Alders- og sykehjem

Tjenestebeskrivelse

Alders- og sykehjemmene skal gi helhetlig pleie, medisinsk behandling og rehabilitering på et forsvarlig etisk og faglig nivå i tråd med brukerens behov. Aldershjemmene tilbyr langtidsopphold. Sykehjemmene tilbyr langtids-, korttids- og vekselopphold. Sykehjemmene har flere typer spesialplasser: avdeling for yngre personer med en demenssykdom, forsterket skjermet enhet for personer med demens og avdelinger for lindrende omsorg, eldre rusmisbrukere, rehabilitering, korttidsplasser for pasienter som er utskrivningsklare fra sykehuset og øyeblikkelig hjelp-plasser.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Tilpasning til tilgjengelige rammer
Stavanger kommune er blant de storbyene som har høyest andel innbyggere over 80 år som bor i institusjon. Satsingen på hverdagsmestring og Leve HELE LIVET er del av en målrettet vridning fra institusjonsbaserte tjenester til hjemmebaserte tjenester, og forventes samlet å gi bedre tjenester samtidig som det vil øke det økonomiske handlingsrommet og gi en besparelse for kommunen.

På denne bakgrunn foreslår rådmannen å fremskynde den planlagte nedleggingen av Vålandstunet sykehjem, med 32 korttidsplasser, 22 dagsenterplasser og trygghetsavdelingen med inntil 10 plasser, til 2016. Trygghetsavdelingen har vært et lavterskeltilbud der brukerne selv skriver seg inn. Bruken av plassene har gradvis gått tilbake over flere år. Seks av de 10 plassene har vært i bruk de første tre kvartalene i 2015. Dagsenterplassene ved sykehjemmet har heller ikke vært utnyttet fullt, og det er ledige plasser ved andre dagsenter.

Opprinnelig plan var at Vålandstunet skulle avvikles når Lervig sykehjem tas i bruk. Nedleggingen av Vålandstunet sykehjem vil gi en dekningsgrad for heldøgns omsorg til de over 80 år på 23,9 prosent i 2016. Stavanger kommunes satsing på Leve HELE LIVET samt utvikling av velferdsteknologi skal bidra til at eldre mennesker kan ha et aktivt liv og klare seg selv lenger hjemme enn i dag. Dette vil redusere etterspørselen etter sykehjemsplasser. I 2019 vil dekningsgraden bli 24,9 prosent.

Rådmannen vil i perioden frem til 2018 fortsette arbeidet med å vri tjenestene fra institusjonsbasert omsorg til hjemmebaserte tjenester, og vurdere mulighetene for en mer kostnadseffektiv drift av sykehjemsområdet.

Bruk av plassene i sykehjem
En avvikling av Vålandstunet sykehjem vil gi 32 færre korttidsplasser. 19,5 % av sykehjemsengene vil da være reservert for ulike typer av korttidsopphold. Rådmannen vil vurdere om det er hensiktsmessig å gjøre om noen langtidsplasser til korttidsplasser, for å nå målet om at flere brukere kan bo hjemme lenger. For å øke sirkulasjonen i korttidsplassene må det utformes konkrete mål for oppholdene og gjennomføres målrettet opptrening og tidlig innsats fra fysio- og ergoterapitjenesten.

Plasser til øyeblikkelig hjelp døgnopphold
Fra 2016 vil kommunene ha plikt til å tilby døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Stavanger kommune har åtte øyeblikkelig hjelp-plasser, to på legevakten og seks på Stokka sykehjem. I tillegg er Stavanger vertskommune for Sola kommune som disponerer to kommunale øyeblikkelig hjelp-plasser på Stokka sykehjem. Den statlige finansieringen av øyeblikkelig hjelp-plassene vil bli lagt inn i rammen til kommunene fra 2016. Rådmannen vil fortløpende vurdere behovet for eventuell opptrapping av dette tilbudet.

Evaluering av ny finansieringsmodell i sykehjem
1. januar 2015 ble det innført ny og forenklet finansieringsmodell både for kommunale og private sykehjem. Den nye modellen skal evalueres i 2016 basert på erfaringene etter et fullt driftsår.

