Samlet gebyr blir summen av A, B og ev. C. Beregningsgrunnlaget er arealet av planområdet (både over og under terreng) som fremmes til behandling. Gebyret regnes ut fra maks utnyttelse som planen gir mulighet for.

A) Gebyr etter planområdets areal

Gebyr etter planområdets areal
For arealer t.o.m. 2 000 m257 170
For arealer over 2 000 m2 t.o.m. 5 000 m277 040
For arealer over 5 000 m2 t.o.m. 10 000 m296 290
For arealer over 10 000 m2 t.o.m. 20 000 m2128 370
For arealer over 20 000 m2 betales et tillegg for hvert påbegynt arealintervall på 1 000 m2730
Tabell 4.35 Gebyr etter planområdets areal
Last ned tabelldata (Excel)

B) Tilleggsgebyr for bebyggelse

Det skal betales tilleggsgebyr for bebyggelse i planområdet. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse skal regnes med. Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng. Arealet beregnes i tråd med NS 3940 og skal foreligge ved søknad.

For hver påbegynt 100 m2 bruksareal (BRA): kr 960

C) Endringsgebyr

Kultur og byutvikling kan kreve et tilleggsgebyr dersom forslagstiller fremmer endringsforslag underveis som krever ny førstegangsbehandling: 30 % av gebyr. Med endringsforslag forstås endringer som ikke krever ny varsling av planoppstart.

D) Konsekvensutredninger

For planer som faller inn under forskrift om konsekvensutredninger (§ 4.1 og § 4.2 i plan- og bygningsloven), skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 30 % av satsen for selve reguleringsplanen, jf. avsnitt 1.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

4.12.1 Reguleringsplaner 4.12.1 Reguleringsplaner