3.9.1 Innledning

Over tid har utgifts- og aktivitetsveksten vært høyere enn inntektsveksten. Aktivitetsveksten har særlig vært høy innenfor skole, barnehager og levekårstjenestene. Tjenestenivået må tilpasses til et vedvarende lavere inntektsnivå og sikre effektiv ressursbruk for å styrke økonomisk handlingsrom.

Rådmannens budsjettforslag for planperioden 2016-2019 handler i stor grad om videreføring av vedtatte og igangsatte omstillingstiltak fra 2015. Disse omstillingstiltakene er omfattende og organisasjonen trenger tid for å tilpasse driftsnivået til de foreslåtte budsjettrammene. Bystyret vedtok omstillingstiltak på om lag kr 170 mill. i 2015. Denne reduksjonen videreføres i planperioden og økes med kr 40,2 mill. fra 2016. Nye omstillingstiltak ble vedtatt i forbindelse med tertialrapportering pr 30.04.2015 og flere av disse er videreført inn i 2016 og utgjør kr 34 mill. Rådmannen har i tillegg foreslått nye innsparingstiltak fra 2016 på kr 45,8 mill. Samlet for årene 2015 og 2016 utgjør omstillingstiltakene om lag kr 290 mill.

Omstillingstiltak:2016201720182019
Fra HØP 15-18, gjeldende fra 2016-40 175-43 000-127 600-127 600
Fra vedtatt tertial 2015-34 000-34 000-34 000-34 000
Nye tiltak-45 755-64 755-66 855-66 855
Sum tiltak-119 930-141 755-228 455-228 455
Tabell 3.15 Omstillingstiltak
Last ned tabelldata (Excel)

3.9.2 Tjenestetilbudet i Stavanger sammenlignet med andre kommuner

I dette avsnittet gis det en beskrivelse av ressursbruken i Stavanger for perioden 2012-2014 sammenholdt med landsgjennomsnittet og ressursbruken til de ni andre ASSS-kommunene. Mer detaljert informasjon finnes i ASSS-Kommunerapport for Stavanger og ASSS Hovedrapport som er lagt fram for politisk behandling i november 2015.

Sammenligninger med andre sammenlignbare kommuner gir et bilde av kostnadsnivået, produksjon og effektivitet innenfor de ulike tjenestene. Stavanger kommune har innenfor de fleste tjenestetilbud god kvalitet sammenlignet med andre kommuner, men driver mindre effektivt enn kostnadseffektiv ASSS-snitt på alle områder utenom kommunehelse. For å utnytte handlingsrommet som ligger i de økonomiske sammenlikningene er det nødvendig for Stavanger kommune å analysere videre på tjenesteområdene pleie og omsorg, barnehage, barnevern og sosiale tjenester for å få vurdere årsakene til forskjellene. For å kunne møte framtiden, og sikre en bærekraftig tjenesteleveranse med god kvalitet, er det nødvendig å utnytte handlingsrommet og å iverksette tiltak for å effektivisere produksjonen av velferdstjenestene.

Figuren under viser samlet beregnet utgiftsbehov per innbygger i Stavanger basert på kostnadsnøkkelen i inntektssystemet i perioden 2012-2014 fordelt på sektorer. Figuren viser på hvilke sektorer Stavanger har høyt/lavt utgiftsbehov per innbygger. Figuren viser videre utviklingen i Stavangers utgiftsbehov per innbygger sammenliknet med landsgjennomsnittet over tid. Stavangers utgiftsbehov er angitt som en indeksverdi sammenliknet med landsgjennomsnittet som er lik 1,00. Nedgang i indeksverdien for beregnet utgiftsbehov per innbygger fra et år til et annet betyr ikke uten videre at volumet på utgiftsbehovet har gått ned. Hvis kommunen samtidig har hatt vekst i folketallet vil en slik vekst isolert sett gi økt utgiftsbehov. I følge disse nøklene er det kun innen barnehage at befolkningssammensetning, sosiale forhold og andre kostnadsforhold gjør Stavanger dyrere å drive enn gjennomsnittskommunen.

Figur 3.11 Beregnet utgiftsbehov per innbygger i Stavanger kommune fordelt på sektor

Vi ser av figuren at Stavanger hadde et beregnet utgiftsbehov på 92,3 prosent av landsgjennomsnittet i 2014. Det betyr at Stavanger i 2014 hadde et utgiftsbehov per innbygger som var 7,7 prosent lavere enn landsgjennomsnittet.

Beregninger av utgiftsbehovet til sektorene innenfor inntektssystemet er om lag kr 43 540 per innbygger i 2014. Stavanger kommunes netto driftsutgifter til de samme sektorene var om lag kr 2 184 høyere per innbygger enn dette. Stavanger hadde dermed en merutgift i forhold til utgiftsbehovet på om lag kr 290 mill.

I den neste figuren blir kommunens faktiske ressursbruk på disse sektorene sett i forhold til beregnet utgiftsbehov ifølge kostnadsnøklene i inntektssystemet. Verdien null betyr da at kommunen bruker like mye (netto) som utgiftsbehovet angitt av kostnadsnøklene tilsier.

Figur 3.12 Avvik fra beregnet utgiftsbehov per område innenfor inntektssystemet korrigert for forskjeller

Beløpsmessig hadde Stavanger høyest netto driftsutgifter i forhold til beregnet utgiftsbehov innenfor pleie og omsorg. Beregnet utgiftsbehov til pleie og omsorg i Stavanger utgjorde om lag kr 12 810 per innbygger i 2014. Stavanger hadde en merutgift i forhold til dette på kr 2 176 per innbygger, noe som i alt tilsvarte i underkant av kr 290 mill.

I Stavanger utgjorde utgiftsbehovet til barnehager om lag kr 8 600 per innbygger i 2014. Stavanger hadde en merutgift i forhold til dette på kr 600 per innbygger, noe som tilsvarte om lag kr 79 mill.

Figur 3.13 Avvik fra beregnet utgiftsbehov per område utenfor inntektssystemet korrigert for forskjeller

For landet under ett var netto driftsutgifter i sektorene utenfor inntektssystemet på om lag kr 2 830 per innbygger i 2014. Stavangers netto driftsutgifter var om lag kr 990 høyere per innbygger enn dette, noe som tilsvarte en merutgift på om lag kr 130 mill. eller om lag 34,9 prosent.

Rådmannen vil oppsummert framholde at tallene for 2014 viser at Stavanger fremdeles hadde høye inntekter og ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder flere anvendelser. Innenfor den relativt høye inntektsrammen har Stavanger prioritert ressursene til de store tjenesteområdene pleie og omsorg og barnehage samt kultur og idrett. Sammenligningene viser at ved å effektivisere og omstille tjenestetilbudet er det muligheter for å styrke det økonomiske handlingsrommet.

3.9.3 Hovedprioriteringer drift

En viktig forutsetning for årets prosess har vært at økt brukerbehov kombinert med endringer i befolkningssammensetningen og dermed behovet for endring av tjenestetilbud skulle søkes dekket innenfor de eksisterende økonomiske rammer for 2015.

Allerede vedtatte omstillingsprosjekter og innsparingstiltak både fra Handlings- og økonomiplan 2015-2018 og bystyresakene, tertialrapportene, ligger inne med helårseffekter. I 2016 utgjør disse kr 74 mill. og øker til kr 161,6 mill. i 2019.Rådmannen har i tillegg foreslått nye innsparingstiltak fra 2016 på kr 45,8 mill. som øker til kr 66,9 mill. i 2019. Samlet for årene 2015 og 2016 utgjør omstillingstiltakene om lag kr 290 mill.

Over tid har aktivitetsveksten vært høyere enn inntektsveksten. Aktivitetsveksten har særlig vært høy innenfor skole, barnehager og levekårstjenestene. Tjenestenivået må tilpasses til et vedvarende lavere inntektsnivå og sikre effektiv ressursbruk for å styrke økonomisk handlingsrom.

Figur 3.14 Prosentvis endring i brutto driftsinntekter og utgifter 2008–2014

Bystyret vedtok betydelige omstillings- og innsparingstiltak i Handlings- og økonomiplan 2015-2018. Med bakgrunn i inntektsbortfall våren 2015 vedtok bystyret ytterligere innsparingstiltak i tertialrapporten per 30.4, bystyresak 99/15.

De vedtatte og igangsatte omstillingstiltakene er omfattende og organisasjonen trenger tid til å konsolidere driftsnivået til de nye foreslåtte budsjettrammene. Prosessene er i full gang og den økonomiske effekten vil utgjøre kr 74 mill. i 2016.

Rådmannen legger til grunn at organisasjonen kontinuerlig søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift. Det foreslås derfor et effektiviseringskrav gjennomgående i hele organisasjonen. Dette beløper seg totalt til kr 18,2 mill. og utgjør 0,19 % av brutto driftsramme. Det er foreslått en relativt større andel, 1,7 %, på tjenesteområdene økonomi og personal og organisasjon enn for virksomhetene forøvrig. For skole, levekår og BMU utgjør effektiviseringskravet 0,15 %, barnehageområdet kun 0,1 % og barn og unge 0,4 %.

Ved flere anledninger har rådmannen redegjort for sammenlignbare data knyttet til de ti største kommunene i Norge. Disse dataene viser at Stavangers tjenestetilbud gjennomgående har en høyere ressursbruk enn de fleste andre kommunene. Rådmannen legger til grunn at kommunen tilbyr innbyggerne gode tjenester og at det med andre ord vil være mulig å fortsatt tilby gode tjenester innenfor reduserte driftsrammer.

Stavanger kommune er godt i gang med et omstillingsarbeid innenfor levekårsområdet gjennom prosjektet Leve HELE LIVET. Prosjektet er over i en ny fase, versjon 2.0. Versjon 1.0 hadde hovedfokus på hverdagsrehabilitering. Nå er målgruppen utvidet fra nye brukere til dagens brukere, og satsingsområdene er hverdagsmestring og rehabilitering.

Målet er at flere skal klare seg selv og at en skal gå fra hjelpetjenester til rehabilitering og selvhjelp. Ressursbruken foreslås snudd fra heldøgnstjenester i bofellesskap og institusjon til hjemmebaserte tjenester for å tilrettelegge for denne omstillingen.

ASSS-indikatorene viser at det er fortsatt et økonomisk handlingsrom for omstilling spesielt innenfor tjenesteområdene oppvekst og levekår. Rådmannen vil foreta nærmere analyser og sammenligninger med andre kommuner for å vurdere det helhetlige tjenestetilbudet innenfor disse områdene. Stavanger kommune har en institusjonsdekning som er høyere enn snittet for ASSS-kommunene. I tillegg er utgifter per beboer i bofelleskap psykisk utviklingshemmede høyere i Stavanger enn for snittet i ASSS-kommunene. En vridning fra institusjonsbaserte tjenester til hjemmetjenester, samt reduserte kostnader i bofelleskap, vil kunne gi en besparelse og føre til en mer kostnadseffektiv drift. Det vil også bli foretatt en helhetlige vurdering av tjenestetilbudet innenfor barnehage-området for å vurdere tiltak som kan bidra til en mer kostnadseffektiv drift. Med bakgrunn i dette igangsetter rådmannen en prosess for å kartlegge potensialene og konkretisere fremtidige omstillingstiltak på kr 35 mill. innenfor oppvekst og levekår med virkning fra 2018.
Tabellen viser rådmannens forslag til endringer i budsjettrammene til tjenesteområdene i perioden 2015-2019.

Netto driftsrammer 2015-2019Opprinnelig vedtatt budsjett 2015Budsjettforslag 2016Budsjettforslag 2017Budsjettforslag 2018Budsjettforslag 2019
Bymiljø og utbyggingUtgifter1 068 4811 102 6271 162 6401 187 4931 225 641
Inntekter−1 114 992−1 112 837−1 131 725−1 153 978−1 174 476
Netto−46 511−10 21030 91533 51551 165
Kultur og byutviklingUtgifter245 951251 251255 561250 701247 351
Inntekter−46 852−46 852−46 852−46 852−46 852
Netto199 099204 399208 709203 849200 499
Oppvekst og levekår totaltUtgifter6 572 6526 554 4906 548 5406 576 3906 598 030
Inntekter−1 080 268−1 097 406−1 099 106−1 099 106−1 099 106
Netto5 492 3845 457 0845 449 4345 477 2845 498 924
     BarnehageUtgifter1 366 6621 332 8621 329 8121 315 5621 314 702
Inntekter−221 951−231 051−231 051−231 051−231 051
Netto1 144 7111 101 8111 098 7611 084 5111 083 651
     SkoleUtgifter1 855 1781 823 2311 825 3311 825 0311 825 031
Inntekter−309 206−312 206−313 906−313 906−313 906
Netto1 545 9721 511 0251 511 4251 511 1251 511 125
     Barn og ungeUtgifter435 431445 031444 531444 531445 031
Inntekter−87 907−89 207−89 207−89 207−89 207
Netto347 524355 824355 324355 324355 824
     Legetjeneste, legevaktUtgifter131 722136 617137 417138 217138 217
Inntekter−36 358−33 553−33 553−33 553−33 553
Netto95 364103 064103 864104 664104 664
     LevekårUtgifter2 706 9972 740 3742 735 0742 776 6742 798 674
Inntekter−419 735−426 278−426 278−426 278−426 278
Netto2 287 2622 314 0962 308 7962 350 3962 372 396
     Stab Oppvekst og levekår inkl. Stab samf.medisinUtgifter76 66276 37576 37576 37576 375
Inntekter−5 111−5 111−5 111−5 111−5 111
Netto71 55171 26471 26471 26471 264
Rådmann, stab og støttefunksjonUtgifter387 549371 399364 899364 899364 899
Inntekter−79 332−79 332−79 332−79 332−79 332
Netto308 217292 067285 567285 567285 567
Sum netto driftsrammer5 953 1895 943 3405 974 6256 000 2156 036 155
Sum felles inntekter og utgifterUtgifter1 553 1761 772 1111 787 0431 866 8481 932 569
Inntekter−7 506 365−7 715 451−7 761 668−7 867 063−7 968 724
Netto−5 953 189−5 943 340−5 974 625−6 000 215−6 036 155
     Tilskudd regionale prosjekterUtgifter221 800213 600201 850205 950209 200
     Lønnsreserven, pensjonskostnaderUtgifter283 265437 265437 265437 265437 265
     Renter og avdragUtgifter626 740579 898585 890587 675615 062
     Overf. til investeringsregnskapetUtgifter119 420175 897192 212270 832315 566
     Øvrige fellesutgifterUtgifter301 951365 451369 826365 126355 476
Sum balanserte netto driftsrammer00000
Herav sum brutto driftsrammer9 827 80910 051 87810 118 68310 246 33110 368 490
Tabell 3.16 Utvikling i brutto og netto driftsrammer (Tall i 1000 kr)
Last ned tabelldata (Excel)

Totalt utgjør budsjettert bruttoutgifter hele kr 10,05 mrd. og andelene vises i den grafiske fremstillingen.

Figur 3.15 Bruttobudsjett 2016 fordelt på tjenesteområdene

I planperioden ferdigstilles flere investeringsprosjekter som medfører betydelige driftskonsekvenser. Samlet utgjør denne veksten kr 249,8 mill. i 2019 og fordeles med kr 180,8 mill. på levekår, kr 50,7 mill. på Stavanger eiendom og kr 18,25 på Idrett, Park og vei.

Driftskonsekvenser av investeringer

Område2016201720182019
Levekår28 40039 200158 800180 800
Park og vei1 7003 4005 1006 800
Idrett5 12511 85014 05011 450
Stavanger eiendom11 40041 95042 40050 750
Sum46 62596 400220 350249 800
Tabell 3.17 Driftskonsekvenser av investeringer
Last ned tabelldata (Excel)

I denne tabellen vises de totale endringene i nettodriftsrammer sammenlignet med budsjettrammen for 2015.

Netto endringer i tjenesteområdene2016201720182019
Oppvekst og levekår−35 300−42 950−15 1006 540
     Barnehage−42 900−45 950−60 200−61 060
     Skole−34 947−34 547−34 847−34 847
     Barn og unge8 3007 8007 8008 300
     Legetjeneste, legevakt7 7008 5009 3009 300
     Levekår26 83421 53463 13485 134
     Stab Oppvekst og levekår inkl. stab samfunnsmedisin−287−287−287−287
Kultur og byutvikling5 3009 6104 7501 400
Bymiljø og utbygging36 30177 42680 02697 676
Rådmann, stab og støttefunksjoner−16 150−22 650−22 650−22 650
Fellesinntekter/utgifter9 849−21 436−47 026−82 966
Sum netto endring i driftsbudsjettet0000
Tabell 3.18 Endringer i driftsbudsjettet i tjenesteområdene.
Last ned tabelldata (Excel)

De største budsjettøkningene i planperioden fremkommer på levekårsområdet og innenfor bymiljø og utbygging.

Drift av nye bofellesskap som ferdigstille i perioden foreslås finansiert ved oppstart. Dette innebærer økt tjenestetilbud innen bofellesskap ved at blant annet Lassahagen, Austbø, Haugåsveien og Bjørn Farmannsgt ferdigstilles og tas i bruk i løpet av denne planperioden. Samlet øker rammene på levekårsområdet med kr 85,1 mill. i 2019.

Tjenesteområdet BMU øker med kr 97,7 mill. i 2019. Verdibevaring, som er et av innsatsområdene, er prioritert ved at vedlikeholdsbudsjettet til nye bygg er budsjettert i tråd med Holte middels sats og det generelle vedlikeholdsbudsjettet øker med kr 18,2 i 2016, kr 33,2 mill. i 2017 og 2018 og opp kr 43,3 mill. i 2019.

Som følge av endrede og nye brukerbehov i planperioden har rådmannen prioritert å øke tjenestetilbudet på noen områder og dette kommer tydelig til uttrykk i økte utgifter knyttet til investeringene innenfor levekår og Stavanger eiendom. Allerede vedtatte omstillingsprosjekter og innsparingstiltak både fra Handlings- og økonomiplan 2015-2018 og bystyresakene, tertialrapportene, ligger inne med helårseffekter.

I den grafiske fremstillingen videre er prioriteringene innenfor tjenesteområdene kategorisert i 3 grupper: «reduserte utgifter, aktivitet, kvalitet», «økt inntekt» og «økte utgifter, aktivitet, kvalitet». Den tydeliggjør også omfanget av «allerede vedtatte tiltak» og omfanget av såkalt helt «nye tiltak».

Hele kommunen

En viktig forutsetning for årets prosess har vært at økt brukerbehov kombinert med endringer i befolkningssammensetningen og dermed behovet for endring av tjenestetilbud skulle søkes dekket innenfor de eksisterende økonomiske rammer for 2015.

Figur 3.16 Tiltak i handlings- og økonomiplan 2016–2019

Figuren viser rådmannens forslag til tiltak på tjenesteområdene samlet, inkludert tiltak under sentrale utgifter i driftsrammetabellen, med unntak av helårsvirkning av lønnsoppgjør 2015, lønnsreserver 2016 og pensjon. Detaljer om endringene finnes under hvert virksomhetsområde.

