Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Tjenestebeskrivelse

Tilbudet omfatter svangerskapskontroll, helsestasjon for barn, skolehelsetjeneste til elever i barne- og ungdomsskolen og et utvidet foreldreveiledningstilbud gjennom Helsestasjonens familiesenter. Virksomheten har en viktig rolle i arbeidet med å gjennomføre strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-2029. Tjenesten er tverrfaglig og arbeider på individ-, gruppe- og systemnivå med mye oppmerksomhet på helsefremming, forebygging og tidlig innsats.  Målet med tilbudene er å bedre forutsetningene for god helse og fremme trivsel og mulighetene for å mestre dagliglivets utfordringer og belastninger.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Tidlig innsats
Jordmortjenesten, helsestasjonstjenesten og familiesenteret har i flere år arbeidet systematisk for å gi foreldre tilstrekkelig støtte i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid. Hensikten er å styrke mestringsopplevelsen, og dermed legge grunnlag for trygge og gode oppvekstforhold for barna.

Tilbud om svangerskapskontroll hos jordmor til alle gravide og hjembesøk av helsesøster i forbindelse med fødsel vil bli opprettholdt med mål om en dekningsgrad på 85 % for hjembesøk. Under forutsetning av statlig tilskudd vil hjembesøk av jordmor bli prøvd ut (jf. nye faglige retningslinjer for barselomsorg). En liten nedgang i fødselstallene har gitt mulighet for å gjeninnføre 4-måneders-kontrollen på helsestasjonen.

Foreldreveiledning
Foreldreveiledning som gruppetilbud blir videreført med De utrolige årene, Tegra (fødselsforberedende kurs og barselgrupper til foreldre som ikke snakker norsk), Senk stresset i familien, ICDP foreldreveiledning til familier fra andre kulturer og Fortsatt foreldre. Tjenesten viderefører også gruppetilbudene Barn som pårørende, Sorggrupper for barn, Barn med to adresser og Nettverksgruppe for foreldre med for tidlig fødte barn.

Skolehelsetjenesten
16 skoler som fikk styrket skolehelsetjenesten i 2013/2014 gir et bedre tilbud enn skoler uten styrking. Målet er at alle skoler skal få samme tilbud som er tilstedeværelse 3 til 4 dager i uken. Dette vil i tillegg til vaksiner og høyde/vektmåling omfatte individuell oppfølging av barn, gruppetilbud som for eksempel stressmestring og psykologisk førstehjelp og helseopplysning i klasser. En slik styrking vil kreve 8 – 10 helsesøsterstillinger. Sammenlignet med øvrige ASSS-kommuner ligger skolehelsetjenesten 22 prosent under gjennomsnittet. Rådmannen foreslår å øke ressursene til skolehelsetjenesten, primært til ungdomsskolene, i tråd med føringene i forslag til statsbudsjett for 2016.

Livskvalitet og velferd for utsatte grupper
Økningen av antall familier fra andre kulturer stiller nye krav til tjenestetilbudet. Forsøket med bruk av iPad i veiledningsarbeidet blir videreført og utvidet til flere områder enn kostholdsveiledning. Det er videre behov for å utvikle gode kartleggingsverktøy for å kvalitetssikre første samtale med innvandrere og nytilflyttede familier.

Psykisk helse
Familiesenteret og psykologtjenesten ble i juni 2015 samlet til ett tjenestetilbud. Dette ble gjort for å styrke og utvide det tverrfaglige tilbudet. Målsettingen er å styrke barns psykiske helse gjennom et lett tilgjengelig tilbud som gir rask hjelp med kort ventetid. Erfaringene viser at det er sammenheng mellom tidlig hjelp og gode resultater. Følgende innsatsområder prioriteres; å styrke foreldresamarbeid, avdekke voldsproblematikk, redusere skolefravær og bedre psykisk helse hos foreldre i forbindelse med fødsel.

Tilbudet til foreldre med rusrelaterte problemer styrkes gjennom prosjektet På hjemmebane. Dette gir muligheter for å tilby foreldreveiledning i hjemmet fram til barnet når skolealder. Tilbudet er finansiert av eksterne midler ut 2017. En eventuell implementering i ordinær tjeneste må vurderes innen utløp av prosjektperioden.

I hele virksomheten jobbes det aktivt med tiltak for å forebygge vold og overgrep.

LinjenrNetto budsjettramme for Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 2016-20192016201720182019
Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 201564 22364 22364 22364 223
Endringer:
123Skolehelsetjenesten, øke tjenestetilbudet1 5001 5001 5001 500
124Effektiviseringskrav−150−150−150−150
Sum totale interne overføringer helsestasjon og skolehelsetjeneste350350350350
Korrigert netto budsjettrammer 2016-201965 92365 92365 92365 923
Tabell 5.7 Netto driftsramme for Helsestasjonstjenesten 2016-2019. Beløp i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad.

