Dagsenter og avlastning

Tjenestebeskrivelse

Dagsenter og avlastning tilbyr avlastning til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn og unge, ulike dag- og aktivitetstilbud, boliger med heldøgnsomsorg, institusjonsplasser for barn og unge, skolefriavlastning for elever i videregående skole, foresattstyrt personlig assistanse for barn (FPA) og skoletilbud i barneboligen. Bydekkende veiledningsteam gir opplæring og veiledning til ansatte i levekårsområdet som yter tjenester til utviklingshemmede med utfordrende atferd.

Stavanger kommune har fritt brukervalg på avlastningstjenesten som gis til rundt 125 familier årlig. 90 prosent av avlastningstjenestene gis i dag fra de kommunale avlastningsboligene.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Nye botilbud
Stavanger kommune skal ferdigstille ett nytt bofellesskap og en ny barne- og ungdomsbolig i planperioden: Austbø bofellesskap med åtte plasser og ny barne- og ungdomsbolig med fire plasser i Bjørn Farmannsgate 25. Det midlertidige avlastningstilbudet i Høyebakken blir avviklet når nye Austbø bofellesskap åpner i 2016.

Avvikling av avlastningsplasser
Behovet for avlastningstjenester til utviklingshemmede er redusert som følge av bygging av nye bofellesskap. Rådmannen foreslår derfor å avvikle en kommunal avlastningsbolig med fire plasser. Nivået på det samlede tjenestetilbudet videreføres i samsvar med budsjettrammene.

Kompetanseheving
Brukergruppen i avlastningsboligene har gradvis endret seg de senere årene, og bare rundt halvparten av brukerne har diagnosen utviklingshemmet i dag. Flere og flere av de nye brukerne er barn med psykiske lidelser og utfordrende atferd. Det bydekkende veiledningsteamet skal gjennomføre kurs for ansatte i profesjonelt miljøarbeid, terapeutisk aggresjonsmestring, makt og tvang, utviklingshemming og utfordrende atferd, relasjons-bygging med mer. I tillegg skal teamet drive nettverkene Makt og tvang, Terapeutisk aggresjonsmestring og nettverket for ansatte som arbeider med brukere som motsetter seg hjelp.

LinjenrNetto budsjettramme for Dagsenter og avlastning 2016-20192016201720182019
Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2015121 349121 349121 349121 349
Driftskonsekvenser av investeringer:
42Austbø bofellesskap for autister, 8 plasser20 80023 60023 60023 600
45Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser01 00011 00011 000
46Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere03 5007 0007 000
Endringer:
156Nytt botiltak i Madla barnebolig 1 5001 50000
157Avlastningsplasser, redusere antall−3 000−6 000−6 000−6 000
158Høyebakken midlertidig avlastningsbolig avvikles−8 500−10 000−10 000−10 000
159Effektiviseringskrav−400−400−400−400
Sum totale interne overføringer dagsenter og avlastningsseksjonen300300300300
Korrigert netto budsjettrammer 2016-2019132 049134 849146 849146 849
Tabell 5.18 Netto driftsramme for Dagsenter og avlastning 2016-2019. Beløp i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

5.5.8 Dagsenter og avlastning 5.5.8 Dagsenter og avlastning