For 2016 utgjør reduserte kostnader aktivitet, kvalitet kr 185,9 mill., økte inntekter kr 32 mill. og økte utgifter, aktivitet, kvalitet kr 193,3 mill. Samlet utgjør endringene på tjenesteområdene en reduksjon på kr 24,6 mill. i 2016 mens de i 2019 øker med kr 55,4 mill.

Figuren viser nødvendigheten av å foreta omstillinger og reduksjoner i tjenestetilbudet for å kunne møte de økte behovene for nytt tjenestetilbud utover i planperioden.

OPPVEKST OG LEVEKÅR

Barnehage

Figur 3.17 Tiltak i handlings- og økonomiplan 2016-2019 for barnehager

Alle barn bosatt i fra Stavanger kommune med lovfestet rett til barnehageplass får tilbud om barnehageplass. For 2016 tilsier prognosene at antall barn med rett til barnehageplass synker ytterligere. Likefullt foreslår rådmannen å åpne flere barnehageplasser i sentrumsnære områder for å øke fleksibiliteten i opptaket i tråd med intensjonene i forslag til statsbudsjett

Rådmannen foreslår å opprettholde satsingen på økt kompetanse i Stavangerbarnehagene. Sammenlignet med de andre storbyene har vi fortsatt lav andel barnehagelærere i barnehagene, men generell høy voksentetthet og høye kostnader per barn. I planperioden er det et uttalt mål å øke andelen barnehagelærere mot nivået for voksentetthet snitt i norske storbyer.

Mer effektiv tjenesteproduksjon i framtiden er avhengig av muligheten for å være fleksibel i løsningene av oppgaver. Som vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2015-2018 har rådmannen startet opp et arbeid med hvordan en ytterligere kan effektivisere arbeidet innenfor styrket barnehagetilbud. Oppmerksomheten er rettet mot mer effektiv arbeidsflyt og -fordeling i og mellom barnehagene, inkludert spesielt tilrettelagte avdelinger, fagstab barnehage,

Som følge av forslag til ny beregningsmetode for tilskudd til ikke-kommunale barnehager reduseres kommunens utgifter til barnehageformål.

Frem til 2018 vil det bli foretatt en helhetlige vurdering av tjenestetilbudet innenfor barnehage-området for å vurdere tiltak som kan bidra til en mer kostnadseffektiv drift.

Skole

Figur 3.18 Tiltak i handlings- og økonomiplan 2016–2019 for skoler

I Handlings- og økonomiplanen for 2015-2018 lå det til grunn en opptrapping av reduksjonen i den generelle skolerammen med kr 20 mill. i 2016 og videre i planperioden. Reduksjonen vil bli fordelt på skolene etter vedtatt finansieringsmodell. Elevtallsveksten er ikke kompensert og omgjort i kroner tilsvarer dette kr 0,7 mill.

Rådmannen mener at satsningsområdene for Stavangerskolen, som tidlig innsats, tilpasset opplæring og inkludering, vil kunne opprettholdes. Lenden skole og PPT foreslås redusert med kr 3,5 mill. i 2016 og videre i planperioden.

Internasjonalt skolesamarbeid og realfagssatsing på Oljemuseet blir videreført. Satsing på realfag er som et ledd i regjeringens strategi utvidet med en time per uke på mellomtrinnet fra høsten 2016.

SFO-tilbud vil som tidligere år få justeringer i den økonomiske rammen i tråd med endringen i antall barn. Egenbetalingen for barn i SFO økte høsten 2015, og ny økning er foreslått for høsten 2016. Prisøkningen fra 01.08.2016 tilsvarer kommunal deflator på 2,7 %.

Rådmannen foreslår å redusere tjenestetilbudet ved kulturskolen. En reduksjon i aktiviteten til musikkavdelingen på ett årsverk vil gi en innsparing på kr 0,75 mill. Kommunen vil da samtidig få en reduksjon i inntekter fra elevkontingent på omkring kr 0,2 mill. Rådmannen foreslår å øke inntektsbudsjettet ved å innføre egenandel på dirigenttjenester for byens skolekorps, samt øke satsene for elevkontingenter. Kulturskolens inntekter forventes å øke med kr 1,05 mill. fra 2016. Samlet for Kulturskolen utgjør dette en rammereduksjon på kr 1,6 mill.

Barn og unge

Figur 3.19 Tiltak i handlings- og økonomiplan 2016-2019 for barn og unge

Rådmannen foreslår å øke ressurser til skolehelsetjenesten i tråd med føringer i statsbudsjettet. Økningen tilsvarer 2,5 årsverk og er planlagt disponert inn mot ungdomsskoleelevene. I tillegg styrkes budsjettrammen til barnevernet i forhold til de senere års økende klientutgifter. Forslaget innebærer forøvrig et betydelig omstillingskrav da klientutgiftene i 2014 og 2015 viser et større merforbruk enn forslaget til budsjettjusteringen innebærer. Et av innsparingstiltakene er å effektivisere driften av Ungbo. Rådmannen legger til grunn at antall plasser ved Ungbo skal opprettholdes, men at hver plass skal drives for en lavere kostnad. Dette tiltaket bidrar også å redusere utgiftene til barnevernet da barnevernet kjøper disse plassene.

Legetjenester, legevakt

Figur 3.20 Tiltak i handlings- og økonomiplan 2016-2019 for legetjenester, legevakt

Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen for å imøtekomme ny akuttmedisinforskrift. Denne skal bidra til at befolkningen mottar forsvarlige og koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. I forskriften er det innført nye krav til organisering av kommunal legevaktordning. Videre foreslår rådmannen å øke tilskuddet til fastleger i tråd med befolkningsveksten. Det foreslås effektiviseringskrav på Stavanger legevakt og samfunnsmedisinsk stab på lik linje med øvrige virksomheter.

Levekår

Figur 3.21 Tiltak i handlings- og økonomiplan 2016–2019 for levekår

Leve HELE LIVET versjon 2.0 prosjektet står sentralt med en rekke andre omstillingstiltak der hensikten er i sterkere grad å vektlegge brukerperspektivet samtidig som det danner grunnlag for effektivitet i tjenesteproduksjonen. Omstillingsarbeidet med sikte på tidlig innsats, forebygging og egenmestring prioriteres. Ressurser skal omprioriteres, fra institusjonstjenester til hjemmebaserte tjenester, og fra hjelpetjenester til rehabilitering og selvhjelp.

Satsingen på Leve HELE LIVET styrkes ved å øke rammene til Hjemmebaserte tjenester, samtidig som det foreslå å redusere antall sykehjemsplasser ved at planlagt avvikling av Vålandstunet fremskyndes.

Rådmannen foreslår også å avvikle en avlastningsbolig for brukergruppen psykisk utviklingshemmede. Nedlegging av en bolig vurderes som forsvarlig ut ifra belegg og kapasitet.

Rådmannen vil i løpet av planperioden jobbe med målrettede omstillingstiltak for en mer kostnadseffektiv drift av virksomhetene i levekårsområdet. Det er allerede iverksatt prosjekt rundt omorganisering av alle bofelleskap i kommunen. Ny finansieringsmodell for bofelleskap er også under arbeid og planlegges innført i 2016.

Mange personer med psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser venter på plass i bofellesskap. Rådmannen viderefører prioritering av nye botilbud i Handlings- og økonomiplan 2016-2019. Mange personer med psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser venter på plass i bofellesskap. Utbyggingsplanene gjennomføres for å redusere køen. Det planlegges oppstart av totalt 5 nye bofellesskap som til sammen gir netto 37 nye plasser, en barnebolig med 4 plasser og dagtilbud for 15 personer. Lervig sykehjemstarter også driften i løpet av planperioden i 2018 og erstatter antall plasser som følge av planlagt avvikling av 3 eldre sykehjem.

Stavanger har en høyere dekningsgrad på institusjon enn snittet for ASSS kommunene. For å kunne møte framtidens økte etterspørsel av pleie- og omsorgstjenester, og sikre en bærekraftig tjenesteleveranse med god kvalitet, er det nødvendig å utnytte handlingsrommet med å iverksette tiltak for å effektivisere hvordan vi leverer velferdstjenestene.

Sosialhjelpsutgiftene og utgifter til omsorgsinstitusjon for rusmiddelmisbrukere foreslås budsjettert på forventet 2015-nivå.

KULTUR OG BYUTVIKLING

Figur 3.22 Tiltak i handlings- og økonomiplan 2016-2019 innenfor kultur og byutvikling

Størrelsen på tilskuddene til institusjonene som er delfinansiert av staten, foreslås økt i tråd med føringene i forslag til statsbudsjett. Dette omfatter Stavanger symfoniorkester, Rogalands teater og Museum Stavanger. Tilskuddet til Opera Rogaland IKS styrkes for komme på samme nivå som tilskuddet fra Sandnes kommune, og midler til Obstfelder jubileet i 2016 prioriteres. Arbeidet med å digitalisere byggesaksarkivene er planlagt gjennomført i 2016 og 2017.

Rådmannen foreslår å starte opp et nytt takseringsprosjekt av eiendommer. Prosjektkostnader er stipulert til kr 15 mill. med fordeling kr 6 mill. i henholdsvis 2017 og 2018 og kr 3 mill. i 2019.

Generelt for planavdelingene legger rådmannen til grunn et effektiviseringskrav på kr 1,3 mill. fra 2016. I tillegg videreføres reduksjonen i tilskudd til Sølvberget KF med kr 1 mill.

BYMILJØ OG UTBYGGING

Figur 3.23 Tiltak i handlings- og økonomiplan 2016–2019 innenfor bymiljø og utbygging

Rådmannens forslag innebærer i all hovedsak økt tjenestetilbud i form av at flere nye bygg og anlegg ferdigstilles og tas i bruk. I gjeldende handlings- og økonomiplan vedtok bystyret en opptrapping av vedlikeholdsbudsjettet fra 2016. Vedlikeholdsrammen foreslås økt med kr 18,2 mill. i 2016, kr 33,2 mill. i 2017 og 2018 samt kr 43,2 mill. i 2019. For 2016 vil kommunen motta en tiltakspakke for økt sysselsetting som følge av forslag til statsbudsjett 2016. Rådmannen har foreslått kr 6,75 mill. til dette formålet og som tilsvarer bortfallet av momskompensasjonen for kommunale boliger. Innen Park og vei blir vedlikeholdsbudsjettet redusert med kr 4,8 mill. Idretts- og svømmehallene i Kvernevik og Hundvåg vil fra 2016 ha samdrift og felles vaktmestertjenesten. Tilskudd til større idrettsarrangement foreslås redusert med kr 1 mill. fra 2016. Når det gjelder vannavgiften foreslås denne økt med 5 % og renovasjonsavgiften foreslås økt med 1,5 % fra 2016.

