Barnehage

Tjenestebeskrivelse

Barnehagene gir et pedagogisk tilbud til barn i alderen 1–5 år. Kommunen har plikt til å tilby alle barn med lovfestet rett en barnehageplass, jf. barnehageloven § 12a. Per september 2015 har 7619 barn plass i barnehage, i hovedsak ordinære heldagsplasser. I tillegg har kommunen spesielt tilrettelagte avdelinger for barn med store funksjonsvansker (STA-avdelinger), innføringsbarnehage ved Johannes læringssenter og åpne barnehager.

Kommunen har full barnehagedekning etter departementets definisjon. Barnehagebruksplanen, som blant annet viser kommunens samlede kapasitet på barnehageområdet sett opp mot framtidig behov for plasser, er styrende for aktivitetsnivået på barnehageområdet. Planen er også styrende for arbeidet med å oppnå en bedre fordeling av plassene i de enkelte bydelene, videre utbygging, rehabilitering og eventuell sanering av uegnede bygg.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Dimensjonering
Antall barnehageplasser skal dimensjoneres slik at alle barn med rett får plass. I statsbudsjettet er det avsatt midler til økt fleksibilitet i barnehageopptaket, for å kunne gi tilbud om barnehageplass til flere barn gjennom året. Rådmannen foreslår å utvide antall barnehageplasser ved å arealdimensjonere flere plasser i sentrumsnære barnehager. Dette må gjøres parallelt med tilpasning i forhold til forventet aktivitetsnedgang, og kan medføre behov for organisatoriske tilpasninger.

Opprettholde og videreutvikle kvaliteten – kompetanseutvikling
Rådmannen foreslår å opprettholde og videreutvikle kvaliteten på det ordinære barnehagetilbudet, på styrket barnehagetilbud til barn med rett til spesialpedagogisk hjelp, og på tiltak rettet mot flerspråklige barn. Prioritering av tidlig innsats og forebyggende tiltak blir videreført.

Arbeid med revidering av barnehageloven er i gang, og Kunnskapsdepartementet tar videre sikte på å vedta ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver i 2017. Disse endringene kan få betydning for hvilke oppgaver rådmannen vil prioritere i løpet av planperioden.

Stavangerbarnehagen – en felles kvalitetsplattform
Den felles kvalitetsplattformen for alle barnehagene i Stavanger innebærer at alle barnehageansatte skal ha basiskompetanse innen fire kvalitetssøyler; språkkompetanse, relasjonskompetanse, interkulturell kompetanse og kompetanse om tidlig innsats. Rådmannen foreslår å prioritere videreutvikling av Stavangerbarnehagen med vekt på kvalitet i alle ledd i barnehagen. Personalets pedagogiske kompetanse er en av de viktigste kvalitetsfaktorene for innholdet i barnehagen. Stavangerbarnehagens felles kvalitetsplattform er et viktig virkemiddel for å styrke kvaliteten i barnehagene, og redusere kvalitetsvariasjoner mellom barnehager.

Kvaliteten på innholdet i barnehagen er nært knyttet til det samlede personalets kompetanse, både i form av økt formell utdanning og økt kompetanse gjennom ulike etter- og videreutdanningstiltak. Rådmannen prioriterer tiltakene i tråd med satsing i henhold til Stavangerbarnehagens fire kvalitetssøyler: språkkompetanse, relasjonskompetanse, interkulturell kompetanse og kompetanse på tidlig innsats. Tiltakene er også i tråd med satsingsområdene i kvalitetsplanen Stadig bedre. Tiltakene omfatter alle grupper ansatte. For å opprettholde og styrke den faglige kvaliteten i barnehagene, prioriterer rådmannen å styrke rammen for kompetanseutviklingstiltak med kr 1 mill. 2016 og ytterligere kr 1 mill. i 2017.

Stavanger kommune har en stor andel flerspråklige barn i barnehage. Av alle barn med barnehageplass per 2014 var 17,6 % flerspråklige (KOSTRA). Det har vært en jevn økning i andelen siden 2010, hvor andelen var på 10,8 %. Til sammenlikning har om lag 20 % av byens befolkning innvandrerbakgrunn. Utfordringen er å gi disse barna et likeverdig barnehagetilbud uavhengig av den enkelte barnehages kompetanse. Interkulturell kompetanse er et prioritert område for kompetanseutviklingstiltak i 2016.

Rekruttere og beholde barnehagelærere
Andelen pedagogiske ledere med godkjent utdanning i henhold til krav i barnehageloven har hatt en positiv utvikling de siste årene. Målet på 100 % er innen rekkevidde. Andelen pedagogiske ledere og styrere med godkjent utdanning har økt fra 83,4 % i 2010 til 91,2 % i 2014. Rådmannen vil videreføre tiltak for å rekruttere og beholde pedagogiske ledere.

Tilpasning av aktivitetsnivå til reduserte rammer
Styrket barnehagetilbud
Kostnadsnivået for styrket barnehagetilbud er betydelig høyere i Stavanger kommune enn i øvrige ASSS-kommuner. Rådmannen prioriterer arbeidet med organisatoriske tilpasninger og effektivisering av driften av styrket barnehagetilbud. Tilpasning og effektivisering omfatter tjenestene ved Ressurssenteret og øvrige tiltak innen kommunens styrkede barnehagetilbud.

