade (ferdig i 2017)48 00048 000
Barnehagebygg
Vardenes barnehage, riving/nybygg 4 avd., samt kjøp av 2 tomter (ferdig 2019)45 00045 000
Sykehjem, bofellesskap, dagtilbud, bolig
Lassahagen rehabilitering/ombygging av 6 boliger, 2.byggetrinn (ferdig i 2017)12 00012 000
Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming, trinn 2 (ferdig i 2020)30 0005 00025 000
Oppgradering av signalanlegg i sykehjem til smykkealarmer3 0003 000
Lås på medisinrom og vaktrom i sykehjem og hjemmebaserte tjenester2 0002 000
Et bofellesskap for 4 personer med rus- og psykiatrilidelser (ferdig i 2017/2018)20 00020 000
Utbyggingsområder, Storhaug
Kjøp av tomt til kommunale utbyggingsbehov innenfor Storhaug Øst (Urban Sjøfront) 40 00040 000
Vann, avløp og renovasjon
Ryfast, omlegging og oppgradering av vannettet20 00015 0005 000
Ryfast, omlegging og oppgradering av avløpsnettet og ekstraordinære pumpestasjoner80 00055 00025 000
Park og vei
Nylund skole, rehabilitering av uteareal3 2003 200
Felles
Ny hjemmeside2 0002 000
Kirkelig fellesråd
Hundvåg kirke, rehabilitering25 00021 0004 000
Digitalisering av gravkartene for gravlundene i Stavanger600600
Sum nye prosjekter i 2016-2019660 900479 9005 000176 000
Tabell 3.8 Nye investeringsprosjekter foreslått i perioden 2016-2019 (tall i 1000 kr) utover vedtak i handlings- og økonomiplanen for 2015-2018
Last ned tabelldata (Excel)

I stats- og nasjonalbudsjettet for 2016 har regjeringen foreslått å bevilge kr 500 mill. som et engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene, hvorav Stavangers andel utgjør kr 12,7 mill. Deler av dette engangstilskuddet, ca. kr 6,9 mill., foreslås benyttet til å dekke renter og avdrag som følge av forsert framdrift på prosjekter som framkommer i tabell 3.9, og økt kostnadsramme for rehabilitering av Stavanger svømmehall.

Investeringsprosjekt2016201720182019Forsert framdrift
Stavanger svømmehall, rehabilitering5 00039 000−19 000−8 0001 år
Tastaveden skole, rehabilitering2 00048 00044 000−94 0001 år
Hundvåg skole, rehabilitering3 00037 500−3 000−37 5002 år
Sum endringer10 000124 50022 000−139 500
Kapitalkostnader4686 4297 795703
Tabell 3.9 Investeringsprosjekter med forsert framdrift der kr 6,9 mill. av rehabiliteringstilskudd fra staten disponeres til å dekke kapitalkostnaden som følge av den foreslåtte framskyvningen
Last ned tabelldata (Excel)

Med utgangspunkt i den stramme økonomiske situasjonen har det vært enda viktigere å tilpasse investeringer i tråd med befolkningsutviklingene. Dette har medført at en del investeringer i gjeldende handlings- og økonomiplan 2015-2018 er foreslått forskjøvet, der befolkningsutviklingen har vist at veksten blir lavere enn tidligere anslått. I løpet av 2015 har flere investeringsprosjekter fått endret tidspunkt for ferdigstillelse i forhold til forutsetningene i Handlings- og økonomiplan 2015-2018. Dette som følge av både prosjektenes framdrift, som var varslet i tertialrapporteringer, og utsatte investeringsprosjekter jf. vedtak i formannskapet i sak 112/15. I tillegg foreslås det endret ferdigstillelse av noen prosjekter i rådmannens budsjettforslag, der årsaken er nærmere redegjort i tekst under prosjektbeskrivelse.

Tabell 3.10 viser hvilke prosjekter som har endret framdrift i forhold til forutsetningene i Handlings- og økonomiplan 2015-2018.

ProsjektUtsettelseFramskyvingHovedårsak til utsettelse/framskyving
Diverse bygg og anlegg
Olav Kyrres gate 19, rehabilitering (ferdig 2017)ca. 1 årDet er hensiktsmessig å realisere prosjektet parallelt med prosjekt varmesentral, jf. vedtak i bystyret i sak 99/15
Skoler
Madlamark skole, nybygg (ferdig 2021)ca. 2 årFerdigstillelse av skolen er tilpasset forventet elevvekst i området
Skeie skole m/14 rom, utvidelse (ferdig 2023)ca. 1 årFerdigstillelse av skolen er tilpasset forventet elevvekst i området
Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018)ca. 3 årFerdigstillelse av skolen er tilpasset forventet elevvekst i området
Storhaug bydel ny barneskole 14 rom (ferdig 2022)ca. 3 årFerdigstillelse av skolen er tilpasset forventet elevvekst i området
Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2018)ca. 1 årForsert framdrift, kapitalkostnader finansieres av rehabiliteringsmidler tildelt i statsbudsjett
Hundvåg skole, rehabilitering (ferdig 2017)ca. 2 årForsert framdrift, kapitalkostnader finansieres av rehabiliteringsmidler tildelt i statsbudsjett
Barnehager
Roaldsøy barnehage, riving/nybygg 4 avd (ferdig i 2021) ca. 5 årFerdigstillelsen av barnehagen tilpasses behovet for barnehageplasser i bydelen, jf.vedtak i bystyret i sak 130/15
Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2017/2018)ca. 1 årFerdigstillelse av barnehagen er utsatt 1 år, jf. vedtak i formannskapet i sak 112/15
Nore Sunde ny barnehage, 6 avdelinger (ferdig 2016)Ferdigstillelse av barnehagen er tilpasset utbyggingen av området, jf. vedtak i bystyret i sak 130/15
Sykehjem, bofellesskap og bolig
Haugåsveien 26/28, riving og nybygg -7 nye omsorgsboliger i bofellesskap (ferdig 2017/2018)ca. 1 årBudsjett tilpasses til prosjektets framdrift, jf. vedtak i bystyret i sak 151/15
Bjørn Farmannsgt 25, 4 plasser i barnebolig, inkl.parkering (ferdig i september 2017)ca. 1 årBudsjett tilpasses til prosjektets framdrift, jf. vedtak i bystyret i sak 151/15
Lervig, nytt sykehjem-123 plasser(inkl.tomt og prod.kjøkken) (ferdig 2017/2018)ca. 1/2 årBudsjett tilpasses til prosjektets framdrift, jf. vedtak i formannskapet i sak 112/15
Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming (ferdigstilles i 2018)ca. 2 årBudsjett tilpasses til prosjektets framdrift
Haugåsveien, 23 kommunale bolger (ferdig i 2017/2018)ca.1 årBudsjett tilpasses til prosjektets framdrift, utbyggingen skjer parallelt med utbygging av omsorgsboliger i Haugåsveien
Oddahagen, 9 boliger (ferdigstilles i 2017)ca.1 årBudsjett tilpasses til prosjektets framdrift, jf. vedtak i bystyret i sak 151/15
Kari Trestakkv. 3, 10 boliger (ferdigstilles i 2017)ca.1 årUtsettelse jf. vedtak i formannskapet i sak 112/15
Park-/ idrettsbyg
Stavanger svømmehall, rehabilitering (ferdig 2018)ca. 1 årForsert framdrift, kapitalkostnader finansieres av rehabiliteringsmidler tildelt i statsbudsjett
Park og vei
Flaskehalsutbedring (ferdig 2016)ca. 1 årBudsjett tilpasses til prosjektets framdrift
Vann, avløp og renovasjon
Vålandsbassengene (ferdig 2018)ca. 1 årBudsjett tilpasses til prosjektets framdrift
Felles
Nytt sak/arkiv-system (anskaffelse og implementering) (ferdig 2016)ca. 1årBudsjett tilpasses til prosjektets framdrift
Tabell 3.10 Investeringsprosjekter med endret framdrift i forhold til vedtatt Handlings- og økonomiplan 2015-2018
Last ned tabelldata (Excel)

De samlede innmeldte behovene for investeringer er betydelig høyere enn det som ligger til grunn i rådmannens forslag. Dette gjelder først og fremst et meget stort behov for ytterligere rehabilitering av bestående bygningsmasse og infrastruktur, men også behov for nye investeringer.

Av investeringer som ikke er inkludert i rådmannens forslag, nevnes her enkelte større prosjekt:

Nytt bydelshus i Kvernevik
Formannskapet vedtok i sak 151/15 at det skal bygges et kombinert bydels- og helsehus innenfor områdeplan 2017. Bygget skal inkludere legekontor, og det skal opprettes inntil fire nye fastlegehjemler. Prosjektet skal realiseres som et offentlig privat samarbeid (OPS), og det forutsettes at kommunen vil inngå en langsiktig leieavtale for bydelsfunksjonene. Opprettelse av nye legehjemler forutsetter økonomisk støtte fra kommunen i en oppstartsfase. Dette er estimert til kr 0,2 mill. per lege per år. I tillegg må kommunen bekoste parkering til bydelshuset. Parkering skal skje i nytt felles parkeringsanlegg. Kostnad og tidspunkt er ikke avklart.

Gjennomføring av prosjektet forutsetter avklaring av kryssløsninger i Kvernevikveien (del av transportkorridor vest). Det antas at slik avklaring foreligger i desember 2015, og at anbudskonkurransen for bydelshuset kan kunngjøres tidlig i 2016.

Barnehagedekning i Stavanger
I planperioden vil Stavanger opprettholde full barnehagedekning i byen. Det er imidlertid en ujevn dekning av barnehageplasser i bydelene, med underdekning i sentrumsnære områder som i Storhaug, Eiganes/Våland, samt i Tasta. Ved behandling av Barnehagebruksplanen 2015-2020, sak 130/15, vedtok bystyret at alle foreldre skal kunne få barnehageplass nær bosted innen 2017. I løpet av 2016 ferdigstilles Emmaus barnehage på Storhaug, og rådmannen har i budsjettforslaget avsatt midler til å rive og bygge ny barnehage på Vardenes, som vil gi økt kapasitet i Tasta bydel. Rådmannen har i denne planperioden prioritert utbygging av barnehager i bydelene med størst mangel på barnehageplasser for å nå målet om full barnehagedekning i bydelene på sikt. For å oppnå full barnehagedekning i bydelene er det behov for å opprette 13 avdelinger i Storhaug, 6 avdelinger i Eiganes/Våland og 5 avdelinger i Tasta bydel. Dette tilsvarer om lag 4-5 barnehager avhengig av tomtestørrelse. Dersom økt antall barnehageplasser skal løses med utbygging, er ferdigstillelsen ikke realiserbart innen 2017 da det vil ta opp til 3 år å anskaffe/regulere tomter, samt planlegge og gjennomføre utbyggingen. Det kartlegges omgjøring av bydelshus på Storhaug til idrettsbarnehage, eventuelt barnehage kombinert med bydelshus på kveldstid. I tillegg kartlegges muligheter for å omgjøre åpen barnehage på Storhaug til ordinær barnehage, og andre alternativer som kan gi økt barnehagedekning jf. samme vedtak i bystyret.

Kunstgressbaner
Stavanger kommune har i overkant av 20 kunstgressbaner, og legger til grunn at toppdekket har en gjennomsnittlig levetid på 10 år. Det gir et utskiftningsbehov på tre baner i året. En utskifting av selve kunstgressdekket anslås til å koste fra kr 2 mill. til 3 mill. per stykk. Som følge av budsjettmessige årsaker har rådmannen ikke foreslått utskifting av kunstgressbaner i planperioden 2016-2019. Dette vil bli vurdert på nytt ved rullering av handlings- og økonomiplan.

3.8.3 Langsiktig investeringsnivå fram mot 2029

Stavanger kommune står foran høye investeringsbehov i årene som kommer. Dette vil særlig gjelde fra 2020 hvor veksten i de eldste aldersgruppene vil stige. Investeringer knyttet til denne aldersgruppen vil utfordre det økonomiske handlingsrommet. I tillegg anslås det at andelen yrkesaktive vil bli redusert og en svakere vekst i norsk økonomi forventes å gi lavere skatteinntekter både til stat og kommune. Rådmannen vil etablere et investeringsprogram i denne handlingsplanperioden som er bærekraftig på lang sikt og legger grunnlag for investeringsbehovet etter 2020.

Lavere befolkningsvekst de første årene i denne handlingsplanperioden for aldersgruppen fra 0 til 15 år tilsier forskyving av investeringsprosjekter innenfor barnehager og skoler. Ved behandling av Barnehagebruksplanen 2015-2020, sak 130/15, vedtok bystyret at alle foreldre skal kunne få barnehageplass nær bosted innen 2017.

I sentrumsnære områder som Storhaug, Eiganes/Våland og Tasta er det størst behov for barnehageplasser. I løpet av 2016 ferdigstilles Emmaus barnehage på Storhaug, og rådmannen har i budsjettforslaget avsatt midler til å rive og bygge ny barnehage på Vardenes, som vil gi økt kapasitet i Tasta bydel. Dette med sikte på å nå målet om full barnehagedekning i bydelene på sikt.

For å oppnå full barnehagedekning i bydelene er det behov for å opprette 13 avdelinger i Storhaug, 6 avdelinger i Eiganes/Våland og 5 avdelinger i Tasta bydel. Dette tilsvarer om lag 4-5 barnehager avhengig av tomtestørrelse. Dersom økt antall barnehageplasser skal løses med utbygging, er ferdigstillelsen ikke realiserbart innen 2017 da det vil ta opp til 3 år å anskaffe/regulere tomter, planlegge og gjennomføre utbyggingen. Det kartlegges omgjøring av bydelshus på Storhaug til idrettsbarnehage, eventuelt barnehage kombinert med bydelshus på kveldstid. I tillegg kartlegges muligheter for å omgjøre åpen barnehage på Storhaug til ordinær barnehage, og andre alternativer som kan gi økt barnehagedekning jf. samme vedtak i bystyret.

Stavanger kommune vil imidlertid ha full barnehagedekning i planperioden etter barnehagelovens definisjon (Barnehageloven §v 12 a) frem til 2026. Rådmannen forventer at det vil være behov for å etablere til sammen 280 barnehageplasser i perioden 2027-2030. Det tilsvarer 3 mellomstore barnehager, eventuelt 2 store barnehager. Det vil i enkelte bydeler fortsatt være et misforhold mellom tilgjengelig kapasitet og faktisk behov for barnehageplasser, dersom en ikke klarer å skaffe flere plasser ved å gjøre om eksisterende lokaler til barnehager.