3.9.4 Driftstiltak - tabell og tiltaksbeskrivelser

Endringer i driftOpprinnelig vedtatt 2015 2016201720182019
Frie inntekter
1Formue-/inntektsskatt−4 989 800−5 092 000−5 134 000−5 182 000−5 234 000
2Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning−2 561 000−2 627 000−2 634 000−2 649 000−2 660 000
3Inntektsutjevning954 700888 700896 200904 500913 400
4Tiltakspakke for økt sysselsetting- −12 700- - -
Sum frie inntekter−6 596 100−6 843 000−6 871 800−6 926 500−6 980 600
Sentrale inntekter
5Eiendomsskatt−225 000−251 000−273 000−273 000−288 000
6Integreringstilskudd fra staten−83 600−87 350−87 350−87 350−87 350
7Lyse AS, disponering av frikraft−15 100−13 800−13 800−13 800−13 800
8Kompensasjonsordninger fra Husbanken−34 950−28 600−26 200−26 800−27 100
Sum sentrale inntekter−358 650−380 750−400 350−400 950−416 250
Finans
9Utbytte fra Lyse AS−179 000−186 000−190 000−218 000−240 000
10Utbytte fra SF Kino Stavanger/Sandnes AS−2 000−2 000−2 000−2 000−2 000
11Utbytte fra Renovasjonen IKS−1 000−1 000−1 000−1 000−1 000
12Renteinntekter - Ansvarlig lån Lyse AS −39 300−28 100−27 800−28 800−29 700
13Ansvarlig lån/utbytte fra Forus Nærinspark AS −7 500−3 500−3 500−3 500−3 500
14Renteinntekter fra bank og finansforvaltning−33 450−31 700−32 400−34 100−35 700
15Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån177 303174 199180 535169 089171 449
16Avdrag på langsiktig investeringslån 323 699320 981334 436336 796348 509
17Motpost til avskrivinger og rente på restkapital til VAR investeringer−100 879−88 885−92 251−95 775−99 222
Sum finans137 873153 995166 020122 710108 836
Overføring til investering, bruk og avsetning fond
18Egenfinansiering av investeringer119 420218 397232 712311 332356 066
19Endring i egenfinansiering investeringer, teknisk budsjettjustering, se linje 63- −42 500−40 500−40 500−40 500
Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond119 420175 897192 212270 832315 566
Sentrale utgifter
20Helårseffekt av lønnsoppgjøret 201595 000130 000130 000130 000130 000
21Lønnsoppgjøret 2016- 124 000124 000124 000124 000
22Pensjon190 000185 000185 000185 000185 000
23Ordinær reservekonto7 2007 2007 2007 2007 200
24     Lønns- og driftsutgifter til folkevalgte 48 50046 60046 60046 60046 600
25     Lønnsutgifter til hovedtillitsvalgte10 75010 75010 75010 75010 750
26     Tilskudd til Kirkelig fellesråd79 55080 70080 70080 70080 700
27     Tilskudd til livssynssamfunn12 00013 10013 10013 10013 100
28     Revisjon og kontrollutvalg5 3005 1505 1505 1505 150
29     Felleskostnader66 40066 10066 10066 10066 100
30     Valg6 000- 6 000- 6 000
31     Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn- 12 0008 000- -
32     Transportplan Jæren - bypakken, tilskudd- 500500500500
Sum sentrale utgifter520 700681 100683 100669 100675 100
Sum netto utgifter777 9931 010 9921 041 3321 062 6421 099 502
Tilskudd regionale prosjekter
33     Rogaland brann og redning IKS109 250111 800121 200125 600129 400
34     Greater Stavanger AS7 8507 9507 9507 9507 950
35     Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)45 20052 70052 40053 00053 500
36     Sørmarka flerbrukshall IKS13 30012 00011 45010 7509 950
37     Multihallen og Storhallen IKS11 2009 1508 8508 6508 400
38     Ryfast, planleggingsutgifter35 00020 000- - -
39     Rogaland teater, prosjektmidler, Nytt teaterbygg1 000600- - -
40     Tall Ship Race 2018- 1 3002 0007 700100
Sum tilskudd regionale prosjekter222 800215 500203 850213 650209 300
Beregnet netto driftsramme til disposisjon−5 953 957−5 997 258−6 026 968−6 051 158−6 088 048
Disponibelt utover 2015-nivå- −43 301−73 011−97 201−134 091
Driftskonsekvenser av investeringer på levekår
41     Lassahagen bofellesskap for personer med psykiske lidelser, 10+6 plasser- 7 6009 60014 80014 800
42     Austbø bofellesskap for autister, 8 plasser- 20 80023 60023 60023 600
43     Haugåsveien bofellesskap for personer med psykiske lidelser, 7 plasser- - 5005 4005 400
44     Lervig sykehjem- - 1 00092 000103 000
45     Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser- - 1 00011 00011 000
46     Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere- - 3 5007 0007 000
47     Selveierboliger PUH , 6 plasser- - - 5 00010 000
48     Bofellesskap til personer med rus og psykiske lidelser, 4 plasser- - - - 6 000
Sum driftskons. av invest. i oppvekst og levekår28 40039 200158 800180 800
Driftskonsekvenser av investeringer på park og vei
49     Forbedring av framkommelighet på veinettet - 4008001 2001 600
50     Tiltak for å øke trafikksikkerheten- 3006009001 200
51     Vedlikehold av park, friområder og aktivitetsanlegg- 200400600800
52     Nye anlegg- 6001 2001 8002 400
53     Drift og vedlikehold av plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS- 200400600800
Sum driftskonsekvenser av investeringer på park og vei1 7003 4005 1006 800
Driftskonsekvenser av investering på idrett
54     Hetlandshallen, dobbel idrettshall- - - 1001 200
55     Nye Gamlingen- - 2 9005 0005 000
56     Kvernevik svømmehall- 2 6503 5503 5503 550
57     Hundvåg svømmehall- 1 4001 4001 4001 400
58     Skateanlegg på Tasta, drift fra juni 2016- 175300300300
59     Stavanger svømmehall, reduserte inntekter på grunn av rehabilitering- 9003 7003 700-
Sum driftskonsekvenser av investering på idrett5 12511 85014 05011 450
Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom
60     Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg- 7 75031 10033 25043 500
61     Energiutgifter til nye bygg- 1 3504 0006 3007 250
62     Olav Kyrres gate 19, økt husleie i forbindelse med rehabilitering - 2 3006 8502 850-
Sum Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom11 40041 95042 40050 750
Sum netto driftskonsekvenser av investeringer46 62596 400220 350249 800
Tekniske budsjettjusteringer
63Teknisk justering mellom investering- og driftsbudsjett ihht lovkrav - 42 50040 50040 50040 500
Sum tekniske budsjettjusteringer42 50040 50040 50040 500
Felles tiltak sentrale områder
64     Indeksregulering av eksterne husleiekontrakter - 4 5004 5004 5004 500
65     ENØK-innsparinger- −3 125−5 950−9 650−9 650
66     Lærlingeordningen, verdiskapning i virksomhetene- −1 000−1 000−1 000−1 000
67     Gevinstrealisering ved bruk av IKT-løsninger- −2 000−2 000−2 000−2 000
68     Rekruttering, stipend, messedeltaking, redusere aktiviteter- −500−500−500−500
69     Velferdsordninger og seniorpolitikk, redusere ordninger- −1 250−1 250−1 250−1 250
70     Tillitsprosjektet, reversere forventet effekt- 3 2003 2003 2003 200
71     Bosetting av Syriske kvoteflyktninger- 5 0005 0005 0005 000
72     Tilretteleggingsarbeid for unge med nedsatt funksjonsevne - 1 0002 0002 0002 000
Sum felles tiltak sentrale områder5 8254 000300300
Personal og organisasjon
73     Lønns- og personalsystem, oppgradering- 500500500500
74     Lokasjonsbasert befolkningsvarsling- 300300300300
75     Effektiviseringskrav- −3 300−3 300−3 300−3 300
Sum personal og organisasjon−2 500−2 500−2 500−2 500
Kommunikasjon
76     Effektiviseringskrav- −50−50−50−50
Sum kommunikasjon−50−50−50−50
Økonomi
77     Statliggjøring kemneren- −8 500−16 000−16 000−16 000
78     Effektiviseringskrav- −3 300−3 300−3 300−3 300
Sum økonomi−11 800−19 300−19 300−19 300
Kommuneadvokaten
79     Økt ramme til drift og kompetansetiltak- 250250250250
Sum kommuneadvokaten250250250250
Næring
80     Justert driftsramme til forventet aktivitet- −250−250−250−250
Sum næring−250−250−250−250
Politisk sekretariat
81     Effektiviseringskrav- −50−50−50−50
Sum politisk sekreteriat−50−50−50−50
SUM SENTRALE OMRÅDER−8 575−17 900−21 600−21 600
OPPVEKST OG LEVEKÅR
Felles tiltak oppvekst og levekår
82     Merkostnad på grunn av økt innslagspunkt for ressurskrevende tjenester- 4 8004 8004 8004 800
83     Effektiviseringskrav- −200−200−200−200
Sum felles tiltak oppvekst og levekår4 6004 6004 6004 600
Barnehage
84     Kompetanseheving- 1 0002 0002 0002 000
85     Tilskudd private barnehager, effekt av ny beregningsmetode- −7 800−11 150−15 400−16 260
86     Styrket barnehagetilbud, helårseffekt av overføring til Ressurssenter for styrket barnehagetilbud - −2 900−2 900−2 900−2 900
87     Ledelsesstruktur, administrasjons- og kjøkkenassistentressurs, helårseffekt av rammereduksjon- −5 000−5 000−5 000−5 000
88     Tiltak for flerspråklige barn, helårseffekt av rammereduksjon- −1 700−1 700−1 700−1 700
89     Moderasjonsordning, helårseffekt av justering- −5 600−5 600−5 600−5 600
90     Spesielt tilrettelagte avdelinger (STA), helårseffekt ved avvikling av to avdelinger- −3 800−3 800−3 800−3 800
91     Auglend barnehage for hørselshemmede, helårseffekt av kapasitetsreduksjon- −2 100−2 100−2 100−2 100
92     Smiodden barnepark, avvikles- −300−1 000−1 000−1 000
93     Økt lisenskostnad for programvaren Hypernett - 200200200200
94     Økt foreldrebetaling for opphold i barnehage- −5 600−5 600−5 600−5 600
95     Nedgang i antall barn med lovfestet rett barnehageplass- −7 400−7 400−7 400−7 400
96     Fleksibelt opptak- 3 7003 7003 7003 700
97     Effektiviseringskrav- −1 500−1 500−1 500−1 500
98     Omstilling 2018- - - −10 000−10 000
Sum barnehage−38 800−41 850−56 100−56 960
Skole og SFO
99     Rammereduksjon- −20 000−20 000−20 000−20 000
100     Lenden skole og ressurssenter, helårseffekt av avsluttet leieforhold- −650−650−650−650
101     Avslutning av prosjektet \Det lærende barnet"ved UIS"""- - - −300−300
102     Kommunalstyret for oppvekst, tilbakeføring av reserve- −1 500−1 500−1 500−1 500
103     Lenden skole og ressurssenter, helårseffekt av redusert tjenestetilbud- −2 400−2 400−2 400−2 400
104     Foreldrebetaling skolefritidsordningen, helårseffekt av prisøkning- −1 500−1 500−1 500−1 500
105     Foreldrebetaling skolefritidsordningen, økes fra høsten 2016- −1 500−3 200−3 200−3 200
106     Realfag på mellomtrinnet, økt satsing- 2 2004 3004 3004 300
107     Reduksjon i kurs og kompetansetiltak- −1 000−1 000−1 000−1 000
108     Reduserte pensjonskostnader SPK, sats er endret- −3 350−3 350−3 350−3 350
109     Økt lisenskostnad for programvaren Hypernett - 200200200200
110     Effektiviseringskrav- −2 600−2 600−2 600−2 600
Sum skole og sfo−32 100−31 700−32 000−32 000
Johannes læringssenter
111     Husleie nye lokaler Haugesundsgate 27 og 30- 1 3001 3001 3001 300
112     Innføringsbarnehagen, helårseffekt av bemanningsreduksjon- −1 200−1 200−1 200−1 200
113     Pensjonskostnader SPK, reduksjon i sats- −400−400−400−400
Sum Johannes læringssenter−300−300−300−300
Kulturskolen
114     Redusere tjenestetilbudet- −1 600−1 600−1 600−1 600
Sum Kulturskolen−1 600−1 600−1 600−1 600
PPT
115     Helårseffekt av redusert tjenestetilbud- −1 100−1 100−1 100−1 100
116     Effektiviseringskrav, PPT- −100−100−100−100
Sum PPT−1 200−1 200−1 200−1 200
Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud
117     Styrket barnehagetilbud, helårseffekt av effektivisering- −4 100−4 100−4 100−4 100
Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud−4 100−4 100−4 100−4 100
Ungdom og fritid
118     Gjennomføre ungdomsundersøkelsen i 2016 og 2018- 500- - 500
119     SLT-midler, videreføre 2015-nivå- −300−300−300−300
120     Tilskudd til barn og ungdomsarbeid, videreføre 2015-nivå- −200−200−200−200
121     Ungbo, effektiviseringskrav- −600−600−600−600
122     Effektiviseringskrav, administrasjon- −300−300−300−300
Sum Ungdom og fritid−900−1 400−1 400−900
Helsestasjon og Skolehelsetjenesten
123     Skolehelsetjenesten, øke tjenestetilbudet- 1 5001 5001 5001 500
124     Effektiviseringskrav- −150−150−150−150
Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste1 3501 3501 3501 350
Barnevern
125     Fosterhjem, klientutgifter- 8 0008 0008 0008 000
126     Barnevernvakten, effekt av reforhandlede avtaler med andre kommuner- −300−300−300−300
127     Effektiviseringskrav, administrasjon- −150−150−150−150
Sum barnevern7 5507 5507 5507 550
Helse- og sosialkontor
128     Ressurskrevende tjenester, kommunal egenandel- 2 5002 5004 0004 000
129     Brukerstyrt personlig assistent (BPA), forventet økt aktivitet- 4 5004 5004 5004 500
130     Effektiviseringskrav, administrasjon- −200−200−200−200
Sum helse- og sosialkontor6 8006 8008 3008 300
NAV-kontorene
131     Økonomisk sosialhjelp, videreføre 2015-nivå- 10 00010 00010 00010 000
132     Omsorgsinstitusjon rusmiddelmisbrukere, videreføre 2015-nivå- 4 0004 0004 0004 000
133     Effektiviseringskrav, administrasjon- −150−150−150−150
Sum NAV-kontorene13 85013 85013 85013 850
Hjemmebaserte tjenester
134     Økt eksternhusleie og innføring av arbeidstøy- 1 0001 0001 0001 000
135     St Svithun bofellesskap avvikles- −5 600−5 600−5 600−5 600
136     Økt tjenestetilbud i hjemmetjenesten- 5 0005 000- -
137     Fløyen bokollektiv, redusert behov for respiratorplass- −3 125−3 125−3 125−3 125
138     Omstilling 2018- - - −7 500−7 500
Sum hjemmebaserte tjenester−2 725−2 725−15 225−15 225
Alders- og sykehjem
139     Prisjustering Boganes sykehjem iht. driftsavtale- 700700700700
140     St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer- - - −16 000−16 000
141     Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer- - - −32 000−32 000
142     St. Petri aldershjem, økt fagkompetanse- 4 0004 0004 0004 000
143     Inntektsjustert økning i egenbetalinger for langtidsopphold på sykehjem- −11 000−11 000−11 000−11 000
144     Bydelskafe på Bergåstjern sykehjem, salgsinntekter- −500−500−500−500
145     Trygghetsavdelingen på Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling- −2 800−2 800−2 800−2 800
146     Rehabiliteringsplasser i Spania, opprettholde 6 plasser- −3 000−3 000−3 000−3 000
147     Dagsenteret på Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling- −1 500−3 100−3 100−3 100
148     Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling av plasser- −12 000−24 000−24 000−24 000
149     Finansiering av øyeblikkelig hjelp- senger, fra øremerking til rammetilskudd- 10 00012 00012 00012 000
150     Effektiviseringskrav- −2 500−2 500−2 500−2 500
151     Omstilling 2018- - - −17 500−17 500
Sum alders- og sykehjem−18 600−30 200−95 700−95 700
Stavanger legevakt
152     Akuttmedisinsk forskrift, oppfølging og implementering- 1 7001 7001 7001 700
153     Finansiering av øyeblikkelig hjelp-senger, fra øremerking til rammetilskudd- 4 8004 8004 8004 800
154     Effektiviseringskrav- −150−150−150−150
Sum Stavanger legevakt6 3506 3506 3506 350
Rehabiliteringsseksjonen
155     Effektiviseringskrav- −150−150−150−150
Sum Rehabiliteringsseksjonen−150−150−150−150
Dagsenter og avlastningsseksjonen
156     Nytt botiltak i Madla barnebolig - 1 5001 500- -
157     Avlastningsplasser, redusere antall- −3 000−6 000−6 000−6 000
158     Høyebakken midlertidig avlastningsbolig avvikles- −8 500−10 000−10 000−10 000
159     Effektiviseringskrav- −400−400−400−400
Sum dagsenter og avlastningsseksjonen−10 400−14 900−16 400−16 400
Samfunnsmedisin
160     Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst- 8001 6002 4002 400
161     Smittevernsressurs, videreføre 2015-nivå- −500−500−500−500
Sum samfunnsmedisin3001 1001 9001 900
Tekniske hjemmetjenester
162     Effektiviseringskrav og inntektsøkning, tekniske hjemmetjenester- −250−250−250−250
Sum tekniske hjemmetjenester−250−250−250−250
Fysio- og ergoterapitjenesten
163     Effektiviseringskrav- −100−100−100−100
Sum fysio- og ergoterapitjenesten−100−100−100−100
Helsehuset i Stavanger
164     Virksomhetsleder, merkantil ressurs, psykolog- 1 5001 5001 5001 500
Sum Helsehuset i Stavanger1 5001 5001 5001 500
Flyktningseksjonen
165     Økt oppmerksomhet på refusjon- og tilskuddsmidler- 300300300300
Sum Flyktningseksjonen300300300300
Embo
166     Effektiviseringskrav- −500−500−500−500
Sum Embo−500−500−500−500
SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR−69 125−87 575−179 325−179 685
Felles tiltak kultur og byutvikling
167     Digitalisering av byggesaksarkiv - endret fremdrift- 5 0005 000200200
168     Interkommunal delplan (IKDP) Forus- 850510350-
Sum felles tiltak kultur og byutvikling5 8505 510550200
Kultur
169     Opera Rogaland IKS, driftstilskudd- 100150250250
170     Kultur, økt ramme- 300300300300
171     Tilskudd til kulturinstitusjoner, justering i samsvar med statens bevilginger - 1 9501 9501 9501 950
172     Sølvberget KF, videreføre tilskuddet på 2015-nivå- −1 000−1 000−1 000−1 000
173     Avsluttet prosjektfinansiering av museumsanleggene i Musegaten- −450−450−450−450
174     Obstfelderjubileum 2016- 500−300−300−300
Sum kultur1 400650750750
Geodata
175     Eiendomsskatt, kontormessig oppjustering- −250−250−250−250
176     Taksering eiendomsskatt- - 6 0006 0003 000
Sum Geodata−2505 7505 7502 750
Planavdelinger
177     Rammereduksjon- −1 300−1 300−1 300−1 300
Sum planavdelinger−1 300−1 300−1 300−1 300
SUM KULTUR OG BYUTVIKLING5 70010 6105 7502 400
Felles tiltak bymiljø og utbygging
178     Effektiviseringskrav Stab BMU, Miljø og Utbygging- −50−50−50−50
Sum felles tiltak bymiljø og utbygging−50−50−50−50
Sum miljø- - - -
Utbygging
179     Bortfall av leieinntekter- 2 0002 0003 8004 300
Sum utbygging- 2 0002 0003 8004 300
Park og vei
180     Biologisk mangfold- 2505007501 000
181     Drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse- 100200300400
182     Attende, Arboreet og friluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler- 150300450600
183     Bidrag fra vertskommune under festival- 500- 500-
184     Kunstgressbaner, redusere vedlikeholdet- −500−500−500−500
185     Sykkelsatsingen, redusere skilting og driftstiltak- −500−500−500−500
186     Reduksjon i vedlikehold i park og vei - −1 300−1 300−1 300−1 300
187     Stavanger natur- og idrettsservice KF, redusere vedlikeholdet- −2 500−2 500−2 500−2 500
188     Effektiviseringskrav- −350−350−350−350
Sum park og vei- −4 150−4 150−3 150−3 150
Idrett
189     Leieinntekter ONS i 2016 og 2018- −1 050- −1 050-
190     Økte billettinntekter i svømmehallene- −800−1 300−1 800−1 800
191     Opphør av tilskudd til Beach volleyball World Tour Stavanger i 2017- - −2 500−2 500−2 500
192     Bortfall av leieinntekter OTD i 2016 og 2018- 700- 700-
193     Redusert tilskudd større idrettsarrangement- −1 000−1 000−1 000−1 000
194     Rammereduksjon Stavanger natur- og idrettsservice KF- −200−200−200−200
195     Bortfall av billettinntekter på Gamlingen- 2 2001 700- -
196     Indeksregulering Oilers investa AS- 300450550650
197     Drift av idrettshall Siddishall (avtale signert i 2015)- 1 5001 5001 5001 500
198     Revidering av avtaler med Stiftelsen Stavanger ishall- −1 000−1 000−1 000−1 000
199     Samdrift mellom svømmehall og idrettshall på Kvernevik og Hundvåg- −800−1 000−1 000−1 000
200     Effektiviseringskrav- −115−115−115−115
Sum idrett- −265−3 465−5 915−5 465
Stavanger eiendom
201     Forsikring bygg- 200400600800
202     Husleieinntekter, bofellesskap og omsorgsboliger, volumvekst- −3 600−4 050−4 050−4 050
203     Private ideelle sykehjem, nødaggregat engangsutgift i 2015- −4 500−4 500−4 500−4 500
204     Økt vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg- 18 20033 20033 20043 200
205     Drift av 12 nødaggregat, private og kommunale sykehjem- 750750750750
206     Utleieformål, reduksjon i leieinntekter- 2 1002 1002 1002 100
207     Tiltakspakke økt sysselsetting- 6 750- - -
208     Planlegging- og utredningskostnader til diverse bygningskategorier- 200200200200
209     Effektiviseringskrav- −1 140−1 140−1 140−1 140
Sum Stavanger eiendom- 18 96026 96027 16037 360
Vannverket
210Fastledd, IVAR- 9145 3019 45810 906
211Mengdevariabelt ledd, IVAR- 2805 21810 11510 698
212Bemanningsøkning iht. hovedplan- 3507001 0501 400
213Driftsutgifter/generell prisstigning- 1 2601 3542 1212 907
214Avskrivninger- 1 3072 5783 8725 124
215Renter restkapital- −4 492−3 679−2 799−1 925
216Bruk/avsetning til selvkostfond- 5 3488 3949 95510 125
217Gebyrer/gebyrøkning- −4 967−19 866−33 772−39 235
Sum Vannverket- - - - -
Avløpsverket
218Fastledd, IVAR- 3 8014 9856 7578 785
219Mengdevariabelt ledd, IVAR- 7 2508 70011 02013 920
220Bemanningsøkning iht. hovedplan- 3507001 0501 400
221Driftsutgifter/generell prisstigning- 2 6023 4364 3215 224
222Avskrivninger- 1 1881 9532 7563 527
223Renter restkapital- −9 577−9 070−8 532−7 992
224Gebyrer/gebyrøkning- - - - −12 600
225Bruk/avsetning til selvkostfondet- 4 067−1 023−7 691−2 583
Sum Avløpsverket- 9 6819 6819 6819 681
Renovasjon
226Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR- 7001 5003 0004 500
227Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning- 3 7756 6309 02711 767
228Kalkulerte finanskostnader- −420−410−401−391
229Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester- 688668−748−135
230Gebyrer/generell gebyrøkning- −4 420−7 810−12 120−16 720
231Bruk/avsetning til selvkostfond- −323−5781 242979
Sum renovasjon- - - - -
SUM BYMILJØ OG UTBYGGING- 26 17630 97631 52642 676
SUM ENDRINGER PÅ TJENESTEOMRÅDENE- −45 824−63 889−163 649−156 209
SUM DRIFTSKONSEKVENSER AV INVESTERINGER- 46 62596 400220 350249 800
SUM TEKNISKE BUDSJETTJUSTERINGER- 42 50040 50040 50040 500
DISPONIBELT UTOVER 2015-NIVÅ- −43 301−73 011−97 201−134 091
BUDSJETTBALANSE- - - - -
        Nye tiltak i HØP 2016–2019
        Videreføring av videretiltak
Tabell 3.19 Rådmannens forslag til endringer i drift 2016–2019
Last ned tabelldata (Excel)

Merknader drift

Frie inntekter

1. Formue-/inntektsskatt

2. Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning

3. Inntektsutjevning
Frie inntekter omhandler formue-/inntektsskatt, innbyggertilskudd, inklusiv utgiftsutjevning og inntektsutjevning, og er nærmere omtalt i avsnitt 3.4. Regjeringen legger opp til realvekst i de frie inntektene kun gjennom økt skatteinngang. Skatteinntektene lokalt er justert med bakgrunn i skattereform, økt kommunalt skattøre, innbyggervekst og lønnsvekst i 2016 og gir 6,1 % vekst fra anslått nivå for 2015 for Stavanger kommune. Skatt i prosent av landsgjennomsnittet blir da 137,9 %. Frie inntekter budsjetteres samlet med kr 6830,3 mill. i 2016 (ekskl. tiltak 4) og stiger jevnt på grunn av innbyggerveksten til kr 6980,6 mill. i 2019.

4. Tiltakspakke for økt sysselsetting
Regjeringen har for 2016 foreslått en særskilt tiltakspakke for økt sysselsetting. Stavanger kommunes andel er beregnet til kr 12,7 mill. og gjelder vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg. Inntekten er synliggjort i egen linje for frie inntekter og vil bli rapporteringspliktig. Rådmannen foreslår å framskyve investeringer, jf. avsnitt 3.8.1, og å opprettholde aktivitetsnivå på vedlikehold sosiale boliger, jf. linje 207.

Sentrale inntekter

5. Eiendomsskatt
Kontormessig oppjustering av takstene på 10 % er lagt inn med virkning fra 2016, jf. 10 år siden forrige alminnelige taksering, og med en tilsvarende oppjustering i 2017. En eventuell økning i 2018 avventes. Rådmannen har innarbeidet forslag om økt bunnfradrag til kr 400 000. Dagens satser er opprettholdt i hele planperioden. Inntektene antas å øke til netto kr 251mill. i 2016 og til kr 273 mill. i påfølgende år. Rådmannen foreslår ny alminnelig taksering med effekt fra 2019. Prosjektarbeidet i den forbindelse er omfattende og rådmannen foreslår egne midler til dette, jf. linje 176 i driftsrammetabellen. Ytterligere kommentarer vedrørende eiendomsskatten står i avsnitt 3.5.4.

6. Integreringstilskudd fra staten
I forslag til statsbudsjett 2016 er integreringstilskuddssatsen justert og effekten for Stavanger kommune er beregnet til kr 2,5 mill. I tillegg vil økt oppmerksomhet på innkreving av tilskudd fra andre kommuner gi økte inntekter og dette er beregnet til kr 1,25 mill. for 2016. Mottak av kvoteflyktninger vil gi både økte utgifter og økte inntekter. Rådmannen vil i 1. tertial 2016 foreta balanserte budsjettjusteringer når antallet og tidspunkt for bosetting er mer konkret.