Smiodden barnepark
Rådmannen foreslår å avvikle Smiodden barnepark fra høsten 2016. Barneparken ligger i Madla bydel og gir et utendørs leketilbud for 20 barn i alderen 2-5 år, omtrent 20 timer per uke. Barneparken er ikke definert som et ordinært barnehagetilbud etter barnehageloven, og er heller ikke en lovpålagt oppgave. Ut fra faglige hensyn vurderer rådmannen at barnehage er et kvalitativt bedre tilbud, og dermed bør prioriteres når det økonomiske handlingsrommet er redusert.

Endring i moderasjonsordningen foreldrebetaling
Moderasjonsordning for foreldrebetaling ble i 1.tertial i 2015 justert til et nivå som er mer tilpasset nasjonale moderasjonssatser. Det betyr at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av husstandens samlede kapital- og personinntekt for en barnehageplass i ett år, oppad begrenset av gjeldende makspris. Familier med lavere inntekt enn kr 473 000 (5,3 G) i samlet inntekt har rett på inntekstmoderasjon.

Familier med samlet inntekt under kr 417 000 (4,63 G) har i tillegg rett på gratis kjernetid og betaler maks tre prosent av husstandens samlede kapital- og personinntekt i foreldrebetaling. Familier med samlet inntekt under kr 180 136 (2 G) har fritak fra foreldrebetaling.

De vedtatte endringene utgjør en tilnærming til nasjonalt nivå og en innstramming av inntektsmoderasjonen i Stavanger kommune. Likefult er moderasjonsordningene i Stavanger kommune fortsatt noe gunstigere for brukerne enn loven krever. Stavanger kommune tilbyr friplass til barn i familier med inntekt under 2G. I tillegg gir Stavanger gratis kjernetid til alle barn i lavinntektsfamilier, ikke bare til fire- og femåringer.

LinjenrNetto budsjettramme for Barnehage 2016-20192016201720182019
Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 20151 078 3271 078 3271 078 3271 078 327
Endringer:
84Kompetanseheving1 0002 0002 0002 000
85Tilskudd private barnehager, effekt av ny beregningsmetode−7 800−11 150−15 400−16 260
86Styrket barnehagetilbud, helårseffekt av overføring til Ressurssenter for styrket barnehagetilbud−2 900−2 900−2 900−2 900
87Ledelsesstruktur, administrasjons- og kjøkkenassistentressurs, helårseffekt av rammereduksjon−5 000−5 000−5 000−5 000
88Tiltak for flerspråklige barn, helårseffekt av rammereduksjon−1 700−1 700−1 700−1 700
89Moderasjonsordning, helårseffekt av justering−5 600−5 600−5 600−5 600
90Spesielt tilrettelagte avdelinger (STA), helårseffekt ved avvikling av to avdelinger−3 800−3 800−3 800−3 800
91Auglend barnehage for hørselshemmede, helårseffekt av kapasitetsreduksjon−2 100−2 100−2 100−2 100
92Smiodden barnepark, avvikles−300−1 000−1 000−1 000
93Økt lisenskostnad for programvaren Hypernet 200200200200
94Økt foreldrebetaling for opphold i barnehage−5 600−5 600−5 600−5 600
95Nedgang i barnetall i aldersgruppen ett til fem år−7 400−7 400−7 400−7 400
96Fleksibelt opptak3 7003 7003 7003 700
97Effektiviseringskrav−1 500−1 500−1 500−1 500
98Omstilling 2018- - −10 000−10 000
Korrigert netto budsjettrammer 2016-20191 039 5271 036 4771 022 2271 021 367
Tabell 5.1 Netto driftsramme for Barnehage 2016-2019. Beløp i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad, samt tekniske overføringer av sekkeposter fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet.

Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud

Tjenestebeskrivelse

Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud gir spesialpedagogisk hjelp og oppfølgingstimer til private og kommunale barnehager i Stavanger ut fra enkeltvedtak etter opplæringsloven § 5-7 og § 2-6, samt barnehageloven § 13. Barn som ikke har begynt i barnehagen eller som i perioder er borte fra barnehagen, kan motta spesialpedagogisk hjelp i hjemmet eller i gruppe på Ressurssenteret.

Antall barn i barnehagene som mottar et styrket barnehagetilbud økte fra 522 i 2013 til 616 i 2014. Per september 2015 er det 347 barn som får et slikt tilbud, og det antas å øke med 100-150 barn ved utgangen av barnehageåret 2015/2016. Tallene viser at det i september 2015 er en nedgang i antall barn som får et styrket barnehagetilbud sammenlignet med tallene for september 2014.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Effektiv utnyttelse av ressursene
Rådmannen har som mål å opprettholde og videreutvikle senterets primærtjeneste, som er å gi spesialpedagogisk hjelp til de barna som etter sakkyndig vurdering og enkeltvedtak har rett på det.

For å nå målet med reduserte budsjettrammer, prioriterer rådmannen å videreføre arbeidet med organisatoriske tilpasninger, effektivisering av driften og satsingen på et robust fagmiljø.

Tilpasning og effektivisering ses i sammenheng med effektivisering av de øvrige tiltakene innen styrket barnehagetilbud.

LinjenrNetto budsjettramme for Ressurssenteret for styrket
barnehagetilbud 2016-2019
2016201720182019
Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 201566 38466 38466 38466 384
Endringer:
117Styrket barnehagetilbud, helårseffekt av effektivisering−4 100−4 100−4 100−4 100
Korrigert netto budsjettrammer 2016-201962 28462 28462 28462 284
Tabell 5.2 Netto driftsramme for Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud 2016-2019. Beløp i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

5.2 Barnehage 5.2 Barnehage