Befolkningsprognosene fram mot 2029 viser en vekst i antallet barneskoleelever. En stor del av denne veksten ventes å komme i Storhaug bydel. Dette vil utløse behov for å utvide skolekapasiteten i bydelen. Det arbeides aktivt for å få kartlagt tomt til ny skole. Rådmannen har i budsjettforslaget avsett kr 40 mill. for kjøp av tomt til kommunale utbyggingsbehov innenfor Storhaug Øst (Urban Sjøfront) i 2016, for primært skole, barnehage og andre bydelsfunksjoner, jf. linjetekst 70. I Madla bydel vil det være behov for en helhetlig gjennomgang av skolestrukturen med tanke på at bydelen er et transformasjonsområde og at bosettingsmønsteret endres som følge av større utbygginger på Nore Sunde og på Revheim. I de øvrige bydelene vil mindre økninger i barnetallet kunne håndteres innenfor eksisterende bygningsmasse eller ved allerede planlagte utvidelser av eksisterende skolebygg. Prognosene viser videre at antallet ungdomsskoleelever i kommunen vil holde seg relativt stabilt i perioden, og behovet for ungdomsskoler synes å være dekket med dagens skolestruktur. Det vil eventuelt kunne bli aktuelt å foreta justeringer i inntakssonene i enkelte bydeler.

Helse- og omsorgstjenestene er særlig konsentrert om yngre brukere med svært sammensatte behov og de eldste eldre med behov for heldøgnstjenester. De første årene vil antall eldre over 80 år gå noe ned, for så å øke etter 2020. Tiden fram til 2020 må nyttes til omstilling for å møte endringer i etterspørsel og behov for tjenester. Stavanger kommune er i gang med et omstillingsarbeid innenfor levekårsområdet gjennom prosjektet Leve HELE LIVET. Prosjektet er over i en ny fase, versjon 2.0.  Versjon 1.0 hadde hovedoppmerksomhet på hverdagsrehabilitering. Nå er målgruppen utvidet fra nye brukere til dagens brukere, og satsingsområdene er hverdagsmestring og rehabilitering. Omstillingsarbeidet krever omprioritering av ressursbruken fra heldøgnstjenester i bofellesskap og institusjon til hjemmebaserte tjenester, og fra hjelpetjenester til rehabilitering og selvhjelp.

Per 31.august 2015 er det 57 personer med psykisk utviklingshemming som oppfyller kriteriene for å få tilrettelagt bolig med tjenester (står på venteliste). Samtidig er det en tilvekst på i gjennomsnitt seks nye brukere hvert år med behov for tilrettelagt bolig med tjenester. En utbyggingsplan med en jevn tilgang på boliger er en forutsetning for å oppnå balanse mellom behov og tilbud.

Stavanger kommune har gjennom hele 2000-tallet prioritert høyt å bygge bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser. Per 31.august 2015 er det 61 personer som venter på ulike tilrettelagte boliger. I tillegg er det 13 personer med rus og psykiske lidelser som venter på bolig i bofellesskap, og 11 personer med fysisk funksjonshemming på venteliste for omsorgsbolig i bofellesskap.

Stigende arbeidsledighet i regionen kan medføre at flere har behov for kommunal bolig i en overgangsperiode. Samtidig er det ventet at det skal komme flere flyktninger til kommunen i årene som kommer og dette vil utløse ytterligere behov for anskaffelse av flere boliger.

Rehabiliteringsbehov av formålsbyggene er stort. En kartlegging av byggene i 2013 estimerte vedlikeholdsetterslepet til om lag kr 1,8 mrd., korrigert for byggene der det allerede var planlagt/igangsatt tiltak. Avsatte vedlikeholdsmidler til formålsbygg siden 2013 tok høyde kun for verdibevaring, og ikke reduksjon av tidligere opparbeidet etterslep. Selv om det i perioden ble foretatt rehabilitering av noen formålsbygg, anslår en at vedlikeholdsetterslepet ligger på fortsatt det samme nivået som i 2013. Det er dyrt å utsette vedlikehold, da byggene forfaller ytterligere og rehabilitering blir mer omfattende og dyrere, og i noen tilfeller kan riving og nybygg være eneste alternativ.

I tillegg til økt investeringsbehov til ulike formålsbygg i årene som kommer, skal kommunen fortsatt opprettholde investeringer knyttet til vann, avløp, renovasjon, utbygging og tilrettelegging for framtidig utbyggingsbehov, opparbeide grønne arealer, ol.

Per i dag er prognosetallene mer usikre på grunn av endringer i befolkningsveksten, økt arbeidsledighet, endringer i demografisk sammensetning, samt endringer i brukergrupper og sammensatte brukerbehov. Størst usikkerhet er relatert til prognosetall som gjelder langt fram i tid, men likevel gir disse en indikasjon på framtidig investeringsbehov som kommunen skal ivareta på en best mulig måte for å fortsatt være god by å bo i og samtidig opprettholde økonomisk bærekraft.

Kommunens utfordring med stadig strammere driftsøkonomi i kombinasjon med høyt investeringsbehov, vil kreve strenge prioriteringer mellom ønskede investeringsprosjekter. Investeringer krever at det frigjøres midler fra drift til å finansiere investeringene, i tillegg kommer årlige utgifter til renter og avdrag.

3.8.4 Finansiering av investeringene

Tabell 3.11 viser hvordan finansieringen av kommunens investeringer i perioden 2016-2019 er fordelt på egenfinansiering og låneopptak. Låneopptaket som framkommer i tabellen under er eksklusiv startlån og lån til kommunale foretak.

Finansiering av investeringer2016201720182019Gjennomsnitt i 2016-2019Mål
Andel egenfinansiering53 %44 %91 %59 %59 %> 50 %
Andel lånefinansiering47 %56 %9 %41 %41 %
Tabell 3.11 Investeringer - fordeling av finansieringskilder og andeler
Last ned tabelldata (Excel)

Egenfinansieringen bør på sikt ligge på 50 % for å bevare en bærekraftig økonomi. Andelen egenfinansiering varierer betydelig mellom årene i planperioden, men ligger i gjennomsnitt på 59 %. Høyest egenfinansieringsandel av investeringer er i 2018 på 91 %. Dette er relatert til forventet oppstartstilskudd fra staten i forbindelse med 123 nye plasser i Lervig sykehjem (kr 230,2 mill.). For planperioden samlet er andelen egenfinansiering således i tråd med anbefalt målsetting.

3.8.5 Utvikling av lånegjeld

Det er budsjettert med et låneopptak for bykassen (ekskl. startlån og lån til foretakene) på kr 585,4 mill. i 2016, kr 639,4 mill. i 2017, kr 70,8 mill. i 2018 og kr 351,4 mill. i 2019. Beregnet brutto lånegjeld (ekskl. startlån) per 31. desember 2019 er da på kr 5,83 mrd. En oversikt over utviklingen i ordinære lån i planperioden framkommer av kolonne 3 i tabell 3.12.

Startlån har de siste årene vært et viktig virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. Husbanken har i 2015 utbetalt kr 350 mill. i startlån etter søknad fra Stavanger kommune. Basert på forventet utvikling i etterspørsel etter startlån og forventet nivå på ubrukte lånemidler per 31. desember 2015, foreslår rådmannen en låneramme for startlån på kr 200 mill. i 2016 og kr 250 mill. de øvrige årene i kommende planperiode. Avdrag og renter på startlån betjenes av de respektive låntakerne og påvirker ikke kommunens resultat. Det er imidlertid alltid en risiko knyttet til mislighold. En oversikt over startlån framkommer i kolonne 2 i tabell 3.12.

Staten gir tilskudd til å dekke renter og avdrag i forbindelse med Eldre- og psykiatriplanen og Reform-97, samt tilskudd til å dekke renter i forbindelse med rehabilitering av skole- og kirkebygg. Lån med rente- og avdragskompensasjon framkommer i kolonne 5 i tabell 3.12. Kolonne 6 gir en oversikt over lån som betjenes av gebyrinntektene i VAR-sektoren. Kolonne 7 viser ordinære lån fratrukket lån med tilskuddsordninger og lån knyttet til VAR-sektoren (kolonne 3 minus kolonne 5 og 6).

Tall i mill. kronerStartlånOrdinære lånSum lånLån med
tilskuddsordninger
fra Husbanken
Lån VAR-sektorOrdinære lån minus
lån med
tilskudds-ordninger
og VAR-sektor
1234567
Beregnet lånegjeld 31.12.151 8765 4757 3517101 5313 234
+ Låneopptak 20162005857850132453
- Avdrag 2016−149−271−420−52−61−158
Beregnet lånegjeld 31.12.161 9275 7897 7166581 6023 529
+ Låneopptak 20172506398890143496
- Avdrag 2017−115−334−449−50−63−221
Beregnet lånegjeld 31.12.172 0626 0948 1566081 6813 805
+ Låneopptak 2018250713210148−77
- Avdrag 2018−125−336−461−50−65−220
Beregnet lånegjeld 31.12.182 1875 8298 0165581 7633 508
+ Låneopptak 20192503526020147205
- Avdrag 2019−134−348−482−50−68−230
Beregnet lånegjeld 31.12.192 3035 8338 1365081 8433 483
Tabell 3.12 Oversikt over lånetyper med låneopptak og avdragsplan
Last ned tabelldata (Excel)
Figur 3.7 Utvikling for ulike typer lånegjeld

Lån som kommunale selskap tar opp selv er ikke inkludert i tallene, da disse kapitalutgiftene budsjetteres som overføringer til selskapene. Dette gjelder blant annet Sørmarka flerbrukshall IKS, Multihallen og Storhallen IKS og Stavanger konserthus IKS som per 2016 vil ha gjennomført et samlet låneopptak på kr 1,26 mrd. For 2016 er det budsjettert med et samlet tilskudd på kr 59,16 mill. som skal dekke Stavanger kommunes andel av kapitalkostnadene til de tre selskapene. Lån tatt opp av kommunale selskap er ikke inkludert i bykassens brutto lånegjeld.

SelskapOpprinnelig lånesaldoTilleggslånSum lånTilskudd kapital-kostnader 2016Tilskudd drift 2016Sum tilskud 2016
Stavanger konserthus IKS (100 %)500 000358 000858 00045 2007 50052 700
Multihallen og Storhallen IKS (62,4%)160 000160 0005 8503 3009 150
Sørmarka flerbrukshall IKS (64,02%)200 00037 875237 8758 1103 89012 000
Sum860 000395 8751 255 87559 16014 69073 850
Tabell 3.13 Interkommunale selskaper, lån og tilskuddsgrunnlag. Tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Figur 3.8 viser utviklingen i brutto lånegjeld for Stavanger kommune med og uten startlån i perioden fra 2012-2019. Andelen av brutto lånegjeld som har flytende rente er i underkant av 50 %. Rådmannen foretar løpende en vurdering av fordelingen mellom fast og flytende rente basert på markedssituasjonen. Dette for å sikre forutsigbarhet gjennom å gjøre kommunen mindre sårbar for renteendringer.

Figur 3.8 Utvikling av brutto lånegjeld 2012 - 2019

Det er lagt til grunn en gjennomsnittsrente for alle lån på 2,2 % i 2016, jf. renteprognosen beskrevet under punkt 3.3. Det er budsjettert med kr 463,5 mill. i netto kapitalutgifter i 2016, med en videre økning til kr 484,3 mill. i 2019. Det gis en detaljert oversikt over utviklingen i kapitalutgiftene i avsnitt 3.9.4.

Når kommunens lånegjeld sammenlignes med andre ASSS-kommuner benyttes blant annet begrepet netto lånegjeld. Netto lånegjeld defineres som langsiktig lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån (startlån og Lyse-lån) og ubrukte lånemidler. Figur 3.9 viser netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter for ASSS-kommunene i perioden 2013–2014 (konserntall). Stavanger kommune har de siste årene hatt en økning i netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, men nivået ligger likevel fortsatt under gjennomsnittet (utenom Oslo) for ASSS kommunene og resten av landet.

Figur 3.9 Netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter for ASSS-kommunene i perioden 2013-2014

3.8.6 Gjeldsgrad

Gjeldsgraden er et viktig nøkkeltall i Stavanger kommunes finansielle strategi. Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. finansinntekter), og gir en indikasjon på kommunens økonomiske handlingsrom. En høy gjeldsgrad medfører at en betydelig andel av driftsbudsjettet må avsettes til betaling av renter og avdrag, noe som reduserer det økonomiske handlingsrommet. Stavanger kommune har som målsetting at gjeldsgraden (ekskl. startlån) over tid ikke skal ligge høyere enn 60 %.

Gjeldsgraden (ekskl. startlån) var i gjennomsnitt på 50 % i perioden 2000-2014. I forslag til handling- og økonomiplan 2016-2019 legger rådmannen til grunn at gjeldsgraden blir på 63 % i 2016, 66 % i 2017, 62 % i 2018 og 62 % i 2019. Det legges videre til grunn opptak av startlån på kr 200 mill. i 2016, og kr 250 mill. de øvrige årene i planperioden. Gjeldsgraden inkludert startlån vil være på 84 % i 2016, 88 % i 2017, 86 % i 2018 og 86 % i 2019. Figur 3.10 viser utviklingen i gjeldsgraden med og uten startlån fra 2012 til og med rådmannens budsjettforslag for planperioden 2016–2019.