7. Lyse AS, disponering av frikraft
Kommunene Stavanger, Sandnes, Time og Klepp har inngått avtale med Lyse AS om uttak av frikraft. Frikraften disponeres i 1. og 4. kvartal, og vil således gi kommunen lavere energikostnader i vinterhalvåret. Refusjon knyttet til disponering av frikraft i 2016 er beregnet til kr 13,8 mill.

8.Kompensasjonsordninger fra Husbanken
Staten gir tilskudd til å dekke renter og avdrag i forbindelse med Eldre- og psykiatriplanen og Reform-97 (6-årsreformen). Det gis også tilskudd som dekker rentekostnader i forbindelse med rehabilitering av skole- og kirkebygg. Lånesaldo knyttet til disse investeringene framkommer i tabell 3.12. Kompensasjonsinntekter i 2016 er beregnet til kr 28,6 mill. Satser for investeringstilskudd omtales nærmere under punkt 3.8.7.

Finans

9. Lyse AS, utbytte
Utbytte og renteinntekter fra ansvarlig lån i Lyse AS er beregnet til totalt kr 214,1 mill. i 2016. Det vises til avsnitt 3.5.1 for en nærmere redegjørelse for overføringene fra Lyse AS.

10. SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte
I 2015 utdelte SF Kino Stavanger/Sandnes AS et samlet utbytte på kr 18 mill., hvorav kr 6 mill. i ordinært utbytte og kr 12 mill. i ekstraordinært utbytte. Stavanger kommune mottok et samlet utbytte på kr 5,97 mill. i 2015 (eierandel 33,15 %). Bystyret godkjente den 11.05.2015 (sak 87/15) eierstrategi for SF Kino Stavanger/Sandnes AS. Det foreslås å legge til grunn en årlig utbytteforventning i kommende planperiode på minimum kr 2 mill., jf. eierstrategien.

11. Renovasjonen IKS, utbytte
I 2015 utdelte Renovasjonen IKS et samlet utbytte på kr 1 mill., hvorav Stavanger kommune mottok kr 0,5 mill. Det foreslås å videreføre utbytteforventningen i Handlings- og økonomiplan 2015-2018. Dette innebærer et årlig utbytte til Stavanger kommune på kr 1 mill.

12. Lyse AS, renteinntekter – ansvarlig lån
Utbytte og renteinntekter fra ansvarlig lån i Lyse AS er beregnet til totalt kr 214,1 mill. i 2016. Det vises til avsnitt 3.5.1 for en nærmere redegjørelse for overføringene fra Lyse AS.

13. Forus Næringspark AS, ansvarlig lån/utbytte
I forbindelse med behandlingen av handlings- og økonomiplan 2015-2018 ble det vedtatt en årlig overføring på kr 7,5 mill. fra Forus Næringspark AS. Endelig modell (ansvarlig lån/utbytte) og nivå på overføringer fra selskapet vil fastsettes i sak vedrørende eierstrategi for selskapet. Det legges opp til at denne saken fremmes for behandling innen utgangen av 2015, jf. kommunalutvalgets vedtak den 25.08.2015 (sak 59/15). Nivået på overføringer fra Forus Næringspark AS foreslås redusert til kr 3,5 mill. i kommende planperiode, i påvente av at aksjonærene enes om nivå på eventuelle overføringer.

14. Renteinntekter bank og finansforvaltning

15. Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån

16. Avdragsutgifter (investeringslån)
Det er budsjettert med netto kapitalutgifter på kr 463,48 mill. i 2016. Netto kapitalutgifter omfatter avdragsutgifter på kr 320,98 mill. og rentekostnader knyttet til investeringslån, rentebytteavtaler (renteswap) og startlån på kr 174,2 mill., fratrukket renteinntekter fra bankinnskudd og finansforvaltning på kr 31,7 mill. Avdragstiden på investeringslån er 30 år. Det vises til avsnitt 3.3 for en nærmere redegjørelse for renteforutsetningene.

Renteutgifter (1000 kr)Låneopptak eks. startlånBeregnede renter 2016Beregnede renter 2017Beregnede renter 2018Beregnede renter 2019
Renteutg. på lån tom. 201589 96889 20292 74494 892
+ renteutg. lån 2016585 3638 3718 6589 72510 695
+ renteutg. lån 2017639 4389 78311 00312 115
+ renteutg. lån 201870 7731 2601 437
+ renteutg. lån 2019351 4347 134
Sum renteutgifter98 339107 643114 731126 272
- Beregnende renteinntekter
bankinnskudd inkl. avkastning
finansforvaltning og rentebytteavtaler
44 16040 49320 2589 476
Netto renteutgifter142 499148 136134 989135 749
Tabell 3.20 Oversikt over renteutgifter i planperioden
Last ned tabelldata (Excel)
Avdragsutgifter (1000 kr)Låneopptak eks. startlånBeregnede avdrag 2016Beregnede avdrag 2017Beregnede avdrag 2018Beregnede avdrag 2019
Avdrag på lån t.om. 2015301 469293 609293 610293 609
+ Avdrag lån 2016585 36319 51219 51219 51219 512
+ Avdrag lån 2017639 43821 31521 31521 315
+ Avdrag lån 201870 7732 3592 359
+ Avdrag lån 2019351 43411 714
Sum avdrag ordinære lån320 981334 436336 796348 509
Sum netto renteutgifter + avdrag 463 480482 571471 785484 258
Tabell 3.21 Oversikt over avdragsutgifter i planperioden
Last ned tabelldata (Excel)

17. Motpost avskrivinger inkl. renter restkapital, VAR sektor
Motpost avskrivninger og rente på restkapital på investeringer i VAR-sektoren er beregnet til kr 88,9 mill. i 2016, kr 92,35 mill. i 2017, kr 95,8 mill. i 2018 og kr 99,2 mill. i 2019. Kostnadene belastes VAR-sektoren og inngår i gebyrgrunnlaget.

Overføring til investering, bruk og avsetning fond

18. Egenfinansiering av investeringer

19. Endring i egenfinansiering investeringer, teknisk budsjettjustering, se linje 63
Overføring av midler til egenfinansiering av investeringer er kr 175,9 mill. i 2016, kr 192,2 mill. i 2017, kr 270,8 mill. i 2018 og kr 315,6 mill. i 2019. Dette tilsvarer netto driftsresultat, justert for bruk av bundne driftsfond. Det er ikke planlagt avsetning til eller bruk av disposisjonsfond i planperioden.

Fra 2015 av er det i justert budsjett foretatt en teknisk budsjettjustering ved å overføre midler fra investering til drift tilsvarende kr 42,5 mill. i 2016 og kr 40,5 mill. i påfølgende år, jf. tiltakene har driftsmessig karakter. Justeringene framkommer av linje 63. Dette reduserer midler budsjettert til egenfinansiering av investeringer og følgelig netto driftsresultat tilsvarende.

Sentrale utgifter

20. Helårseffekt av lønnsoppgjøret 2015
Rådmannen foreslår å innarbeide full kompensasjon for helårseffekt av lønnsoppgjøret 2015. Dette er beregnet til kr 130 mill.

21. Lønnsoppgjøret 2016
I forslag til statsbudsjett 2016 er deflator angitt til 2,7 %. Rådmannen har brukt den samme lønnsvekstprosenten i beregningene av kommunens kostnader ved forventet lønnsoppgjør 2016 som tilsvarer kr 124 mill. i 2016.

22. Pensjon
Pensjon er nedjustert med kr 10 mill. sammenlignet med 2016 i gjeldende handlings- og økonomiplan. Årsaken er lavere prognoser, jf. endret premieavvik i 2015 som får positiv effekt de neste 7 år. Det rår stor usikkerhet om framtidige budsjettbeløp grunnet omregning av uføreforpliktelser i KLP som først utføres av KLP ved regnskapsavleggelsen 2015.  Se avsnitt 3.7.

23. Ordinær reservekonto
Formannskapets reservekonto og næring/kulturfondet er på henholdsvis kr 6,2 mill. og kr 1 mill. På bakgrunn av innkomne søknader foreslår rådmannen å bevilge kr 1,5 mill. til Tour de Fjords og kr 0,5 mill. til Skape. Formannskapet har vedtatt kr 0,5 mill. til Norway Chess, hvorav kr 0,25 mill. fra reservekonto og kr 0,25 mill. fra næringsfondet. Dette innebærer at det vil gjenstå kr 3,5 mill. til formannskapets fri disponering og kr 0,75 mill. fra næringsfondet i 2016.

24. Folkevalgte
Budsjettet til folkevalgte på kr 46,6 mill. dekker lønnsutgifter til folkevalgte, partistøtte, møte- og reiseutgifter, arrangementer og representasjon samt diverse andre driftsutgifter. Rådmannen foreslår å videreføre bystyrets vedtak fra sak 99/15 tertialrapportering per 30.4 om en reduksjon på kr 1,2 mill. Rammen er videre redusert med kr 0,7 mill. som ble lagt inn i budsjettet for 2015 til innkjøp av iPad til folkevalgte.

25. Hovedtillitsvalgte
Det budsjetteres med kr 10,75 mill. til hovedtillitsvalgte. Dette er en videreføring av nivået for 2015. Budsjettrammen vil bli justert for helårsvirkning av lønnsoppgjøret i 2015 når dette er kjent, og lønnsoppgjør 2016 ut over året.

26. Kirkelig fellesråd
Rammen til Kirkelig fellesråd videreføres fra 2015 og justeres for helårsvirkning av lønnsoppgjør 2015. Kirkelig fellesråd har søkt om volumøkninger både i form av økt stillingsbehov og økt behov for vedlikehold av bygningsmassen. Rådmannen finner ikke rom for å imøtekomme stillingsbehovet, men det foreslås innarbeidet kr 0,2 mill. flatt i planperioden til vedlikehold av bygg. Samtidig foreslår rådmannen et effektiviseringskrav på lik linje med kommunens virksomheter forøvrig på kr 0,4 mill. Totalt tilskudd til kirkelig fellesråd blir dermed kr 80,7 mill. for 2016. Investeringsmidler maskiner gravlund tilsvarende kr 0,5 mill. utbetales til kirkelig fellesråd som driftsmidler, jfr. linje 63, men er ikke innbakt i denne rammen. I forbindelse med at kommunen skal over på nytt sak og arkiv system, Public 360, må også Kirkelig fellesråd gjøre et valg. Oversikt over endelige kostnader er foreløpig ikke avklart og det må vurderes om Kirkelig fellesråd kan dekke dette innenfor eksisterende rammer.

27. Tilskudd livssynssamfunn
Tilskudd til livssynssamfunn budsjetteres med kr 13,1 mill. i 2016. Tilskuddet er basert på bevilgninger til kirkelige formål i 2016 samt erfaringstall fra medlemsregistre til andre livssynssamfunn.

28. Revisjon og kontrollutvalg
Utgiftene til revisjon og kontrollutvalg budsjetteres med kr 5,15 mill. per år i planperioden. Dette er i tråd med Kontrollutvalgets budsjettforslag.

29. Felleskostnader
Rådmannen foreslår en ytterligere reduksjon fra vedtatt budsjett 2015 på kr 1 mill. som vil føre til enda mindre bruk av representasjon, konsulenttjenester, trykningsutgifter og infotiltak. Det foreslås videre en styrking på kr 0,7 mill. i forhold til de foreslåtte økte utgiftene til diverse tilskudd til lag og organisasjoner. Dette gir en budsjettramme på kr 66,4 mill.

30. Valg
Rådmannen foreslår å videreføre budsjettrammen tilsvarende kr 6 mill. for å dekke utgifter til gjennomføring av stortingsvalg i 2017 og kommunestyrevalg og fylkestingsvalg i 2019.

31. Oppreisningsordning barnevern
Bystyret har vedtatt å gjenoppta ordningen med oppreisning av tidligere barnevernsbarn. Det er i 2015 avsatt kr 3 mill. til formålet. På bakgrunn av innkomne søknader foreslår rådmannen å avsette kr 12 mill. til formålet i 2016 og kr 8 mill. i 2017.

32. Transportplan Jæren – bypakken, tilskudd
Transportplan Jæren er et utredningsprosjekt i regi av Rogaland Fylkeskommune basert på samarbeid mellom åtte kommuner på Nord-Jæren for å skape best mulig transportløsninger for innbyggerne i regionen. Stavanger kommune yter årlige tilskudd til utredningsprosjektet og midlene inngår i budsjetterte felleskostnader.

Delprosjektet Bypakke Nord-Jæren gjelder samferdselssatsing knyttet til kommunene Randaberg, Sola, Stavanger og Sandnes og de konkrete byggeprosjektene er planlagt bompengefinansiert. Bypakke Nord-Jæren behandles i Stortinget sommeren 2016. Rådmannen foreslår å dekke årlig utredning framover med kr 0,5 mill. som kommunens andel iht. inngått avtale.

Tilskudd regionale prosjekter

33. Rogaland brann og redning IKS
Selskapet har oversendt økonomiplan 2016-2019 til eierne, der det legges til grunn en økning på kr 17,93 mill. (8,1 %) i tilskuddet til drift av brannvesenet, Miljørettet helsevern og skjenkekontrollen. I økonomiplanen inngår også investeringer i kjøretøy og utstyr på kr 10,66 mill. i 2016, som finansieres gjennom låneopptak.

Rådmennene i de største eierkommunene har i samarbeid utarbeidet forslag til tilskuddsnivå basert på selskapets budsjettforslag. I rådmennenes forslag er det innarbeidet en økning på kr 6,5 mill. i 2016 (3 %) som kompensasjon for pris- og lønnsvekst (kommunal deflator – 2,7 %). Rådmennenes budsjettforslag reflekterer eierkommunenes økonomiske handlingsrom i kommende planperiode. I forslaget er det likevel tatt sikte på å legge til rette for en tilfredsstillende beredskap i regionen. Det tilligger imidlertid de styrende organ i selskapet å foreta nødvendige prioriteringer innenfor den økte driftsrammen for å sikre en forsvarlig drift og beredskap.

Rådmennene har videre tatt høyde for økte leiekostnader knyttet til innfasingen av ny hovedbrann-stasjon i februar 2017. Framdrift i innfasingen av nye stasjoner vil fastsettes fram mot neste rullering av handling- og økonomiplanen, jf. bystyrets godkjenning av forslag til ny brannstasjonsstruktur den 8. september 2014 (sak 121/14). Det tas videre sikte på at virkninger av nasjonale endringer/reformer avklares i egen prinsippsak som fremmes for politisk behandling. Basert på denne saken må strategi for en eventuell ytterligere oppbygging av ressurser i selskapet utformes, slik at dette kan legges til grunn ved neste rullering av handlings- og økonomiplanen.

Tilskuddet fra Stavanger kommune vil med dette utgjøre kr 111,8 mill. i 2016. I det samlede tilskuddet til selskapet inngår også et årlig tilskudd på kr 0,75 mill. som skal anvendes til bemanning, drift og vedlikehold av luftmålestasjonene i Kannik og på Våland. Miljørettet helsevern har inngått avtale med Stavanger kommune om å ivareta denne oppgaven.

34. Greater Stavanger AS
Stavanger kommune skal i henhold til partnerskapsavtalen årlig kjøpe næringsutviklingstjenester fra Greater Stavanger tilsvarende kr 60 per innbygger. Bystyret godkjente den 11.05.2015 (sak 85/15) ny partnerskapsavtale med en varighet på fire år fra 01.01.2016. Det foreslås derfor å videreføre nivået i handlings- og økonomiplan 2015-2018 med en justering for folketallet per 01.01.15.

35. Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)
Stavanger kommune yter tilskudd til Stavanger konserthus IKS som skal dekke kapitalutgifter for lån på kr 600,7 mill. (saldo pr 31.12.2015 – kr 480,7 mill.) knyttet til oppføringen av nytt konserthus. Det budsjetteres med kr 31,3 mill. til dette formålet i 2016. Skatt vest har oversendt varsel i brev av 08.04.2015 til Stavanger konserthus IKS om krav om tilbakebetaling av utbetalt momskompensasjon på kr 256,88 mill. Skatt vest vil trolig fatte vedtak i saken i løpet av høsten 2015. Det foreslås å ta høyde for kapitalkostnader på kr 13,9 mill. knyttet til en lånefinansiering av et eventuelt krav på 256,88 mill.  Det vil være mulig å påklage vedtaket til Skattedirektoratet, og søksmålsadgang for de ordinære domstolene. Det samlede tilskuddet som skal dekke kapitalkostnader blir med dette på kr 45,2 mill.

Siden åpningen av konserthuset i 2012 har selskapet arbeidet kontinuerlig med tiltak som vil bidra til å redusere tilskuddsbehovet. I handlings- og økonomiplan 2015-2018 ble det årlige driftstilskuddet redusert fra kr 10 til kr 8 mill. I selskapets budsjettforslag for perioden 2016-2019 er det lagt til grunn et årlige driftstilskudd fra Stavanger kommune på kr 8 mill. Det foreslås å videreføre en gradvis nedtrapping av driftstilskuddet med kr 0,5 mill. per år. Driftstilskuddet vil da reduseres fra kr 7,5 mill. i 2016 til kr 6 mill. i 2019 (reduksjon på 40 % i perioden 2014-2019). Reduksjonen vil kreve ytterligere omstilling for selskapet.

36. Sørmarka flerbrukshall IKS
Stavanger kommune dekker 64,02 % av kapital- og driftskostnadene for Sørmarka flerbrukshall IKS (Sørmarka Arena). Representantskapet godkjente den 29.09.15 økonomiplan for perioden 2016-2019. Selskapet legger til grunn et samlet tilskudd fra eierne på kr 18,8 mill. i 2016., hvorav et driftstilskudd på kr 6,1 mill. og kr 12,7 mill. som skal dekke kapitalkostnader. Stavanger kommunes andel av samlet tilskudd er på kr 12,0 mill. i 2016. Selskapet legger videre opp til en gradvis nedtrapping i tilskuddet slik at samlet tilskuddsnivå vil være kr 2,2 mill. lavere i 2019 enn i 2016. Det foreslås å legge selskapets budsjettforslag til grunn ved fastsettelsen av tilskuddsnivået i kommende planperiode.

37. Multihallen og Storhallen IKS
Stavanger kommune dekker videre 62,4 % av kapital- og driftskostnadene for Multihallen og Storhallen IKS (Sandneshallen og Randaberg Arena). Representantskapene godkjente den 29.09.15 økonomiplan for perioden 2016-2019. Selskapet legger til grunn et samlet tilskudd fra eierne på kr 14,6 mill. i 2016., hvorav et driftstilskudd på kr 5,3 mill. og kr 9,3 mill. som skal dekke kapitalkostnader. Stavanger kommunes andel av samlet tilskudd er på kr 9,15 mill. i 2016. Selskapet legger videre opp til en gradvis nedtrapping i tilskuddet slik at samlet tilskuddsnivå vil være kr 1,15 mill. lavere i 2019 enn i 2016. Det foreslås å legge selskapets budsjettforslag til grunn ved fastsettelsen av tilskuddsnivået i kommende planperiode.

