Tekniske hjemmetjenester

Tjenestebeskrivelse

Tekniske hjemmetjenester tilbyr tekniske hjelpemidler og løsninger for trygghet og mestring i dagliglivet i samarbeid med helse- og sosialkontorene, hjemmebaserte tjenester og fysio- og ergoterapitjenesten. Hjelpemidlene skal også bidra til bedre arbeidsforhold i brukers hjem for hjemmebaserte tjenester. Virksomheten leverer og henter hjelpemidler tilhørende NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland i tillegg til at de foretar vedlikehold og enkle reparasjoner. Tekniske hjemmetjenester har også ansvar for kommunens nøkkelbokser og trygghetsalarmsystem.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Overgang til digital trygghetsalarmløsning
Det analoge telefoninettet skal fases ut. Stavanger kommunes trygghetsalarmløsning, inkludert alarmmottak, er basert på analog teknologi og må derfor byttes ut innen utgangen av 2018. Overgang til ny løsning er et omfattende arbeid, og planleggingen er i gang. Stavanger kommune har fått innovasjonsmidler fra Fylkesmannen til anskaffelsesprosessen og planlegging av overgang fra analog til digital løsning.

Helsedirektoratet vurderer ny nasjonal infrastruktur for responssentertjenester. Infrastrukturen vil være klar i 2017. Kristiansand kommune etablerer i 2016 en midlertidig nasjonal responssentertjeneste for digitale trygghetsalarmer for å unngå at kommunene skaffer utstyr som ikke kan benyttes etter 2017. Stavanger kommune må i 2016 vurdere hel eller delvis tilknytning til dette midlertidige responssenteret og/eller leasingavtaler fra leverandører for digitale trygghetsalarmer.

Velferdsteknologi
Velferdsteknologi er et satsingsområde. En ny digital trygghetsalarmløsning bør ha mulighet for tilkobling av velferdsteknologiske løsninger. Parallelt med at kommunen utvikler velferdsteknologiske løsninger som en del av tjenestetilbudet, får Tekniske hjemmetjenester nye oppgaver og utvidet ansvar for innføring og drift. Omstillingen til og driften av de ulike teknologiske løsningene vil kreve ny kompetanse hos de ansatte.

LinjenrNetto budsjettramme for Tekniske hjemmetjenester 2016-20192016201720182019
Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 20151 4921 4921 4921 492
Endringer:
162Effektiviseringskrav og inntektsøkning−250−250−250−250
Korrigert netto budsjettrammer 2016-20191 2421 2421 2421 242
Tabell 5.16 Netto driftsramme for Tekniske hjemmetjenester 2016-2019. Beløp i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

5.5.6 Tekniske hjemmetjenester 5.5.6 Tekniske hjemmetjenester