Skole og SFO

Tjenestebeskrivelse

Grunnskolen i Stavanger gir opplæringstilbud til alle barn og unge som er bosatt i kommunen. Opplæringen tilpasses evner og forutsetninger hos den enkelte, og skolen samarbeider med foreldrene om elevenes læring. Elever som ikke har, eller kan få, tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett på spesialundervisning. Elever som ikke kan tilstrekkelig norsk til å følge den ordinære opplæringen har rett til særskilt språkopplæring. Skolefritidsordningen (SFO) er et fritidstilbud før og etter skoletid for elever på 1.-4. trinn og for funksjonshemmede elever opp til 16 år.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Tilpasning til redusert ramme
For å tilpasse virksomheten til reduserte økonomiske rammer, må aktivitetsnivået justeres ned, både i ordinær opplæring og i spesialundervisning. Skolene vil måtte håndtere vekst i elevtallet innenfor allerede eksisterende rammer. Sammenlignet med de andre storbykommunene i ASSS-samarbeidet vil Stavanger fremdeles være blant storbyene som har høyest netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev. Prisene i skolefritidsordningen foreslås økt med 2,7 % fra 1. august 2016, tilsvarende anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2016. Selv om skolene vil få en utfordring med å tilpasse og omstille virksomheten til reduserte rammer, mener rådmannen det er rom for å sette ambisiøse mål for kvaliteten i skole og SFO.

Videreutvikle kvaliteten i skole og SFO
Nye kvalitetsplaner for skole og SFO skal implementeres i handlingsplanperioden. I de nye planene videreføres satsingen på å utvikle elevenes lesekompetanse og matematiske kompetanse.  Samtidig er medborgerkompetanse og sosialt medansvar løftet fram som et overordnet utviklingsområde i både skole og SFO. Når elevene går ut av Stavangerskolen, skal de kunne anvende sin kompetanse gjennom å delta aktivt i samhandling med andre i klassen, på skolen og i samfunnet. Elevene skal kunne lytte til andre, være i dialog, yte noe for andre og medvirke til et godt fellesskap.

Elevenes læringsmiljø – tiltak for å forebygge og håndtere mobbing
Stavangerskolen skal ha et godt og inkluderende skolemiljø som bidrar til å fremme elevenes helse, trivsel og læring. Skolene må arbeide systematisk for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing og annen trakassering. Rådmannen vil fortsette å følge opp skolene i arbeidet med å utvikle et godt læringsmiljø for alle elever. Det vil bli organisert en kursrekke som både skal heve kompetansen i å observere og forstå sosiale samspill mellom elever, og styrke den rent forvaltningsmessige kunnskapen om hvordan saker som omhandler elevers psykososiale skolemiljø bør håndteres.

Realfagssatsing – økt timetall i naturfag på 5.-7. trinn
Regjeringen har i statsbudsjettet for 2016 foreslått å bevilge midler til å øke timetallet i naturfag. Det foreslås én time mer i uken på 5.-7. trinn fra høsten 2016. Forslaget er et ledd i regjeringens satsing på realfag. Dersom forslaget blir vedtatt, vil midler til å finansiere timetallsøkningen bli lagt inn i rammetilskuddet til kommunene. For Stavanger kommune vil økningen utgjøre om lag kr 2,2 mill. i 2016 og kr 4,3 mill. resten av planperioden.

Ungdomstrinn i utvikling
Alle ungdomsskolene deltar i den nasjonale satsingen Ungdomstrinn i utvikling. Satsingen skal bidra både til økt motivasjon og læringsutbytte i alle fag, bedret klasseledelse og til å heve nivået i regning, lesing og skriving for alle elever, også for de faglig sterke. Elevene skal merke satsingen i klasserommet gjennom mer varierte og praktiske arbeidsmåter, og større vekt på utvikling av lese-, skrive- og regneferdigheter i alle fag.

Satsingen på ungdomstrinnet innebærer at skolene i tre semestre får støtte fra Universitetet i Stavanger til et utviklingsarbeid som skal skje på skolen og involvere alle skolens ansatte.

Styrke samarbeidet med arbeidslivet
Samarbeidet mellom skole og arbeidsliv skal styrkes på alle trinn. Gjennom Stavanger kommune sitt prosjekt, Skolen i våre hender, er det utarbeidet en helhetlig plan og konkrete verktøy som skolene kan bruke i dette arbeidet.