38. Ryfast, planleggingsutgifter
Det er inngått avtale mellom Stavanger kommune og Statens vegvesen om delfinansiering av Ryfylkesambandet (Ryfast). Stavanger kommune skal i henhold til avtalen yte et samlet tilskudd på kr 200 mill., hvorav kr 180 mill. er innbetalt per 2015. Det resterende beløpet på kr 20 mill. skal innbetales i 2016.

39. Rogaland teater, prosjektmidler Nytt teaterbygg
Formannskapet anbefalte den 24.09.2015 (sak 203/15) at det utarbeides en konseptvalgutredning (KVU) for nytt teaterhus for Rogaland Teater. Det ble lagt til grunn at eierne finansierer arbeidet forholdsmessig basert på eierbrøken. Staten, Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune har en eierandel på henholdsvis 66,7 %, 25,9 % og 7,4 %. Formannskapet la således til grunn at Stavanger kommune yter et tilskudd på inntil kr 0,6 mill. til formålet. Det forutsettes at Staten og Rogaland fylkeskommune yter sine respektive bidrag.

40. Tall Ship Race 2018
Rådmannen foreslår at det budsjetteres med kr 1,3 mill. i 2016, kr 2 mill. i 2017, kr 7,7 mill. i 2018 og kr 0,1 mill. i 2019. Samlet utgjør tilskuddet til Tall Ship Race 2018 kr 11,1 mill. i planperioden.

Driftskonsekvenser av investeringer i oppvekst og levekår

41. Lassahagen bofellesskap, psykisk helse, 10+6 plasser
Rådmannen foreslår at Lassahagen bofellesskap for personer med psykiske lidelser starter opp med 10 plasser i 2016. Helårseffekten av de 10 plassene vil være på hhv. kr 11,2 mill. i 2016 og kr 13,2 mill. i 2017, hvorav kr 3,6 mill. ble bevilget i Handlings- og økonomiplan 2015-2018. Ytterligere 6 nye plasser vil åpne i 2018, og budsjettet foreslås dermed økt med ytterligere kr 5,2 mill. ut planperioden fra 2018.

42. Austbø bofellesskap for autister, 8 plasser
Austbø bofellesskap har 8 plasser og planlagt oppstart er fra januar 2016. Drift av 8 plasser koster kr 23,6 mill. per år. Halvparten av brukerne flytter inn fra allerede eksisterende midlertidige boliger, Høyebakken og St.Svitun. Disse boligene er planlagt avviklet etter at brukerne har flyttet til Austbø. To av brukerne flytter inn i først i mars 2016 og av den grunn er budsjettet i 2016 tilsvarende lavere.

43. Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser
Haugåsveien 26/28 bygges med 7 leiligheter for personer med psykiske lidelser. Oppstart er satt til januar 2018. Rådmannen foreslår å budsjettere med kr 5,4 mill. i helårseffekt til lønn og drift i 2018, i tillegg til kr 0,5 mill. i oppstartsmidler fra 2017.

44. Lervig sykehjem
Lervig sykehjem ferdigstilles i 2018. Sykehjemmet har 123 boenheter, 30 dagsenterplasser i tillegg til andre funksjoner som legesenter, kafe, og fysioterapiavdeling. Full drift av 123 plasser vil koste 103 mill. Det foreslås bevilgning av 92 mill. som tilsvarer drift av 112 plasser i 2018, i tråd med rådmannens anbefaling om å redusere institusjonsdekningen i kommunen. Rådmannen vil frem til 2018 vurdere alternative sykehjemsplasser som vil være aktuelle å avvikle. Rådmannen foreslår kr 1 mill. i oppstartsmidler i 2017 for å legge til rette for oppstart i 2018.

45. Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser
Rådmannen foreslår å etablere ny barnebolig. Bjørn Farmannsgate 25 er en barnebolig med 4 plasser for barn med autisme og psykisk utviklingshemming. Innflytting i boligen er planlagt å starte i januar 2017. Rådmannen foreslår å budsjettere med kr 1 mill. i oppstartsmidler i 2016 og kr 11 mill. til lønn og drift fra 2017.

46. Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere
Rådmannen foreslår å etablere et nytt dagtilbud for 15 brukere med utviklingshemming for å kunne gi dagtilbud til flere personer med utviklingshemming som går ut av videregående skole. Kostnadene er beregnet til kr 7 mill. i årlige driftsutgifter. I 2017 påregnes halvårseffekten av de totale driftsutgiftene på grunn av sent oppstartstidspunkt.

47. Selveierboliger PUH , 6 plasser
Rådmannen foreslår etablering av 6 selveierboliger for personer med psykisk utviklingshemming i løpet av 2018. Boligene foreslås solgt til private. Tjenestetilbudet som skal gis i boligene vil koste 10 mill. ved full drift fra 2019. Budsjettrammen for halvårs drift i 2018 er kr 5 mill.

48. Bofellesskap ROP, 4 plasser
Rådmannen foreslår å etablere et nytt bofellesskap med 4 plasser for personer med rus og psykiatriske lidelser (ROP) i 2019 med en budsjettramme på kr 6 mill.

Driftskonsekvenser av investeringer på park og vei

49. Framkommelighet

Med bakgrunn i økt volum fra utbyggingsområder og nye veianlegg vedtok bystyret i Handlings- og økonomiplanen for 2015-2018 å bevilge kr 0,4 mill. til å bedre fremkommeligheten på veinettet, med en årlig økning på kr 0,4 mill. i planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre denne økningen.

50. Trafikksikkerhet og miljø
I Handlings- og økonomiplan 2015-2018 bevilget bystyret kr 0,3 mill. til trafikksikringstiltak grunnet nye investeringer innen sykkel, trafikksikkerhet, miljø og gatetun, med en årlig økning på kr 0,3 mill. i planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre denne økningen.

51. Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg
I Handlings- og økonomiplanen for 2015-2018 bevilget bystyret kr 0,2 mill. til vedlikehold av park, friområder og aktivitetsanlegg grunnet arealøkning, samt en fortsatt økning på kr 0,2 mill. pr år i planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre denne økningen.

52.  Nye anlegg
Det er bygd, og bygges mange nye store anlegg som Park og vei overtar drift og vedlikeholdsansvaret for. I løpet av de neste årene skal det overtas spesielt store, kostnadskrevende anlegg som Jåttåvågen, Tastarustå, nye kunstgressbaner og natur-/kulturlandskapsområder. Dette medfører behov for ressursøkning til drift og vedlikehold. I Handlings- og økonomiplanen for 2015-2018 bevilget bystyret kr 0,6 mill. til drift og vedlikehold av anleggsøkningen, samt en fortsatt økning på kr 0,6 mill. pr år i planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre denne økningen.

53.  Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS
Park og vei overtok ansvaret for drift og vedlikehold av plasser, veier og torg ved nytt konserthus i 2012. I Handlings- og økonomiplan 2015-2018 bevilget bystyret kr 0,2 mill. til vedlikehold av konserthusområdet, samt en fortsatt økning på kr 0,2 mill. pr år i planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre denne økningen.

Driftskonsekvenser av investeringer på idrett

54. Hetlandshallen, dobbel idrettshall
Idrettshallen vil bli benyttet til innendørsaktiviteter av både publikum og den organiserte idretten, og det er planlagt drift fra desember 2018. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 0,1 mill. til lønn og drift i 2018, samt kr 1,2 mill. i 2019.

55. Nye Gamlingen
Det er planlagt drift av nye gamlingen fra juni 2017. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 2,9 mill. til lønn og drift i 2017, med en ytterligere økning på kr 2,1 mill. i resten av planperioden.

56. Kvernevik svømmehall
Kvernevik svømmehall er planlagt ferdigstilt mars 2016.. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 2,65 mill. til lønn og drift i 2016, med en ytterligere økning på kr 0,9 mill. i resten av planperioden.

57. Hundvåg svømmehall
I Handlings- og økonomiplan 2015-2018 bevilget bystyret kr 2,85 mill. til lønn og drift i 2015, samt en økning på kr 1,40 mill. i resten av planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre denne økningen.

58. Skateanlegg på Tasta, drift fra juni 2016
Rådmannen foreslår å innarbeide driftskostnader ved Skateanlegg på Tasta med kr 0,2 mill. i 2016 og med kr 0,3 mill. i resten av planperioden.

59. Reduserte inntekter i Stavanger svømmehall grunnet rehabilitering
Stavanger svømmehall skal rehabiliteres i perioden oktober 2016 – desember 2018. Dette vil gi reduserte billettinntekter på kr 0,9 mill. i 2016, og kr 3,7 mill. i 2017 og 2018. Rådmannen foreslår å nedjustere inntektsbudsjettet tilsvarende.

Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom

60. Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg
Rådmannen forslår å øke budsjettrammen med kr 7,75 mill. i 2016 til forvaltning, drift og vedlikehold som følge av nye bygg som tas i bruk i planperioden, med en gradvis økning til kr 43,5 mill. i år 2019. Beregningsmetoden er basert på middels sats etter Holte FDV nøkkelkalkyle. Middels sats innebærer verdibevaring av bygningsmassen og forebygging av vedlikeholdsetterslep.

61. Energiutgifter til nye bygg
Rådmannen foreslår å øke strømbudsjettet i planperioden som følge av nye bygg som tas i bruk. I år 2016 vil det utgjøre kr 1,35 mill., med en gradvis økning til kr 7,25 mill. i år 2019.

62. Økte husleiekostnader grunnet rehabilitering av OK19
I forbindelse med rehabiliteringen av Olav Kyrres gate 19 vil det være behov for å leie 115 kontorplasser i rehabiliteringsperioden. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 2,3 mill. fra 2016 og kr 6,85 mill. fra 2017.

Tekniske budsjettjusteringer

63. Overføring av sekkeposter i investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet
Tiltaket er en teknisk budsjettjustering mellom investerings- og driftsbudsjettet for at budsjettet skal gjenspeile faktisk regnskapsføring av sekkepostene og være i tråd med regnskapsforskriftene. Samlet for 2016 utgjør dette kr 42,5 mill. i 2016 og kr 40,2 mill. fra 2017 og utover i planperioden. Linjen må ses i sammenheng med linje 19 og gir en samlet null-effekt på driften. Linje 63 utgjør kostnadspostene som overføres til driftsbudsjettet.

Følgende sekkeposter overføres til driftsbudsjettet:

Stavanger eiendom: utbedring administrasjonsbygg, rehabilitering eldre boliger, løpende rehabilitering skoler, inventar og utstyr på skoler, løpende rehabilitering barnehager, løpende rehabilitering institusjoner og rehabilitering idrettsbygg. Park og vei: sykkelstrategi, Utbygging: kjøp/salg av eiendommer og Kirkelig fellesråd: maskiner og gravlund. I tillegg gjelder det utskifting/fornying av IT i undervisning (grunnskolen) og i barnehagene, inventar og utstyr til alders- og sykehjem samt andre virksomheter innenfor levekår.

Felles tiltak sentrale områder

64. Eksterne husleier i henhold til inngåtte avtaler
Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 4,5 mill. for å ta høyde for indeksregulering av alle inngåtte eksterne husleie kontrakter, pågående forhandlinger om nye/utvidelser av kontrakter samt økning i felleskostnader der flere parter er leietakere. En gjennomsnittlig indeksregulering av eksisterende leiekontrakter beløper seg til kr 3 mill. Det avsettes videre kr 1,5 mill. til de andre nevnte forhold (inkludert Hinna helsestasjon).

65. ENØK-innsparinger
Flere energibesparende tiltak er igangsatt de siste årene. Videre skal det investeres i styringssystemer for varme- og ventilasjonsanlegg i utvalgte bygg for å redusere energikostnadene ytterligere. Samlet foreslår rådmannen å redusere budsjettrammen med kr 3,12 mill. i 2016, kr 5,95 mill. fra 2017 og kr 9,65 mill. fra 2018.

66. Lærlingeordningen, verdiskapning i virksomhetene
Bystyret vedtok i Handlings- og økonomiplanen for 2015 – 2018 å redusere budsjettrammene med kr 3 mill. med en opptrapping i 2016 med ytterligere kr 1,0 mill. Rådmannen foreslår å videreføre tiltaket. Det legges til grunn at 2. års lærlinger delvis tar del i ordinær drift som en del av virksomhetenes bemanning og derav avlønnes delvis fra aktuell virksomhet.

67. Gevinstrealisering ved bruk av IKT-løsninger
Bystyret vedtok i Handlings- og økonomiplanen for 2015 – 2018 å redusere budsjettrammene med kr 2 mill. med en opptrapping i 2016 med ytterligere kr 2 mill. Rådmannen foreslår å videreføre tiltaket.

68. Rekruttering, stipend, messedeltaking, redusere aktiviteter
Bystyret vedtok i Handlings- og økonomiplanen for 2015 – 2018 å redusere budsjettrammene med kr 2,5 mill. med en opptrapping i 2016 med ytterligere kr 0,5 mill. Rådmannen foreslår å videreføre tiltaket.

69. Velferdsordninger og seniorpolitikk, redusere ordninger
Bystyret vedtok i Handlings- og økonomiplanen for 2015 – 2018 å redusere budsjettrammene med kr 3,25 mill. med en opptrapping i 2016 med ytterligere kr 1,25 mill. Rådmannen foreslår å videreføre tiltaket.

70. «Tillitsprosjektet», reversere forventet effekt
Bystyret fattet vedtak i sak 99/15 tertialrapportering per 30.4.2015 om å reversere den forventede økonomiske effekten av tillitsprosjektet. Det vises for øvrig til sak 21/15 i administrasjonsutvalget.

71. Bosetting av Syriske kvoteflyktninger
Det vises til FSK sak 215/15 vedr mottak av flyktninger i 2016 hvor det ble fattet følgende vedtak: «Finansiering av utgifter som følger av bosetting av syriske kvoteflyktninger, innarbeides i handlings- og økonomiplanen for 2016-2019». Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2016 å styrke de økonomiske virkemidlene for å øke bosettingen av flyktninger i kommunene. Dette vil likevel ikke være tilstrekkelig i forhold til det i saken kartlagte behovet.  Basert på Beregningsutvalget sine gjennomsnittsberegninger viser rapporten at kommunene må dekke ca. 10 % av utgiftene. Rådmannen foreslår å legge inn et anslagsbeløp på kr 5 mill. fra 2016.

72. Unge uføre, styrke tilretteleggingsarbeidet
Rådmannen ønsker å legge til rette for at unge med nedsatt funksjonsevne skal komme i arbeid gjennom arbeidstrening og utprøving i kommunen. Det foreslås dermed å øke sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne. Videre foreslås det å øke innsatsen for å forebygge og hindre frafall fra arbeidslivet blant egne ansatte. Det er ønskelig å kunne gjennomføre utprøvingsordninger og oppfølging av inngåtte IA avtaler. Dette krever både intern ressursinnsats og videreføring av økt samarbeid med NAV, både i forhold til helhetlig løsninger, kompetanse og finansiering. Rådmannen foreslår å innarbeide kr 1 mill. til dette formål, med en opptrapping på kr 1 mill. i 2017 og ut planperioden.

Personal og organisasjon

73. Lønns- og personalsystem, oppgradere
Rådmannen foreslår kr 0,5 mill. til å oppgradere lønns- og personalsystemet. Det skal oppgraderes til ny teknisk plattform (dagens løsning fases ut i 2016). Videre skal det på plass ny funksjonalitet, forbedring av elektronisk arbeidsflyt og varsler, mer moderne brukergrensesnitt, forbedret struktur for rapportering av HR/lønnsdata, kursadministrasjon og e-læring (for eksempel nytt opplegg for legemiddelhåndtering). Prosjektarbeidet i den forbindelse er omfattende og rådmannen foreslår egne midler til dette.

74. Lokasjonsbasert befolkningsvarsling
Rådmannen foreslår kr 0,3 mill. til økte utgifter til lokasjonsbasert befolkningsvarsling.

75. Effektiviseringskrav
Rådmann legger til grunn at organisasjon aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift og foreslår i budsjettrammen til personal og organisasjon en reduksjon på kr 3,3 mill., som tilsvarer 2,84 %.

Kommunikasjon

76. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift og foreslår en reduksjon i budsjettrammen til kommunikasjon på kr 0,05 mill. fra 2016.

Økonomi

77. Statliggjøring kemneren
Regjeringen foreslår i statsbudsjett for 2016 å overføre ansvaret for skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til staten fra 1. juni 2016. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen i tråd med dette forslaget. Rådmannen gjør oppmerksom på at rammetilskuddet er redusert med et større beløp, kr 14,5 mill. i 2016, enn hva kommunens faktiske utgifter er. Dette forholdet gjelder også de andre ASSS-kommunene.

78. Effektiviseringskrav
Rådmann legger til grunn at organisasjon aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift og foreslår i budsjettrammen til økonomi en reduksjon på kr 3,3 mill.

Kommuneadvokaten

79. Økt ramme til drift og kompetansetiltak
Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen til kommuneadvokaten med kr 0,25 mill. for å imøtekomme økt saksmengde og behov for kompetanseheving.

Næring

80. Justert driftsramme til forventet aktivitet
Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen til Næring med kr 0,25 mill. i tråd med forventet aktivitet.

Politisk sekretariat

81. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at hele organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift og foreslår i budsjettrammen til politisk sekretariat en reduksjon på kr 0,2 mill.

OPPVEKST OG LEVEKÅR

Felles tiltak oppvekst og levekår

82. Økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester
Innslagspunktet for tilskudd (kommunal egenandel) til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester foreslås i statsbudsjett for 2016 økt med kr 38 000 til kr 1,081 mill. Dette medfører for Stavanger kommune en merkostnad på kr 4,8 mill. med siste kjente beregningsgrunnlag. Rådmannen foreslår å innarbeide kr 4,8 mill. fra og med 2016.

83. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at hele organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift og foreslår i budsjettrammen til Oppvekst og levekår en reduksjon på kr 0,2 mill.

Barnehage

84. Kompetanseheving
Stavangerbarnehagen skal ha høy faglig kompetanse bestående av pedagoger og fagarbeidere. Kompetansehevingstiltakene er rettet mot alle grupper ansatte og er knyttet til kvalitetssøylene i Stavangerbarnehagen. For å kunne gjennomføre disse tiltakene, er det behov for at barnehagene får midler til å dekke vikarutgifter. For å opprettholde og videreutvikle den faglige kvaliteten foreslår rådmannen å øke kompetansemidlene med kr 1 mill. fra 2016 og ytterligere kr 1 mill. fra 2017.

