Renovasjonsgebyrene i Stavanger kommune er splittet opp i et grunngebyr og en volum- avhengig (variabel) del basert på restavfallsbeholderens størrelse.

Gebyrsammensetningen for 2016 blir derved slik for følgende typiske abonnement (ekskl. mva., kronebeløp pr. husholdning):

Gebyrstruktur20152016
AbonnementstypeBeholder (liter)FastVariabelSUMFastVariabelSUM
Liten809001 0111 9119141 0261940
Standard1209001 3242 2249141 3442258
Dobbel2409002 0942 99491421263 039
Storhusholdning6609005 1486 04891452266 139
Bruksdel-nedgravde containere5 m39001 3002 20091413202 233
Tabell 4.4 Gebyrsammensetning
Last ned tabelldata (Excel)

Gebyrsystemet er i samsvar med renovasjonsforskriftens § 11.

I henhold til ovenstående redegjørelse vedtas reno­va­sjons­gebyr for 2016:

  • Satsene for renovasjonsgebyr økes med 1,5 % fra 2015 til 2016.
  • Renovasjonsgebyrene differensieres i samsvar med gjeldende renovasjonsforskrift:
Pkt. Gebyrdel 80 l beholder 120 l beholder 240 l beholder 660 l beholder
A Fast gebyrdel 914 914 914 914
B Variabel gebyrdel (restavfall) 1 026 1 344 2 126 5 226
C Fellesabonnement Ved fellesabonnement ilegges hver husholdning en fast gebyrdel etter pkt. A, samt variabel gebyrdel i forhold til hver husholdnings andel av antall og størrelse på beholdere iht. pkt. B.
D Hjemmekompostering 1) For abonnenter som komposterer hjemme i ht. § 6 i renovasjons­forskriften, innrømmes en gebyrreduksjon på 20% av samlet gebyr (fast og variabel del) i individuelt eller fellesabonnement. Brun dunk må da være inndratt.
2) Det gis dessuten en rabatt på kommunens kompostbeholder og tilbud om gratis tilkjøring av beholderen. Prisen på beholderen settes til kr 1 600,-.
E Dobbel tømmefrekvens Abonnenter som ønsker dobbel hyppighet for tømming av beholdere som fast ordning, betaler dobbelt beløp for den variable gebyrdelen samt et gebyr på kr 100,- pr. oppmøte i «mellomukene».
F Henteordning for glass-/ metall- og
plastemballasje
Borettslag, sameier o.l. som ønsker egen henteordning for plast og glass/metall, tilbys en egen tømmeordning. Prisen pr. tømming pr. beholder er for plastemballasje følgende:
80 liters beholder: kr 14
120 liters beholder: kr 20
240 liters beholder: kr 30
660 liters beholder: kr 50
Sekk med plast: kr 12
Tømming av beholdere for glass-/metallemballasje er gratis.
G Tømming av nedgravde containere Kr 406 pr. tømming, uansett avfallsfraksjon, for borettslag og sameier som selv har investert i containeranlegg.
I områder der Stavanger kommune har investert i nedgravde containere, betaler husholdningsabonnenten en variabel gebyrdel (bruksdel nedgravde) på kr 1 319,50.
Tilknyttede næringsdrivende betaler en årspris på hhv. kr 1 980, kr 3 735 eller kr 8 272, avhengig av bedriftens størrelse.
H Bruk av kompaktor Hver kompaktor-beholder (600 liter) for restavfall prissettes lik to vanlige restavfallsbeholderer på 660 liter.
I Bytte av avfallsbeholder Kr 176 per byttet beholder. Bytte av ødelagte beholdere er gratis.
J Kjøp av ekstra sekker Sekk for papir: kr 24
Sekk for bioavfall: kr 28
Sekk for restavfall: kr 36
Sekkeprisen inkluderer kostnadene for henting og behandling av avfall.
K Trilletjenester for spann For borettslag og sameier tilbys en tjeneste der abonnenten slipper å sette beholderne fram for tømming ved nærmeste kjørbare vei. Trillingen av spann utføres av renovatørene. Prisene er oppgitt pr. beholder og tømmedag.
Avstand til kjørbar vei i meter: kr 1,80 per meter
Ulempetillegg terskel: kr 1,80 per terskel
Ulempetillegg ramper: kr 3,20 per meter høydeforskjell
Ulempetillegg trapper: kr 3,20 per trinn
Nøkkelservice (låste dører/porter): kr 15 per dør og tømmedag
L Låsbare spann Tillegg på kr 90 pr. beholder pr. år. Dette gjelder også brannsikre spann med lås.
M Gebyrregulativ for kommunal behandling av forurenset-grunn-saker (iht. bystyrevedtak 6.12.2004) For behandling av saker om graving i forurenset grunn er det et differensiert gebyrsystem:
a) Mindre saker av enkel karakter: kr 12 000
b) Mellomstore saker: kr 18 500
c) Store, kompliserte saker: kr 25 000
Tabell 4.5 Renovasjonsgebyr. Alle beløp eksklusive merverdiavgift

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

4.2.2 Gebyrstruktur 4.2.2 Gebyrstruktur