Flykningseksjonen

Tjenestebeskrivelse

Flyktningseksjonen har ansvar for bosetting og oppfølging av nyankomne flyktninger i to til tre år etter ankomst til kommunen, avhengig av lengden på innvilget introduksjonsprogram. Ansvaret omfatter praktisk bistand, veiledning og koordinering av tiltak når det gjelder økonomi, bolig, familieliv og deltagelse i arbeids- og samfunnsliv. Flyktningseksjonens tjenester omfatter også forvaltning av søknader om introduksjonsprogram, kartlegging, individuelle kvalifiseringsplaner og annen oppfølging i introduksjonsordningen (jf. introduksjonsloven). Flyktningseksjonen samarbeider tett med Johannes læringssenter som har ansvar for hovedtyngden av den opplæringen som gis i introduksjonsprogrammet.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Bosetting av flyktninger
Formannskapet har fattet vedtak om å bosette 120 flyktninger per år i perioden 2015-2016 inkludert 20 enslige mindreårige. I tillegg kommer familiegjenforente til flyktningene. I forbindelse med flyktningsituasjonen i verden de siste årene, og situasjonen i Syria spesielt, er kommunene bedt om å øke bosettingstallene.  Så langt har bystyret vedtatt å ta imot 250 syriske kvoteflyktninger i løpet av 2015/2016. Ny anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om ytterligere mottak behandles politisk i løpet av høsten.

Kun en liten andel av dette økte mottaket vil skje i 2015. Det kan bety en nær firedobling av flyktningmottaket i 2016 med behov for en kraftig styrking av flyktningseksjonen. Rådmannen vil fortløpende vurdere situasjonen og behovet for styrkingstiltak.

Stavanger kommune må i større grad ta i bruk det private boligmarkedet ved bosetting av flyktninger. Samtidig vil arbeidet med å oppnå større gjennomstrømning i kommunale boliger bli videreført. Det er iverksatt styrket opplæring om boligmarkedet i introduksjonsprogrammet, og ordningen med informasjonsmøter vedrørende kjøp av egen bolig innføres som en fast ordning. For å styrke bosettingsarbeidet må den nye boligsosiale virksomheten og Flyktningseksjonen etablere gode samarbeidsrutiner.

Introduksjonsprogram
En prioritert oppgave for Flyktningseksjonen er å bidra til at flyktninger som gjennomfører introduksjonsprogrammet kommer i arbeid, arbeidsrettede tiltak eller utdanning.

Samarbeidet mellom Flyktningseksjonen, Johannes læringssenter og Nav-kontorene er avgjørende for å oppnå gode resultater på dette området. Flyktningseksjonen vil følge opp sentrale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten lokalt. Retningslinjene tydeliggjør rollene for arbeidet med å bistå deltakerne med å komme i arbeid.

Retningslinjene og de etablerte samarbeidsformene mellom Flyktningseksjonen, Nav-kontorene og Johannes læringssenter vil bidra til å øke andelen som går til arbeid eller utdanning etter fullført program. Det er et pågående arbeid med å optimalisere oppgave- og ansvarsfordelingen i programmet for en mest mulig effektiv drift og god resultatoppnåelse.

Psykisk helse
Økt bosetting av flyktninger fra Syria tilsier økt behov for oppfølging av psykisk helse. I planperioden skal Flyktningseksjonen prioritere å få på plass gode samarbeidsrutiner med spesialisthelsetjenesten og kommunens tjenester for mennesker med psykiske lidelser.

Flyktningseksjonen vil gjennomføre intern kompetanseheving, blant annet i traumebevisst omsorg.

LinjenrNetto budsjettramme for Flyktningseksjonen 2016-20192016201720182019
Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 20158 8258 8258 8258 825
Endringer:
165Økt oppmerksomhet på refusjon- og tilskuddsmidler300300300300
Korrigert netto budsjettrammer 2016-20199 1259 1259 1259 125
Tabell 5.21 Netto driftsramme for Flyktningseksjonen 2016-2019. Beløp i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

5.5.11 Flykningseksjonen 5.5.11 Flykningseksjonen