Ungdom og fritid

Tjenestebeskrivelse

Ungdom og Fritid har tilbud rettet mot hele befolkningen, med spesielt oppmerksomhet på ungdomsbefolkningen. Virksomheten har også tiltak rettet mot ungdom i risiko eller som har behov for støtte og hjelp på ulike livsområder. Virksomheten består av åtte ulike avdelinger: Fritid Vest og Øst, Metropolis, Helsestasjon for ungdom, Uteseksjonen, K46, Ungbo og avdeling for drift og frivilligsentraler.

Virksomheten tilbyr væresteder, kultur- og fritidstilbud gjennom fritidsklubber i bydelene, FiksFeriggeFerie (FFF), vertskap for europeisk ungdomsutveksling, Bakgården aktivitetsverksted, Ungdommens motorsenter, Fritid for psykisk utviklingshemmede og Metropolis. Ungdom og Fritid legger til rette for frivillig arbeid gjennom møteplasser i bydelshus og tre frivilligsentraler. Ungdom og Fritid forvalter tilskuddsmidler til frivillige organisasjoner og er sekretariat for Barne- og ungdomsorganisasjonenes kontaktutvalg.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Tverrfaglig samarbeid
Fortsette arbeidet med å tilrettelegge og skape tilgjengelige møteplasser for uformell læring, mestring og personlig og sosial utvikling gjennom tjenestetilbudene i virksomheten. Tjenestene dekker et bredt spekter, fra fritids- og kulturtilbud til alle ungdommer, forebyggende og helsefremmende tilbud og sosiale tjenester, til start for behandling av ungdommer med rusproblemer. Tett samarbeid og god samordning mellom de ulike avdelingene vil blir prioritert.

Psykisk helse
Helsebevisstheten blant ungdom skal økes gjennom systematisk opplysningsvirksomhet i skolene. Ungdommer med problemutvikling skal få rask hjelp gjennom tidlig innsats, oppfølging og støtte.

Ungbo, K46, Helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten for videregående skoler, Uteseksjonen og Bakgården vil være sentrale i arbeidet med å gi informasjon og hjelp til ungdom som opplever vansker knyttet til psykisk helse, familieforhold, seksuell helse, skole/utdanning eller arbeid, rus og boligsituasjon.

I tillegg har Ungdom og Fritid flere prosjekter som rettes mot barn og unge som opplever fattigdom og dårlige levekår.

Medvirkning
Blant prioriterte oppgaver er også å videreutvikle ungdommenes medvirkning både i egen sak og i utvikling av tjenestetilbudet i Ungdom og Fritid.

Nye lokaler
Virksomheten skal delta i arbeidet med å finne nye lokaler til Ungdom og Fritid, ungdomskulturhuset Metropolis, Ungdommens motorsenter og Kvernevik bydelshus.

LinjenrNetto budsjettramme for Ungdom og fritid 2016-20192016201720182019
Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 201569 25669 25669 25669 256
Endringer:
118Gjennomføre ungdomsundersøkelsen i 2016 og 201850000500
119SLT-midler, videreføre 2015-nivå−300−300−300−300
120Tilskudd til barn og ungdomsarbeid, videreføre 2015-nivå−200−200−200−200
121Ungbo, effektiviseringskrav−600−600−600−600
122Effektiviseringskrav, administrasjon−300−300−300−300
Sum totale interne overføringer ungdom og fritid300300300300
Korrigert netto budsjettrammer 2016-201968 65668 15668 15668 656
Tabell 5.8 Netto driftsramme for Ungdom og fritid 2016-2019. Beløp i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad.

Barneverntjenesten

Tjenestebeskrivelse

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling får rett hjelp til rett tid, og bidra til at barn får en trygg oppvekst. Barnevernets visjon er å verne om barnet og støtte familien.

Barneverntjenesten gir råd og veiledning, undersøker meldinger, iverksetter og evaluerer individuelle hjelpetiltak i henhold til lov om barneverntjenester.

Tjenesten består av administrasjon, mottaksavdeling, familieavdeling, omsorgsavdeling og tiltaksavdeling.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Organisasjonen
Arbeidet med å forebygge framtidige brudd på lovbestemte kvalitetskrav vil være en prioritert oppgave for barneverntjenesten i 2016. Månedlig rapportering på sentrale nøkkeltall skal sikre løpende oversikt over overholdelse av lovbestemte tidsfrister.