Figur 3.10 Utvikling i gjeldsgrad over tid 2012-2019

3.8.7 Investeringsprosjekter - tabell og prosjektbeskrivelser

Investeringstabell 2016-2019Total prosjekt- kostnad Påløpte kostnader tom 2014 Budsjett 2015 2016201720182019
DIVERSE BYGG OG ANLEGG
1Nye Tou, 1. byggetrinn (ferdig 2016) 97 50050 72516 40030 400
2Holmeegenes, rehabilitering27 95021 2182 9003 800
3Kulvert over motorvei, inkl.prosjektering (ferdig 2016)141 00075732 200108 300
4Administrasjonsbygg, utbedring2 5001 0001 0001 0001 000
5Energitiltak i kommunale bygg (ferdigstilles i 2017)55 00017 00019 00019 000
6Energitiltak i kommunale bygg, trinn 2 (ferdigstilles i 2017)*21 9007 40014 500
7Olav Kyrres gate 19, varmesentral (ferdig 2017)29 7002 00013 00014 700
8Olav Kyrres gate 19, rehabilitering (ferdig 2017)**108 0002 00050 00056 000-
9Vålandstårnet, rehabilitering og innredning (ferdig 2016)10 0007 0003 000
10Kongsgata 47/49, rehabilitering10 00010 000
11Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2020)*140 0004 00030 00050 000
12Brannstasjon, Lervig (ferdigstilles i 2020)*150 0004 00030 00050 000
13Olav Kyrresgate 23, taktekking5 0005 000
14Brannsikring i sentrum 1 5001 5001 5001 5001 500
Sum diverse bygg796 050248 600118 50062 500102 500
SKOLEBYGG
Nybygg/utvidelse/ombygging
15Madlamark skole, nybygg (ferdig 2021)**150 0005 000
16Eiganes skole. Utbygging av 27 rom inkl. fransk skole (ferdig 2016) 235 40027 136110 00063 10035 000
17Vaulen skole, ombygging (ferdigstilles i 2021)150 0002 00030 000
18Kvaleberg skole, utbygging (ferdig 2020)57 0002 00035 000
19Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018)**25 0003 00011 00011 000
20Lunde skole, innvendig ombygging*15 0007 0008 000
21Skeie skole m/14 rom, utvidelse (ferdig 2023)**182 0002 000
22Storhaug bydel ny barneskole 14 rom (ferdig 2022)**182 0009001 0002 000
23Nylund skole, utbygging av loft og rehabilitering av fasade (ferdig i 2017)*48 00020 00028 000
24Jåtten skole, nybygg 14 rom inkl. bydelsmusikkskole (ferdig i 2019)196 0003 00030 00070 00093 000
Rehabilitering
25Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2018)**146 0002 00050 00094 000
26Kvernevik skole, rehabilitering inkl. bydelsmusikkskole (ferdig i 2019/2020)64 0002 00050 000
27Hundvåg skole, rehabilitering (ferdig 2017)**40 5003 00037 500
28Gautesete skole, rehabilitering (ferdig i 2018)30 8002 00020 0008 800
29Skoler, inventar og utstyr3 0002 0002 0002 0002 000
30Skoler, løpende rehabilitering6 5002 5002 5002 5002 500
Sum skolebygg 1 521 700107 600224 000194 300221 500
BARNEHAGEBYGG
Nybygg
31Emmaus barnehage, trinn 4 (ferdig juli 2016)53 3009 45020 00023 850
32Roaldsøy barnehage, riving/nybygg 4 avd (ferdig i 2021) **36 0001 000- - - 2 000
33Atlanteren,ny barnehage med 8 avd. (ferdigstilles i 2020)74 00044 000
34Vardenes barnehage, riving/nybygg 4 avd., samt kjøp av 2 tomter (ferdig 2019)*45 00010 00020 00015 000
Rehabilitering
35Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2017/2018)**20 000- 2 00015 0003 000
36Barnehager, løpende rehabilitering 5 0002 0002 0002 0002 000
37Barnehager, inventar og utstyr1 0001 0001 0001 0001 000
Sum barnehagebygg228 30028 85028 00026 00064 000
SYKEHJEM, BOFELLESSKAP OG BOLIG
38Haugåsveien 26/28, riving og nybygg -7 nye omsorgsboliger i bofellesskap (ferdig 2017/2018)**35 0001301 00018 90010 0005 000
39Bjørn Farmannsgt 25, 4 plasser i barnebolig, inkl.parkering (ferdig i september 2017)**37 0001935 00023 8008 000
40Fredrikke Quams Gate, utbedring (ferdig i 2016)5 0005 000
41Helsehuset Stavanger, ombygging av nye lokaler1 0002 000
42Lassahagen rehabilitering/ombygging av 6 boliger, 2.byggetrinn (ferdig i 2017)*12 0006 0006 000
43Lervig, nytt sykehjem-123 plasser(inkl.tomt og prod.kjøkken) (ferdig 2017/2018)**470 0006 73058 900150 400229 00025 000
44St.Petri aldershjem,riving, nytt bofellesskap (ferdig 2020)64 0002 00050 000
45Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming (ferdigstilles i 2018)**30 0002 0002 00016 00010 000-
46Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming, trinn 2 (ferdig i 2020)*30 0002 0003 000
47Omsorgsboliger i bofellesskap til personer med utviklingshemming (2x8 boliger) , ferdigstilles i 202080 0002 00045 000
48Dagtilbud for personer med utviklingshemming (ferdigstilles i 2017)3 0001 5001 500
49Oppgradering av signalanlegg i sykehjem til smykkealarmer*3 0002 0001 000
50Alarmer/mottakssentraler tekniske hjemmetjenester, utskifting (ferdig i 2016)4 500- 4 500
51Lås på medisinrom og vaktrom i sykehjem og hjemmebaserte tjenester*2 0001 0001 000
52Et bofellesskap for 4 personer med rus- og psykiatrilidelser (ferdig i 2017/2018)*20 00010 00010 000
53Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering 4 0002 0002 0002 0002 000
54Haugåsveien, 23 kommunale bolger (ferdig i 2017/2018)**55 000- 20 00020 00015 000
55Oddahagen, 9 boliger (ferdigstilles i 2017)**25 0001492 00018 9004 000
56Kari Trestakkv. 3, 10 boliger (ferdigstilles i 2017)**25 0001 2231 00012 80010 000
57Eldre boliger, rehabilitering2 5001 0001 0001 0001 000
58Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp 10 00010 00015 00030 00030 000
Sum sykehjem, bofellesskap og bolig900 500281 800334 500104 000131 000
PARK- OG IDRETTSBYGG
59Idrettsbygg, rehabilitering 700500500500500
60Kvernevik svømmehall (ferdig 2016)136 30041 31270 00025 000
61Hetlandshallen, dobbelhall (ferdigstilles i 2018)40 00010 00030 000
62Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019)40 0002 00025 00013 000
63Nytt garderobeanlegg og klubbhus på Midjord22 00050021 500
64Folkebad - Planleggingsutgifter10 0004 1831005 700
65Nye Gamlingen, inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2017)120 0007 09625 00065 00022 900
66Stavanger svømmehall, rehabilitering (ferdig 2018)**87 0005 00041 00041 000
Sum park og idrettsbygg455 300122 70076 40096 50013 500
Sum bygg3 901 850789 550781 400483 300532 500
UTBYGGINGSOMRÅDER
67Kjøp av areal i hovedutbyggingsområder32 00035 00035 00035 00035 000
68Byggemodning av hovedutbyggingsområder20 00020 00020 00020 00020 000
69Kjøp og utvikling av andre eiendommer 17 00017 00017 00017 00017 000
Storhaug
70Kjøp av tomt til kommunale utbyggingsbehov innenfor Storhaug Øst (Urban Sjøfront)*40 000
71Områdeløft Storhaug8 0002 0004 0002 000
Jåttåvågen
72Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016)150 000132 60017 400
Sum utbyggingsområder158 000133 40074 00072 00072 000
VANNVERKET
73Vannmålere/off. ledninger1 0001 100600600600
74Ringledninger/forsterkninger.2 0002 4002 4002 4002 500
75Fornyelse/renovering23 00022 00022 00025 00025 000
76Vannledninger/utbyggingsområder 4 0005 0005 0005 0005 000
77Byomforming2 0002 0002 0002 0002 000
78Vålandsbassengene (ferdig 2018)**14 5005002 0008 0004 000
79Ryfast, omlegging og oppgradering av vannettet*20 0005 0005 0005 0005 000
80Strakstiltak2 0002 0002 0002 0002 000
Kjøretøy vannverket
81Bil til lekkasjelytting650
82Desinfeksjon 600
83Reparasjonslag600650
Sum vannverket34 50042 70047 00046 00038 400
AVLØPSVERKET
84Kloakkrammeplanen3 0003 000
85Separering11 50011 00011 0007 50010 000
86Fornyelse og renovering32 00033 00033 00033 00033 000
87Nedbørsmålere300300
88Vålandsbassengene (ferdig 2018)**14 5005002 0008 0004 000
89Ryfast, omlegging og oppgradering av avløpsnettet og ekstraordinære pumpestasjoner*80 0005 00010 00020 00020 000
90Byomforming4 0005 0005 0005 0005 000
91Strakstiltak2 5002 5002 5002 5002 500
Kjøretøy
92Stasjonsdrift3 3001 300
Sum avløp94 50061 80069 50072 00071 800
RENOVASJON
93Kjøp av nye søppelspann2 2002 4002 5002 6002 700
94Nedgravde containere2 0002 2002 4002 6002 600
95Miljøstasjoner20050
Sum renovasjon4 6504 9005 2005 300
Sum vann, avløp og renovasjon129 000109 150121 400123 200115 500
PARK OG VEI
Framkommelighet
96Asfaltering5 0005 0005 0005 0005 000
97Flaskehalsutbedring (ferdig 2016)**25 000- 24 000
98Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering1 5001 5001 5001 5001 500
99Nye veianlegg 2 1002 1002 1002 1002 100
100Gatelys 10 00010 00010 00010 00010 000
101Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting (ferdigstilles i 2018) 30 000- 10 00010 00010 000
Miljø og trafikksikkerhet
102Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner2 5002 5002 5002 5002 500
103Sykkelstrategi (ferdig 2016)50 0008 00022 200
104Austre Åmøy, gang/sykkelvei (2016/2017)5 0005 000
105Trafikksikkerhet15 30015 30015 30015 30015 300
106Miljø og gatetun3 5003 5003 5003 5003 500
Sentrum
107Sentrum1 0006 0006 0006 0006 000
Park og nærmiljø
108Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg 6 1006 1006 1006 1006 100
109Tasta skatepark (ferdigstilles i 2016)22 0003 00018 000
110Kunst i offentlig rom ( lekeplasser )1 0001 0001 0001 0001 000
111Prosjekt friområde 19 50010 00010 00010 00010 000
112Parkanlegg/friområder, rehabilitering 700700700700700
Utendørs idrettsanlegg
113Idrettsanlegg, rehabilitering 6 0006 0006 0006 0006 000
Uteområder kommunale bygg
114Nylund skole, rehabilitering av uteareal*3 2003 200
115Utearealer skoler 8 0008 0008 0008 0008 000
Sum park og vei 135 200156 90090 90087 70077 700
FELLES
116Nytt sak/arkiv-system (anskaffelse og implementering) (ferdig 2016)**8 0001 3004 0002 700
117Ny hjemmeside*2 0002 000
118Strømmålere, utskifting*3 2002 0001 200
119Egenkapitalinnskudd KLP15 10019 10020 10021 10022 100
Sum felles13 20025 80021 30021 10022 100
LEVEKÅR
120Biler1 5001 5001 5001 5001 500
Sum levekår1 5001 5001 5001 500
KIRKELIG FELLESRÅD
121Domkirken 2025, ferdigstilles innen 2025305 0003 50020 00020 00020 00020 000
122Bekkefaret kirke,rehabilitering (ferdig 2018)30 0002 00020 0008 000
123Kirkeparker og gravlunder, oppgradering 7 0002 0002 0003 000
124Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger (ferdigstilles i 2018)1 100400700
125Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig i 2020)*25 0003 00018 000
126Digitalisering av gravkartene for gravlundene i Stavanger*600600
127Tasta gravlund, prosjektering 200600
Sum kirkelig fellesråd368 70022 60042 60034 30041 000
Sum investeringer i planperioden4 705 9501 238 9001 133 100823 100862 300
FINANSIERING AV INVESTERINGER
128Overføring fra driften81 120175 897192 212270 832315 566
129Momsrefusjon investeringer142 400139 000124 80090 20091 000
130Lyse AS, avdrag ansvarlig lån43 60043 60043 60043 60043 600
131Tilskudd kjøp/bygging boliger (maks 20%)6 0006 0006 0006 0006 000
132Tilskudd rehabilitering boliger (maks 20%)600600600600600
133Salg av eiendommer 3 100260 60045 00047 80013 000
134Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming25 000
135Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig- 230 195
136Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofellesskap11 8006 30017 300
137Husbanktilskudd til kommunale boliger20 00019 500
138Spillemidler ordinære idrettsanlegg8 3008 3008 3008 3008 300
139Spillemidler nærmiljøanlegg800800800800800
140Spillemidler 2 svømmehaller (Hundvåg/Kvernevik)10 00036 600
141Tilskudd fra Enova, energitiltak kommunale bygg trinn 1 og trinn 21 6002 7403 4502 200
142Triangulum, refusjoner fra EU knyttet til varmesentral6 0006 000
143Vålandstårnets venner3 000
144Tilskudd fra norsk kulturråd3 000
145Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord2 000
146Bidrag fra IL Brodd, finansiering av klubbhus på Midjord4 000
147Spillemidler, Nye Gamlingen10 000
148Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall 5 0005 000
149Låneopptak580 679585 363639 43870 773351 434
Sum finansiering av investeringer1 238 9001 133 100823 100862 300
Andel egenfinansiering53449159
Andel lånefinansiering4756941
Tabell 3.14 Rådmannens forslag til investeringer
Last ned tabelldata (Excel)

* Nye prosjekter i forhold til handlings- og økonomiplan 2015-2018

** Prosjekter med endret framdrift i forhold til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Diverse bygg og anlegg

1. Nye Tou, 1. byggetrinn
Rehabiliteringen av gamle Tou bryggeri til scene, kunstfabrikk og møtested gjennomføres i flere byggetrinn. 1. byggetrinn omfatter atelierhuset og en del teknisk infrastruktur. Rehabilitering av atelierhusets tak, fasader m.m. samt innredning av 3. etasje med 20 atelier er ferdigstilt. I 2016 foreslår rådmannen rehabilitering av atelierhusets 2. etasje med 10 atelier, nytt lokale til Grafisk Verksted og prøvelokale for dans, samt istandsetting av fellesverksteder i 1. etasje. Justert kostnadsramme for prosjektet utgjør kr 97,5 mill. Dette er kr 13,4 mill. mer enn tidligere bevilget. Kostnadsøkningen skyldes dels dårligere bygningsmessig tilstand enn forutsatt, dels at fellesverkstedene i 1. etasje nå er tatt med i beregningen. Norsk kulturråd har bevilget kr 3 mill. til rehabiliteringen av 1. og 2. etasje, og det vil i 2016 bli søkt om spillemidler til prosjektet fra Rogaland fylkeskommune. I tråd med bystyrets vedtak i desember 2014 av revidert mulighetsstudie for Nye Tou, vil videre prosjektering av anlegget bli igangsatt når atelierhuset er ferdigstilt.

