Rehabiliteringsseksjonen

Tjenestebeskrivelse

Rehabiliteringsseksjonen skal bidra med tiltak som kan hjelpe den enkelte til å komme bort fra, eller redusere, misbruket av rusmidler, og få en mest mulig stabil livssituasjon. Virksomheten tilbyr praktisk bistand og oppfølging i ulike typer botilbud, herunder midlertidig bolig, boliger med miljøarbeidertjenester og boliger med stasjonær bemanning. Andre tjenester er lavterskel helse- og omsorgstilbudet STASJONEN, som tilbyr gratis helsehjelp og samtaler uten timebestilling. I tillegg driver Rehabiliteringsseksjonen et lavterskel sysselsettingstilbud og aktivitetstilbudet HUSET for brukere som har lagt rusmisbruk bak seg ved hjelp av LAR (legemiddelassistert rehabilitering) eller annen behandling. Virksomheten har også ansvar for individuell oppfølging av brukere som mottar LAR-behandling.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Bomiljøtiltak i Storhaug bydel
Høsten 2015 startet et ettårig prosjekt knyttet til Storhaug bydel. Det er etablert en personalbase i et område på Midjord der kommunen har mange boliger. De ansatte skal bistå enkeltbeboere med hjelp og oppfølging i bolig og påse at området fungerer tilfredsstillende. Målet er at konflikter skal dempes og at bomiljø for beboerne og nærområdene skal bli bedre.

Handlingsplan for forebygging av overdoser og overdosedødsfall
En lokal handlingsplan for å forebygge overdoser og overdosedødsfall er under arbeid og skal fremlegges til politisk behandling i begynnelsen av 2016. Tiltakene i planen vil deretter bli implementert i de ulike virksomhetene der dette er aktuelt. Handlingsplanen innarbeides i rulleringen av ruspolitisk handlingsplan i 2016.

Løa
Løa er et lavterskel sysselsettingstilbud for rusavhengige. Det er igangsatt et arbeid for å vurdere om det er mulig å differensiere tilbudet noe mer og tilby brukere med restarbeidsevne arbeidstrening. Samtidig skal det vurderes om Løas organisatoriske tilknytning til Rehabiliteringsseksjonen skal endres.

Oppfølging av LAR-brukere
Etter at utdeling av LAR-medisin ble overført fra kommunen til Helse Stavanger i løpet av 2015, er Rehabiliteringsseksjonens rolle i oppfølgingen av brukere som mottar LAR-behandling, endret. I 2016 vil rådmannen på denne bakgrunn vurdere innhold og organisatorisk tilknytningen for dette tjenestetilbudet.

LinjenrNetto budsjettramme for Rehabiliteringsseksjonen 2016-20192016201720182019
Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 201542 08042 08042 08042 080
Endringer:
155Effektiviseringskrav−150−150−150−150
Korrigert netto budsjettrammer 2016-201941 93041 93041 93041 930
Tabell 5.17 Netto driftsramme for Rehabiliteringsseksjonen 2016-2019. Beløp i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

5.5.7 Rehabiliteringsseksjonen 5.5.7 Rehabiliteringsseksjonen