Reduksjon av både administrative og klientrelaterte kostnader, særlig for barn som bor utenfor hjemmet, vil være høyt prioriterte oppgaver i 2016. Viktige tiltak vil være å identifisere kostnadsdrivere i klientutgiftene, samt videreføre revisjon av godtgjøringspraksis for å redusere kostnader.

Videre vil barneverntjenesten gjennomføre internrevisjoner på utvalgte områder for å avdekke både hva som fungerer bra og hva som må forbedres.

Undersøkelser
En prioritert oppgave i 2016 vil være å skjerme arbeidet med undersøkelser, slik at undersøkelsene kan bli gjennomført på en faglig forsvarlig måte innenfor lovens rammer.

Tiltak i hjemmet
Barnevernet iverksetter en rekke individuelle hjelpetilbud bl.a. råd og veiledning, støttekontakt, besøkshjem og økonomisk tilskudd til fritidsaktiviteter. Hensikten er å styrke barnets utvikling og omsorgssituasjon. Barnevernet vil prioritere arbeidet med å evaluere effekten av tiltakene, og eventuelt endre eller avslutte tiltak som ikke har ønsket effekt.

Barn i fosterhjem
Gjennomføring av antall lovpålagte tilsyn med barn i fosterhjem vil bli prioritert. God kontakt med barnet og med fosterforeldrene er viktig for å sikre at barnet får et forsvarlig tilbud.

En del barn opplever å måtte flytte fra et fosterhjem til et annet, eller fra fosterhjem til institusjon. For å forebygge flyttinger vil barnevernet etablere en akutt tiltakskjede, som raskt skal kunne bistå og hjelpe barn og fosterforeldre i kritiske situasjoner i fosterhjemmet.

Medvirkning
Barnevernet vil fortsatt prioritere arbeidet med å sikre barn og unges medvirkning både på individ- og systemnivå. Erfaringsformidling fra barnevernsforeldre vil også fortsette i 2016. Barnevernet har fått prosjektmidler til å etablere en egen Barnekontakt som skal organisere møter for barn og unge i barnevernet, være en trygghetsgaranti inn mot systemet og informere om barnevernet.

LinjenrNetto budsjettramme for Barnevernstjenester 2016-20192016201720182019
Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2015204 188204 188204 188204 188
Endringer:
125Fosterhjem, klientutgifter8 0008 0008 0008 000
126Barnevernvakten, effekt av reforhandlede avtaler med andre kommuner−300−300−300−300
127Effektiviseringskrav, administrasjon−150−150−150−150
Sum totale interne overføringer barneverntjenesten150150150150
Korrigert netto budsjettrammer 2016-2019211 888211 888211 888211 888
Tabell 5.9 Netto driftsramme for Barneverntjenesten 2016-2019. Beløp i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad.

EMBO Stavanger (botilbud for enslige mindreårige flyktninger)

Tjenestebeskrivelse

Barneverninstitusjonen EMbo består av seks avdelinger med plass til 29 enslige mindreårige flyktninger i alderen 14-18 (20) år og tre bofellesskap med plass til totalt 17 ungdommer som får oppfølging av et mobilt miljøarbeiderteam. Ungdommene er under omsorg av barneverntjenesten i henhold til lov om barneverntjenester, og noen har ettervern fra barneverntjenesten. Ungdommene skal ha et trygt, forutsigbart bo- og omsorgstilbud og blant annet få nødvendig hjelp til skole, fritid og nettverk.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Formannskapet har vedtatt at 20 enslige mindreårige flyktninger skal få bosette seg i Stavanger i 2016. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har anmodet Stavanger kommune om å øke antallet til 25.

Arbeidet med å tilpasse driften til strammere rammer vil bli prioritert.

Bofellesskap
En prioritert oppgave i 2016 er å utvikle miljøarbeiderteamet som skal følge opp ungdommene i de nyetablerte bofellesskapene. Disse ungdommene skal i større grad enn ungdommene i barneverninstitusjonen klare seg selv. Oppfølgingen må være individuelt tilpasset den enkeltes behov.

Samarbeid med barneverntjenesten
Barnevernet fatter vedtak om plassering av enslige mindreårige. Framdrift i bosetting av enslige mindreårige er avhengig av barnevernets kapasitet.

EMbo vil prioritere arbeidet med å videreutvikle et effektivt samarbeid med barnevernet, for å klare å bosette vedtatt antall ungdommer hvert år.

LinjenrNetto budsjettramme for Embo 2016-20192016201720182019
Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 20159 8579 8579 8579 857
Endringer:
166Effektiviseringskrav−500−500−500−500
Korrigert netto budsjettrammer 2016-20199 3579 3579 3579 357
Tabell 5.10 Netto driftsramme for EMBO Stavanger 2016-2019. Beløp i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

5.4 Barn og unge 5.4 Barn og unge