2. Holmeegenes, rehabilitering
Revidert prosjektkostnad knyttet til rehabilitering av Holmeegenes utgjør kr 27,95 mill. Dette er kr 5,95 mill. mer enn bevilget i handlings- og økonomiplan for 2015-2018. I sak 99/15 vedtok bystyret å øke prosjektets kostnadsramme med kr 2,15 mill. for utbedringer av det elektriske anlegget i boligen. I møte for kommunalstyret for miljø og utbygging avholdt 1. oktober (sak 131/15) ble det lagt fram en orienteringssak om rehabilitering av Holmeegenes. I saken ble det opplyst at kostnader til gjenstående innvendig restaurering av tapeter, tak og gulv i boligdelen utgjør kr 3,8 mill. Rådmannen foreslår å innarbeide kr 3,8 mill. til formålet.

3. Kulvert over motorvei
Statens vegvesen skal i henhold til inngått avtale med Stavanger kommune bygge miljøkulvert over motorveien ved Mosvatnet i forbindelse med Ryfastutbyggingen. Kulverten skal eies av kommunen. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 141 mill. inkl. mva. med planlagt ferdigstillelse i 2016. Det vises til bystyrets vedtak i sak 85/13 hvor avtale mellom Statens vegvesen og Stavanger kommune ble behandlet.

4. Administrasjonsbygg, utbedring
Det er fortløpende behov for utbedring/ombygging /tilpassing av samtlige kommunale kontor- og administrasjonsbygg. Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 3 mill. i planperioden, hvorav kr 1 mill. foreslås innarbeidet i investeringsbudsjett og kr 2 mill. i driftsbudsjett linje 63 i henhold til planlagt anvendelse av bevilgningen.

5. Energitiltak i kommunale bygg
Formannskapet vedtok i sak 95/14 å gjennomføre energitiltak i kommunale bygg med sikte på å redusere energiforbruket. Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 55 mill. Beregnet støtte fra Enova utgjør kr 6,2 mill. og forutsetter at prosjektet ferdigstilles innen 2017. Det er beregnet en ENØK-effektivisering i driftsbudsjettet basert på framdriften i dette investeringsprosjektet, jf. kommentarer til driftstiltak linje 65. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektets bevilgning i planperioden.

6. Energitiltak i kommunale bygg, trinn 2
Rådmannen foreslår å utvide prosjektet energitiltak i kommunale bygg, og gjennomføre flere energitiltak i flere bygg. Det foreslås avsatt kr 21,9 mill. til formålet. Estimert støtte fra Enova utgjør i overkant av kr 2 mill. Beregnet ENØK-effektivisering i driftsbudsjettet er på om lag kr 1 mill. i 2016, kr 4 mill. i 2017 og deretter kr 5,6 mill. årlig, basert på framdriften i dette investeringsprosjektet. Det vises til kommentarer til driftstiltak linje 65.

7. Olav Kyrres gate 19, varmesentral
Partnerskapet i Stavanger har sammen med Eindhoven og Manchester fått fyrtårnprosjektet Triangulum i Horisont 2020-programmets satsing på smarte byer og samfunn. Totalt har Triangulum en budsjettramme på 25 mill. euro over en femårsperiode, som fordeles mellom partnerne. Stavanger kommune sin andel utgjør 3,3 mill. euro. Bevilgede midler skal blant annet dekke kommunens ressursbruk til gjennomføring av oppgaver, reiseutgifter, intern administrering og koordinering av det lokale partnerskapet. I henhold til inngått avtale med EU, vil de innovative løsningene finansieres gjennom Triangulum. Partnerne må dekke minst 50 % av utgiftene over egne budsjetter.
Ny energisentral i Olav Kyrres gate 19 er kommunens delprosjekt i Triangulum, som Stavanger kommune har forpliktet seg til å ferdigstille våren 2017. Egenandel knyttet til Triangulum omfatter utskifting av teknisk utstyr, samt kobling av styring til driftssentral. Prosjektet dekker administrasjonsbyggene i Olav Kyrres gate 19, Olav Kyrres gate 23 og rådhuset. Rådmannen foreslår at kostnadsrammen til varmesentralen oppjusteres til kr 29,7 mill., som er kostnadskalkyle for prosjektet. Denne kostnadsrammen er medtatt i søknadsprosessen, og grunnlag for EU sin støtte. Finansiering fra EU-kommisjonen er basert på en etterskuddsvis refusjonsordning. Dette innebærer at manglende leveranser i henhold til prosjektplanen vil kunne gi fratrekk i EUs finansiering av prosjektet.

8. Olav Kyrres gate 19, rehabilitering 
Bygningen er mer enn 40 år gammel, og har behov for oppgradering. En grundig gjennomgang av bygningen viste at rehabiliteringsomfanget er mye større enn tidligere antatt. Det ble påvist asbest og andre giftige material i både vegger og vinduer. Dette medfører at alle vinduer og lettvegger må skiftes. Kontorene bør være så fleksible som mulig slik at vegger enkelt kan flyttes. Det vil derfor benyttes lydhimlinger og systemvegger. I tillegg er det behov for omfattende rehabilitering av betongfasader og nye tekniske anlegg (ny vannbåren oppvarming og nytt ventilasjonsanlegg). Som følge av dette utgjør justert prosjektkostnad kr 108 mill., som er kr 68 mill. høyere enn tidligere bevilget. Rådmannen foreslår å innarbeide økte kostnader og videreføre prosjektets bevilgning i planperioden med sikte på ferdigstillelse i 2017. Rehabilitering av Olav Kyrresgate 19 bør ses sammen med rehabilitering av varmesentral som inngår som en del av kommunens egen innsats i Triangulum prosjektet. Rådmannen foreslår å framskyve prosjektets ferdigstillelse i forhold til handlings- og økonomiplan 2015-2018 i ett år, jf. vedtak i bystyret i sak 99/15.

9. Vålandstårnet, rehabilitering og innredning
Rehabilitering av Vålandstårnet forventes ferdigstilt i løpet av året 2015. Tanken er å bruke det i tilknytting til Vålandsbassengene der vann- og avløpsverket skal stå for enkle utstillinger med fokus på va-verkets historie (historie, utfordringer fremover). Prosjektet har en kostnadsramme på kr 7 mill.
Vålandstårnets venner vil få utbetalt et innredningstilskudd på kr 3 mill. fra DNB stiftelse. For å få mest utbytte av tilskuddet, med hensyn til momskompensasjon, er det ønskelig at kommunen utfører innredningsarbeidet og at tilskuddet overføres til kommunen. Rådmannen foreslår å avsette kr 3 mill. til formålet i 2016 og øke prosjektets kostnadsramme tilsvarende. Videre foreslår rådmannen at prosjektets kostnadsrammen blir økt tilsvarende realisert momskompensasjon knyttet til innredningsarbeidet.

10. Kongsgata 47/49, rehabilitering
Kostnader knyttet til rehabilitering av utvendig fasade, skifting av ventilasjon og installasjon av brannvarsling er estimert til kr 10 mill. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektets bevilgning med sikte på ferdigstillelse i 2016.

11. Brannstasjon, Schancheholen
Stavanger bystyre godkjente den 8. september 2014 (sak 121/14) forslag til ny brannstasjonsstruktur i ansvarsområdet til Rogaland brann og redning IKS. Forslaget omfatter blant annet nye stasjoner i Stavanger, Sandnes, Time/Klepp og Gjesdal kommune. I saken ble det lagt til grunn at ny hovedbrannstasjon på Stangeland i Sandnes kommune skal oppføres først, med planlagt ferdigstillelse februar 2017. Det legges videre til grunn at det skal oppføres to nye brannstasjoner i Stavanger kommune som skal erstatte brannstasjonen i Lagårdsveien. Basert på en kostnad på kr 45 000/BTA utgjør estimert prosjektkostnad for Schancheholen brannstasjon kr 140 mill. I prosjektkostnaden inngår tomtekostnader og kostnader knyttet til rekkefølgekrav. Rådmannen foreslår å bevilge budsjettmidler til brannstasjonen med sikte på ferdigstillelse i 2020. Dette er ett år senere enn Rogaland brann og redning IKS har foreslått. Rådmannen anser at senere ferdigstillelse er nødvendig blant annet for at andre eierkommuner i Rogaland brann og redning IKS kan få anledning til å innarbeide budsjettkonsekvenser ny brannstasjon vil gi i deres respektive driftsbudsjetter.

12. Brannstasjon Lervig
Stavanger bystyre godkjente den 8. september 2014 (sak 121/14) forslag til ny brannstasjonsstruktur i ansvarsområdet til Rogaland brann og redning IKS. Forslaget omfatter blant annet nye stasjoner i Stavanger, Sandnes, Time/Klepp og Gjesdal kommune. I saken ble det lagt til grunn at ny hovedbrannstasjon på Stangeland i Sandnes kommune skal oppføres først, med planlagt ferdigstillelse februar 2017. Det legges videre til grunn at det skal oppføres to nye brannstasjoner i Stavanger kommune som skal erstatte brannstasjonen i Lagårdsveien. Basert på en kostnad på kr 50 000/BTA utgjør estimert prosjektkostnad for Lervig brannstasjon kr 150 mill. I prosjektkostnaden inngår tomtekostnader og kostnader knyttet til kai og rekkefølgekrav. Som følge av kostnader relatert til kai er kostnadsestimering for brannstasjon Lervig kr 5 000/BTA høyere enn for brannstasjon Schancheholen. Rådmannen foreslår å bevilge budsjettmidler til brannstasjonen med sikte på ferdigstillelse i 2020. Dette er ett år senere enn Rogaland brann og redning IKS har foreslått. Rådmannen anser at senere ferdigstillelse er nødvendig blant annet for at andre eierkommuner i Rogaland brann og redning IKS kan få anledning til å innarbeide budsjettkonsekvenser ny brannstasjon vil gi i deres respektive driftsbudsjetter.

13. Olav Kyrres gate 23, taktekking
Rehabilitering av taket, samt karboniseringsskader på betongkonstruksjonen er estimert til å utgjøre kr 5 mill. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektets bevilgning. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2016.

14. Brannsikring i sentrum
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 1,5 mill. i planperioden for tiltak relatert til brannsikring av trehus-bebyggelsen i sentrum og Gamle Stavanger.

Skolebygg

Rådmannens forslag til investeringer i skolebygg tar utgangspunkt i funksjonsendringsplanen «Prosjekt 4743, Reform 2006, implementering av Kunnskapsløftet» og rullert «Plan for skolestruktur».

Befolkningsveksten for innbyggere 6-15 år anslås til å bli noe mindre enn tidligere forutsatt. Enkelte byggeprosjekter foreslås derfor utsatt.

Det er vedtatt at det skal bygges en ny barneskole i Storhaug bydel. To kombinerte barne- og ungdomsskoler omgjøres til rene ungdomsskoler og må tilpasses bygningsmessig. I tillegg foreslår rådmannen å rehabilitere flere skolebygg og utvide kapasiteten ved enkelte skoler.

15. Madlamark skole, nybygg
Bygningsstrukturen på Madlamark skole er basert på flere små paviljonger. Det er tidligere vedtatt utbygging av et nytt bygg som knytter skolen sammen til en enhet. Prosjektkostnad er estimert til kr 150 mill. Befolkningsprognosene tilsier ikke behov for utvidelse av kapasiteten ved Madlamark skole i kommende planperiode. Rådmannen foreslår at ferdigstillelsen av skolen tilpasses forventet elevvekst og utsettes to år i forhold til vedtatt handlings- og økonomiplan for 2015-2018, med sikte på ferdigstillelse i 2021.

16. Eiganes skole, utbygging
Paviljongene på Eiganes skole er revet, og det bygges et nytt bygg som skal erstatte disse arealene. Skolekapasiteten blir økt. Den franske skolen som holder til på Kampen skole skal flyttes til lokaler i nybygget på Eiganes skole. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 235,4 mill., jf. vedtak i bystyret i sak 99/15. Dette er kr 44,6 mill. lavere enn innarbeidet i handlings- og økonomiplan for 2015-2018 som følge av lavere anbud på prosjektet. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2016.

17. Vaulen skole, ombygging
Skolen har lite funksjonelle romløsninger og skal bygges om for å tilpasses Kunnskapsløftet. Ombyggingen vil også gi en mindre kapasitetsøkning som muliggjør at eksisterende paviljonger fjernes. Estimert prosjektkostnad utgjør kr 150 mill. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektets bevilgning med sikte på ferdigstillelse i 2021.

18. Kvaleberg skole, utbygging
Skolen skal bygges ut med én klasserekke for å håndtere elevtallsvekst i bydelen, jf. vedtak i bystyret i sak 184/14. Estimert prosjektkostnad til utbygging av skolen utgjør kr 57 mill. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektets bevilgning med sikte på ferdigstillelse i 2020.

19. Kannik skole, utvidelse
Forventet elevtallsveksten i Eiganes og Våland bydel er lavere enn tidligere antatt. Formannskapet vedtok i sak 112/15 å utsette ferdigstillelse av modulbygget, samt at prosjektet skal vurderes på ny ved rullering av handlings- og økonomiplan 2016-2019. Nye befolkningsprognoser tyder på at det ikke vil være behov for nye klasserom før skoleåret 2018-2019. Rådmannen foreslår at ferdigstillelsen av skolen tilpasses forventet elevvekst og utsettes tre år i forhold til vedtatt handlings- og økonomiplan for 2015-2018, med sikte på ferdigstillelse i 2018. Videre foreslår rådmannen at det etableres permanente lokaler ved skolen istedenfor modulbygg. Dette vil medføre økt areal i henhold til arealnorm for Stavangerskolen og gi økte kostnader på kr 9 mill. Justert prosjektkostnad utgjør kr 25 mill. Rådmannen foreslår å innarbeide økt kostnad på kr 9 mill. til formålet.

20. Lunde skole, innvendig ombygging
Bystyret vedtok i sak 67/15 at Lunde skole skal omgjøres til ren ungdomsskole. Det tas sikte på at skolen i første omgang gjøres om til 5-10-skole fra høsten 2016. Bygget som i dag benyttes til 1.-4. trinn og SFO, kan da tilpasses bruk for ungdomstrinn og innredes med kantine og bibliotek. Rådmannen foreslår å bevilge kr 15 mill. til formålet.

21. Skeie skole, utvidelse
Prosjektet omfatter en utvidelse av skolen med 14 klasserom. Prosjektkostnad utgjør kr 182 mill. Rådmannen foreslår at ferdigstillelsen av skolen tilpasses forventet elevvekst og utsettes ett år i forhold til vedtatt handlings- og økonomiplan for 2015-2018. Skolen forventes ferdigstilt i 2023.