Kompetanse for mangfold
Kvaleberg skole og Skeie skole deltar i den nasjonale satsingen Kompetanse for mangfold.  Sammen med veilederkorpset for flerspråklig opplæring arbeider skolene for å videreutvikle sin kompetanse i å tilpasse opplæringen for elever med annet morsmål enn norsk. Universitetet i Stavanger bidrar med veiledning og faglig utvikling. Veilederkorpset vil bidra til å spre kompetansen videre til de øvrige skolene etter endt prosjekt.

Iverksette tiltak fra IKT-strategien
Rådmannen foreslår å videreføre IKT-satsingen på ungdomstrinnet. Det skal i løpet av planperioden investeres i nettbrett for elever, og lærere og skolene vil få tilbud om kurs i bruk av nettbrett i undervisningen. Gjennom tilgang til en skytjeneste, skal elever nå kunne arbeide sømløst mellom skole og hjem og arkivere arbeid på eget lagringsområde over flere år.

Rekruttere og beholde gode lærere og skoleledere
Veiledningsprogram for nyutdannede lærere er etablert og blir gjennomført årlig. Målet er å gi lærerne en god start på yrkeskarrieren og lyst til å bli i yrket. Lærerne får en egen veileder på skolen der de arbeider og får delta på fellessamlinger for nyutdannede i kommunen.

Stavanger kommune er partnerskapskommune for lærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger. Tolv av kommunens skoler tilbyr praksisopplæring for lærerstudenter.

Kompetanseutvikling er et viktig virkemiddel for å beholde gode lærere og skoleledere. Stavanger kommune prioriterer videreutdanning gjennom deltakelse i den nasjonale satsingen Kompetanse for kvalitet og gjennom kompetansehevingstiltak for skolelederne. Disse tiltakene vil så langt mulig bli videreført i planperioden. Stortinget har vedtatt å stille krav om at alle lærere i grunnskolen som underviser i matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk, har fordypning i faget. Kommuner og fylkeskommuner har ti år på seg for å oppfylle kravene. Videreutdanning i disse fagene vil derfor bli prioritert. Av hensyn til det samlede budsjettopplegget, foreslår rådmannen å redusere bevilgningen til kompetanseutvikling noe.

Organisering av spesialundervisning
Stavanger kommune deltar i et forskningsprosjekt om Spesialundervisning i storby i regi av KS storbyforskning. Prosjektet undersøker hvordan spesialundervisningen er organisert i storbyene og sammenligner ulike modeller for finansiering. Det skal undersøkes om det er sammenheng mellom hvordan spesialundervisningen er organisert og finansiert og effekten av denne opplæringen. Prosjektet avsluttes høsten 2016. Erfaringene fra prosjektet forventes å få stor innvirkning på den videre utviklingen av tilbudet om spesialundervisning i Stavanger.

LinjenrNetto budsjettramme for Skole og SFO 2016-20192016201720182019
Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 20151 357 8931 357 8931 357 8931 357 893
Endringer:
99Rammereduksjon−20 000−20 000−20 000−20 000
100Lenden skole og ressurssenter, helårseffekt av avsluttet leieforhold−650−650−650−650
101Avslutning av prosjektet "Det lærende barnet" ved UIS - - −300−300
102Kommunalstyret for oppvekst, tilbakeføring av reserve−1 500−1 500−1 500−1 500
103Lenden skole og ressurssenter, helårseffekt av redusert tjenestetilbud−2 400−2 400−2 400−2 400
104Foreldrebetaling skolefritidsordningen, helårseffekt av prisøkning−1 500−1 500−1 500−1 500
105Foreldrebetaling skolefritidsordningen, økes fra høsten 2016−1 500−3 200−3 200−3 200
106Realfag på mellomtrinnet, økt satsing2 2004 3004 3004 300
107Reduksjon i kurs og kompetansetiltak−1 000−1 000−1 000−1 000
108Reduserte pensjonskostnader SPK, sats er endret−3 350−3 350−3 350−3 350
109Økt lisenskostnad for programvaren Hypernet 200200200200
110Effektiviseringskrav−2 600−2 600−2 600−2 600
Sum totale interne overføringer grunnskole10101010
Korrigert netto budsjettrammer 2016-20191 325 8031 326 2031 325 9031 325 903
Tabell 5.3 Netto driftsramme for Skole og SFO 2016-2019. Beløp i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad.

