Helsehuset

Tjenestebeskrivelse

Helsehuset Stavanger har to kjerneaktiviteter: 1) Støtte innbyggerne i å fremme egen helse slik at de kan delta aktivt i samfunnet og bevare livskvaliteten. 2) Bygge kompetanse og kunnskap for å utvikle framtidens tjenester. Helsehuset Stavanger inneholder frisklivsentral, avdeling for velferdsteknologi, sykepleieklinikk, psykologtjeneste, prosjektledelse for Leve HELE LIVET og forebyggende hjemmebesøk samt utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Leverandør og innovatør
Helsehuset Stavanger er et lokalmedisinsk senter med forebyggende helsetilbud på mange forskjellige nivåer. I planperioden blir det viktig å organisere og strukturere arbeidet slik at Helsehuset fremstår helhetlig til tross for stor grad av prosjektaktivitet.

Nye lokaler
Helsehuset leier midlertidige lokaler i Gamle Stavanger sykehus frem til 31.12.2016.  Rådmannen vil planlegge nye sentrumsnære og hensiktsmessige lokaler i løpet av 2016.

Utvidelse av Sykepleieklinikken
Sykepleieklinikken ble i 2015 etablert som fast tjenestetilbud i Helsehuset med gradvis opptrapping til to stillinger. I planperioden skal tilbudene videreutvikles, slik at flere av de eksisterende brukerne av hjemmetjenesten kan få sykepleietilbud ved klinikken.

Avdeling for velferdsteknologi
Avdeling for velferdsteknologi er etablert i Helsehuset for å følge opp Stavanger kommunes visjon om velferdsteknologi integrert i kommunens drift.

Stavanger kommune har etter søknad fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å delta i nasjonal pilot: Utprøving av avstandsoppfølging av personer med kroniske sykdommer. Pilotprosjektet består av to utprøvingsaktiviteter knyttet til Helsehuset: 1) Online Frisklivssentral, 2) God helse hjemme, oppfølging av pasienter med KOLS.  Prosjektet betyr bredt samarbeid med brukere, interne samarbeidspartnere, leverandører og Helse Stavanger HF, i tillegg til etablering av responssenter ved Sykepleieklinikken.

Prosjektperioden er fra 2015 – 2017. Forskningsprosjektet Implementering av velferdsteknologi avsluttes i 2016. Kunnskap fra prosjektet skal spres til brukere, ansatte og samarbeidspartnere.

Alkoholrådgiver
Prosjektet Litt for mye, litt for ofte gir lavterskel rådgiving til personer med usunne alkoholvaner. Prosjektet finansieres av Helsedirektoratet. Hensikten er å utvikle og prøve ut nye tiltak på rusfeltet. Evalueringsrapport vil bli lagt frem for kommunalstyret for levekår i første halvår av 2016.

Klinisk ernæringsfysiolog
Prosjektperioden for klinisk ernæringsfysiolog går ut første halvdel av 2016. Skoler, barnehager, sykehjem, helsestasjoner og bofellesskap kontakter den kliniske ernæringsfysiologen for å få hjelp til individuelle vurderinger samt veiledning om systematisk ernæringsarbeid. I løpet av 2016 vil rådmannen legge frem en egen sak som evaluerer prosjektet og eventuelt vurderer videre implementering.

LinjenrNetto budsjettramme for Helsehuset i Stavanger 2016-20192016201720182019
Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 20157 8657 8657 8657 865
Endringer:
164Virksomhetsleder, merkantil ressurs, psykolog1 5001 5001 5001 500
Sum totale interne overføringer Helsehuset i Stavanger1 5001 5001 5001 500
Korrigert netto budsjettrammer 2016-201910 86510 86510 86510 865
Tabell 5.12 Netto driftsramme for Helsehuset 2016-2019. Beløp i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

5.5.2 Helsehuset 5.5.2 Helsehuset