85. Tilskudd private barnehager, effekt av ny beregningsmetode
For å sikre bedre samsvar mellom utgiftene i de ikke-kommunale barnehagene og tilskuddet de får fra kommunen, foreslår regjeringen fra 2016 å gjøre endringer i forskriften om finansiering av ikke-kommunale barnehager. Regjeringen vil fastsette et sjablongtillegg for pensjonsutgifter på 13 prosent av lønnsutgiftene i de kommunale barnehagene. Samtidig vil regjeringen innføre en søknadsbasert ordning slik at ikke-kommunale barnehager med særlig høye pensjonsutgifter får dekt disse. Kapitaltilskuddet vil bli differensiert slik at nye barnehager med høye kapitalkostnader vil få høyere kapitaltilskudd enn eldre barnehager. Regjeringen foreslår også å redusere påslaget for sosiale utgifter i utrekningen av nasjonal tilskuddssats for private familiebarnehager. Endelig forslag til ny forskrift vil foreligge i løpet av senhøsten 2015. Foreløpig beregnet effekt for Stavanger kommune i 2016 er en nedgang i tilskudd i private barnehager på kr 7,8 mill.

86.Styrket barnehagetilbud, helårseffekt av overføring til Ressurssenter for styrket barnehagetilbud
Rådmannen foreslår videreføring av arbeidet med hvordan en ytterligere kan effektivisere arbeidet innenfor styrket barnehagetilbud. Oppmerksomheten er rettet mot mer effektiv arbeidsflyt og -fordeling i og mellom barnehagene, inkludert spesielt tilrettelagte avdelinger, fagstab barnehage, Ressurssenter for styrket barnehagetilbud og PPT. Tiltaket ble iverksatt i 2015 og helårseffekten fra 2016 utgjør kr 2,9 mill.

Tiltaket må sees i sammenheng med tiltaksnummer 117.

87. Ledelsesstruktur, administrasjons- og kjøkkenassistentressurs, helårseffekt av rammereduksjon
Fra april 2015 har rådmannen gjennomført vedtak om omfordeling av midler fra ledelse, administrasjon og kjøkkenressurser i barnehagene. Ordningen med midler til kjøkkenassistent ble avviklet og barnehagenes ekstra administrative ressurs ble redusert med rundt ti prosent, og omfordelt slik at mindre barnehager fikk mer, og større barnehager fikk mindre. Midlene til styrket ledelse på barnehageområdet, som ble vedtatt i KO-sak 18/14 og administrasjonsutvalgets sak 23/14 ble også noe redusert. Barnehagens arbeid med miljøspørsmål er en del av det pedagogiske innholdet og er forankret i fagområdene i rammeplanen. Rådmannen foreslår å gjøre ordningen med Grønt-flagg sertifisering frivillig for den enkelte barnehage og dette gir et økt handlingsrom til å prioritere lokale satsninger. Helårseffekt av vedtaket fra Handlings- og økonomiplan 2015-2018 utgjør kr 5 mill.

88. Tiltak for flerspråklige barn, helårseffekt av rammereduksjon
Rådmannen har etter vedtak i Handlings- og økonomiplan 2015-2018 redusert budsjettet for tiltak til flerspråklige barn, språktiltaket og helsetjenester for flerspråklige barn. Helårseffekten av tiltaket utgjør kr 1,7 mill.

89. Moderasjonsordning, helårseffekt av justering
I behandlingen av første tertial 2015 ble søskenmoderasjonen i egenbetalingsordningen justert til et nivå som er tilpasset nasjonale moderasjonssatser. Utover makspris skal ingen familier betale mer enn seks prosent av husstandens samlede kapital- og personinntekt for én barnehageplass i et år.

Familier med samlet inntekt under 4,6 G har i tillegg rett på gratis kjernetid og betaler maks tre prosent av husstandens samlede kapital- og personinntekt i foreldrebetaling. Stavanger kommune tilbyr gratis kjernetid uavhengig av barnets alder dersom samlet inntekt er under 4,6 G. Denne mindreinntekten er beregnet til kr 2,5 mill. og er allerede innarbeidet i budsjettrammene. Familier med samlet inntekt under 2 G får fritak fra foreldrebetaling. Helårseffekt av vedtak fra 1. tertial 2015 er økte inntekter på kr 5,6 mill.

90. Spesielt tilrettelagte avdelinger (STA), helårseffekt ved avvikling av to avdelinger
Rådmannen viderefører arbeidet som ble vedtatt igangsatt i 2015.  STA-tilbudet skulle justeres i forhold til behovet. Hertervigtunet barnehage startet i september 2015 drift i nye lokaler og økte kapasiteten med noen plasser. Driften av STA-tilbudet er avviklet i to barnehager fra høsten 2015. Helårseffekt av tiltaket utgjør kr 3,8 mill. fra 2016.

91. Auglend barnehage for hørselshemmede, helårseffekt av kapasitetsreduksjon
I 2015 ble det vedtatt å redusere kapasiteten fra høsten av ved Auglend hørselshemmede barnehage Helårseffekten utgjør kr 2,1 mill. fra 2016.

92. Smiodden barnepark, avvikles
Rådmannen foreslår å avvikle Smiodden barnepark fra høsten 2016. Barneparken ligger i Madla bydel og gir et utendørs leketilbud for ca. tjue barn i alderen to til fem år, tjue timer per uke. Barneparken er ikke definert som et barnehagetilbud etter barnehageloven, og er ikke en lovpålagt oppgave. Ut fra faglige hensyn vurderer rådmannen det slik at ordinær barnehage er et kvalitativt bedre tilbud. Barn som har tilbud i Smiodden barnepark, kan tilbys plass i ordinær barnehage i Madla bydel. Bydelen har ledig kapasitet. Den personalmessige konsekvensen er omplassering av 120 prosent assistentstillinger fra august 2016.  Halvårseffekt 2016 utgjør kr 0,3 mill. og helårseffekt fra 2017 utgjør kr 1 mill.

93. Økt lisens Hypernet administrasjon
Rådmannen foreslår å øke rammen med kr 0,2 mill. til økte lisensutgifter. Hypernet Skoleadministrasjon er en skyløsning (som erstatter Extens) og vil kunne bidra til effektivisering av de administrative oppgaver som gjøres på både skoler og i barnehager. Tiltaket er delt mellom skole og barnehage. (Se tiltak 102).

94. Foreldrebetaling for opphold i barnehager økes
Regjeringen foreslår at maksimalprisen for ordinært heltidstilbud i 2016 blir ført videre på samme reelle nivå som i 2015. Det innebærer at maksimalprisen blir fastsatt til 2 655 kroner per måned og 29 205 kroner per år. Rådmannen foreslår på bakgrunn av dette å øke inntektsbudsjettet med kr 5,6 mill. fra 2016.

95. Nedgang i antall barn med lovfestet rett barnehageplass
I 2016 og 2017 forventer rådmannen færre barn med lovfestet rett til barnehageplass i kommunen. Totalkapasiteten på barnehageplasser ble neddimensjonert allerede ved barnehageopptaket høsten 2015. Med bakgrunn i dette kan barnehagerammen justeres ned med kr 7,4 mill. for 2016.

96. Fleksibelt opptak
Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 3,7 mill. for å åpne barnehageplasser tilsvarende 36 treårsenheter gjennom å dimensjonere flere sentrumsnære barnehager i henhold til areal, og ikke bemanningsnorm. Potensialet er først og fremst tilstede i Eiganes og Våland og Hillevåg bydeler. Dette foreslås gjort på tross av en forventet nedgang i antall barn med lovfestet rett til barnehageplass. Ved å gjøre dette grepet ønsker rådmannen å øke fleksibiliteten i barnehageopptaket.

97. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at hele organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift og foreslår en reduksjon i budsjettrammen til barnehage på kr 1,5 mill.

98. Omstilling 2018
I ASSS-nettverket fokuseres det på effektivisering, produktivitet og kvalitet gjennom kartlegging, analyse, læring og forbedringsarbeid. For å utnytte mulighetsrommet som ligger i de økonomiske sammenlikningene er det nødvendig for Stavanger kommune å analysere videre på tjenesteområdene pleie og omsorg, barnehage, barnevern og sosiale tjenester for å få vurdere årsakene forskjellene. For å kunne møte framtiden, og sikre en bærekraftig tjenesteleveranse med god kvalitet, er det nødvendig å utnytte handlingsrommet med å iverksette tiltak for å effektivisere produksjonen av velferdstjenestene.

Det vil bli foretatt en helhetlige vurdering av tjenestetilbudet innenfor barnehage-området for å vurdere tiltak som kan bidra til en mer kostnadseffektiv drift. Et foreløpig måltall på barnehageområdet fra 2018 utgjør kr 10 mill.

Skole og SFO

99. Rammereduksjon
I Handlings- og økonomiplanen for 2015-2018, ble det vedtatt å redusere rammen til grunnskolene med kr 20 mill. fra 2016 og ut planperioden sammenlignet med nivået i 2015.  Innsparingstiltaket vil gi lavere voksentetthet i skole og SFO. Tiltaket innebærer en samlet reduksjon tilsvarende om lag 25 årsverk fordelt på 40 skoler. Sammenlignet med de andre storbykommunene i ASSS-samarbeidet vil Stavanger fremdeles være blant storbyene som har høyest netto driftsutgifter til grunnskole.

100. Lenden skole og ressurssenter, helårseffekt av avsluttet leieforhold
Lenden skole og ressurssenter flyttet høsten 2015 inn i lokaler eid av kommunen. Utgiftene til ekstern husleie er redusert som følge av dette med kr 0,65 mill. i resten av planperioden.

101. Avslutning av prosjektet «Det lærende barnet» ved UIS
Det er i 2015 og 2016 bevilget kr 0,3 mill. til en halv stilling knyttet til Stavanger prosjektet «Det lærende barnet» ved Universitet i Stavanger. Prosjektet avsluttes i 2016 og midlene utgår dermed fra 2017.

102. Kommunalstyret for oppvekst, tilbakeføring av reserve
Ved budsjettbehandlingene for 2014 vedtok bystyret å sette av midler til disposisjon for Kommunalstyret for oppvekst. I 2014 ble det fordelt kr 0,5 mill. til en prosjektlederstilling over 2 år for «Skolen i våre hender» prosjektet, samt kr 1,0 mill. til et ekstra «lærerfond» som lærerne i Stavangerskolen kunne søke midler fra. Begge disse prosjektene ble videreført i 2015, og skulle avsluttes i 2016. For 2016 står dermed kr 1,5 mill. udisponert og rådmannen foreslår å omdisponere nevnte midler fra og med 2016.

103. Lenden skole og ressurssenter, helårseffekt av redusert tjenestetilbud
Rådmannen foreslår å videreføre redusert budsjettramme til Lenden skole- og ressurssenter med kr 2,4 mill. fra 2016. Tiltaket ble vedtatt med halvårseffekt i tertialrapporteringen per 30.4.2015, sak 99/15. Forslaget innebærer en reduksjon tilsvarende om lag 3 årsverk. Forslaget vil gi noe redusert tilbud om veiledning til skolene, og skolene vil i større grad måtte ivareta elever med særskilte behov innenfor det ordinære tilbudet.

104. Foreldrebetaling skolefritidsordningen, helårseffekt av prisøkning
I budsjettet for 2015 ble foreldrebetalingen i SFO vedtatt økt fra 1. august 2015, med kr 149 for en 100 % plass og kr 89 for en 60 % plass. Helårseffekten av tiltaket utgjør kr 1,5 mill. per år i planperioden.

105. Foreldrebetaling skolefritidsordningen, økes fra høsten 2016
Rådmannen foreslår å oppjustere foreldrebetalingen i SFO fra 1. august 2016 tilsvarende lønns- og prisveksten i kommunal sektor. Kommunal deflator for 2016 er 2,7 %. Forslaget innebærer at prisen for en 100 % plass vil bli kr 2 855 fra 1. august 2016, og tilsvarende kr 1 965 for en 60 % plass. Det vil fortsatt være anledning til å søke om friplass eller moderasjon for familier med lav inntekt. Tiltaket vil gi økte inntekter i 2016 på kr 1,5 mill. og helårseffekten vil utgjør kr 3,2 mill. per år i resten av planperioden.

106. Realfag på mellomtrinnet, økt satsing
Regjeringen har i statsbudsjettet for 2016 foreslått å øke timetallet i naturfag på 5.-7. trinn med en time i uken fra høsten 2016. Rådmannen foreslår å innarbeide tiltaket. For Stavanger kommune utgjør økningen om lag kr 2,2 mill. i 2016 og helårseffekten utgjør kr 4,3 mill. fra 2017.

107. Reduksjon i kurs og kompetansetiltak
I budsjettet for 2015 ble bevilgningen til kurs og kompetanseutvikling for lærere vedtatt redusert med kr 1 mill. fra kr 6,4 mill. til kr 5,4 mill. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen til kurs og kompetanseutvikling med ytterligere kr 1 mill. for 2016. Forslaget innebærer en reduksjon i den samlede bevilgningen til kurs og kompetanseutvikling for lærere på 31,3 prosent sammenlignet med nivået i 2014. Stavanger kommune prioriterer videreutdanning gjennom deltakelse i den nasjonale satsingen Kompetanse for kvalitet og gjennom kompetansehevingstiltak for skolelederne. Disse tiltakene vil så langt som mulig bli videreført i planperioden.

108. Reduserte pensjonskostnader SPK, sats er endret
Satsen for innbetaling av pensjonskostnader til Statens pensjonskasse er redusert. Rådmannen foreslår å redusere grunnskolerammen med kr 3,35 mill. som følge av denne endringen.

109. Økt lisens Hypernet
Rådmannen foreslår å øke rammen med kr 0,2 mill. til økte lisensutgifter. Hypernet Skoleadministrasjon er en skyløsning (som erstatter Extens) og vil kunne bidra til effektivisering av de administrative oppgaver som gjøres på både skoler og barnehager. (Se tiltak 93).

110. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift og foreslår et effektiviseringskrav på kr 2,6 mill. i reduksjon i budsjettrammen til skole og SFO.

Johannes læringssenter

111. Husleie nye lokaler Haugesundsgate 27 og 30
I forbindelse med at innføringstilbudet på ungdomstrinnet er overført til Johannes læringssenter, samt at barnehagetilbudet på senteret er utvidet med to avdelinger, har det vært nødvendig å bygge om lokalene i Haugesundsgate 27. Ombyggingen har medført en årlig økning i husleie på kr 1,6 mill. Den årlige leiekostnaden til nytt bygg er kr 5,95 mill. Rådmannen foreslår å innarbeide husleieøkningen i budsjettrammen.

112. Innføringsbarnehagen, helårseffekt av bemanningsreduksjon
I 2015 ble det vedtatt en bemanningsreduksjon fra høsten av ved Innføringsbarnehagen. Helårseffekten utgjør kr 2,1 mill. fra 2016.

113. Pensjonskostnader SPK, reduksjon i sats
Satsen for innbetaling av pensjonskostnader til Statens pensjonskasse er redusert. Rådmannen foreslår å redusere rammen på Johannes læringssenter med kr 0,4 mill. som følge av denne endringen.

Kulturskolen

114. Redusere tjenestetilbudet og øke kontingent
Rådmannen foreslår å redusere tjenestetilbudet ved kulturskolen. En reduksjon i aktiviteten til musikkavdelingen på ett årsverk vil gi en innsparing på kr 0,75 mill. Kommunen vil da samtidig få en reduksjon i inntekter fra elevkontingent på omkring kr 0,2 mill. Rådmannen foreslår å øke inntektsbudsjettet ved å innføre egenandel på dirigenttjenester for byens skolekorps, samt øke satsene for elevkontingenter. Kulturskolens inntekter forventes å øke med kr 1,05 mill. fra 2016.

Resultatet av ovennevnte tiltak gir en reduksjon i budsjettrammen på kr 1,6 mill.

PPT

115. Helårseffekt av redusert tjenestetilbud
Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen til PPT i planperioden med kr 1,1 mill. Tiltaket ble vedtatt med halvårseffekt i første tertial 2015. Reduksjonen vil føre til noe lenger saksbehandlingstid i PP-tjenesten og redusert tilbud om veiledning til skoler og barnehager.

116. Effektiviseringskrav, PPT
Rådmannen legger til grunn at organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift og foreslår en reduksjon i PPT på kr 0,1 mill.

Ressursenter for styrket barnehagetilbud

117. Styrket barnehagetilbud, helårseffekt av effektivisering
Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud har gjennom 2015 hatt en økende aktivitet. Antall enkeltbarn som har rett på spesialpedagogisk hjelp har økt. For å kunne opprettholde aktivitetsnivået fra 2014 er det gjennomført tiltak i inneværende år for å effektivisere driften. Dette er gjort ved å organisere flere tiltak som gruppetiltak og gruppeveiledning. Rådmannen har startet en prosess med mål om ytterligere effektivisering av arbeidsprosessene i styrket barnehagetilbud. Her ser en på mer effektiv arbeidsflyt og -fordeling i og mellom barnehagene, spesielt tilrettelagte avdelinger, fagstab barnehage, Ressurssenter for styrket barnehagetilbud og PPT. Omstillingsarbeid som involverer brukere og ansatte tar tid, og rådmannen foreslår å videreføre omstillingsarbeidet med mål om å holde tjenestenivået innenfor budsjettrammene.

Tiltaket sees i sammenheng med tiltakslinje 86.

Ungdom og fritid

118. Gjennomføre ungdomsundersøkelsen i 2016 og 2018
Stavanger kommune gjennomfører ungdomsundersøkelsen hvert tredje år. Det er et samarbeid med nabokommuner om å gjennomføre undersøkelsene parallelt for å kunne sammenligne resultater. Undersøkelsen planlegges gjennomført i 2016.

119. SLT-midler, videreføre 2015-nivå
Bystyret vedtok i tertialrapporteringen per 30.04 sak 99/15 å tilpasse budsjettrammen til «Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)» til faktisk aktivitet de siste årene, som innebærer en reduksjon på kr 0,3 mill. Rådmannen foreslår å videreføre dette tiltaket for planperioden.

120. Tilskudd til barn og ungdomsarbeid, videreføre 2015-nivå
Bystyret vedtok i tertialrapportering per 30.04, sak 99/15, å redusere en budsjettpost til ekstraordinære tilskuddssøknader til barn- og ungdomsorganisasjoner med kr 0,2 mill. Rådmannen foreslår å videreføre tiltaket i planperioden.

121. Ungbo, effektiviseringskrav
Rådmannen foreslår å redusere utgiftsnivået på driften av Ungbo med kr 0,6 mill., som igjen vil innebære at barnevernet vil få lavere utgifter som følge av at de kjøper plassene. Det forutsettes at antall plasser opprettholdes, men at hver plass drives for en lavere kostnad.

122. Effektiviseringskrav, administrasjon
Rådmannen legger til grunn at hele organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift og foreslår i budsjettrammen til Ungdom og fritid en reduksjon på kr 0,3 mill. Det er hovedsakelig tenkt at dette skal gjelde de administrative ressursene.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

123. Skolehelsetjenesten, øke tjenestetilbudet
Rådmannen foreslår å øke ressursene med kr 1,5 mill. til skolehelsetjenesten, primært til ungdomsskolene, i tråd med føringene i forslag til statsbudsjettet for 2016. Dette vil føre til at Stavanger vil ligge i overkant av gjennomsnittet for ASSS-kommunene i dekningsgrad på ungdomstrinnet.

124. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at hele organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift og foreslår i budsjettrammen til Helsestasjon og skolehelsetjenesten en reduksjon på kr 0,15 mill.