22. Storhaug bydel, ny barneskole
Det skal bygges ny skole med 14 klasserom i Storhaug bydel. Prosjektkostnad utgjør kr 182 mill. I sak 220/15 i formannskapet fikk rådmannen mandat til å gå i forhandlinger om tomt for ny barneskole på Storhaug. Midler til anskaffelse av tomt er innarbeidet i rådmannens forslag til budsjett for 2016, jf. linje 70. Framtidig boligbygging i Storhaug bydel er meget usikker, både i omfang og når det gjelder forholdet mellom familieboliger og småboliger. Det foreslås å utsette ferdigstillelsen av skolen tre år i forhold til vedtatt handlings- og økonomiplan for 2015-2018, med sikte på ferdigstillelse i 2022. Rådmannen vil følge nøye elevtallsutviklingen i Storhaug bydel og vil med det utgangspunktet gjøre en ny vurdering neste år dersom prognosene endrer seg vesentlig.

23. Nylund skole, utbygging av loft og rehabilitering av fasade
Nylund skole er et vernet kulturminne. Som følge av fuktproblemer i murveggene er det nødvendig å restaurere byggets fasade. I sak 220/15 vedtok formannskapet at kapasiteten på Nylund skole utvides for å ivareta økningen i elevtall de nærmeste årene, samt at det iverksettes kompenserende tiltak med tilstrekkelig opparbeidelse og mulig utvidelse av skolegård. Estimert prosjektkostnad for utbygging av loftet på skolen og rehabilitering av fasade er kr 48 mill. Rådmannen foreslår å bevilge kr 48 mill. til formålet. Midler til å tilpasse skolens uteområde til økt elevvekst er innarbeidet i rådmannens forslag til budsjett for 2016, jf. linje 114.

24. Jåtten skole, nybygg inkl. bydelsmusikkskole
Det skal oppføres et nybygg med 14 klasserom i tilknytning til Jåtten skole. Prosjektkostnad utgjør kr 196 mill. og inkluderer bydelsmusikkskole. Rådmannen viderefører prosjektets bevilgning i perioden, med sikte på ferdigstillelse i 2019.

25. Tastaveden skole, rehabilitering
Skolen er slitt og har behov for oppgradering samt tilpasning til Kunnskapsløftet. Prosjektkostnad utgjør kr 146 mill. Det kan bli aktuelt med riving/nybygg i stedet for rehabilitering. Rådmannen viderefører prosjektets bevilgning i perioden med sikte på ferdigstillelse i 2018. Ferdigstillelsen er foreslått forsert ett år i forhold til handlings- og økonomiplan for 2015-2018. Kapitalkostnader relatert til forsert framdrift foreslås finansiert av deler av engangstilskudd tildelt i statsbudsjett knyttet til rehabilitering og vedlikehold.

26. Kvernevik skole, rehabilitering inkl. bydelsmusikkskole
Skolen er slitt og har behov for oppgradering. Prosjektkostnad er kr 64 mill. og inkluderer Kunnskapsløftet, samt bydelsmusikkskole. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektets bevilgning i planperioden. Skolen forventes ferdigstilt i 2019/2020.

27. Hundvåg skole, rehabilitering
Oppgradering av skolen har prosjektkostnad på kr 40,5 mill. og inkluderer bydelsmusikkskole. Rådmannen viderefører prosjektets bevilgning i planperioden. Skolen forventes ferdigstilt i 2017. Ferdigstillelsen er foreslått forsert to år i forhold til handlings- og økonomiplan for 2015-2018. Kapitalkostnader relatert til forsert framdrift foreslås finansiert av deler av engangstilskudd tildelt i statsbudsjett knyttet til rehabilitering og vedlikehold.

28. Gautesete skole rehabilitering
Skolen skal rehabiliteres for å tilpasses Kunnskapsløftet. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektets bevilgning i planperioden, med sikte på ferdigstillelse i 2018. Bystyret vedtok i sak 67/15 at det skal lages en plan for omgjøring av Gautesete skole til ren ungdomsskole. Planen er under utarbeiding og kostnader til omgjøring av skolen er foreløpig ikke innarbeidet i kostnadsrammen for prosjektet. Rådmannen tar sikte på å innarbeide dette i kommende handlings- og økonomiplaner.

29. Skoler, inventar og utstyr
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 6 mill. i planperioden, hvorav kr 2 mill. foreslås innarbeidet i investeringsbudsjett og kr 4 mill. i driftsbudsjett linje 63 i henhold til planlagt anvendelse av bevilgningen.

30. Skoler, løpende rehabilitering
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 6,5 mill. i planperioden, hvorav kr 2,5 mill. foreslås innarbeidet i investeringsbudsjett og kr 4 mill. i driftsbudsjett linje 63 i henhold til planlagt anvendelse av bevilgningen. Midlene fordeles på mindre prosjekter. Mange av disse har sammenheng med økte krav som følge av Kunnskapsløftet.

Barnehagebygg

Kommunen har full barnehagedekning for barn med lovfestet rett til plass. Full barnehagedekning gjelder kommunen sett under ett. Det er ikke full barnehagedekning i den enkelte bydel.

Behov for utbyggingen av nye barnehageplasser blir vurdert årlig gjennom rullering av barnehagebruksplanen for å fange opp endringer i befolkningsveksten.

For å øke kapasiteten i de sentrumsnære bydelene hvor det er mangel på areal, må framtidige barnehager tilpasses til tilgengelige tomter, selv om det kan innebærer mindre enheter enn ønskelig.

Kommunen har fortsatt en utfordring hva angår eldre barnehager i dårlig teknisk forfatning. Dette gjelder åtte barnehager som er bygd tidlig på 70-tallet. I budsjettforslaget er det avsatt midler til å erstatte to av barnehagene ved riving og nybygg. Dette gjelder Roaldsøy barnehage og Vardenes barnehage.

Nybygg

31. Emmaus barnehage, nybygg (trinn 4)
Det bygges ny barnehage med 5 avdelinger. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 53,3 mill., jf. vedtak i bystyret i sak 99/15. Dette er kr 5,1 mill. mer enn innarbeidet i handlings- og økonomiplan for 2015-2018 som følge av høyere anbud på prosjektet. Rådmannen foreslår å innarbeide prosjektets merkostnad, samt å videreføre bevilgningen i planperioden med sikte på ferdigstillelse i juli 2016.

32. Roaldsøy barnehage, riving og nybygg
Prosjektet omfatter riving og nybygg av 4 avdelinger og har en prosjektkostnad på kr 36 mill. Det er overkapasitet på barnehageplasser i Hundvåg bydel. Rådmannen ser rehabilitering og nybygg i sammenheng med det totale behovet for barnehageplasser i bydelen. På dette grunnlaget foreslås det å utsette prosjektets oppstart til 2019, med sikte på ferdigstillelse i 2021. Dette er i henhold til sak 130/15 i bystyret, Barnehagebruksplanen. Ferdigstillelsen av barnehagen er utsatt fem år i forhold til vedtatt i handlings- og økonomiplan for 2015-2018.

33. Atlanteren, ny barnehage
Prosjektet omfatter utbygging av ny barnehage med 8 avdelinger i området for Atlanteren (området ved Skeie skole), og har en kostnadsramme på kr 74 mill. Behov for barnehageplasser i bydelen vil være avhengig av at framtidig boligbygging blir realisert. Rådmannen foreslår at byggestart i 2019 opprettholdes. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2020.

34. Vardenes barnehage, riving og nybygg
I handlings- og økonomiplan for 2015-2018 er det innarbeidet rehabilitering av Ytre Tasta barnehage, avdeling Vardenes. I en bydel med underdekning av barnehageplasser anbefaler rådmannen å rive eksisterende barnehage og bygge nybygg med økt barnehagekapasitet. Prosjektet har en estimert prosjektkostnad på kr 45 mill. og omfatter riving og nybygg av 4 avdelinger, inkludert anskaffelse av 2 tomter. Rådmannen foreslår å innarbeide budsjettmidler til formålet. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2019.

Rehabilitering av barnehager
I det følgende foreslås bevilgninger til oppgradering av barnehager, uten at det vil medføre flere barnehageplasser.

35. Ytre Tasta barnehage, rehabilitering, avd. Eskeland
Rehabilitering av barnehage med 4 avdelinger. Prosjektkostnad utgjør kr 20 mill. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen i planperioden med sikte på ferdigstillelse i 2017/2018, jf. vedtak i formannskapet i sak 112/15, Utsettelse av investeringsprosjekter. Dette er ett år senere enn vedtatt i handlings- og økonomiplan for 2015-2018.

36. Barnehager, løpende rehabilitering
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 5 mill. i planperioden, hvorav kr 2 mill. foreslås innarbeidet i investeringsbudsjett og kr 3 mill. i driftsbudsjett linje 63 i henhold til planlagt anvendelse av bevilgningen. Midlene brukes til standardheving samt større nødvendige utskiftinger av vinduer, tak osv.

37. Barnehager, inventar og utstyr
Rådmannen foreslår å videreføre årlig avsetning på kr 1 mill. i planperioden. Summen er ment å dekke utskifting av møbler, hvitevarer mm.

Sykehjem, bofellesskap, dagtilbud og kommunale boliger

Stavanger kommune er i gang med et omstillingsarbeid innenfor levekårsområdet gjennom prosjektet Leve HELE LIVET. Prosjektet er over i en ny fase, versjon 2.0. Versjon 1.0 hadde hovedfokus på hverdagsrehabilitering. Nå er målgruppen utvidet fra nye brukere til dagens brukere, og satsingsområdene er hverdagsmestring og rehabilitering. Omstillingsarbeidet krever omprioritering av ressursbruken fra heldøgnstjenester i bofellesskap og institusjon til hjemmebaserte tjenester, og fra hjelpetjenester til rehabilitering og selvhjelp.

Bystyret vedtok i sak 152/15 framtidig bruk av Vålandstomten og Petritomten. På Vålandstomten skal det tilrettelegges for bygging av seniorboliger og Petritomten skal tilrettelegges for framtidig bofelleskap for eldre. En forsering av avviklingen av Vålandstunet vil kunne øke muligheten for å komme raskere i gang på Vålandstomten.

Det er åpnet flere nye bofellesskap til personer med utviklingshemming og personer med psykiske lidelser de siste årene. Fra 2014 til 2015 er det en liten reduksjon i antallet som står på venteliste for plass i bofellesskap til disse brukergruppene fra 129 i fjor til 118 per 31.08.2015. I tillegg er det 13 personer som venter på plass i bofellesskap for personer med ROP-lidelser (rus og psykiatri). Antallet som venter på bolig viser at det fortsatt er et stort behov for nye bofellesskap, og det vil komme nye søkere hvert år. Plan for helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming 2015-2018 er lagt til grunn for planleggingen av nye bofellesskap til denne brukergruppen. Utbyggingen av bofellesskap for personer med psykiske lidelser følger Plan for psykisk helsearbeid i Stavanger 2011-2015. Det må utarbeides en ny plan for utbygging av bofellesskap til denne målgruppen etter 2015, basert på hvor mange som venter på bolig i dag.

38. Haugåsveien 26/28, riving og nybygg
Prosjektet omfatter riving av to hus og oppføring av syv nye omsorgsboliger i bofellesskap til personer med psykiske lidelser, jf. bystyrets vedtak i sak 112/14. Prosjektet har en kostnad på kr 35 mill., og må ses i sammenheng med utbyggingen av 23 boliger på samme tomt. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen til prosjektet med forventet ferdigstillelse i 2017/2018, jf. vedtak i bystyret i sak 151/15. Dette er ett år senere enn vedtatt i handlings- og økonomiplan for 2015- 2018. Prosjektet er planlagt klart til innflytting i januar 2018.

39. Bjørn Farmannsgt. 25, barnebolig
Barneboligen har fire plasser som er tilpasset barn og unge med utfordringer knyttet til atferd. Kostnadene knyttet til boligdelen og personalfunksjonene utgjør kr 18 mill. I tillegg har prosjektet en skolestue til kr 7,8 mill. til barn med særskilte behov for skjerming, og parkering til kr 9,2 mill. for beboere og ansatte som er knyttet til virksomheten Dagsenter og avlastning. De totale prosjektkostnadene er kr 35 mill. I sak 192/15 vedtok formannskapet at det skal etableres rom for nødstrømanlegg som skal dekke omsorgskomplekset Bjørn Farmannsgate 25, 27, 29, 31 og 33 med en prosjektkostnad på kr 2 mill. Rådmannen foreslår å bevilge kr 2 mill. til formålet. Prosjektet er planlagt ferdig høsten 2017 med innflytting i januar 2018. Ferdigstillelsen av prosjektet er i tråd med vedtak i bystyret i sak 151/15, men er utsatt ett år i forhold til handlings- og økonomiplan 2015-2018.

40. Fredrikke Quamsgate (tidligere Hinnabo), utbedring
Endringer i brukergruppen og en økning i antall ansatte har medført behov for oppgradering av personalfasilitetene (garderober, toalett og møterom) og lager i bofellesskapet. Prosjektkostnaden er beregnet til kr 5 mill. Rådmannen viderefører prosjektets bevilgning til 2016, med forventet ferdigstillelse samme år.

41. Helsehuset Stavanger, ombygging av nye lokaler
Stavanger kommune må skaffe til veie nye lokaler til Helsehuset i løpet neste år. Dagens leiekontrakt i gamle Stavanger sykehus går ut ved årsskiftet 2016/2017. Rådmannen foreslår å sette av kr 2 mill. til ombygging og tilrettelegging av lokalene.

42. Lassahagen rehabilitering/ombygging boliger, 2. byggetrinn
Stavanger kommune overtok bygget fra Helse Stavanger HF i 2014, og det er satt av kr 20 mill. til rehabilitering/ombygging. Kommunen planlegger driften i bygget i samarbeid med Helse Stavanger og Stavanger DPS. 1. byggetrinn ferdigstilles i løpet av 2015 og vil romme to bofellesskap med til sammen 10 omsorgsboliger for personer med psykiske lidelser.
Når 1. byggetrinn er ferdig er det fortsatt ledige rom på Lassahagen som ikke er rehabilitert og tatt i bruk. Rådmannen foreslår derfor å rehabilitere/bygge om ytterligere seks plasser i et 2. byggetrinn for samme målgruppe. Estimert prosjektkostnad utgjør kr 12 mill. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2017.

