Tilpasse organisasjonen til nye økonomiske rammer

Reduksjon i aktivitetsnivå, omstilling og tilpasning vil prege organisasjonen framover. Det vil være overtallige i noen deler av organisasjonen, mens andre deler vil vokse, eller måtte fornyes. Måten ressurser, enheter og arbeid organiseres på, må derfor endres. Det skal aktivt arbeides med utviklingen av nye løsninger og med å sikre nødvendig kompetanse.

Et eksempel er Leve HELE LIVET og innføring av velferdsteknologi.  Brukere, frivillige, næringsliv og andre aktører utenfor kommuneorganisasjonen er også viktige samarbeidspartnere i kommunens samlede tjenesteleveranser.

I det pågående tilpasnings- og omstillingsarbeidet må internkontroll gis økt oppmerksomhet.

Basert på økonomiske analyser og HR-analyser (KOSTRA-tall, undersøkelser og rapporter) skal kommunens organisasjons– og ledelsesstruktur, administrative støttefunksjoner og arbeidsprosesser gjennomgås og tilpasses de langsiktige økonomiske utfordringene. Dette skal ses i sammenheng med gjennomgang av hovedmodell.

I omstilling er det avgjørende å ha gjennomføringskraft, se sammenhenger mellom planer og følge opp vedtatte strategier. Dette krever samarbeid på tvers av organisasjonen, blant annet gjennom tilrettelegging for økt bruk av prosjekt som metode.

Vridning i kommunens insentivstruktur, herunder vurdering av utdanningsstipender og støtteordninger for kompetansetiltak og lokal lønnsdannelse/særskilte lønnsforhandlinger vil også vurderes.

Organisatoriske tiltak

Arbeidet med å forberede en ny og framtidsrettet administrativ hovedmodell for å møte framtidens utfordringer vil ha prioritert og gjennomføres våren 2016, etter at ny rådmann er tilsatt.

Parallelt med arbeidet med ny hovedmodell vil det ble gjennomført tilpasninger og forbedring på ulike nivå for å effektivisere driften og for å skape handlingsrom innenfor gjeldende styringsmodell.

Innenfor levekårsområdet vil det bli iverksatt flere organisatoriske tiltak.  I 2016 skal det etableres en ny virksomhet for det boligsosiale arbeidet i kommunen. Arbeidet med omorganisering av bofelleskapene innenfor psykisk helse, rus og psykiatri og psykisk utviklingshemmede videreføres. Som en følge av omorganiseringen må konsekvensene for resten av de hjemmebaserte tjenestene og organiseringen gjennomgås. Alle tiltakene må sees i sammenheng i arbeidet med Helhetlig plan for helse-, sosial – og omsorgstjenester som starter i 2016.

Aktivitetsreduksjonen i oljerelatert virksomheter har ført til økt arbeidsledighet. Kommunen må istandsette egen organisasjon for å kunne tilrettelegge for næringsutvikling og nye arbeidsplasser. Dette må skje i nært samarbeid med næringslivet, utdannings- og forskningsmiljøer og andre aktuelle aktører.

Som følge av etablering av nye kommunale foretak innenfor utbygging og bolig skal det vurderes behov for organisatoriske endringer og ressursmessige tilpasninger i tjenesteområdet Bymiljø og utbygging, virksomheten Stavanger Eiendom og det kommunale foretaket Stavanger Byggdrift KF.

Nytenkning, utvikling, forskning og innovasjon

I tider med strammere økonomiske rammebetingelser må organisasjonen være nytenkende i utviklingen av tjenestetilbudet, i måten arbeidet organiseres og utføres på, og i teknologien som anvendes. Organisasjonen skal fortsatt stimulere og legge til rette for nytenkning og innovasjonsarbeid på flere nivåer. Tildeling av innovasjons- og utviklingsmidler til interne formål og for næringsutvikling er et virkemiddel.

Det skal legges til rette for systematisk innovasjonsarbeid og arenaer for samarbeid og nytenkning. Et eksempel på dette er Helsehuset, som er kommunens innovasjons- og fornyingsverksted for levekårsområdet. Det kontinuerlige forbedrings- og innovasjonsarbeidet som foregår i virksomheter, eller av enkeltmedarbeidere («hverdagsinnovasjon»), følges opp på flere nivåer gjennom tilrettelegging, kompetanseutvikling, motivasjon og veiledning. Ny kunnskap og erfaringer skal tilbakeføres til organisasjonen slik at nye løsninger kan nyttiggjøres.

Innovasjonsarbeidet i kommunen skal forankres i gjeldende strategier og planer, og støtte opp om ønsket retning, kultur og holdninger. Rådmannen vil i kommende planperiode utarbeide en overordnet plan for kommunens forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid.

Det er i formannskapsmøte 24.09.15 sak 201/15 vedtatt at Stavanger kommune i 2016 skal søke om å bli europeisk innovasjonshovedstad. Innovasjonsprisen går til den kandidatbyen som best evner å knytte byens innbyggere, myndigheter, akademia og næringsliv sammen, og slik forbedre innovasjonsmiljøene og styrke innovasjonskapasiteten. Stavanger kommune deltar i dag i mange forskningsprosjekter, og kommunen skal i større grad enn tidligere være premissleverandør i prioritering og utvelgelse av prosjekter. Kommunen skal også innta en mer aktiv rolle i å søke om eksterne forskningsmidler til forsknings-, utvikling- og innovasjonsprosjekter relevante for kommunens tjenesteområder. Samarbeidet med Universitetet i Stavanger, Universitetssykehuset og andre eksterne samarbeidspartnere er viktig og skal videreføres.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

4.2.1 Tilpasning, utvikling og nytekning 4.2.1 Tilpasning, utvikling og nytekning