Barnevern

125. Fosterhjem, klientutgifter
Klientutgiftene til barnevernstiltak har vist en jevn økning de senere år. Rådmannen har igangsatt et systematisk arbeid for å få redusert klientutgiftene i barnevernet. Det arbeides med å finne endrede arbeidsformer som inkluderer økt tverrfaglig samarbeid. Med forventning om resultat av dette arbeidet foreslår rådmannen å styrke budsjettrammen vedrørende klientutgifter barnevern med kr 8 mill. Da merforbruket i 2015 forventes å bli høyere enn dette er det et underliggende omstillingskrav på kr 5-6 mill. knyttet til denne budsjettrammen. Deler av denne styrkingen er for å ta høyde for prisveksten i kommunens egenandeler på de ulike barnevernstiltakene.

126. Barnevernvakten, effekt av reforhandlede avtaler med andre kommuner
Stavanger kommune selger barnevernsvakttjenester til andre kommuner. Disse avtalene er reforhandlet i 2015 og gir en merinntekt på kr 0,3 mill. Inntektsbudsjettet foreslås økt tilsvarende i planperioden.

127. Effektiviseringskrav, administrasjon
Rådmannen legger til grunn at hele organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift og foreslår i budsjettrammen til barnevernet en reduksjon på kr 0,15 mill.

Helse- og sosialkontor

128. Ressurskrevende tjenester, kommunal egenandel
Det ventes en økning i antall brukere med ressurskrevende tjenester og rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med den kommunale egenandelen.

129. Brukerstyrt personlig assistent (BPA), forventet økt aktivitet
Som en konsekvens av endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, som rettighetsfester retten til brukerstyrt personlig assistent for enkelte grupper, foreslår rådmannen å øke budsjettet med kr 4,5 mill. for å ivareta en forventet aktivitetsvekst innenfor denne tjenesten.

130. Effektiviseringskrav, administrasjon
Rådmannen legger til grunn at hele organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift og foreslår i budsjettrammen til Helse- og sosialkontorene en reduksjon på kr 0,2 mill.

NAV-kontorene

131. Økonomisk sosialhjelp, videreføre 2015-nivå
Bystyret vedtok en budsjettstyrking på kr 7 mill. i tertialrapporten per 30.04.2015 og denne økningen foreslår rådmannen å videreføre i 2016. Prognosene for høsten 2015 viser en ytterligere kostnadsvekst og på bakgrunn av dette foreslår rådmannen å øke budsjettrammen med samlet kr 10 mill. fra 2016. Dette tilsvarer at sosialhjelpsbudsjettet vil være på nivå med utgiftene i 2015.  Utviklingen i arbeidsmarkedet er høyst usikkert og nivået på denne budsjettrammen vil dermed også være preget av usikkerhet.

132. Omsorgsinstitusjon rusmiddelmisbrukere, videreføre 2015-nivå
Utgift.ene til institusjonsopphold for rusmiddelmisbrukere har, sammen med behovet for tjenesten, økt de siste årene. Rådmannen foreslår i den forbindelse å styrke budsjettet med kr 4 mill. fra 2016 som tilsvarer utgiftsnivået i 2015.

133. Effektiviseringskrav, administrasjon
Rådmannen legger til grunn at hele organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift og foreslår en reduksjon i budsjettrammen til NAV kontorene på kr 0,15 mill.

Hjemmebaserte tjenester

134. Økt eksternhusleie og innføring av arbeidstøy
Stavanger kommune vedtok i 2015 å innføre bruk av arbeidsuniformer og ordning for vask av arbeidstøy for ansatte i hjemmesykepleien, samt tilpasse garderobeforholdene ute hos virksomhetene. Helårseffekten av tiltaket utgjør kr 4,25 mill., hvorav kr 2,75 mill. ble bevilget i Handlings- og økonomiplan 2015-2018. Ordningen gjør at klesgodtgjørelsen som ansatte i hjemmesykepleien tidligere har mottatt for å ordne tøy selv, utgår. Dette utgjør kr 0,5 mill. Rådmannen foreslår derfor å budsjettere med resterende sum, kr 1,0 mill. til dette tiltaket i 2016

135. St. Svithun bofellesskap avvikles
Som vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2015-2018, skal to brukere i St. Svithun bofellesskap overføres til nye Austbø bofellesskap fra 2016, og tilbudet vil finansieres gjennom midlene avsatt til drift til Austbø bofelleskap. Utgiftene til drift av bofellesskap reduseres som følge av dette, og rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen med kr 5,6 mill.

136. Øke tjenestetilbudet
Reduksjon i antall sykehjemsplasser medfører at flere må motta pleie i hjemme. Rådmannen øker ressursinnsatsen på hjemmebaserte tjenester for å forsterke Leve HELE LIVET satsingen. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen til hjemmebaserte tjenester med kr 5 mill. i 2016 og 2017.

137. Fløyen bokollektiv, redusert behov for respiratorplass
Basert på erfaring fra siste år vedrørende behov for spesialisert respiratorkompetanse, tilsier at kommunen kan holde ledig den ene av de to respiratorplassene på Fløyen bokollektiv. Skulle det oppstå behov for denne kompetansen i fremtiden, og plassen må gjenopprettes, må det i utgangspunktet omprioriteres innenfor eksisterende levekårsramme. Rådmannen foreslår å redusere rammen til bofellesskapet med kr 3,1 mill. i 2016

138. Omstilling 2018
I ASSS-nettverket fokuseres det på effektivisering, produktivitet og kvalitet gjennom kartlegging, analyse, læring og forbedringsarbeid. For å utnytte mulighetsrommet som ligger i de økonomiske sammenlikningene er det nødvendig for Stavanger kommune å analysere videre på tjenesteområdene pleie og omsorg, barnehage, barnevern og sosiale tjenester for å få vurdere årsakene forskjellene. For å kunne møte framtiden, og sikre en bærekraftig tjenesteleveranse med god kvalitet, er det nødvendig å utnytte handlingsrommet med å iverksette tiltak for å effektivisere produksjonen av velferdstjenestene.

Utgiftene per beboer i bofellesskap psykisk utviklingshemmede er høyere i Stavanger enn for snittet av ASSS-kommunene. Reduserte kostnader i bofellesskap vil kunne gi en besparelse for kommunen.

Et foreløpig måltall på puh-området fra 2018 utgjør kr 7,5 mill. Rådmannen vil frem til 2018 søke etter muligheter for å oppnå en mer kostnadseffektiv drift. Den allerede pågående omorganisering av bofelleskapene vil kunne gi økt fleksibilitet mellom boligene og åpner også for økt mulighet til intern benchmarking.

Alders- og sykehjem

139. Prisjustering Boganes sykehjem iht. driftsavtale
Boganes sykehjem er et konkurranseutsatt sykehjem og drives av Aleris Omsorg. Det foretas en årlig prisjustering i henhold til kontrakten. Rådmannen foreslår å øke budsjettet med kr 0,7 mill. fra 2016.

140. St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer
Videreført forslag om avvikling av St. Petri aldershjem i henhold til vedtatte planer om at eldre alders- og sykehjem skal avvikles når Lervig sykehjem tas i bruk.

141. Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer
Videreført forslag om avvikling av Mosheim sykehjem i henhold til vedtatte planer om at eldre alders- og sykehjem skal avvikles når Lervig sykehjem tas i bruk.

142. St. Petri aldershjem, økt fagkompetanse
Tiltaket er en videreføring av Bystyresak 99/50 Tertialrapportering per. 30.04.2015. Ved nyansettelser på St. Petri aldershjem har en valgt å øke fagkompetansen i personalgruppen med tanke på at personalet skal overflyttes til Lervig sykehjem når bygget står ferdig. Rådmannen foreslår derfor å styrke budsjettet med kr 4 mill. fra 2016.

143. Inntektsjustert økning i egenbetalinger for langtidsopphold  på sykehjem
Tiltaket er en videreføring av Bystyresak 99/50 Tertialrapportering per 30.04.2015. De faktiske inntektene fra egenbetaling for langtidsopphold ved sykehjem viste et høyere nivå enn budsjettert både i 2014 og følgelig nå i 2015. Rådmannen foreslår å oppjustere inntektsbudsjettet i tråd med forventet inntekt.

144. Bydelskafe på Bergåstjern sykehjem, salgsinntekter
Tiltaket er en videreføring av Bystyresak 99/50 Tertialrapportering per. 30.04.2015. Bydelskafeen på Bergåstjern sykehjem har de siste årene hatt merinntekter på driften. Rådmannen foreslår derfor å redusere driftsbudsjettet fra 2016 med kr 0,5 mill.

145. Trygghetsavdelingen på Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling
Trygghetsavdelingen på Vålandstunet er et lavterskeltilbud der brukerne selv skriver seg inn. Bruken av plassene er redusert de to siste årene. Dekningsgraden så langt i 2015 ligger på ca 60 %, som utgjør 6 av 10 senger. Med bakgrunn i dette foreslår rådmannen at planlagt avvikling av trygghetsavdelingen på Vålandstunet sykehjem fremskyndes til 2016.

146. Rehabiliteringsplasser i Spania, opprettholde 6 plasser
Rådmannen foreslår en innarbeider finansiering til en videreføring av 6 rehabiliteringsplasser i Spania i henhold til vedtak i Bystyresak 99/50 Tertialrapportering per 30.04.2015.

147. Dagsenteret på Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling
Brukere av dagsentertilbudet på Vålandstunet vil kunne få tilsvarende tilbud på andre sykehjem med ledig kapasitet. Rådmannen foreslår derfor å fremskynde planlagt avvikling av 22 dagsenterplasser på Vålandstunet sykehjem til 2016. Planene har vært at eldre sykehjem skulle avvikles når Lervig sykehjem tas i bruk.

148. Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling av plasser
Med bakgrunn i høy institusjonsdekning og nedgang i antall eldre vurderer rådmannen det forsvarlig å fremskynde planlagt avvikling av sykehjemsplasser på Vålandstunet sykehjem til 2016. Planene har vært at eldre sykehjem skulle avvikles når Lervig sykehjem tas i bruk. Avvikling medfører at terskelen for å få plass på sykehjem vil heves, og innsatsen i hjemmebaserte tjenester må økes noe. Vålandstunet sykehjem har 32 korttidsplasser. For å oppnå målsetningen om at flere brukere kan bo hjemme lenger vil rådmannen som et ledd i avviklingen vurdere å omgjøre noen langtidsplasser på andre sykehjem til korttidsplasser.

149. Finansiering av øyeblikkelig hjelp- senger, fra øremerking til rammetilskudd
Det foreslås i statsbudsjettet for 2016 å innlemme øremerkede midler til øyeblikkelig hjelp tilbud (ØHD) i rammetilskuddet til kommunene. Finansieringen av opprettede ØHD plasser ved Stavanger legevakt og Stokka sykehjem endres dermed fra øremerking til ordinær budsjettramme fra 1. januar 2016.

150. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at hele organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift og foreslår en reduksjon i budsjettrammen til alders- og sykehjem på kr 2,5 mill.

151. Omstilling 2018
I ASSS-nettverket fokuseres det på effektivisering, produktivitet og kvalitet gjennom kartlegging, analyse, læring og forbedringsarbeid. For å utnytte mulighetsrommet som ligger i de økonomiske sammenlikningene er det nødvendig for Stavanger kommune å analysere videre på tjenesteområdene pleie og omsorg, barnehage, barnevern og sosiale tjenester for å få vurdere årsakene forskjellene. For å kunne møte framtiden, og sikre en bærekraftig tjenesteleveranse med god kvalitet, er det nødvendig å utnytte handlingsrommet med å iverksette tiltak for å effektivisere produksjonen av velferdstjenestene.

I 2014 hadde Stavanger kommune en høyere institusjonsdekning enn snittet hos ASSS-kommunene. Som en del av tilpasningen til de tilgjengelige økonomiske anbefaler rådmannen å redusere antall plasser i sykehjem. Stavanger kommune er blant de storbyene som har høyest andel innbyggere over 80 år som bor i institusjon. En reduksjon i antall sykehjemsplasser vil også underbygge Stavanger kommunes ønske om å forebygge mer og behandle mindre gjennom satsingen på hverdagsmestring og Leve HELE LIVET.  En målrettet vridning fra institusjonsbaserte tjenester til hjemmebaserte tjenester vil øke det økonomiske handlingsrommet og gi en besparelse for kommunen.

Rådmannen vil i perioden frem til 2018 jobbe med en målrettet vridning fra institusjonsbaserte tjenester til hjemmebaserte tjenester samt også vurdere mulighetene for en mer kostnadseffektiv drift per plass. Et foreløpig måltall på sykehjemsområdet fra 2018 utgjør kr 17,5 mill. Rådmannen vil komme tilbake til mer konkrete forslag ved rullering av handlings- og økonomiplanen.

Stavanger legevakt

152. Akuttmedisinsk forskrift, oppfølging og implementering
Ny akuttmedisinforskrift stiller tydeligere krav til kompetanse hos legevaktpersonell, i tillegg til et skjerpet krav om utrykningsplikt ved akutte hendelser. Det er ventet en veileder som vil konkretisere de nye kravene og eventuelle kostnader.  Rådmannen foreslår å innarbeide netto kr 1,7 mill. for å imøtekomme kravene i forskriften.

153. Finansiering av øyeblikkelig hjelp-senger, fra øremerking til rammetilskudd
Det foreslås i statsbudsjettet for 2016 å innlemme øremerkede midler til øyeblikkelig hjelp tilbud (ØHD) i rammetilskuddet til kommunene. Finansieringen av opprettede ØHD plasser ved Stavanger legevakt og Stokka sykehjem endres dermed fra øremerking til ordinær budsjettramme fra 1. januar 2016.

154. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at hele organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift og foreslår i budsjettrammen til Stavanger legevakt en reduksjon på kr 0,15 mill.

Rehabiliteringsseksjonen

155. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at hele organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift og foreslår i budsjettrammen til Rehabiliteringsseksjonen en reduksjon på kr 0,15 mill.

Dagsenter og avlastningsseksjonen

156. Nytt botiltak i Madla barnebolig
Som følge av økt tjenestebehov for ett barn foreslår rådmannen å ta i bruk ledig areal i påvente av ferdigstilling av bofelleskapet i Bjørn Farmannsgata som ferdigstilles i 2018. Rådmannen foreslår å øke budsjettet med kr 1,5 mill. i 2016 og 2017.

157. Avlastningsplasser, redusere antall
Rådmannen foreslår å avvikle en avlastningsbolig. Nedlegging av en bolig vurderes som forsvarlig ut ifra belegg og kapasitet. Den økonomiske effekten vil være kr 3 mill. i 2016 og helårseffekt utgjør kr 6 mill. fra 2017.

158. Høyebakken midlertidig avlastningsbolig avvikles
Høyebakken 14 er et midlertidig avlastningsbolig. Brukere fra Høyebakken flytter inn i Austbø bofellesskap som vil være innflyttingsklar i januar 2016.

159. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at hele organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift og foreslår en reduksjon i budsjettrammen til Dagsenter og avlastning på kr 0,4 mill.

Samfunnsmedisin

160. Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst
Basistilskuddet til fastlegene økter i henhold til befolkningsveksten. Rådmannen legger til grunn en årlig vekst på 1 %.

161. Smittevernsressurs, videreføre 2015-nivå
Bystyret fattet vedtak i sak 99/15 tertialrapportering per 30.04 om å redusere ressursene i samfunnsmedisinsk stab med kr 0,5 mill., som innebar at en planlagt økning ikke ble iverksatt. Rådmannen foreslår å videreføre dette i planperioden.

Tekniske hjemmetjenester

162. Effektiviseringskrav og inntektsøkning, tekniske hjemmetjenester

Rådmannen legger til grunn at organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift. Gebyrendringer på utleie av trygghetsalarmer vil gi merinntekter. Samlet er budsjettrammen foreslått redusert med kr 0,25 mill.

Fysio- ergoterapitjenesten

163. Effektiviseringskrav

Rådmannen legger til grunn at hele organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift og foreslår i budsjettrammen til Fysio- og ergoterapitjenesten en reduksjon på kr 0,1 mill.

Helsehuset i Stavanger

164. Virksomhetsleder, merkantil ressurs, psykolog
Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen som følge av etablering av virksomheten, Helsehuset Stavanger. Dette innebærer budsjettmidler til virksomhetsleder, en stilling merkantil og 50 % styrking av psykologtjenesten.

Flyktningseksjonen

165. Økt oppmerksomhet på refusjon- og tilskuddsmidler
Rådmannen foreslår å styrke merkantil ressurs for øke innsatsen i arbeidet med å kreve integreringstilskudd fra andre kommuner for tilflyttere til Stavanger etter år 1 i tilskuddsperioden. Tiltaket vil føre til at kommunens samlede integreringstilskudd øker mer enn styrkingen av merkantil ressurs.

EMbo

166. Effektiviseringskrav
Bystyret vedtok i sak 99/15 tertialrapportering per 30.04 å redusere driftsrammen til Embo med kr 0,5 mill. Rådmannen foreslår å innarbeide denne reduksjonen for planperioden som innebærer en effektivisering av driften til denne virksomheten.

KULTUR OG BYUTVIKLING

Felles tiltak kultur og byutvikling

167. Digitalisering av byggesaksarkiv – endret fremdrift
Stavanger kommune har som mål å etablere digitale kommunikasjonskanaler både internt og eksternt for innbyggere og næringsliv. I planperioden 2016-2019 avgrenses prosjektet til digitalisering av bygge- og delesaker, målebrev og plansaker. Digitaliseringsarbeidet antas å starte opp i januar 2016, og forventes å pågå ut 2017. Rådmannen foreslår å budsjettere med kr 5 mill. i 2016 og 2017 samt legge inn kr 0,2 mill. til innsynsløsning i 2018 og 2019.

168. Interkommunal delplan (IKDP) Forus
Tre kommuner har felles prosjektledelse under gjennomføring av arbeidet med Interkommunal delplan Forus (IKDP Forus). Prosjektet er planlagt å gå over tre år, fram til sommeren 2018. Stavanger kommune er vertskommune for prosjektleder. Samlet bidrag fra kommunene er kr 5,1 mill. Fordeling mellom kommunene Stavanger, Sandnes og Sola er 40-40-20. Stavangers andel vil være på kr 0,85 mill. i 2016, kr 0,51 mill. i 2017 og kr 0,36 mill. i 2018. Rådmannen foreslår å øke rammen med Stavanger sine andeler i planperioden.

Kultur

169. Opera Rogaland IKS, driftstilskudd 
Opera Rogaland ble i Stavanger formannskap sak 50/14 godkjent som et interkommunalt selskap.  I 2016 foreslår rådmannen å øke tilskuddet med kr 0,1 mill. og da på samme nivå som tilskuddet fra Sandnes kommune. Tilskuddsnivået foreslås videreført, med en ytterligere økning i 2017 og 2018.

170. Kultur, økt ramme
Bystyret vedtok i Handlings- og økonomiplan for 2015 – 2018 å redusere budsjettrammen til kulturavdelingen med kr 0,6 mill. i 2015 og deretter en styrking på kr 0,45 mill. fra 2016. Rådmannen foreslår nå å kun tilbakeføre kr 0,3 mill. fra 2016 og ut planperioden.