Kulturskolen

Tjenestebeskrivelse

Stavanger kulturskole gir et undervisnings- og opplevelsestilbud i kunst- og kulturfag til barn, unge og voksne uavhengig av evner og forutsetninger. Skolen er et faglig og pedagogisk ressurssenter og samarbeidspartner for andre institusjoner og organisasjoner innen skole-, kultur-, fritids- og helse- og sosialsektoren. I tillegg produserer kulturskolen mange forestillinger som en del av Den kulturelle skolesekken. Skolen leverer dirigenttjenester til byens 21 skolekorps og når gjennom dette tilbudet i overkant av 1000 barn i grunnskolealder. Kulturskolen driver egen talentutvikling innenfor musikk og dans.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Tilpasning til redusert ramme
For å tilpasse driften av kulturskolen til redusert ramme, foreslår rådmannen at det innføres en egenandel for dirigenttjenester til byens skolekorps, slik praksis er i andre storbyer.  Egenandelen vil utgjøre 50 000 kroner for hvert av skolekorpsene per år og vil dekke en tredjedel av kulturskolens utgifter til dette tiltaket. Kulturskolen vil også redusere aktiviteten i musikkavdelingen. Dette vil føre til redusert antall elever ved kulturskolen.

Ny rammeplan
Norsk kulturskoleråd har utarbeidet en ny rammeplan for kulturskoler. Rammeplanen deler kulturskolens virksomhet inn i tre programmer; grunnprogram, kjerneprogram og fordypningsprogram. Kulturskolen vil, med utgangspunkt i den nye rammeplanen, videreutvikle egne aktiviteter og fagplaner knyttet til disse.

Talentutvikling
De siste ti årene har kulturskolen drevet egen talentutvikling innenfor musikk. Skolen har nå, sammen med Universitetet i Stavanger, Institutt for musikk og dans, tatt initiativ til at Lørdagsskolen og det nasjonale programmet Unge musikere slås sammen til ett tilbud. Kulturskolen er først ute i landet med å prøve dette ut. Dersom Norges musikkhøgskole gir sin godkjenning, vil dette gjøres til en fast ordning i Stavanger. Samordningen av de to programmene vil gi et bedre talenttilbud og mer målrettet bruk av ressurser til talentutvikling innen musikk.

Oppfølging av Plan for Stavanger kulturskole 2012 – 2022
I plan for Stavanger kulturskole er det vedtatt å øke elevtallet fram mot 2022. Med redusert aktivitet i musikkavdelingen vil det ikke la seg gjøre å oppfylle planens intensjoner om økt elevtall innenfor musikk. Rådmannen vil prioritere å øke elevtallet innenfor tilbud hvor det gis gruppeundervisning.

Oppfølging av tiltaksplanen Barn vil være med
Som en oppfølging av tiltaksplanen Barn vil være med! – om inkludering av barn som lever i familier med lavinntekt i Stavanger, vil rådmannen i handlingsplanperioden vurdere muligheten for å øke antall friplasser i Kulturskolen.

LinjenrNetto budsjettramme for Kulturskolen 2016-20192016201720182019
Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 201534 48834 48834 48834 488
Endringer:
114Redusere tjenestetilbudet−1 600−1 600−1 600−1 600
Korrigert netto budsjettrammer 2016-201932 88832 88832 88832 888
Tabell 5.4 Netto driftsramme for Kulturskolen 2016-2019. Beløp i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekt av lønnoppgjørskostnad.

Johannes læringssenter

Tjenestebeskrivelse

Johannes Iæringssenter gir opplæring til nyankomne flyktninger og innvandrere (barn, ungdom og voksne), og til voksne som har behov for fornyet grunnskoleopplæring eller opplæring etter sykdom eller skader. Virksomheten er også et ressurssenter for personer over 18 år som har betydelig redusert syn eller hørsel. Hovedoppgaven til senteret er å gi opplæring i norsk og andre grunnskolefag, informere om det norske samfunnet og stimulere til aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Veilederteamene for opplæring av flerspråklige elever i skolen og for flerkulturelt arbeid i barnehagen er også lagt til Johannes læringssenter.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Økt aktivitet i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere
Stavanger kommune har i 2015 vedtatt å øke bosettingen av flyktninger som en konsekvens av økt flyktningestrøm fra Syria. Flere av flyktningene som bosettes vil ha rett og plikt til 2-årig introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. Dette gjør at Johannes læringssenter har behov for å få tilført midler til å øke rammene for dette arbeidet i planperioden.

Kompetanse for mangfold
Utdanningsdirektoratet iverksatte høsten 2013 et femårig kompetanseløft på det flerkulturelle området. Gjennom Kompetanse for mangfold skal tilsatte i barnehage og skole få tilbud om å øke kompetansen i opplæring av flerspråklige barn og unge. Veilederteamene for skole og barnehage deltar i denne satsingen i perioden 2015-2016 som en del av sitt arbeid med å drive pedagogisk veiledning, kompetanseutvikling og systemutvikling på skolene og i barnehagene.

