Hovedprioriteringene i investeringsbudsjettet er bygging og rehabilitering av skoler, sykehjem/bofellesskap samt park- og idrettsanlegg. Av en totalramme på ca. kr 4,1 mrd. utgjør nybygg og rehabilitering av skoler om lag kr 0,9 mrd. i perioden. I tillegg utgjør diverse investeringer kr 535 mill. i planperioden og gjelder i all hovedsak to nye brannstasjoner (kr 168 mill.), kulvert over motorvei (kr 108,3 mill.) og rehabilitering av Olav Kyrres gate 19 (kr 106 mill.).

Figur 3.6 Brutto investeringer fordelt etter formålsbygg

Flere av de planlagte byggeprosjektene strekker seg utover handlingsplanperioden 2016-2019. For å ferdigstille byggeprosjektene vil det være behov for å avsette ca. kr 1,2 mrd. etter 2019. Dersom en viderefører samme nivå på de øvrige investeringene (kjøp av boliger, eiendommer, VAR, parker, veier samt sekkeposter og utstyr som i foreslått planperiode for 2016-2019, vil investeringsnivået i neste periode 2017-2020 utgjøre om lag kr 3,7 mrd. Skal årlig investeringsnivå holdes på ca. kr 1 mrd., gir dette begrenset handlingsrom til nye prosjekter og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse i kommende år.

Rådmannen vil av den grunn fraråde at investeringsnivået økes ytterligere i handlingsplanperioden 2016-2019. Økning av gjeld og kapitalutgifter, og ikke minst økning i driftsutgiftene på grunn av utvidet tjenestetilbud, vil redusere det økonomiske handlingsrommet i årene framover. En økning i investeringsnivået vil også måtte vurderes ut fra kapasitetsmessige hensyn. Et høyere samlet investeringsnivå vil bety redusert økonomisk bærekraft.

Tabellen under viser hvordan de samlede investeringene fordeler seg per år i perioden, både beløpsmessig og etter formål. Det påpekes at investeringene er eksklusiv investeringer i interkommunale selskaper, der selskapene selv tar opp lån (Stavanger konserthus IKS, Sørmarka flerbrukshall IKS, Multihallen og Storhallen IKS mv.) Stavanger kommune yter tilskudd til finansiering av låneopptak i IKS-ene via driftsbudsjettet, jf. omtale i tabell 3.13.

Investeringer etter hovedformål 2016-20192 016201720182019Sum
Formål
Sykehjem/bofellesskap/bolig281 800334 500104 000131 000851 300
Skole105 600222 000192 300219 500739 400
Diverse bygg og anlegg250 600119 70062 500102 500535 300
VAR-sektor109 150121 400123 200115 500469 250
Park, vei og idrett156 90090 90087 70077 700413 200
Park-/idrettsbygg122 70076 40096 50013 500309 100
Utbyggingsområder133 40074 00072 00072 000351 400
Barnehage27 85027 00025 00063 000142 850
Kirkelige formål22 60042 60034 30041 000140 500
Utstyr,inventar, felles systemer28 30024 60025 60026 600105 100
SUM (hele kr 1000)1 238 9001 133 100823 100862 3004 057 400
Tabell 3.7 Investeringer 2016-2019 etter hovedformål (tall i 1000 kr)
Last ned tabelldata (Excel)

Rådmannen presiserer at kostnadene ved rehabiliteringsprosjekter bygger på prognoser basert på dagens kostnads- og detaljeringsnivå. Mer sikre tall vil først fremkomme når forprosjekt er utarbeidet. Finansiering tilpasses antatt fremdrift. Kostnader for nybygg er basert på de siste oppdaterte kostnadsanslagene.

De største investeringene innenfor skoleområde er knyttet til utbygging av Eiganes skole, nybygg knyttet til Jåtten skole og rehabilitering av Tastaveden skole. Det er til sammen foreslått avsatt om lag kr 440 mill. til disse prosjektene. Det største enkeltprosjektet innenfor sykehjem er Lervig sykehjem der det er foreslått avsatt kr 404 mill. til ferdigstillelsen.

Stavanger bystyre godkjente den 8. september 2014 (sak 121/14) forslag til ny brannstasjonsstruktur i ansvarsområdet til Rogaland brann og redning IKS. Forslaget omfatter blant annet nye stasjoner i Stavanger, Sandnes, Time/Klepp og Gjesdal kommune. Rådmannen har i budsjettforslaget innarbeidet totalt kr 168 mill. til oppføring av to nye brannstasjoner med sikte på ferdigstillelse i 2020. Total prosjektkostnad for de to brannstasjonene er kr 290 mill. Avsatte midler til brannstasjonene forekommer under kategorien diverse bygg i tabellen over.

