Arbeidstreningsseksjonen

Tjenestebeskrivelse

Arbeidstreningsseksjonen tilbyr kommunale tiltaksplasser til personer som har behov for tett oppfølging, kvalifisering og/eller ytterligere avklaring for å komme i arbeid. Hovedtyngden av brukerne er deltakere i kvalifiseringsprogrammet, men det gis også tilbud til brukere som mottar sosialhjelp eller statlige ytelser. Virksomheten tilbyr jobbsøkerkurs for unge sosialhjelpsmottakere, tiltak i oppstartfasen til kvalifiseringsprogrammet og avklarings- og aktivitetstiltak for sosialhjelpsmottakere. Tilbudet består av arbeidstrening i grupper for ungdom, minoritetsspråklige og langtidsmottakere av sosialhjelp. I tillegg gis det individuell oppfølging av deltakere som er utplassert i kommunale/private tiltaksplasser, på oppdrag fra NAV-kontorene. Arbeidstreningsseksjonen drifter også Praksisplasser for funksjonshemmede, som er et arbeidsrettet tiltak der målgruppen er uføretrygdede med fysisk eller psykisk funksjonshemming.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Individuell tilpasning av tiltakene
Antall deltakere i Arbeidstreningsseksjonens tiltak har økt de siste årene. I planperioden skal innhold og struktur i tiltakene videreutvikles og tilpasses brukergruppens behov. Kapasiteten i tiltakene skal utnyttes maksimalt. Norskundervisning som er et tilbud til minoritetsspråklige deltakere, skal være arbeidsrettet og tilpasset den enkeltes nivå. Tilbudet gis i samarbeid med Johannes læringssenter.

Samarbeid med Nav-kontorene
Samarbeidet mellom Arbeidstreningsseksjonen og NAV-kontorene er avgjørende for at virksomheten skal bidra med å få deltakerne videre i arbeid eller aktivitet. Virksomheten vil ha oppmerksomhet på å videreutvikle samarbeidsrutinene med NAV. Dersom kommunen mottar statlig tilskudd i forbindelse med den lovfestede aktivitetsplikten, kan Arbeidstreningsseksjonen i samarbeid med NAV-kontorene etablere flere aktivitetsplasser.

START
Tiltaket START er et aktivitets- og avklaringstiltak og kan være et oppstartsted for deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Tiltaket benyttes når det er uklart hva slags bistand deltakerne har behov for, og kan stilles som vilkår for å motta sosialhjelp. START har kapasitet for flere deltakere etter søknad fra NAV-kontorene.  En ytterligere kapasitetsøkning må vurderes dersom aktivitetsplikten iverksettes og statlig finansiering kommer på plass.

Jobbverksted
Jobbverksted er et fire ukers kurs med ulike jobbsøkeraktiviteter for unge sosialhjelpsmottakere. For de av deltakerne som ikke når målsetting om jobb forlenges kurstilbudet slik at de er i aktivitet frem til de er i gang med arbeid, skole eller arbeidsmarkedstiltak. Aktivitetsnivået skal videreføres i 2016.

Praksisplasser for funksjonshemmede (PFF)
I planperioden skal det arbeides for å få flere av deltakere i PFF-ordningen over på stønadsordningen Varig Tilrettelagt Arbeid i Ordinær Virksomhet (VTAO) fra NAV. Gjennom dette frigjøres plasser i PFF-ordningen for nye deltakere.

Netto budsjettramme for Arbeidstreningsseksjonen 2016-20192016201720182019
Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 201512 29212 29212 29212 292
Korrigert netto budsjettrammer 2016-201912 29212 29212 29212 292
Tabell 5.20 Netto driftsramme for Arbeidstreningsseksjonen 2016-2019. Beløp i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

5.5.10 Arbeidstreningsseksjonen 5.5.10 Arbeidstreningsseksjonen