43. Lervig nytt sykehjem
Nytt sykehjem i Lervig er planlagt med 123 plasser samt dagsenter, legesenter for fire leger og eget hovedkjøkken. Prosjektkostnadene utgjør kr 470 mill. inkludert tomtekostnader jf. vedtak i bystyret i sak 99/15. Dette er kr 20 mill. lavere enn innarbeidet i handlings- og økonomiplan for 2015-2018 som følge av lavere anbud på prosjektet. Byggeprosjektet er en totalentreprise. Bygget er planlagt ferdigstilt i 2017/2018 med oppstart av driften fra 2018.
Som varslet i sak 112/15 i formannskapet er prosjektets ferdigstillelse forsinket ca. halvt år i forhold til vedtatt handlings- og økonomiplan for 2015-2018.

44. St. Petri aldershjem, riving, nytt bofellesskap
Det legges til grunn at aldershjemmet skal rives og erstattes med et bofelleskap for eldre når nytt sykehjem i Lervig står ferdig. En ny mulighetsstudie viser at tomten bare tillater inntil 16 plasser, mot tidligere antatt 23. Rådmannen foreslår derfor å redusere prosjektkostnad til kr 64 mill. og videreføre bevilgningen i planperioden med sikte på ferdigstillelse i 2020.

45. Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming
I 2015 er det avsatt kr 2 mill. til planlegging av et botilbud i bofellesskap med personalbase der brukerne eier sin egen bolig. Målgruppen er personer med utviklingshemming med behov for heldøgnstjenester. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 30 mill. og omfatter seks boliger i bofellesskap. Det arbeides med avklaring av tomt, og tomtekostnader er ikke inkludert i prosjektets kostnadsramme. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen med sikte på ferdigstillelse i 2018. Dette er to år tidligere enn vedtatt i handlings- og økonomiplan for 2015-2018. Etter at prosjektet er ferdigstilt foreslår rådmannen at fem av boligene selges og at kommunen beholder en bolig som personalbase.

46. Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming, trinn 2
I handlings- og økonomiplan for 2015-2018 er det vedtatt utbygging av seks boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming. Etter at prosjektet er ferdigstilt i 2018 foreslår rådmannen å realisere et tilsvarende prosjekt i et byggetrinn 2. Estimert prosjektkostnad for seks boliger, eks. tomtekostnader utgjør kr 30 mill. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2020 og rådmannen foreslår å selge alle boligene etter prosjektets ferdigstillelse.

47. Omsorgsboliger i bofellesskap til personer med utviklingshemming
Det er planlagt et bygg med i alt 16 omsorgsboliger for personer med utviklingshemming, fordelt på to bofellesskap. Totalkostnaden er beregnet til kr 80 mill. Tomten er foreløpig uavklart. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen med sikte på ferdigstillelse i 2020.

48. Dagtilbud for personer med utviklingshemming
Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen på kr 3 mill. til rehabilitering eller oppgradering av ledige kommunale lokaler. Lokalene skal brukes til dagsenter for personer med utviklingshemming. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2017.

49. Oppgradering av signalanlegg i sykehjem til smykkealarmer
Rådmannen foreslår å sette av kr 3 mill. til utskifting av tradisjonelle snortrekkalarmer i dagens sykehjem til trådløse smykkealarmer, eventuelt med GPS. Dette vil øke beboernes trygghet og muligheter til aktivitet.

50. Alarmer/mottakssentraler tekniske hjemmetjenester, utskifting
Det analoge telefonnettet skal fases ut i hele landet ved utgangen av 2017, og trygghetsalarmene og mottakssentralen må skiftes ut. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektets bevilgning.

51. Lås på medisinrom og vaktrom i sykehjem og hjemmebaserte tjenester.
Rådmannen foreslår å bevilge kr 2 mill. til låser på medisinrom og vaktrom i sykehjem og hjemmebaserte tjenester som ikke har forskriftsmessig låsing i dag.

52. Omsorgsboliger i bofellesskap til personer med rus og psykiatri- lidelser
Det er behov for et bofellesskap for fire personer med ROP-lidelser (rus og psykiatri-lidelser). Prosjektkostnad er beregnet til kr 20 mill., eks. tomtekostnader. Rådmannen foreslår å sette av midler til formålet med forventet ferdigstillelse i 2017/2018 og planlagt oppstart av driften i 2019.

53. Institusjons- og bofellesskap, løpende rehabilitering
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 6 mill. i planperioden, hvorav kr 2 mill. foreslås innarbeidet i investeringsbudsjett og kr 4 mill. i driftsbudsjett linje 63 i henhold til planlagt anvendelse av bevilgningen.

54. Haugåsveien, 23 boliger
Formannskapet vedtok i sak 112/14 at det skal bygges 23 ordinære leiligheter for salg, utleie og rekrutteringsboliger. Utbyggingen bør skje parallelt med utbygging av omsorgsboliger i Haugåsveien. Estimert kostnad utgjør kr 55 mill. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen til prosjektet med forventet ferdigstillelse i 2017/2018. Dette er ett år senere enn vedtatt i handlings- og økonomiplan for 2015- 2018.

55. Oddahagen, 9 boliger
Prosjektet har en kostnadsramme på kr 25 mill. og omfatter utbygging av 9 boliger for flyktninger og vanskeligstilte. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen til prosjektet med forventet ferdigstillelse i 2017, jf. vedtak i bystyret i sak 151/15. Dette er ett år senere enn vedtatt i handlings- og økonomiplan for 2015-2018.

56. Kari Trestakkv. 3, 10 boliger
Prosjektkostnad utgjør kr 25 mill. og omfatter bygging av ti boliger for flyktninger og vanskeligstilte. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen i planperioden med sikte på ferdigstillelse i 2017, jf. vedtak i formannskapet i sak 112/15, Utsettelse av investeringsprosjekter. Dette er ett år senere enn vedtatt i handlings- og økonomiplan for 2015-2018.

57. Eldre boliger, rehabilitering
Det foreslås å videreføre en årlig bevilgning på kr 2,5 mill. til formålet, hvorav kr 1 mill. foreslås innarbeidet investeringsbudsjett og kr 1,5 mill. i driftsbudsjett linje 63 i henhold til planlagt anvendelse av bevilgningen.

58. Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp
Rådmannen foreslår å videreføre bevilgning til kjøp og bygging av boliger til flyktninger og vanskeligstilte. Midlene skal også anvendes til erstatning av tungdrevne boliger/leiligheter som avhendes.

Park- og idrettsbygg

59. Idrettsbygg, rehabilitering
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 1,5 mill. i planperioden, hvorav kr 0,5 mill. foreslås innarbeidet i investeringsbudsjett og kr 1 mill. i driftsbudsjett linje 63 i henhold til planlagt anvendelse av bevilgningen. Bevilgningen benyttes til mindre rehabiliteringsprosjekter.

60. Kvernevik svømmehall
Det bygges et svømmeanlegg med 25 m basseng. Anlegget vil ha sine primærbrukere fra grunnskolen og fra publikum i bydelen. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 136,3 mill., jf. vedtak i bystyret i sak 99/15. Dette er kr 4 mill. mer enn innarbeidet i handlings- og økonomiplan for 2015-2018. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2016.

61. Hetlandshallen, dobbelhall
Prosjektet har en kostnadsramme på kr 40 mill. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen i planperioden med sikte på ferdigstillelse i 2018.

62. Stavanger idrettshall, garderober/fasade
I garderobene er det behov for omfattende bygningsmessig oppgradering, inkludert VVS og elektro. Utendørsfasaden er sterkt korrodert og må fornyes. Prosjektkostnad utgjør kr 40 mill. Rådmannen forslår å videreføre bevilgningen i planperioden med sikte på ferdigstillelse i 2019.

63. Nytt garderobebygg og klubbhus på Midjord
I henhold til vedtak i sak 50/15 i kommunalstyret for kultur og idrett skal Stavanger kommune i nært samarbeid med IL Brodd Fotball bygge nytt klubbhus i tillegg til garderobebygg. Samlet prosjektkostnad, inkludert spillemidler, utgjør kr 22 mill. Det forutsettes at Brodd IL dekker kr 4 mill. knyttet til realisering av klubbhuset. Dette eventuelle tilskuddet til klubbhuset må ses i sammenheng med levekårsløftet på Storhaug og vil gjøre IL Brodd Fotball i bedre stand til å fortsette det gode arbeidet de gjør i bydelen for barn og unge. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2016. Rådmannen vil i samarbeid med IL Brodd vurdere om det kan etableres klasserom i det nye klubbhuset på Midjord i henhold til sak 220/15 i formannskapet.

64. Folkebad, planleggingsutgifter
Planleggingsutgifter til folkebadet utgjør kr 10 mill. Gjennomføring av prosjektet som OPS-konkurranse ble avlyst. Det er nå tatt initiativ for realisering i et interkommunalt samarbeid. Det vil påløpe kostnader både internt og til eksterne konsulenter i forbindelse med videre planlegging og tilrettelegging for gjennomføring av prosjektet, enten i et IKS eller i egen regi. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen.

65. Nye Gamlingen
Anlegget skal erstatte «gamle» Gamlingen. Prosjektkostnad utgjør kr 120 mill. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen i planperioden. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2017.

66. Stavanger svømmehall, rehabilitering
Svømmeanlegget er ca. 40 år gammelt og bærer preg av stor slitasje. Det foreslås omfattende rehabilitering med blant annet fornyelse av VVS- og elektroanlegg samt rehabilitering av betongkonstruksjonene inkludert stupetårnet. Revidert prosjektkostnad utgjør kr 87 mill. Dette er kr 17 mill. mer enn tidligere bevilget og skyldes dårligere bygningsmessig tilstand enn forutsatt. Rådmannen foreslår å innarbeide merkostnaden og videreføre prosjektets bevilgning i planperioden med sikte på ferdigstillelse i 2018. Ferdigstillelsen er framskyndet ett år i forhold til vedtatt handlings- og økonomiplan for 2015-2018. Kapitalkostnader relatert til forsert framdrift foreslås finansiert av deler av engangstilskudd tildelt i statsbudsjett knyttet til rehabilitering og vedlikehold.

Utbyggingsområder

67. Kjøp av arealer i hovedutbyggingsområder
I de områdene bystyret har definert som hovedutbyggingsområder vil kommunen utvikle de arealene som er avsatt til kommunale utbyggingsbehov (skoler, barnehager, idrett, sykehjem mv.). I de fleste av de gjenværende hovedutbyggingsområdene som nå er områderegulert er kommunen ikke en stor grunneier og er avhengig av å erverve arealer. Dette gjelder bl.a. Madla-Revheim, Jåttå Nord og Nore Sunde. Med kjøp menes grunnerverv og relaterte utgifter, herunder egne timer, planlegging, arkeologiske arbeider etc. Det er viktig å opprettholde de årlige bevilgningene i perioden som følge av behovet for å sikre arealer særlig til offentlige formål (omsorg, oppvekst, idrett, kirkelige formål, grønt mv.) Dette gjelder bl.a. store idrettsarealer både innenfor Jåttå Nord og Madla Revheim. Her kan det være nødvendig å sikre seg areal i en tidlig fase, lenge før bygging, enten fordi arealene kommer for salg, krav om innløsning eller for å få hånd om disse. Det påpekes at det er stor usikkerhet knyttet til grunnervervskostnader fordi disse ofte blir fastsatt av skjønnsretten. Det er et større behov enn rammebevilgningene i de senere årene. Rådmannen foreslår å videreføre årlig bevilgning på kr 35 mill. i planperioden til formålet.

68. Byggemodning av hovedutbyggingsområder
Det er grunn til å tro at investeringene i overordnet infrastruktur i hovedutbyggingsområdene vil øke, med større krav til tilrettelegging av gang- og sykkel, samt kollektivtransport og større krav til gode felles rekreasjonsområder i en stadig tettere by med høyere utnyttelse. I Jåttåvågen II vil arbeidet med de kommunaltekniske anleggene starte i 2015. Her er satt av egen budsjettpost for utfyllingene i dokkene. På Atlanteren vil det i første omgang være planlegging og prosjektering av grønn og teknisk infrastruktur, inkludert kulvert i forbindelse med utvidelsen av Skeie skole I disse områdene har kommunen et ansvar for overordnet infrastruktur og byggemodning. Kommunen må i tillegg bidra med sin andel av byggemodning, dvs. tilrettelegging av teknisk og grønn infrastruktur i Madla Revheim, Jåttå Nord, Nore Sunde. Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 20 mill. i planperioden.

69. Kjøp og utvikling av andre eiendommer
Rådmannen foreslår å videreføre årlig bevilgning på kr 25 mill. i planperioden hvorav kr 17 mill. foreslås innarbeidet i investeringsbudsjett og kr 8 mill. i driftsbudsjett linje 63 i henhold til planlagt anvendelse av bevilgningen. Dette med bakgrunn i den forventede byveksten fremover, der omlag 80 % av boligbyggingen vil skje innenfor den utbygde by. Her må kommunen bidra med tilrettelegging av sosial infrastruktur, bl.a. kjøp av skoletomter. I tillegg er det en forventning om at kommunen også skal bidra i tilretteleggingen av grønn- og teknisk infrastruktur særlig i byomformingsområdene Urban Sjøfront og Paradis – Hillevåg, men dette kan også bli aktuelt i andre prioriterte byutviklingsområder, for eksempel i Stavanger sentrum.

70. Kjøp av tomt til kommunale utbyggingsbehov innenfor Storhaug Øst
I sak 220/15 i formannskapet fikk rådmannen mandat til å gå i forhandlinger om tomt for ny barneskole på Storhaug. Det er også andre behov innenfor bydelen, bl.a. barnehage og andre bydelsfunksjoner. Rådmannen foreslår derfor å avsette kr 40 mill. for kjøp av tomt til kommunale utbyggingsbehov innenfor Storhaug Øst (Urban Sjøfront) i 2016.

71. Områdeløft Storhaug
Bystyret vedtok i budsjettbehandlingen for 2014 å bevilge kr 8 mill. til formålet. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektets bevilgning.

72. Jåttåvågen, områdeutvikling
Prosjektkostnad utgjør kr 150 mill. Prosjektet omfatter utfylling i dokkene med masser fra Eiganestunnelen. Det vises til avtale med vegvesenet om dette godkjent av bystyret 17. juni 2013. Utfyllingen benyttes til å vinne nytt land knyttet til utbygging av Jåttåvågens nordlige del, Jåttåvågen 2. Arealene skal delvis benyttes til grøntareal, delvis til nytt byggeland som skal selges. Prosjektet ferdigstilles i 2016.

