Fysio- og ergoterapitjenesten

Tjenestebeskrivelse

Fysio- og ergoterapitjenesten skal utrede, behandle og veilede i hjem, helsestasjon, barnehage, skole og sykehjem. Tidlig innsats for alle aldersgrupper og rehabilitering er et satsingsområde i Stavanger kommune og fysioterapi og ergoterapi inngår i dette arbeidet i samarbeid med andre virksomheter. Tjenesten skal også drive helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, og tilbyr tiltak både i grupper og individuelt.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Ny praksis for henvisning
Henvisninger fra fastlege, sykehus og hjemmebaserte tjenester samt egensøknader fra innbyggerne til virksomhetens avdeling for voksne og eldre blir fra oktober 2015 vurdert av helse- og sosialkontorene. Denne endringen i henvisningspraksisen for nye brukere krever at fysio- og ergoterapitjenesten bidrar med kompetanse- og oppgaveoverføring i en overgangsfase.

Rådmannen vil utarbeide kriterier for tildeling av fysio- og ergoterapitjenester.

Tidlig innsats og rehabilitering
Fysio- og ergoterapitjenesten har i samarbeid med Hillevåg hjemmebaserte tjenester fått innovasjonsmidler fra fylkesmannen til å gjennomføre prosjektet Felles brukere – Felles innsats. Dette er en del av Leve HELE Livet 2.0 – Hverdagsmestring. Prosjektet skal prøve ut en samhandlingsmodell der en tar i bruk felles måleverktøy for å identifisere brukere med potensial for rehabilitering, øker brukermedvirkningen og systematisk vurderer rehabiliteringsforløpet.

Helsefremmende og sykdomsforebyggende
Aktiv skole
Aktiv skole er et samarbeidsprosjekt med Universitetet i Stavanger og utvalgte skoler om å redusere inaktivitet og fedme blant elever i barneskolen. I 2016 skal tilbudet utvides til å gjelde flere klassetrinn på skoler som er med i prosjektet, samt å starte opp på en ny skole. Mulige tiltak for å senke terskelen for deltakelse skal vurderes. Fysio- og ergoterapitjenesten vil også se på muligheten for å utvide prosjektet til ungdomsskoletrinnene.

Treningsgrupper for seniorer
I samarbeid med frivillighetskoordinator kurser Fysio- og ergoterapitjenesten frivillige instruktører til treningsgrupper for eldre ut fra modellen Sterk og stødig. Målgruppen for Sterk og stødig er hjemmeboende eldre med begynnende funksjonssvikt og ustøhet som har selvstendig gangfunksjon, og som fortsatt klarer seg i eget hjem uten særlig bistand fra kommunen. Målet er å starte opp flere grupper i ulike bydeler i løpet av 2016.

Aktiv på dagsenter
Aktiv på dagsenter har som mål å tilpasse og øke aktiviteten for å vedlikeholde funksjonsnivået hos brukere på dagsenter for eldre. Virksomheten planlegger kurs for ansatte på dagsentrene, slik at treningsøvelser og aktiviteter kan bli mer målrettede.

LinjenrNetto budsjettramme for Fysio- og ergoterapitjenesten 2016-20192016201720182019
Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 201556 50056 50056 50056 500
Endringer:
163Effektiviseringskrav−100−100−100−100
Sum totale interne overføringer fysio- og ergoterapitjenesten100100100100
Korrigert netto budsjettrammer 2016-201956 50056 50056 50056 500
Tabell 5.15 Netto driftsramme for Fysio- og ergoterapitjenesten 2016-2019. Beløp i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

5.5.5 Fysio- og ergoterapitjenesten 5.5.5 Fysio- og ergoterapitjenesten