Medarbeiderutvikling og medarbeiderskap

I perioder med omstilling og endring er det viktig å opprettholde medarbeiderengasjement og bevare nødvendig kjernekompetanse. Kommunens medarbeiderundersøkelse er et verktøy for å identifisere behov og tiltak, både på den enkelte arbeidsplassen og for hele organisasjonen. For å styrke jobbengasjement og arbeidsglede skal medarbeiderutvikling og medarbeiderskap prioriteres.

Medarbeiderskap handler om hva det vil si å være medarbeider i Stavanger kommune. I oppfølgingen av vedtatt arbeidsgiverstrategi, skal rådmannen utvikle en egen plattform for medarbeiderskap (som en parallell til kommunens ledelsesplattform). Beskrivelsen skal tydeliggjøre arbeidsgivers forventninger og krav til medarbeiderne. Dette innebærer forventninger til hvordan medarbeiderne forholder seg til arbeidsoppgaver og roller, til kollegaer og arbeidsmiljø på egen arbeidsplass, og til ulike former for samhandling og samarbeid. I tillegg skal plattformen understreke medarbeidernes medansvar for å skape gode tjenester. Medarbeiderskapsplattformen setter rammen for medarbeiderutvikling og kulturbygging, og er et virkemiddel for at kommunen både skal kunne beholde og utvikle kompetente ansatte.

Beholde og utvikle nødvendig kompetanse

Kommunen skal gi effektive og gode tjenester. Dette forutsetter at organisasjonen har tilgjengelig og rett kompetanse. Det er derfor fortsatt viktig å ha høy oppmerksomhet og innsats på å beholde og utvikle den kompetansen som allerede finnes i organisasjonen, gjennom systematisk og langsiktig kompetanseplanlegging.

Det er viktig at ledere ser sine medarbeidere som en ressurs og utløser det potensialet som ligger i den enkelte medarbeiders kompetanse og erfaring.

Kommunen er en kompetanseorganisasjon og skal tenke nytt og være utviklingsorientert. Rådmannen vil gi økt støtte til ledere i gjennomføringen av kompetansearbeidet. Det skal utarbeides verktøy og systemer, og bygges kultur for læring, kunnskapsdeling, erfaringsoverføring og faglig og etisk refleksjon i arbeidshverdagen.

I videreutviklingen av kvalitetsplattformen «Stavangerbarnehagen» prioriterer rådmannen fortsatt styrking av rammen for kompetanseutviklingstiltak innen barnehageområdet. For skoleområdet videreføres kompetansearbeidet gjennom deltakelse i den nasjonale satsingen Kompetanse for kvalitet og gjennom kompetansehevingstiltak for skolelederne. Kompetanseutvikling er et viktig virkemiddel for å beholde gode lærere og skoleledere. Stavanger kommune prioriterer videreutdanning gjennom deltakelse i den nasjonale satsingen Kompetanse for kvalitet og gjennom kompetansehevingstiltak for skolelederne. Disse tiltakene vil så langt mulig bli videreført i planperioden. Stortinget diskuterer og har vedtatt å stille krav om at alle lærere i grunnskolen som underviser i matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk, har fordypning i faget. Kommuner og fylkeskommuner har ti år på seg for å oppfylle kravene. Behov må kartlegges og videreutdanning i disse fagene vil derfor bli prioritert.

Kommunen skal fortsatt tilrettelegge for grunn- og videreutdanning for allerede ansatte innenfor aktuelle målgrupper. Dette omhandler blant annet tilbud om å ta fagbrev innen helsefag eller barne-og ungdomsarbeid, bachelorgrad i sykepleie eller videreutdanning/påbygg for lærere.

God introduksjon, oppfølging og ivaretakelse av nye medarbeidere er sentrale forutsetninger for å beholde og å ta i bruk nyansattes kompetanse. I planperioden vil det det bli vurdert ulike virkemidler for å støtte opp om dette.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

4.2.3 Jobbengasjement og arbeidsglede 4.2.3 Jobbengasjement og arbeidsglede