Vannverket

73. Vannmålere
Rådmannen foreslår å videreføre arbeidet med vannmålere i planperioden. Det avsettes samlet kr 2,9 mill. for hele perioden. Bevilgningen benyttes kjøp og etablering av målere i forbindelse med lekkasjesøking på ledningsnettet. Dette er viktige hjelpemidler for å ha kontroll på lekkasjene og for å nå hovedplanens mål om reduksjon i vanntap på privat og offentlig nett.

74. Ringledninger og forsterkninger
Rådmannen foreslår å videreføre en samlet bevilgning på kr 9,7 mill. i planperioden (inkl. plankostnader). Tiltakene skal øke leveringssikkerheten i forsyningen.

75. Fornyelse og renovering
En samlet bevilgning på kr 94 mill. (inkl. plankostnader) i planperioden videreføres til formålet. Målsetningen er å holde en årlig fornyelsestakt på minimum 1 % – som vurderes som rett nivå for Stavanger med tanke på å opprettholde et driftssikkert ledningsnett. De senere årene har fornyelsen ligget under målsetningen og ved revisjon av hovedplan i 2016 vil behovet for budsjettøkning for å nå målsetningen bli vurdert nærmere.

76. Vannledninger i utbyggingsområder
Rådmannen foreslår å videreføre en samlet bevilgning på kr 20 mill. i planperioden (inkl. plankostnader) til formålet. Midlene benyttes til etablering av offentlige vannledninger i utbyggingsområdene og oppfølging og kontroll av etablering av offentlige ledninger i utbyggingsområdene. Ved revisjon av hovedplan i 2016 vil behovet for å opprettholde denne ordningen bli vurdert.

77. Byomforming
Andel utgifter for vannverket er beregnet til kr 8 mill. i planperioden. De årlige beløpene på kr 2 mill. videreføres. Beløpene er anslagsvise og omfatter uforutsette prosjekter knyttet til byutviklingsprosjekter.

78. Vålandsbassengene
I forbindelse med Byingeniørens/VA-verkets 150-års jubileum er det foreslått å etablere et omvisnings/opplevelsessenter i de gamle vannbassengene ved Vålandstårnet. Prosjektet er særlig rettet mot barn i skolealder med tanke på å øke rekrutteringen. Prosjektet er noe forsinket, og derfor forskyves kostnadene i forhold til opprinnelig plan. I saksframlegget om orientering om utviklingen i Vålandsprosjektet, sak 128/15 i kommunalstyret for miljø og utbygging, ble prosjektets kostnadsramme estimert til kr 29 mill. Dette er kr 9 mill. mer enn vedtatt i handlings- og økonomiplan for 2015-2018. Kostnadsøkningen skyldes endringer i prosjektet, der blant annet arealet er økt fra ca. 520 m2 til ca. 940 m2 på grunn av nye rom (garderober, tekniske rom og nytt utstillingsrom som også kan nyttes til møterom). Dette gir andre og sterkt forbedrede bruksmuligheter. Rådmannen foreslår å oppjustere prosjektets kostnadsramme til kr 29 mill. som fordeles likt på vann og avløp.

79. Ryfast, omlegging og oppgradering av vannettet
I forbindelse med Statens Vegvesen sine arbeider med Ryfast-utbyggingen og FV44 (Mariero-Vaulen) blir det gjort store omlegginger og oppgraderinger av vann- og avløpsnettet. Estimerte kostnader for ledningsutskifting som utbygger og kommune har inngått avtale om utgjør kr 20 mill. Det blir i tillegg utført betydelige omlegginger i Ryfastprosjektet hvor kostnadsfordelingen mellom kommune og utbygger ikke er avklart enda. Dette kan medføre at estimerte kostnader blir høyere. Rådmannen foreslår å bevilge kr 20 mill. til prosjektet. Bystyret vedtok i sak 99/15 å avsette kr 5 mill. til formålet i 2015, og rådmannen foreslår å innarbeide resterende kr 15 mill. i planperioden.

80. Strakstiltak
Rådmannen viderefører en årlig avsetning på kr 2,0 mill. i planperioden til akutte og uforutsette prosjekter.

Kjøretøy vannverket
Utskifting av kjøretøy bestemmes av tilstand, herunder alder, driftstid og funksjonalitet. Det planlegges utskiftninger i 2016 og 2019, og det videreføres en samlet bevilgning på kr 2,5 mill. til formålet i henhold til anførslene under.

81. Bil til lekkasjelytting
Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,65 mill. til nytt kjøretøy i 2019.

82. Desinfeksjon
Det foreslås avsatt kr 0,6 mill. til nytt kjøretøy i 2016.

83. Reparasjonslag
Rådmannen foreslår å bevilge til sammen kr 1,25 mill. til nye kjøretøy i 2016 og 2019.

Avløpsverket

84. Kloakkrammeplanen
Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen på kr 3 mill. i 2016. Kloakkrammeplanen beskriver tiltak for å rydde opp i offentlige avløpsutslipp i sjø. Dette er myndighetsdefinerte oppgaver som har blitt forskjøvet i tid av ulike årsaker. Sanering av utslippene langs Dusavikveien og ved Kalhammeren vil bli samordnet med forestående byomformingsprosjekter i området og framdriften er ikke endelig avklart.85. Separering
Rådmannen foreslår å videreføre tiltaket og avsette totalt kr 39,5 mill. i planperioden. Arbeid pågår for å fullføre separering av sone F20 (bla Stokka/Eiganes). Det gjenstår også prosjekter i andre soner for å få fullført separeringen – som vil redusere levert avløpsmengde til IVAR. I tillegg vil det være aktuelt å separere delsoner som ligger nær sjø eller vann. I temaplan for separering og fremmedvannsreduksjon som skal utarbeides i 2015, vil behovet for endrede budsjettrammer bli vurdert.

86. Fornyelse og renovering
De årlige bevilgninger på totalt kr 132 mill. i perioden (inkl. plankostnader) videreføres. Bevilgningene skal sikre tilstrekkelig høy standard på avløpsnettet, bl. a. ved en gjennomsnittlig fornyelse på 1 % årlig. Se også kommentarer under Vann.

87. Nedbørsmålere
Nedbørsmålerne benyttes til å dokumentere nedbørsomfang i forbindelse med erstatningssaker og for å gi bedre dimensjonerings-grunnlag for avløpssystemet – noe som er viktig med tanke på forventet klimautvikling. Bevilgningen på kr 0,3 mill. videreføres.

88. Vålandsbassengene
I forbindelse med Byingeniørens/VA-verkets 150-års jubileum er det foreslått å etablere et omvisnings/opplevelsessenter i de gamle vannbassengene ved Vålandstårnet. Prosjektet er særlig rettet mot barn i skolealder med tanke på å øke rekrutteringen. Prosjektet er noe forsinket, og derfor forskyves kostnadene i forhold til opprinnelig plan. I saksframlegget om orientering om utviklingen i Vålandsprosjektet, sak 128/15 i kommunalstyret for miljø og utbygging, ble prosjektets kostnadsramme estimert til kr 29 mill. Dette er kr 9 mill. mer enn vedtatt i handlings- og økonomiplan for 2015-2018. Kostnadsøkningen skyldes endringer i prosjektet, der blant annet arealet er økt fra ca. 520 m2  til ca. 940 m2  på grunn av nye rom (garderober, tekniske rom og nytt utstillingsrom som også kan nyttes til møterom). Dette gir andre og sterkt forbedrede bruksmuligheter. Rådmannen foreslår å oppjustere prosjektets kostnadsramme til kr 29 mill. som fordeles likt på vann og avløp.

89. Ryfast, omlegging og oppgradering av avløpsnettet og ekstraordinære pumpestasjoner
I forbindelse med Statens Vegvesen sine arbeider med Ryfast-utbyggingen og FV44 (Mariero-Vaulen) blir det gjort store omlegginger og oppgraderinger av vann- og avløpsnettet. Estimerte kostnader for ledningsutskifting som utbygger og kommune har inngått avtale om utgjør kr 20 mill. Det blir i tillegg utført betydelige omlegginger i Ryfastprosjektet hvor kostnadsfordelingen mellom kommune og utbygger ikke er avklart enda.
Det er planlagt store pumpestasjoner i Lervig – samlokalisert med brannstasjon, og i Jåttåvågen, del 2 (nord). Disse stasjonene er ikke ferdigprosjektert og kalkulert, men foreløpige, estimerte kostnader er i størrelsesorden kr 50-60 mill. Framdriften avhenger av andre utbyggingsplaner i området. Rådmannen foreslår å bevilge igangsetting av prosjektet med en kostnadsramme på kr 80 mill., samt å avsette kr 55 mill. i planperioden til formålet.

90. Byomforming
Rådmannen foreslår å videreføre en samlet bevilgning på kr 20 mill. i planperioden. De årlige beløpene er anslagsvise og omfatter prosjekter knyttet til byomformingsprosjekter. I 2016-17 forventes utbygging av store pumpestasjoner i Lervig og Jåttåvågen (avhenger av framdrift til eksterne aktører), som kan medføre behov for økte budsjettrammer.

91. Strakstiltak
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 2,5 mill. i planperioden. Bevilgningen går til akutte og uforutsette prosjekter.

Kjøretøy avløpsverket

92. Stasjonsdrift
Rådmannen foreslår å bevilge kr 1,3 mill. i 2019 til nytt kjøretøy (vaktbil/liten spylebil).

Renovasjon

93. Kjøp av nye søppelspann
Tiltaket gjelder fortløpende innkjøp av avfallsbeholdere til erstatning av ødelagte spann, samt til nye abonnenter. Til sammen foreslår rådmannen å videreføre en bevilgning på kr 10,2 mill. i planperioden.

94. Nedgravde containere
I sentrumsnære boligområder samt på steder der det er vanskelige atkomstforhold for vanlig beholdertømming, etableres nedgravde containerløsninger i kommunal regi. Rådmannen foreslår å videreføre avsetningen på til sammen kr 9,8 mill. i planperioden.

95. Miljøstasjoner
I tråd med vedtak i Kommunalstyret for miljø og utbygging fortettes nettverket av miljøstasjoner fortløpende. I tillegg må stasjoner på eksisterende lokaliteter erstattes på grunn av slitasje. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen på kr 0,05 mill. i 2016. Fra og med 2017 vil imidlertid miljøstasjonene bli avviklet pga. sorteringsanlegget som er under prosjektering.

Park og vei

Framkommelighet

96. Asfaltering
I en vurdering av Stavanger kommune sitt veinett er det synliggjort et etterslep innen rehabilitering og utbedring. Rådmannen forslår å videreføre en samlet bevilgning på kr 20 mill. i planperioden.

97. Flaskehalsutbedring
Manglende veikapasitet er en av regionens største utfordringer. Bystyret vedtok ved budsjett-behandlingen for 2013 å sette av kr 25 mill. til strakstiltak for å øke kapasiteten i dagens veisystem. Midlene tenkes brukt som forskottering eller bidrag i spleiselag med private, fylke eller stat til investeringer for å bedre trafikkflyten. I 2013 ble prosjektet forsinket og utsatt til gjennomføring i 2014 og 2015. Rådmannen vil ha stor oppmerksomhet på tiltaket framover for å sikre en raskest mulig framdrift. Rådmannen viderefører prosjektets bevilgning i planperioden.

98. Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering
I forbindelse med etablering av bredbånd og gass i veier, eller grunnet vann- og avløpsanlegg hvor det ikke er planer for øvrige tiltak, kan det være behov for å yte et tilskudd til generell oppgradering av fortau, kantstein og sluk. Denne måten å samordne anleggene på er ressurssparende. Det vil være store besparelser på vedlikehold og investeringer ved å kunne gjøre oppgraderinger samtidig, og det er viktig å sette av nok midler for å samordne tiltakene. En årlig bevilgning på kr 1,5 mill. videreføres i planperioden.

99. Nye veianlegg
Bygging og utbedring av kommunale snuplasser for renovasjonsbiler er fortsatt et prioritert tiltak. Det samme er bygging av nye snuplasser for buss for bedre koordinering av rutetilbudet. Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 2,1 mill. i planperioden.

100. Gatelys
I forbindelse med rehabilitering av veinettet og økt graving i gatene, blir det samtidig utført en betydelig oppgradering av gatelysene og ledningsnettet. Rådmannen foreslår å videreføre en samlet bevilgning på kr 40 mill. i planperioden.

101. Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting
Kommunalstyret for miljø og utbygging vedtok i sak 36/14 utskifting av gatelysarmatur som inneholder kvikksølv. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektets bevilgning i perioden.

Miljø og trafikksikkerhet

102. Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner
For å få folk til å bruke sykkelveinettet, må dette til enhver tid ha høy standard. Arbeidet med å heve standarden og bygge nye tilrettelagte traseer vil bli prioritert de kommende årene.
Det vil også være viktig å bygge og tilrettelegge for mer sykkelparkering og servicefunksjoner for sykkel. Målsettingen med å satse på sykkel er økt fremkommeligheten og sikkerhet, med det som resultat at flere velger å sykle. For å nå dette målet er det viktig at denne satsingen videreføres. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen på til sammen kr 10 mill. i planperioden.

103. Sykkelstrategi
Prosjektet har en kostnadsramme på kr 50 mill., og omfatter gjennomføring av fysiske tiltakene som er skissert i strategidokumentet for sykkel. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen med sikte på ferdigstillelse i 2016.

104. Austre Åmøy, gang/sykkelvei
Prosjektet har en kostnadsramme på kr 5 mill. Kommunalstyret for miljø og utbygging vedtok 20.5.2014 å be om utarbeidelse av ny reguleringsplan fra kryss ved skolen til snuplass for buss i sørenden av Åmøyveien. Prosjektet kan ikke realiseres før ny reguleringsplan er godkjent, og sannsynligvis ikke før tidligst i 2016/17. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen i 2016.

105. Trafikksikkerhet
Prosjektene som er prioritert gjennomført er valgt med utgangspunkt i Trafikksikkerhetsplanen for Stavanger samt Handlingsplan for opparbeiding av gatetun og miljøgater. Prosjektene er viktige tiltak for å øke tryggheten for myke trafikanter, spesielt barn på skolevei. Rådmannen foreslår å innarbeide en årlig bevilgning på kr 15,3 mill. til formålet. Den årlige bevilgningen foreslås økt med kr 5 mill. i forhold til vedtatt handlings- og økonomiplan. Arbeid (ikke materialer) på vei har tidligere vært momskompensasjonsfritt. Endring i ordningen medfører en reduksjon av brutto investeringsbudsjettet på om lag kr 5 mill. Rådmannen foreslår å kompensere for dette å øke den årlige bevilgningen med kr 5 mill. i henhold til vedtak i formannskapet i sak 99/15.