Innføringstilbud for ungdomstrinnet
Johannes læringssenter har fra august 2015 fått overført midler for å drive innføringsskole også for ungdomstrinnet. Senteret har på denne måten ansvar for innføringsskole for hele grunnskoleløpet (1.-10. trinn), og samarbeider med nærskolene om overføring av elever etter en grunnleggende opplæring i norsk og fagspråk. Senteret vil i planperioden arbeide systematisk for å videreutvikle innholdet i dette tilbudet, og styrke samarbeidet mellom innføringstilbudet og nærskolene til beste for elevenes læring.

Utvide tilgjengelighet for norskopplæring
Norskavdelingene ved Johannes læringssenter samarbeider med stadig flere aktører om å tilby norskopplæring til ansatte i både private bedrifter og kommunale virksomheter. Dette er en inngangsport til å nå flere voksne som trenger norskopplæring. Johannes læringssenter vil i planperioden arbeide systematisk med å videreutvikle både organisering og innhold i dette tilbudet. Samtidig skal arbeidet med å informere nyankomne innvandrere i Stavanger om mulighetene for norskopplæring ved Johannes læringssenter styrkes, blant annet gjennom økt synlighet på nett.

LinjenrNetto budsjettramme for Johannes læringssenter 2016-2019 2016201720182019
Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2015114 133114 133114 133114 133
Endringer:
111Husleie nye lokaler Haugesundsgate 27 og 301 3001 3001 3001 300
112Innføringsbarnehagen, helårseffekt av bemanningsreduksjon−1 200−1 200−1 200−1 200
113Pensjonskostnader SPK, reduksjon i sats−400−400−400−400
Sum totale interne overføringer johannes læringssenter143143143143
Korrigert netto budsjettrammer 2016-2019113 976113 976113 976113 976
Tabell 5.5 Netto driftsramme for Johannes læringssenter 2016-2019. Beløp i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad.

PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste)

Tjenestebeskrivelse

PPT skal hjelpe barnehage og skole i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling slik at alle barn og unge får mulighet til å utnytte sitt læringspotensial. I arbeidet med enkeltsaker har PPT ansvar for å utrede og ta standpunkt til (gi sakkyndig vurdering av) om barn, unge og voksne har behov for spesialpedagogisk hjelp (barnehage) eller spesialundervisning (skole).

Prioriterte oppgaver i planperioden

Tidlig innsats
PPT vil fortsatt prioritere arbeidet med tiltaket Rett hjelp tidlig og med språkarbeid i barnehagene. Flere barn henvises PPT i barnehagealder for utredning slik at barnet tidlig kan få riktige tiltak. Ved overgang til skolen arrangerer PPT overføringsmøter slik at skolene får mulighet til å legge til rette for en god skolestart. Arbeidet er tidkrevende, men PPT vil prioritere innsatsen i barnehage, med overganger og mot de første skoleårene. Forskning viser at hjelp som settes inn tidlig er god forebygging og blant annet kan hindre frafall i videregående skole.

Flere veiledningssaker
Det er utarbeidet nye retningslinjer for henvisning til PPT. Når foreldre eller skole er bekymret for et barns utvikling faglig og sosialt, henviser de til PPT for veiledning. PPT har erfart at ved å gi veiledning raskt, slik at rett hjelp blir satt inn tidlig, kan sakkyndig vurdering og spesialundervisning unngås i flere saker. For å tilpasse aktiviteten til strammere økonomiske rammer må veiledningsarbeidet begrenses noe i kommende handlingsplanperiode. Dette kan igjen øke presset på sakkyndig vurdering og spesialundervisning i skolen.

Kompetanseutvikling
I arbeidet med kompetanseutvikling i barnehager og skoler, vil PPT fortsette å gi tilbud om kursrekker, konsultasjoner og nettverk. PPT har erfart at det å legge til rette for samlinger hvor ansatte får møtes, får skolering og kan drøfte tiltak som prøves ut, er en effektiv og god modell for kompetanseheving i skole og barnehage.

LinjenrNettobudsjettramme for PPT 2016-20192016201720182019
Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 201539 45839 45839 45839 458
Endringer:
115Helårseffekt av redusert tjenestetlbud−1 100−1 100−1 100−1 100
116Effektiviseringskrav−100−100−100−100
Sum totale interne overføringer pedagogisk-psykologisk tjeneste100100100100
Korrigert netto budsjettrammer 2016-201938 35838 35838 35838 358
Tabell 5.6 Netto driftsramme for PPT 2016-2019. Beløp i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

5.3 Skole 5.3 Skole