Gjeldsgraden er et viktig nøkkeltall i Stavanger kommunes finansielle strategi. Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. finansinntekter), og gir en indikasjon på kommunens økonomiske handlingsrom. En høy gjeldsgrad medfører at en betydelig andel av driftsbudsjettet må avsettes til betaling av renter og avdrag, noe som reduserer det økonomiske handlingsrommet. Stavanger kommune har som målsetting at gjeldsgraden (ekskl. startlån) over tid ikke skal ligge høyere enn 60 %.

Gjeldsgraden (ekskl. startlån) var i gjennomsnitt på 50 % i perioden 2000-2014. I forslag til handling- og økonomiplan 2016-2019 legger rådmannen til grunn at gjeldsgraden blir på 63 % i 2016, 66 % i 2017, 62 % i 2018 og 62 % i 2019. Det legges videre til grunn opptak av startlån på kr 200 mill. i 2016, og kr 250 mill. de øvrige årene i planperioden. Gjeldsgraden inkludert startlån vil være på 84 % i 2016, 88 % i 2017, 86 % i 2018 og 86 % i 2019. Figur 3.10 viser utviklingen i gjeldsgraden med og uten startlån fra 2012 til og med rådmannens budsjettforslag for planperioden 2016–2019.

Figur 3.10 Utvikling i gjeldsgrad over tid 2012-2019

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

3.8.6 Gjeldsgrad 3.8.6 Gjeldsgrad