171. Tilskudd kulturinstitusjoner, statlig delfinansiert
I forslag til statsbudsjett 2016 øker staten sine tilskudd til kulturinstitusjoner. Kommunens bidrag følger, i henhold til inngåtte avtaler, statens bevilgninger. Totalt foreslår rådmannen å budsjettere med en økning på kr 1,95 mill. Følgende institusjoner inngår: Stavanger symfoniorkester, Rogaland teater og Museum Stavanger (MUST). Oversikt over tilskudd til organisasjoner og private institusjoner finnes i kap. 11.

172. Sølvberget KF, videreføre tilskuddet på 2015-nivå
Rådmannen foreslår å redusere tilskuddet til Sølvberget KF med kr 1,0 mill. Tiltaket er en videreføring av bystyrevedtaket, tertialrapport per 30.04.2015.

173. Avsluttet prosjektfinansiering av museumsanleggene i Musegaten
Rådmannen foreslår å redusere budsjettet med kr 0,45 mill. som følge av at prosjektet, utviklingsprosjekt/masterplan for museumsanleggene i Musegaten, avsluttes som planlagt.

174.  Obstfelderjubileum 2016
Obstfelderjubileet markeres i 2016 og Sølvberget vil ha et hovedansvar for dette. Rådmannen foreslår å styrke rammen til Sølvberget i 2016 med kr 0,5 mill. til en prosjektstilling i forbindelse med jubileet. Det ble bevilget kr 0,1 mill. til et forprosjekt i 2014, samt kr 0,2 mill. i 2015.

Geodata

175. Eiendomsskatt, kontormessig oppjustering
Det vises til kommentarene i avsnitt 3.5.4. Kostnadene i 2015 til forberedelser av kontormessig oppjustering av takstene til 2016 var kr 0,5 mill. og reduseres til kr 0,25 mill. i 2016 for å dekke kostnadene omleggingen medfører.

176. Taksering eiendomsskatt
Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen fra 2017 med prosjektkostnader i forbindelse med ny alminnelig taksering, jf. inntekter fra eiendomsskatt på linje 5 og avsnitt 3.5.4.

Planavdelinger

177. Rammereduksjon
Tiltaket ble vedtatt med halvårseffekt i 1. tertial 2015. Rådmannen foreslår å videreføre den redusere budsjettrammen med kr 1,3 mill. fra 2016. Tiltaket medfører noe redusert kapasitet for planlegging og behandling, og innebærer en strengere prioritering innenfor planoppgavene.

BYMILJØ OG UTBYGGING

Felles tiltak bymiljø og utbygging

178. Effektiviseringskrav Stab BMU, Miljø og Utbygging
Rådmannen legger til grunn at hele organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift og foreslår en samlet reduksjon på kr 50.000.

Utbygging

179. Bortfall av leieinntekter
Rådmannen foreslår å redusere inntektsbudsjettet til Utbygging med kr 2,0 mill. i 2016 grunnet bortfall av leieinntekter. Dette skyldes hovedsakelig riving av boliger i Jåttåvågen.

Park og vei

180. Biologisk mangfold
I Handlings- og økonomiplanen for 2013-2016 bevilget bystyret kr 0,25 mill. for 2013, med en årlig økning på kr 0,25 mill. i planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre denne bevilgningen.

181. Drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse
Avtalen med Lyse om drift, vedlikehold og investering av gatebelysning gjelder i 3 år fra 01.01.2012, med opsjon på 1 + 1 år. Rådmannen foreslår en økning på kr 0,1 mill. hvert år i planperioden for å dekke indeksregulering av avtalen.

182. Attende, Arboreet og friluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler
Avtalene med Attende, Rogaland Arboret og friluftsområdene forutsetter en årlig indeksregulering av avtalene. I Handlings- og økonomiplan for 2015-2018 bevilget bystyret kr 0,35 mill. for 2015, med en årlig økning på kr 0,15 mill. i planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre denne bevilgningen.

183. Bidrag fra vertskommune under festival
I Handlings- og økonomiplan for 2014-2017 bevilget bystyret midler til å ivareta et større vertskommuneansvar ved prioriterte festivaler. I år med ONS (2016 og 2018) økes utgiftene med kr 0,5 mill. Rådmannen foreslår å øke budsjettet til vertskommunebidrag med kr 0,5 mill. for årene 2016 og 2018.

184. Kunstgressbaner, redusere vedlikeholdet
Rådmannen foreslår å redusere omfanget av drift og vedlikehold av kunstgressbanene med kr 0,5 mill. per år i planperioden. Hyppigheten på børsting, feiing, dyprensing og lufting halveres. Stavanger kommune har i overkant av 20 kunstgressbaner, og i dag børstes og feies de ca. 1 gang per uke, mens dyprensing foretas ca. en gang per kvartal.

185. Sykkelsatsingen, redusere skilting og driftstiltak
Rådmannen foreslår å redusere omfanget på sykkelsatsingen, hvor kr 0,3 mill. tas fra planlagt skilting av hovedruter og kr 0,2 mill. fra fortløpende driftstiltak. Planlagt skilting vil fremdeles gjennomføres, men det vil ta noe mer tid. Vinterfeiing vil ikke berøres, men mindre reparasjoner utbedres ikke før de eventuelt blir mer omfattende.

186. Redusere vedlikeholdet
Rådmannen foreslår å redusere ekstrabestilling på park og vei med kr 1,3 mill. hvert år i planperioden (kr 0,65 mill. på Park, og kr 0,65 mill. på Vei). På Park gjøres dette ved å redusere kostnader knyttet til skjøtsel av landskapsområder, rehabilitering av turveier, rehabilitering av lekeplasser, gresslått og turveisnipper. På Vei gjøres dette ved å redusere vask i sentrum, redusere kostnader knyttet til veibommer og sluser, færre rehabiliteringstiltak på vei samt redusere asfaltering.

187. Stavanger natur- og idrettsservice KF, redusere vedlikeholdet
Rådmannen foreslår å redusere kjøp av tjenester fra NIS med kr 2,5 mill. i planperioden. Reduksjonen gjennomføres slik at konsekvensene blir minst mulig. Foreløpig sees det på redusert innsats innen feiing av byens veier og gater, søppelrydding i friområder, buskbeskjæring og klipping av gressarealer.

188.  Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at hele organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift og foreslår en reduksjon i budsjettrammen til Park og vei på kr 0,35 mill.

Idrett

189. Leieinntekter ONS i 2016 og 2018
Stavanger kommune får ekstraordinære leieinntekter hvert annet år fra ONS. Rådmannen foreslår å øke inntektsbudsjettet med kr 1,05 mill. i 2016 og 2018.

190. Økte billettinntekter i svømmehallene
Formannskapet vedtok i sak 174/13 at publikumsprisene i Stavanger kommunes svømmehaller skulle økes gradvis til et nivå tilsvarende det Oslo og Bergen har innen 2018. I fjorårets behandling av handlings- og økonomiplanen vedtok bystyret nye priser. Rådmannen foreslår å videreføre denne prisoversikten i planperioden. I kapittelet knyttet til avgifter, gebyrer og egenbetalinger finnes en oversikt over de ulike prisene i svømmehallene i perioden 2016-2019. På bakgrunn av dette foreslås å innarbeide en årlig økning på kr 0,5 mill. i perioden 2016-2018. I tillegg ble Kvernevik og Hundvåg svømmehall tatt i bruk fra og med 2015. I Handlings- og økonomiplanen for 2015-2018 vedtok bystyret å øke inntektsbudsjettet med kr 1,2 mill. i 2015, med en ytterligere økning på kr 0,3 mill. for resten av planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre inntektsøkningen i resten av planperioden.

191. Opphør av tilskudd til Beach volleyball World Tour Stavanger i 2017
Formannskapet vedtok i sak 132/13 at det skulle bevilges kr 2,5 mill. i tilskudd til Sandvolleyball World Tour Stavanger hvert år i perioden 2014-2016. Tilskuddet utgår fra og med 2017. I løpet av 2017 vil Rådmannen fremlegge en evaluering av Beach volleyball World Tour Stavanger. Avhengig av evalueringen vil en videreføring av tilskuddet bli vurdert.

192. Bortfall av leieinntekter OTD i 2016 og 2018
Arrangementet Offshore Technology Days leier Stavanger idrettshall under arrangementet i 2017 og 2019. Leieinntekten er satt til kr 0,7 mill. Denne inntekten mister Stavanger i årene 2016 og 2018. Rådmannen foreslår å redusere inntektsbudsjettet med kr 0,7 mill. i 2016 og 2018.

193. Redusert tilskudd større idrettsarrangement
Rådmannen foreslår å redusere tilskuddspotten til større idrettsarrangement med kr 1,0 mill. hvert år i planperioden

194. Rammereduksjon Stavanger natur- og idrettsservice KF
Rådmannen foreslår en rammereduksjon til NIS tilsvarende kr 0,2 mill. hvert år i planperioden. Dette kan bety mindre innkjøp av forbruksmateriell i idrettshallene. Idrettsavdelingen og NIS skal sammen se på muligheter for å effektivisere drift og spare kostnader i kommunens tørrhaller.

195. Bortfall av billettinntekter på Gamlingen
Gamlingen er stengt i 2016 og det medfører et inntektsbortfall på kr 2,2 mill. I 2017 er det også en kortere periode med inntektsbortfall, da nye gamlingen er planlagt ferdigstilt juni 2017.

196. Indeksregulering Oilers investa AS
Rådmannen foreslår å øke budsjettet til Idrett med kr 0,3 mill. i 2016, med en gradvis opptrapping til kr 0,65 mill. i 2019 for å dekke kostnader knyttet til indeksregulering av avtalen med Oilers Investa AS. Avtalen regulerer kommunens kostnader ved leie av Oilers Arena.

197. Drift av idrettshall Siddishall (avtale signert i 2015)
I behandlingen av 1. tertial 2015 vedtok Bystyret å øke rammen til Idrett med kr 1,5 mill. som følge av økte kostnader ved drift av idrettshall-delen i Siddishallen. Rådmannen foreslår å øke budsjettet til Idrett med kr 1,5 mill. hvert år i planperioden for å dekke kostnader knyttet til drift av idrettshall Siddishallen. Driftsavtalen regulerer energikostnader, bemanning, renhold og vedlikehold.

198. Revidering av avtaler med Stiftelsen Stavanger ishall
Som følge av kommunal garanti og bedre betingelser i Kommunalbanken reduseres de årlige utgiftene til leieavtaler i Siddishallen med kr 1 mill.

199. Samdrift mellom svømmehall og idrettshall på Kvernevik og Hundvåg
En driftsmodell med felles vaktmester i både Hundvåg idrettshall og svømmehall, og Kvernevik idrettshall og svømmehall, vil gi årlige besparelser på kr 0,5 mill. pr hall. For 2016 vil denne effekten være kr 0,5 mill. for Hundvåg og kr 0,3 mill. for Kvernevik med samlet helårseffekt på kr 1 mill. fra 2017.

200. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at hele organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift og foreslår en reduksjon i budsjettrammen til Idrett på kr 0,115 mill.

Stavanger eiendom

201. Forsikring bygg
Utgiftene til forsikring av bygg øker og rådmannen foreslår en årlig økning med kr 0,2 mill. i planperioden. Kostnadsøkningen skyldes en kombinasjon av økte priser og økt volum.

202. Husleieinntekter, bofellesskap og omsorgsboliger, volumvekst
Som følge av flere bofellesskap og omsorgsboliger er tatt i bruk og skal tas i bruk justeres inntektsbudsjettet opp i tråd med denne volumveksten.

203. Private ideelle sykehjem, nødaggregat engangsutgift i 2015
I Handlings- og økonomiplanen for 2015-2018 bevilget bystyret kr 4,5 mill. til kjøp av strøm nødaggregat til private ideelle sykehjem i 2015. Kjøpet var en engangskostnad i 2015.

204. Økt vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg
I Handlings- og økonomiplan for 2015-2018 vedtok bystyret en reduksjon i vedlikeholdsbudsjettet for administrasjons- og formålsbygg med kr 23,9 mill. i 2015, med en gradvis budsjettøkning i resten av planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre opptrappingsplanen, men med noe reduserte beløp. Rammene styrkes med kr 18,2 mill. i 2016, kr 33,2 mill. i 2017 og 2018 og kr 43,2 mill. i 2019.

205. Drift av 12 nødaggregat, private og kommunale sykehjem
Rådmannen foreslår å øke budsjettet til Stavanger eiendom med kr 0,75 mill. hvert år i planperioden grunnet driftskostnader knyttet til 12 nødstrømsaggregat tilhørende private- og kommunale sykehjem. Aggregatene bla anskaffet i 2015.

206. Utleieformål, reduksjon i leieinntekter
Rådmannen foreslår å redusere leieinntektsbudsjettet for diverse bygningskategorier med kr 2,1 mill. hvert år i planperioden. Reduksjonen i leieinntektene skyldes blant annet at bygg blir solgt, går over til «ikke å være utleiebare», eller at lokalene blir disponert av kommunen selv.

207. Tiltakspakke økt sysselsetting
Som ledd i tiltakspakken foreslår regjeringen i Statsbudsjettet for 2016 et engangstilskudd på kr 500 mill. til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene. Tilskuddet blir gitt som frie inntekter og kommunens andel utgjør kr 12,7 mill. Rådmannen foreslår å disponere kr 6,75 mill. til å styrke vedlikeholdsbudsjettet og resterende andel benyttes til å dekke økte kapitalkostnader som følge av at investeringer i rehabiliteringsprosjekter er fremskyndet i tid. For 2016 tilsvarer økningen i vedlikeholdsbudsjettet det samme beløpet som er redusert som følge av et mulig bortfall av momskompensasjon for sosiale boliger. Dette gjør at Stavanger eiendom i 2016 kan opprettholde sitt handlingsrom på tross av inntektsbortfallet på sosiale boliger.

208. Planlegging- og utredningskostnader til diverse bygningskategorier
Det er opprettet en tverrfaglig gruppe i kommunen «Utbyggingsgruppen omsorg 2025» som har ansvar for planlegging av bl.a. sykehjem, omsorgsboliger og bofellesskap i en tidlig fase. Rådmannen foreslår å avsette kr 0,2 mill. i planperioden til planleggings- og utredningskostnader til disse bygningskategoriene.

209. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at hele organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift og foreslår en reduksjon i budsjettrammen til Stavanger eiendom på kr 1,14 mill.

Vannverket

210. Fastledd, IVAR
Økningen i fastledd IVAR er basert på IVAR sin langtidsplan 2015-2019 samt fremskrevet befolkningsmengde.

211. Mengdevariabelt ledd, IVAR
Økningen i mengdevariabelt ledd IVAR baseres på IVAR sin langtidsplan 2015-2015 og fremskrevet vannforbruk iht. Hovedplan 2011-2022 (17 mill. m3 i 2022)

212. Bemanningsøkning iht. hovedplan
Bemanningsøkningen er i tråd med Hovedplan 2011-2022.

213. Driftsutgifter/generell prisstigning
Det er lagt til en kostnadsøkning på 2 % hvert år i planperioden for å dekke generell prisstigning på kjøp av varer og tjenester samt lønnsøkning. I tillegg er det justert i forhold til årsregnskapet for 2014.

214. Avskrivninger
Rådmannen foreslår å innarbeide en økning i avskrivningene på kr 0,8 mill. i 2016, samt en ytterligere opptrapping til kr 2,8 mill. i 2019 basert på planlagt investeringsnivå.

215. Renter restkapital
Rådmannen foreslår at det innarbeides en reduksjon i renter restkapital på kr 3,4 mill. i 2016. Årsaken er en lavere rentesats enn fjoråret. Reduksjonen avtar noe i planperioden grunnet økte investeringskostnader, og ender i 2019 på kr 1,8 mill.

216. Bruk/avsetning til selvkostfond
Vannverket har pr 31.12.14 kr 17,9 mill. avsatt på bundne fond. For 2016 foreslås det disponert kr 5,5 mill. av disse midlene.

217. Gebyrer/gebyrøkning
Rådmannen foreslår å øke gebyrene med 5 % i år 2016. Dette gjøres for å dekke inn økte driftskostnader.

Avløpsverket

218. Fastledd, IVAR
Økningen i fastledd IVAR er basert på IVAR sin langtidsplan 2015-2019 samt fremskrevet befolkningsmengde.

219. Mengdevariabelt ledd, IVAR
Økningen i mengdevariabelt ledd IVAR baseres på IVAR sin langtidsplan 2015-2015 og antatt levert avløpsmengde (29 mill. m3).

220. Bemanningsøkning iht. hovedplan
Bemanningsøkningen er i tråd med Hovedplan 2011-2022.

221. Driftsutgifter/generell prisstigning
Rådmannen foreslår å legge til en kostnadsøkning på 2 % hvert år i planperioden for å dekke generell prisstigning på kjøp av varer og tjenester samt lønnsøkning. I tillegg er det justert i forhold til årsregnskapet for 2014.

222. Avskrivninger
Rådmannen foreslår å innarbeide en økning i avskrivningene på kr 1,2 mill. i 2016, samt en ytterligere opptrapping til kr 3,5 mill. i 2019 basert på planlagt investeringsnivå.

223. Renter restkapital
Rådmannen foreslår at det innarbeides en reduksjon i renter restkapital på kr 7,2 mill. i 2016. Årsaken er en lavere rentesats enn fjoråret. Reduksjonen avtar noe i planperioden grunnet økte investeringskostnader, og ender i 2019 på kr 5,4 mill.

2224. Gebyrer/gebyrøkning
Rådmannen foreslår ingen gebyrøkning i 2016.

225. Bruk/avsetning til selvkostfondet
Avløpsverket har pr 31.12.14 kr 3,6 mill. avsatt på bundne fond. For 2016 foreslås det å øke fondet med kr 2,1 mill.

Renovasjon

226. Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR
Det er lagt inn en moderat økning i avfallsmengder og enhetspriser basert på beregninger utført av Renovasjonen.

227. Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning
Økningen skyldes økt volum, samt økte lønnsutgifter og øvrige driftsutgifter.

228. Kalkulerte finanskostnader
Rådmannen foreslår at det innarbeides en reduksjon i finanskostnader på ca. kr 0,3 mill. pr år i planperioden. Årsaken er en lavere rentesats enn fjoråret.

229. Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester
Rådmannen foreslår å innarbeide kr 0,7 mill. i 2016 for å ta høyde for generelle pris- og lønnsøkninger.

230. Gebyrer/generell gebyrøkning
Økningen i gebyrinntektene er en kombinasjon av økt volum og økt gebyrsats. Rådmannen foreslår å øke gebyrene med 1,5 % i 2016.

231. Bruk/avsetning til selvkostfond
Renovasjonen har pr 31.12.14 kr 13,0 mill. på bundne fond, og det foreslås å disponere kr 3,4 mill. av disse i 2016.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

3.9 Forslag til driftsbudsjett 2016-2019 3.9 Forslag til driftsbudsjett 2016-2019