Rådmannen påpeker at det i løpet av denne økonomiplanperioden startes opp en rekke større investeringsprosjekter med betydelige driftskonsekvenser, også utover denne planperioden. Dette gjelder særlig bofellesskap og sykehjem, samt Folkebadet når det tas i bruk. Det vises til hovedtabellen for driftsbudsjettet hvor driftskonsekvensene fremgår konkret. Det må tas hensyn til disse forholdene når driftsnivået i denne planperioden fastsettes, dette for å sikre økonomisk handlingsrom som grunnlag for fortsatt utvikling og opprettholdelse av et godt og tilpasset tjenestetilbud.

Av tabell 3.8 framkommer det hvilke nye investeringsprosjekter som er foreslått startet opp/ferdigstilt i perioden 2016-2019 utover vedtak i Handlings- og økonomiplan 2015-2018. Oversikten inneholder prosjekter som er vedtatt i løpet av 2015 og nye prosjekter som foreslås for kommende periode.

Nye investeringer 2016-2019Prosjekt-kostnadKostnader innarbeidet i 2016-2019Bevilget i 2015Gjenstår å bevilge etter 2019
Diverse bygg og anlegg
Energitiltak i kommunale bygg, trinn 2 (ferdigstilles i 2017)21 90021 900
Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2020)140 00084 00056 000
Brannstasjon, Lervig (ferdigstilles i 2020)150 00084 00066 000
Strømmålere, utskifting3 2003 200
Skolebygg
Lunde skole, innvendig ombygging15 00015 000
Nylund skole, utbygging av loft og rehabilitering av fasade (ferdig i 2017)48 00048 000
Barnehagebygg
Vardenes barnehage, riving/nybygg 4 avd., samt kjøp av 2 tomter (ferdig 2019)45 00045 000
Sykehjem, bofellesskap, dagtilbud, bolig
Lassahagen rehabilitering/ombygging av 6 boliger, 2.byggetrinn (ferdig i 2017)12 00012 000
Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming, trinn 2 (ferdig i 2020)30 0005 00025 000
Oppgradering av signalanlegg i sykehjem til smykkealarmer3 0003 000
Lås på medisinrom og vaktrom i sykehjem og hjemmebaserte tjenester2 0002 000
Et bofellesskap for 4 personer med rus- og psykiatrilidelser (ferdig i 2017/2018)20 00020 000
Utbyggingsområder, Storhaug
Kjøp av tomt til kommunale utbyggingsbehov innenfor Storhaug Øst (Urban Sjøfront) 40 00040 000
Vann, avløp og renovasjon
Ryfast, omlegging og oppgradering av vannettet20 00015 0005 000
Ryfast, omlegging og oppgradering av avløpsnettet og ekstraordinære pumpestasjoner80 00055 00025 000
Park og vei
Nylund skole, rehabilitering av uteareal3 2003 200
Felles
Ny hjemmeside2 0002 000
Kirkelig fellesråd
Hundvåg kirke, rehabilitering25 00021 0004 000
Digitalisering av gravkartene for gravlundene i Stavanger600600
Sum nye prosjekter i 2016-2019660 900479 9005 000176 000
Tabell 3.8 Nye investeringsprosjekter foreslått i perioden 2016-2019 (tall i 1000 kr) utover vedtak i handlings- og økonomiplanen for 2015-2018
Last ned tabelldata (Excel)

I stats- og nasjonalbudsjettet for 2016 har regjeringen foreslått å bevilge kr 500 mill. som et engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene, hvorav Stavangers andel utgjør kr 12,7 mill. Deler av dette engangstilskuddet, ca. kr 6,9 mill., foreslås benyttet til å dekke renter og avdrag som følge av forsert framdrift på prosjekter som framkommer i tabell 3.9, og økt kostnadsramme for rehabilitering av Stavanger svømmehall.

