Krisesenteret

Tjenestebeskrivelse

Krisesenteret er et tilbud til kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Virksomheten gir også tilbud til mennesker som er utsatt for tvangsekteskap eller menneskehandel. Stavanger kommune er vertskommune for senteret som driftes i samarbeid med 17 andre kommuner i Sør-Rogaland. Tilbudet omfatter råd og veiledning gjennom individuelle samtaler og/eller gruppesamtaler, et trygt midlertidig bosted når dette er nødvendig, bistand til å ordne praktiske utfordringer som økonomi og nytt bosted, foreldreveiledning og formidling av kontakt med andre deler av hjelpeapparatet. Krisesenteret er et gratis lavterskeltilbud som er åpent hele døgnet.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Krisesenteret er forpliktet til å ta imot alle som henvender seg såfremt de er i målgruppen. Nytt hovedbygg i 2014, samt en innført regel om maks oppholdstid i senteret på seks uker, gjør at senteret vil klare å opprettholde kvaliteten i tilbudet til de som har behov for oppfølging og beskyttelse.

Ny avdeling for menn
En ny avdeling for menn skal være ferdigstilt innen utgangen av 2015. Avdelingen er lokalisert utenfor hovedbygget og vil ha kapasitet til å ta i mot inntil ti personer. Tilbudet om beskyttelse og aktiviteter skal være tilsvarende det som gis til kvinnene og deres barn.

Oppfølging av barn og unge
Arbeidet for å bedre tilbudet til barn og unge videreføres i planperioden. Det skal spesielt legges til rette for at krisesenterets brukere og deres barn får muligheter til å være i fysisk aktivitet under oppholdet. I tillegg skal det opprettes aktivitetsgrupper, og tilrettelegges for ulike kulturaktiviteter for barn. Det skal i planperioden arbeides med kompetanseheving i personalgruppen innen psykososial støtte, traumebevisst omsorg og samtaler med barn.

Netto budsjettramme for Krisesenteret i Stavanger 2016-20192016201720182019
Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 201511 19011 19011 19011 190
Korrigert netto budsjettrammer 2016-201911 19011 19011 19011 190
Tabell 5.22 Netto driftsramme for Krisesenteret 2016-2019. Beløp i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

5.5.12 Krisesenteret 5.5.12 Krisesenteret