Utbygging av sykehjem
Byggingen av nytt sykehjem i Lervig med 123 plasser er i gang. Sykehjemmet vil være ferdig i 2017 med oppstart av driften fra januar 2018. Når det nye sykehjemmet står ferdig, skal hele driften ved Mosheim sykehjem (40 plasser) og St. Petri aldershjem (30 plasser) flytte over til det nye sykehjemmet. Det er planlagt et dagsenter med plass til 30 brukere, eget hovedkjøkken og legesenter for fire leger i sykehjemmet.

I forbindelse med utarbeidelsen av temaplanen for helse-, omsorgs- og sosialtjenesten, vil det i 2016 bli lagt fram en egen plan Omsorgsbygg 2030 som omfatter lokalisering og utbygging av sykehjem og bofellesskap.

Utprøving av mobile trygghetsalarmer i sykehjem
Strategi for implementering av velferdsteknologi er styrende for kommunens satsing på velferdsteknologi. Visjonen er at brukerne skal være selvstendige, trygge og aktive, og hovedmålet er at velferdsteknologien skal være en del av kommunens tjenestetilbud. Stavanger kommune deltar i Trygghetspakkeprosjektet som inngår i Nasjonalt program for velferdsteknologi. I prosjektet prøver kommunen ut tre mobile trygghetsalarmer på tre ulike sykehjem til brukere som skal hjem til egen bolig. Den mobile trygghetsalarmen benytter seg av mobilnettet for å kommunisere og bruker GPS-teknologi for å finne ut hvor brukeren er når alarmen blir utløst. Prosjektet varer ut 2016.

Rehabilitering
Satsingen på hverdagsrehabilitering ser ut til å redusere presset på de kommunale rehabiliteringsplassene. Rådmannen vil følge denne utviklingen og vurdere om det er behov for å justere bruken av rehabiliteringsplassene. Det kan være aktuelt å gi mulighet for rehabilitering til nye brukergrupper, eller å kompensere for korttidsplasser som forsvinner ved nedlegging av Vålandstunet sykehjem. Rådmannen vil også vurdere å samle like brukergrupper på samme sted, for eksempel etter diagnose eller alder. Det kan gi nye muligheter for likemannsarbeid. Erfaringen viser at det kan øke effekten av rehabiliteringsoppholdet for brukeren og gi bedre mestring av hverdagen.

Kvalitetsmelding
Rådmannen vil utarbeide en kvalitetsmelding i 2016 som skal beskrive tjenestetilbudet i sykehjemmene.

LinjenrNetto budsjettramme for Alders- og sykehjem 2016-20192016201720182019
Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2015785 393785 393785 393785 393
Driftskonsekvenser av investeringer:
44Lervig sykehjem01 00092 000103 000
Endringer:
139Prisjustering Boganes sykehjem iht. driftsavtale700700700700
140St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer00−16 000−16 000
141Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer00−32 000−32 000
142St. Petri aldershjem, økt fagkompetansen4 0004 0004 0004 000
143Inntektsjustert økning i egenbetalinger for langtidsopphold på sykehjem−11 000−11 000−11 000−11 000
144Bydelskafe på Bergåstjern sykehjem, salgsinntekter−500−500−500−500
145Trygghetsavdelingen på Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling−2 800−2 800−2 800−2 800
146Rehabiliteringsplasser i Spania, opprettholde 6 plasser−3 000−3 000−3 000−3 000
147Dagsenteret på Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling−1 500−3 100−3 100−3 100
148Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling av plasser−12 000−24 000−24 000−24 000
149Finansiering av øyeblikkelig hjelp- senger, fra øremerking til rammetilskudd10 00012 00012 00012 000
150Effektiviseringskrav−2 500−2 500−2 500−2 500
151Omstilling 201800−17 500−17 500
Sum totale interne overføringer alders- og sykehjem−2 000−2 000−2 000−2 000
Korrigert netto budsjettrammer 2016-2019764 793754 193779 693790 693
Tabell 5.13 Netto driftsramme for Alders- og sykehjem 2016-2019. Beløp i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

5.5.3 Alders- og sykehjem 5.5.3 Alders- og sykehjem