Investeringsprosjekt2016201720182019Forsert framdrift
Stavanger svømmehall, rehabilitering5 00039 000−19 000−8 0001 år
Tastaveden skole, rehabilitering2 00048 00044 000−94 0001 år
Hundvåg skole, rehabilitering3 00037 500−3 000−37 5002 år
Sum endringer10 000124 50022 000−139 500
Kapitalkostnader4686 4297 795703
Tabell 3.9 Investeringsprosjekter med forsert framdrift der kr 6,9 mill. av rehabiliteringstilskudd fra staten disponeres til å dekke kapitalkostnaden som følge av den foreslåtte framskyvningen
Last ned tabelldata (Excel)

Med utgangspunkt i den stramme økonomiske situasjonen har det vært enda viktigere å tilpasse investeringer i tråd med befolkningsutviklingene. Dette har medført at en del investeringer i gjeldende handlings- og økonomiplan 2015-2018 er foreslått forskjøvet, der befolkningsutviklingen har vist at veksten blir lavere enn tidligere anslått. I løpet av 2015 har flere investeringsprosjekter fått endret tidspunkt for ferdigstillelse i forhold til forutsetningene i Handlings- og økonomiplan 2015-2018. Dette som følge av både prosjektenes framdrift, som var varslet i tertialrapporteringer, og utsatte investeringsprosjekter jf. vedtak i formannskapet i sak 112/15. I tillegg foreslås det endret ferdigstillelse av noen prosjekter i rådmannens budsjettforslag, der årsaken er nærmere redegjort i tekst under prosjektbeskrivelse.

Tabell 3.10 viser hvilke prosjekter som har endret framdrift i forhold til forutsetningene i Handlings- og økonomiplan 2015-2018.

ProsjektUtsettelseFramskyvingHovedårsak til utsettelse/framskyving
Diverse bygg og anlegg
Olav Kyrres gate 19, rehabilitering (ferdig 2017)ca. 1 årDet er hensiktsmessig å realisere prosjektet parallelt med prosjekt varmesentral, jf. vedtak i bystyret i sak 99/15
Skoler
Madlamark skole, nybygg (ferdig 2021)ca. 2 årFerdigstillelse av skolen er tilpasset forventet elevvekst i området
Skeie skole m/14 rom, utvidelse (ferdig 2023)ca. 1 årFerdigstillelse av skolen er tilpasset forventet elevvekst i området
Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018)ca. 3 årFerdigstillelse av skolen er tilpasset forventet elevvekst i området
Storhaug bydel ny barneskole 14 rom (ferdig 2022)ca. 3 årFerdigstillelse av skolen er tilpasset forventet elevvekst i området
Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2018)ca. 1 årForsert framdrift, kapitalkostnader finansieres av rehabiliteringsmidler tildelt i statsbudsjett
Hundvåg skole, rehabilitering (ferdig 2017)ca. 2 årForsert framdrift, kapitalkostnader finansieres av rehabiliteringsmidler tildelt i statsbudsjett
Barnehager
Roaldsøy barnehage, riving/nybygg 4 avd (ferdig i 2021) ca. 5 årFerdigstillelsen av barnehagen tilpasses behovet for barnehageplasser i bydelen, jf.vedtak i bystyret i sak 130/15
Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2017/2018)ca. 1 årFerdigstillelse av barnehagen er utsatt 1 år, jf. vedtak i formannskapet i sak 112/15
Nore Sunde ny barnehage, 6 avdelinger (ferdig 2016)Ferdigstillelse av barnehagen er tilpasset utbyggingen av området, jf. vedtak i bystyret i sak 130/15
Sykehjem, bofellesskap og bolig
Haugåsveien 26/28, riving og nybygg -7 nye omsorgsboliger i bofellesskap (ferdig 2017/2018)ca. 1 årBudsjett tilpasses til prosjektets framdrift, jf. vedtak i bystyret i sak 151/15
Bjørn Farmannsgt 25, 4 plasser i barnebolig, inkl.parkering (ferdig i september 2017)ca. 1 årBudsjett tilpasses til prosjektets framdrift, jf. vedtak i bystyret i sak 151/15
Lervig, nytt sykehjem-123 plasser(inkl.tomt og prod.kjøkken) (ferdig 2017/2018)ca. 1/2 årBudsjett tilpasses til prosjektets framdrift, jf. vedtak i formannskapet i sak 112/15
Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming (ferdigstilles i 2018)ca. 2 årBudsjett tilpasses til prosjektets framdrift
Haugåsveien, 23 kommunale bolger (ferdig i 2017/2018)ca.1 årBudsjett tilpasses til prosjektets framdrift, utbyggingen skjer parallelt med utbygging av omsorgsboliger i Haugåsveien
Oddahagen, 9 boliger (ferdigstilles i 2017)ca.1 årBudsjett tilpasses til prosjektets framdrift, jf. vedtak i bystyret i sak 151/15
Kari Trestakkv. 3, 10 boliger (ferdigstilles i 2017)ca.1 årUtsettelse jf. vedtak i formannskapet i sak 112/15
Park-/ idrettsbyg
Stavanger svømmehall, rehabilitering (ferdig 2018)ca. 1 årForsert framdrift, kapitalkostnader finansieres av rehabiliteringsmidler tildelt i statsbudsjett
Park og vei
Flaskehalsutbedring (ferdig 2016)ca. 1 årBudsjett tilpasses til prosjektets framdrift
Vann, avløp og renovasjon
Vålandsbassengene (ferdig 2018)ca. 1 årBudsjett tilpasses til prosjektets framdrift
Felles
Nytt sak/arkiv-system (anskaffelse og implementering) (ferdig 2016)ca. 1årBudsjett tilpasses til prosjektets framdrift
Tabell 3.10 Investeringsprosjekter med endret framdrift i forhold til vedtatt Handlings- og økonomiplan 2015-2018
Last ned tabelldata (Excel)

