A) Delesaker/grensejusteringer 

Fradeling av ny(-e) tomt(-er) fastsatt i plan. Grensejusteringer/makebytte i tråd med plan som utgjør mer enn 5 % endring av minste involverte eiendom.

  • Per tomt som søkes fradelt: kr 9 230
  • Ved deling av flere tomter i samme søknad der delelinje er påtegnet i plan gis det 50 % rabatt i forhold til pkt. 3.1 fra 2. t.o.m. den 10. berørte tomt.
  • Gebyrfritt fra tomt 11.

B) Delesaker/grensejusteringer

Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever endring av plan. For eksempel nye eller endrede tomtegrenser, innregulering av ny/felles avkjørsel eller justering av formålsgrenser. Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever dispensasjon fra plan.

Per tomt som søkes fradelt: kr 18 830

Tilleggsgebyr

  • For saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser: kr 3 640
  • For saker der kommunen må gjennomføre tilleggshøring: kr 3 640

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

4.12.3 Delesøknader 4.12.3 Delesøknader