106. Miljø og gatetun
Handlingsplan for planlegging og opparbeiding av gatetun og miljøgater ligger til grunn for prioriteringen av prosjektene innenfor fagfeltet miljø og gatetun. Opparbeidelsen av en gate gir signaler om verdi og bruk, og visuelt forfall vitner om et område med lav status og lite ressurser. Ved å heve standarden øker verdien på gaterommet, og ved bevisst valg av møblering og beplantning kan gaten gis en identitet og bli en estetisk opplevelse for brukerne og beboerne. I tillegg vil fysiske virkemidler styre trafikantenes adferd, gi lave kjørehastighet og økt trivsel for fotgjengere og syklister. Gatetun og miljøgater utformes etter prinsipp for universell utforming, og gir dermed økt tilgjengelighet for alle. En årlig bevilgning på kr 3,5 mill. videreføres i planperioden.

Sentrum

107. Sentrum
Det er gjennom flere år investert store summer i oppgradering av sentrum. I kommende planperiode foreslås å planlegge en omlegging og oppgradering av Arneageren og torget i Klubbgata. Arbeidet med å gjøre Tusenårsstedet/torget mer brukervennlig delfinansieres også under denne budsjettposten. En samlet bevilgning på kr 24 mill. i planperioden videreføres.

Park og nærmiljø

108. Løkker/baner/skatebaner/nærmiljøanlegg
Bevilgning i gjeldende Handlings- og økonomiplan videreføres i planperioden til bygging av nærmiljøanlegg. Midlene disponeres i årsprogrammet til Park og vei og brukes til å imøtekomme behovet for nye anlegg, samt rehabilitering av eksisterende nærmiljøanlegg. En årlig bevilgning på kr 6,1 mill. videreføres i planperioden.

109. Tasta skatepark
Bystyret vedtok i budsjettbehandlingen for 2014 å bevilge kr 22 mill. til formålet. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektets bevilgning i planperioden med sikte på ferdigstillelse i 2016.

110. Kunst i offentlig rom (lekeplasser)
For å legge til rette for kombinering av lekeplasser og kunstverk, foreslår rådmannen å videreføre en årlig avsetning på kr 1 mill. i planperioden.

111. Prosjekt friområde
I tråd med bystyrets budsjettvedtak de senere år foreslår rådmannen å videreføre en årlig bevilgning på kr 10 mill. i planperioden. Midlene disponeres til innløsing av arealer, samt planlegging og opparbeiding av regulerte friområder.

112. Parkanlegg/friområder, rehabilitering
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig avsetning på kr 0,7 mill. i planperioden. Midlene skal brukes til rehabilitering av eldre, prioriterte parkanlegg, samt utvikling av aktivitetstilbudet i eksisterende parker og friområder. Midlene disponeres i årsprogrammet til Park og vei.

Utendørs idrettsanlegg

113. Idrettsanlegg, rehabilitering
Rehabiliteringsbehovet er stort. Rådmannen forslår å videreføre årlig avsetning på kr 6 mill. i planperioden til opprusting av utendørs idrettsanlegg. Midlene disponeres i årsprogrammene til Park og vei samt Idrett.

Uteområder kommunale bygg

114. Nylund skole, rehabilitering av uteareal
I sak 220/15 vedtok formannskapet at kapasiteten på Nylund skole utvides for å ivareta økningen i elevtall de nærmeste årene, samt at det iverksettes kompenserende tiltak med tilstrekkelig opparbeidelse og mulig utvidelse av skolegård. Uteområde på Nylund skole er allerede presset i forhold til antall elever per kvadratmeter. Eksisterende skolegård kan rehabiliteres for å få en bedre utnyttelse. For å tilpasse skolens uteområde til økt elevvekst foreslår rådmannen å innarbeide kr 3,2 mill. til å bygge om leskuret og innrede med lekeapparat.

115. Utearealer skoler
Gode skolegårder er viktig for barna i skoletiden, men skolene er også viktige møteplasser og aktivitetsområder om ettermiddagen og kveldstid. Utvikling av skolegårdene med vektlegging på kvalitet, aktivitet og sosialt samvær anses som viktig og nødvendig. Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 8 mill., tilsammen kr 32 mill. i planperioden. Bevilgningene medgår til nødvendig opprusting av skolens utearealer (utstyr, asfaltering, beplanting, samt mindre omlegginger).

Felles

116. Nytt sak/arkivsystem (anskaffelse og implementering)
Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen til formålet.

117. Ny hjemmeside
Kommunen har i 2015 fått lagt en digital designguide. I 2016 foreslår rådmannen å anskaffe og implementere nye hjemmesider, som skal være universelt utformet og tilgjengelig for alle, samt tilpasset til nettbrett og mobil. Rådmannen foreslår å bevilge kr 2 mill. til formålet.

118. Strømmålere, utskifting
Lyse skal skifte ut strømmålere i alle kommunale bygg fram mot 2017. I den forbindelse skal det tilrettelegges for kommunikasjon på ny teknologi for å hente forbrukstall. Det skal leggs opp nytt teknisk nett for strømmåling i alle kommunens formålsbygg, ca. 400 stk. Totalkostnad for dette prosjektet er kalkulert til kr 3,2 mill.

119. Egenkapitalinnskudd KLP
De årlige egenkapitalinnskuddene i KLP skal budsjetteres og regnskapsføres som investeringer. For sykepleierordningen beregnes egenkapitalinnskuddet av pensjonsgrunnlaget per 01.01 i budsjettåret. For fellesordningen beregnes tilskuddet av kommunens forsikringsfond den 01.01 i budsjettåret. Satsen er økt til 0,35 % for fellesordningen og til 0,8 % i sykepleierordningen grunnet økte krav til soliditet i KLP. Dette gir lavere rentegarantipremie (driftskostnad). Det er lagt til grunn en årlig vekst i forsikringsfondet på 10 %.

Levekår

120. Biler
Rådmannen foreslår å videreføre årlig avsetning på kr 1,5 mill. til utskifting av biler.

Kirkelig fellesråd

121. Domkirken 2025
Prosjektkostnad til restaurering av Domkirken utgjør kr 305 mill. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektets bevilgning og innarbeide kr 20 mill. årlig i planperioden. Prosjektplanen for Domkirken tilpasses ihht. bevilgningen. Framdriften og status for prosjektøkonomien rapporteres årlig. Det forutsettes statlig medfinansiering av restaureringsarbeidene.

122. Bekkefaret kirke, rehabilitering
Kirken er i meget dårlig stand. Prosjektkostnad til rehabilitering av kirken utgjør kr 30 mill. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektets bevilgning med sikte på ferdigstillelse i 2018.

123. Kirkeparker og gravlunder, oppgradering
Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen i planperioden for oppgradering av kirkeparker og gravlunder.

124. Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger
Ved de gamle gravlundene er det varierende kvalitet på trykkvanns- og avløpsledningene. Rådmannen viderefører bevilgningen i planperioden for å kartlegge tilstand på trykkvanns- og avløpsledningene.

125. Hundvåg kirke, rehabilitering
Kirken har behov for rehabilitering. Estimert kostnad knyttet til rehabiliteringen utgjør kr 25 mill., og omfatter i tillegg til bygningsmessige kostnader også VVS – og el-kraft installasjoner. Rådmannen foreslår å innarbeide kr 25 mill. til formålet.

126. Digitalisering av gravkartene for gravlundene i Stavanger
Prosjektet har en estimert kostnadsramme på kr 0,6 mill. og omfatter omlegging av alle gravkartene som i dag er i ordinært papirformat til et digitalt format, samt oppkobling mot gravdatabasesystem Ecclesia. Dette vil bli et nyttig redskap for alle som arbeider med gravkartene. Ved å legge ut gravdatabase og de digitale gravkartene på Fellesrådets webside vil de gi en nyttig informasjon om gravlagt og gravsted til folk flest. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,6 mill. til formålet.

127. Tasta gravlund, prosjektering
Rådmannen foreslår å videreføre avsette kr 0,8 mill. i planperioden til prosjektering av Tasta gravlund.

Forslag til finansiering av investeringer

128. Overføring fra driften
Deler av driftsinntekter benyttes som egenfinansiering av investeringene, dette for å sikre handlefrihet i form av begrenset gjeldsvekst også i kommende planperioder. For 2016 utgjør dette kr 175,9 mill.

129. Momsrefusjon investeringer
Forventet momsrefusjon knyttet til investeringsprosjekter utgjør kr 139 mill. i 2016.

130. Lyse A/S, avdrag ansvarlig lån
Avdragene på de ansvarlige lånene til Lyse skal etter gjeldende regnskapsregler føres direkte i investeringsregnskapet. Avdragstiden på det ansvarlige lånet er 30 år, og er nedbetalt i 2038. Størrelsen på lånet fremgår av egen tabell i dokumentet. Det budsjetteres med kr 43,6 mill. i årlige avdrag.

131. Tilskudd kjøp/bygging boliger
Tilskudd fra Husbanken til å dekke utgifter til kjøp av boliger er maksimalt 20 % av boligens verdi. Det budsjetteres med et årlig tilskudd på kr 6 mill.

132. Tilskudd rehabilitering boliger
Tilskudd fra Husbanken til å dekke utgifter til rehabilitering av boliger er maksimalt 20 % av boligens verdi. Det budsjetteres med et årlig tilskudd på kr 0,6 mill.

133. Salg av eiendommer
Rådmannen foreslår å selge eiendommer for kr 366,4 mill. i planperioden. Her inngår salg av utbyggingsområder, internsalg, samt ekstraordinært salg av eiendommer og bygninger jf. vedtak i bystyret i sak 72/04. De største inntektene er knyttet til forventet salg av Hermetikken, Jåttåvågen 2, Forum Pluss, Siriskjær – opsjonstomt, Tjensvollstorget, Bybergstykket, Flørli, hotelltomt i Bjergsted, parkeringsanlegg i Olav Kyrresgate 23. Rådmannen gjør oppmerksom på at det er stor usikkerhet relatert til beløpets størrelse.

134. Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming
Det er vedtatt utbygging av seks boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming og behov for heldøgnstjenester. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2018. Etter at prosjektet er ferdigstilt foreslås det å selge fem av boligene, mens kommunen beholder en bolig som personalbase.

135. Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig
Det er lagt til grunn kr 1,87 mill. i oppstartstilskudd per sykehjemsplass. Det budsjetteres med et statstilskudd på kr 230,2 mill. til det nye sykehjemmet i Lervig i 2017, basert på 123 plasser.

136. Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofelleskap
Det budsjetteres med statstilskudd til omsorgsboliger i Haugåsveien 26/28, barnebolig i Bjørn Farmannsgate og bofellesskap for personer med rus- og psykisk lidelser, til sammen kr 23,6 mill. Det legges til grunn kr 1,57 mill. i oppstartstilskudd per plass.

137. Husbanktilskudd til kommunale boliger
Det budsjetteres med Husbanktilskudd til kommunale boliger i Oddahagen, Kari Trestakkv. 3 og Haugåsveien, til sammen kr 39,5 mill. i perioden.

138. Spillemidler ordinære idrettsanlegg
Rådmannen legger til grunn ordinære spillemidler på totalt kr 33,2 mill. i planperioden. Tidspunktet for når tilskuddene kommer kan bli forskjøvet, avhengig av realisering av det enkelte prosjektet.

139. Spillemidler nærmiljøanlegg
Rådmannen legger til grunn samlet tilskudd på kr 3,2 mill. i planperioden.

140. Spillemidler 2 svømmehaller (Hundvåg/Kvernevik)
Det budsjetters med kr 36,6 mill. i spillemidler til de to svømmehallene. Forventet utbetaling i 2017.

141. Tilskudd fra Enova
Rådmannen legger til grunn kr 8,4 mill. i tilskudd fra Enova knyttet til realisering av prosjektene relatert til energitiltak i kommunale bygg.

142. Triangulum, refusjoner fra EU knyttet til varmesentral
Basert på kostnadsramme til varmesentralen, som er kommunens delprosjekt i Triangulum, utgjør EU sin støtte til varmesentralen 1,5 mill. euro, eks. personalressursbruk. Finansiering fra EU-kommisjonen er basert på en etterskuddsvis refusjonsordning. Dette innebærer at manglende leveranser i henhold til prosjektplanen vil kunne gi fratrekk i EUs finansiering av prosjektet.

143. Vålandtårnets venner
Innredningsarbeidet i Vålandstårnet utføres av kommunen mot et tilskudd på kr 3 mill. fra Vålandstårnets venner.

144. Tilskudd fra norsk kulturråd
Norsk kulturråd har bevilget kr 3 mill. til medfinansiering av rehabilitering av 1. og 2. etasje i Nye Tou.

145. Spillemidler gardarobeanlegg og klubbhus på Midjord
Det legges til grunn kr 2 mill. i spillemidler relatert til utbygging av nytt garderobeanlegg og klubbhus på Midjord, med forventet utbetaling i 2019.

146.Bidrag fra IL Brodd, finansiering av klubbhus på Midjord
IL Brodd bidrar med kr 4 mill. til finansiering av nytt klubbhus på Midjord, jf. linje 63.

147.Spillemidler nye Gamlingen
Det budsjetters med kr 10 mill. i spillemidler knyttet til Nye Gamlingen. Forventet utbetaling i 2018.

148. Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall
Det legges til grunn kr 10 mill. i spillemidler knyttet til oppføring av dobbelhall ved Hetlandshallen, hvorav kr 5 mill. forventes utbetalt i 2018 og 2019.

149. Låneopptak
Investeringer som ikke finansieres av inntekter gjengitt over, må lånefinansieres. Sum lån knyttet til gjennomføring av kommunens investeringsprosjekter i 2016 blir kr 585,4 mill., mens sum lån i perioden 2017-2019 blir ca. kr 1,6 mrd. Dette betyr at ca. 41 % av de samlede investeringsutgiftene finansieres ved lån i planperioden, mens ca. 59 % egenfinansieres. Det vises til tabell 3.8 som viser utviklingen i lånegjelden i planperioden. Det er en overordnet målsetting i Stavanger kommune at minst 50 % av finansieringene skal egenfinansieres over tid.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

3.8 Forslag til investeringsbudsjett 2016-2019 3.8 Forslag til investeringsbudsjett 2016-2019