De samlede innmeldte behovene for investeringer er betydelig høyere enn det som ligger til grunn i rådmannens forslag. Dette gjelder først og fremst et meget stort behov for ytterligere rehabilitering av bestående bygningsmasse og infrastruktur, men også behov for nye investeringer.

Av investeringer som ikke er inkludert i rådmannens forslag, nevnes her enkelte større prosjekt:

Nytt bydelshus i Kvernevik
Formannskapet vedtok i sak 151/15 at det skal bygges et kombinert bydels- og helsehus innenfor områdeplan 2017. Bygget skal inkludere legekontor, og det skal opprettes inntil fire nye fastlegehjemler. Prosjektet skal realiseres som et offentlig privat samarbeid (OPS), og det forutsettes at kommunen vil inngå en langsiktig leieavtale for bydelsfunksjonene. Opprettelse av nye legehjemler forutsetter økonomisk støtte fra kommunen i en oppstartsfase. Dette er estimert til kr 0,2 mill. per lege per år. I tillegg må kommunen bekoste parkering til bydelshuset. Parkering skal skje i nytt felles parkeringsanlegg. Kostnad og tidspunkt er ikke avklart.

Gjennomføring av prosjektet forutsetter avklaring av kryssløsninger i Kvernevikveien (del av transportkorridor vest). Det antas at slik avklaring foreligger i desember 2015, og at anbudskonkurransen for bydelshuset kan kunngjøres tidlig i 2016.

Barnehagedekning i Stavanger
I planperioden vil Stavanger opprettholde full barnehagedekning i byen. Det er imidlertid en ujevn dekning av barnehageplasser i bydelene, med underdekning i sentrumsnære områder som i Storhaug, Eiganes/Våland, samt i Tasta. Ved behandling av Barnehagebruksplanen 2015-2020, sak 130/15, vedtok bystyret at alle foreldre skal kunne få barnehageplass nær bosted innen 2017. I løpet av 2016 ferdigstilles Emmaus barnehage på Storhaug, og rådmannen har i budsjettforslaget avsatt midler til å rive og bygge ny barnehage på Vardenes, som vil gi økt kapasitet i Tasta bydel. Rådmannen har i denne planperioden prioritert utbygging av barnehager i bydelene med størst mangel på barnehageplasser for å nå målet om full barnehagedekning i bydelene på sikt. For å oppnå full barnehagedekning i bydelene er det behov for å opprette 13 avdelinger i Storhaug, 6 avdelinger i Eiganes/Våland og 5 avdelinger i Tasta bydel. Dette tilsvarer om lag 4-5 barnehager avhengig av tomtestørrelse. Dersom økt antall barnehageplasser skal løses med utbygging, er ferdigstillelsen ikke realiserbart innen 2017 da det vil ta opp til 3 år å anskaffe/regulere tomter, samt planlegge og gjennomføre utbyggingen. Det kartlegges omgjøring av bydelshus på Storhaug til idrettsbarnehage, eventuelt barnehage kombinert med bydelshus på kveldstid. I tillegg kartlegges muligheter for å omgjøre åpen barnehage på Storhaug til ordinær barnehage, og andre alternativer som kan gi økt barnehagedekning jf. samme vedtak i bystyret.

Kunstgressbaner
Stavanger kommune har i overkant av 20 kunstgressbaner, og legger til grunn at toppdekket har en gjennomsnittlig levetid på 10 år. Det gir et utskiftningsbehov på tre baner i året. En utskifting av selve kunstgressdekket anslås til å koste fra kr 2 mill. til 3 mill. per stykk. Som følge av budsjettmessige årsaker har rådmannen ikke foreslått utskifting av kunstgressbaner i planperioden 2016-2019. Dette vil bli vurdert på nytt ved rullering av handlings- og økonomiplan.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

3.8.2 Hovedprioriteringer investeringer 3.8.2 Hovedprioriteringer investeringer